મહિષાસુર મર્દિની સ્તોત્રમ્ | Mahishasura Mardini Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

અયિ ગિરિનંદિનિ નંદિતમેદિનિ વિશ્વવિનોદિનિ નંદિનુતે
ગિરિવરવિંધ્યશિરોધિનિવાસિનિ વિષ્ણુવિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે ।
ભગવતિ હે શિતિકંઠકુટુંબિનિ ભૂરિકુટુંબિનિ ભૂરિકૃતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 1 ॥

સુરવરવર્ષિણિ દુર્ધરધર્ષિણિ દુર્મુખમર્ષિણિ હર્ષરતે
ત્રિભુવનપોષિણિ શંકરતોષિણિ કલ્મષમોષિણિ ઘોરરતે । [કિલ્બિષ-, ઘોષ-]
દનુજનિરોષિણિ દિતિસુતરોષિણિ દુર્મદશોષિણિ સિંધુસુતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 2 ॥

અયિ જગદંબ મદંબ કદંબવનપ્રિયવાસિનિ હાસરતે
શિખરિ શિરોમણિ તુંગહિમાલય શૃંગનિજાલય મધ્યગતે ।
મધુમધુરે મધુકૈટભગંજિનિ કૈટભભંજિનિ રાસરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 3 ॥

અયિ શતખંડ વિખંડિતરુંડ વિતુંડિતશુંડ ગજાધિપતે
રિપુગજગંડ વિદારણચંડ પરાક્રમશુંડ મૃગાધિપતે ।
નિજભુજદંડ નિપાતિતખંડ વિપાતિતમુંડ ભટાધિપતે [-ચંડ]
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 4 ॥

અયિ રણદુર્મદ શત્રુવધોદિત દુર્ધરનિર્જર શક્તિભૃતે
ચતુરવિચારધુરીણ મહાશિવ દૂતકૃત પ્રમથાધિપતે ।
દુરિતદુરીહ દુરાશય દુર્મતિ દાનવદૂત કૃતાંતમતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 5 ॥

અયિ શરણાગત વૈરિવધૂવર વીરવરાભયદાયકરે
ત્રિભુવન મસ્તક શૂલવિરોધિ શિરોધિકૃતામલ શૂલકરે ।
દુમિદુમિતામર દુંદુભિનાદ મહો મુખરીકૃત તિગ્મકરે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 6 ॥

અયિ નિજહુંકૃતિમાત્ર નિરાકૃત ધૂમ્રવિલોચન ધૂમ્રશતે
સમરવિશોષિત શોણિતબીજ સમુદ્ભવશોણિત બીજલતે ।
શિવ શિવ શુંભ નિશુંભ મહાહવ તર્પિત ભૂત પિશાચરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 7 ॥

ધનુરનુસંગ રણક્ષણસંગ પરિસ્ફુરદંગ નટત્કટકે
કનક પિશંગ પૃષત્કનિષંગરસદ્ભટ શૃંગ હતાવટુકે ।
કૃતચતુરંગ બલક્ષિતિરંગ ઘટદ્બહુરંગ રટદ્બટુકે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 8 ॥

સુરલલના તતથેયિ તથેયિ કૃતાભિનયોદર નૃત્યરતે
કૃત કુકુથઃ કુકુથો ગડદાદિકતાલ કુતૂહલ ગાનરતે ।
ધુધુકુટ ધુક્કુટ ધિંધિમિત ધ્વનિ ધીર મૃદંગ નિનાદરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 9 ॥

જય જય જપ્ય જયે જય શબ્દપરસ્તુતિ તત્પર વિશ્વનુતે
ભણ ભણ ભિંજિમિ ભિંકૃતનૂપુર સિંજિતમોહિત ભૂતપતે । [ઝ-, ઝિં-]
નટિતનટાર્ધ નટીનટનાયક નાટિતનાટ્ય સુગાનરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 10 ॥

અયિ સુમનઃ સુમનઃ સુમનઃ સુમનઃ સુમનોહર કાંતિયુતે
શ્રિત રજની રજની રજની રજની રજનીકર વક્ત્રવૃતે ।
સુનયન વિભ્રમર ભ્રમર ભ્રમર ભ્રમર ભ્રમરાધિપતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 11 ॥

સહિત મહાહવ મલ્લમ તલ્લિક મલ્લિત રલ્લક મલ્લરતે
વિરચિત વલ્લિક પલ્લિક મલ્લિક ભિલ્લિક ભિલ્લિક વર્ગ વૃતે ।
સિતકૃત ફુલ્લસમુલ્લસિતારુણ તલ્લજ પલ્લવ સલ્લલિતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 12 ॥

અવિરલગંડગલન્મદમેદુર મત્તમતંગજ રાજપતે
ત્રિભુવનભૂષણ ભૂતકલાનિધિ રૂપપયોનિધિ રાજસુતે ।
અયિ સુદતીજન લાલસમાનસ મોહનમન્મથ રાજસુતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 13 ॥

કમલદલામલ કોમલકાંતિ કલાકલિતામલ ભાલલતે
સકલવિલાસ કળાનિલય ક્રમકેલિચલત્કલહંસકુલે ।
અલિકુલ સંકુલ કુવલય મંડલ મૌલિમિલદ્ભકુલાલિ કુલે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 14 ॥

કરમુરળીરવ વીજિત કૂજિત લજ્જિતકોકિલ મંજુમતે
મિલિત પુલિંદ મનોહર ગુંજિત રંજિતશૈલ નિકુંજગતે ।
નિજગુણભૂત મહાશબરીગણ સદ્ગુણસંભૃત કેળિતલે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 15 ॥

કટિતટપીત દુકૂલવિચિત્ર મયૂખતિરસ્કૃત ચંદ્રરુચે
પ્રણતસુરાસુર મૌળિમણિસ્ફુર દંશુલસન્નખ ચંદ્રરુચે ।
જિતકનકાચલ મૌળિપદોર્જિત નિર્ભરકુંજર કુંભકુચે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 16 ॥

વિજિત સહસ્રકરૈક સહસ્રકરૈક સહસ્રકરૈકનુતે
કૃત સુરતારક સંગરતારક સંગરતારક સૂનુસુતે ।
સુરથસમાધિ સમાનસમાધિ સમાધિ સમાધિ સુજાતરતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 17 ॥

પદકમલં કરુણાનિલયે વરિવસ્યતિ યોઽનુદિનં સ શિવે
અયિ કમલે કમલાનિલયે કમલાનિલયઃ સ કથં ન ભવેત્ ।
તવ પદમેવ પરંપદમિત્યનુશીલયતો મમ કિં ન શિવે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 18 ॥

કનકલસત્કલ સિંધુજલૈરનુસિંચિનુતે ગુણરંગભુવં
ભજતિ સ કિં ન શચીકુચકુંભ તટીપરિરંભ સુખાનુભવમ્ ।
તવ ચરણં શરણં કરવાણિ નતામરવાણિ નિવાસિ શિવં
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 19 ॥

તવ વિમલેંદુકુલં વદનેંદુમલં સકલં નનુ કૂલયતે
કિમુ પુરુહૂત પુરીંદુમુખી સુમુખીભિરસૌ વિમુખીક્રિયતે ।
મમ તુ મતં શિવનામધને ભવતી કૃપયા કિમુત ક્રિયતે
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 20 ॥

અયિ મયિ દીનદયાલુતયા કૃપયૈવ ત્વયા ભવિતવ્યમુમે
અયિ જગતો જનની કૃપયાસિ યથાસિ તથાઽનુભિતાસિરતે ।
યદુચિતમત્ર ભવત્યુરરિ કુરુતાદુરુતાપમપાકુરુ તે [મે]
જય જય હે મહિષાસુરમર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 21 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *