ശ്രീ മഹിഷാസുര മര്ദിനീ സ്തോത്രമ് | Mahishasura Mardini Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

അയി ഗിരിനംദിനി നംദിതമേദിനി വിശ്വ-വിനോദിനി നംദനുതേ
ഗിരിവര വിംധ്യ-ശിരോഽധി-നിവാസിനി വിഷ്ണു-വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ |
ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠ-കുടുംബിണി ഭൂരികുടുംബിണി ഭൂരികൃതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 1 ‖

സുരവര-ഹര്ഷിണി ദുര്ധര-ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ-മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേ
ത്രിഭുവന-പോഷിണി ശംകര-തോഷിണി കല്മഷ-മോഷിണി ഘോഷരതേ |
ദനുജ-നിരോഷിണി ദിതിസുത-രോഷിണി ദുര്മദ-ശോഷിണി സിംധുസുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 2 ‖

അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബവന-പ്രിയവാസിനി ഹാസരതേ
ശിഖരി-ശിരോമണി തുങ-ഹിമാലയ-ശൃംഗനിജാലയ-മധ്യഗതേ |
മധുമധുരേ മധു-കൈതഭ-ഗംജിനി കൈതഭ-ഭംജിനി രാസരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 3 ‖

അയി ശതഖംഡ-വിഖംഡിത-രുംഡ-വിതുംഡിത-ശുംഡ-ഗജാധിപതേ
രിപു-ഗജ-ഗംഡ-വിദാരണ-ചംഡപരാക്രമ-ശൌംഡ-മൃഗാധിപതേ |
നിജ-ഭുജദംഡ-നിപാടിത-ചംഡ-നിപാടിത-മുംഡ-ഭടാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 4 ‖

അയി രണദുര്മദ-ശത്രു-വധോദിത-ദുര്ധര-നിര്ജര-ശക്തി-ഭൃതേ
ചതുര-വിചാര-ധുരീണ-മഹാശയ-ദൂത-കൃത-പ്രമഥാധിപതേ |
ദുരിത-ദുരീഹ-ദുരാശയ-ദുര്മതി-ദാനവ-ദൂത-കൃതാംതമതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 5 ‖

അയി നിജ ഹുംകൃതിമാത്ര-നിരാകൃത-ധൂമ്രവിലോചന-ധൂമ്രശതേ
സമര-വിശോഷിത-ശോണിതബീജ-സമുദ്ഭവശോണിത-ബീജ-ലതേ |
ശിവ-ശിവ-ശുംഭനിശുംഭ-മഹാഹവ-തര്പിത-ഭൂതപിശാച-പതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 6 ‖

ധനുരനുസംഗരണ-ക്ഷണ-സംഗ-പരിസ്ഫുരദംഗ-നടത്കടകേ
കനക-പിശംഗ-പൃഷത്ക-നിഷംഗ-രസദ്ഭട-ശൃംഗ-ഹതാവടുകേ |
കൃത-ചതുരംഗ-ബലക്ഷിതി-രംഗ-ഘടദ്-ബഹുരംഗ-രടദ്-ബടുകേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 7 ‖

അയി ശരണാഗത-വൈരിവധൂ-വരവീരവരാഭയ-ദായികരേ
ത്രിഭുവനമസ്തക-ശൂല-വിരോധി-ശിരോധി-കൃതാഽമല-ശൂലകരേ |
ദുമി-ദുമി-താമര-ദുംദുഭി-നാദ-മഹോ-മുഖരീകൃത-ദിങ്നികരേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 8 ‖

സുരലലനാ-തതഥേയി-തഥേയി-തഥാഭിനയോദര-നൃത്യ-രതേ
ഹാസവിലാസ-ഹുലാസ-മയിപ്രണ-താര്തജനേമിത-പ്രേമഭരേ |
ധിമികിട-ധിക്കട-ധിക്കട-ധിമിധ്വനി-ഘോരമൃദംഗ-നിനാദരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 9 ‖

ജയ-ജയ-ജപ്യ-ജയേ-ജയ-ശബ്ദ-പരസ്തുതി-തത്പര-വിശ്വനുതേ
ഝണഝണ-ഝിംഝിമി-ഝിംകൃത-നൂപുര-ശിംജിത-മോഹിതഭൂതപതേ |
നടിത-നടാര്ധ-നടീനട-നായക-നാടകനാടിത-നാട്യരതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 10 ‖

അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹര കാംതിയുതേ
ശ്രിതരജനീരജ-നീരജ-നീരജനീ-രജനീകര-വക്ത്രവൃതേ |
സുനയനവിഭ്രമ-രഭ്ര-മര-ഭ്രമര-ഭ്രമ-രഭ്രമരാധിപതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 11 ‖

മഹിത-മഹാഹവ-മല്ലമതല്ലിക-മല്ലിത-രല്ലക-മല്ല-രതേ
വിരചിതവല്ലിക-പല്ലിക-മല്ലിക-ഝില്ലിക-ഭില്ലിക-വര്ഗവൃതേ |
സിത-കൃതഫുല്ല-സമുല്ലസിതാഽരുണ-തല്ലജ-പല്ലവ-സല്ലലിതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 12 ‖

അവിരള-ഗംഡഗളന്-മദ-മേദുര-മത്ത-മതംഗജരാജ-പതേ
ത്രിഭുവന-ഭൂഷണഭൂത-കളാനിധിരൂപ-പയോനിധിരാജസുതേ |
അയി സുദതീജന-ലാലസ-മാനസ-മോഹന-മന്മധരാജ-സുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 13 ‖

കമലദളാമല-കോമല-കാംതി-കലാകലിതാഽമല-ഭാലതലേ
സകല-വിലാസകളാ-നിലയക്രമ-കേളികലത്-കലഹംസകുലേ |
അലികുല-സംകുല-കുവലയമംഡല-മൌളിമിലദ്-വകുലാലികുലേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 14 ‖

കര-മുരളീ-രവ-വീജിത-കൂജിത-ലജ്ജിത-കോകില-മംജുരുതേ
മിലിത-മിലിംദ-മനോഹര-ഗുംജിത-രംജിത-ശൈലനികുംജ-ഗതേ |
നിജഗണഭൂത-മഹാശബരീഗണ-രംഗണ-സംഭൃത-കേളിതതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 15 ‖

കടിതട-പീത-ദുകൂല-വിചിത്ര-മയൂഖ-തിരസ്കൃത-ചംദ്രരുചേ
പ്രണതസുരാസുര-മൌളിമണിസ്ഫുരദ്-അംശുലസന്-നഖസാംദ്രരുചേ |
ജിത-കനകാചലമൌളി-മദോര്ജിത-നിര്ജരകുംജര-കുംഭ-കുചേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 16 ‖

വിജിത-സഹസ്രകരൈക-സഹസ്രകരൈക-സഹസ്രകരൈകനുതേ
കൃത-സുരതാരക-സംഗര-താരക സംഗര-താരകസൂനു-സുതേ |
സുരഥ-സമാധി-സമാന-സമാധി-സമാധിസമാധി-സുജാത-രതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 17 ‖

പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോഽനുദിനം ന ശിവേ
അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത് |
തവ പദമേവ പരംപദ-മിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 18 ‖

കനകലസത്കല-സിംധുജലൈരനുഷിംജതി തെ ഗുണരംഗഭുവം
ഭജതി സ കിം നു ശചീകുചകുംഭത-തടീപരി-രംഭ-സുഖാനുഭവം |
തവ ചരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാശി ശിവം
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 19 ‖

തവ വിമലേഽംദുകലം വദനേംദുമലം സകലം നനു കൂലയതേ
കിമു പുരുഹൂത-പുരീംദുമുഖീ-സുമുഖീഭിരസൌ-വിമുഖീ-ക്രിയതേ |
മമ തു മതം ശിവനാമ-ധനേ ഭവതീ-കൃപയാ കിമുത ക്രിയതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 20 ‖

അയി മയി ദീനദയാളുതയാ കരുണാപരയാ ഭവിതവ്യമുമേ
അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാനുമിതാസി രമേ |
യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരീ കുരുതാ-ദുരുതാപമപാ-കുരുതേ
ജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ‖ 21 ‖

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *