ஶிவாபராத⁴ க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் | Shiv Aparadha Kshamapana Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத்கலயதி கலுஷம் மாத்றுகுக்ஷௌ ஸ்திதம் மாம்
விண்மூத்ராமேத்யமத்யே கதயதி னிதராம் ஜாடரோ ஜாதவேதாஃ |

யத்யத்வை தத்ர துஃகம் வ்யதயதி னிதராம் ஶக்யதே கேன வக்தும்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 1 ॥

பால்யே துஃகாதிரேகோ மலலுலிதவபுஃ ஸ்தன்யபானே பிபாஸா
னோ ஶக்தஶ்சேன்த்ரியேப்யோ பவகுணஜனிதாஃ ஜன்தவோ மாம் துதன்தி |

னானாரோகாதிதுஃகாத்ருதனபரவஶஃ ஶங்கரம் ன ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 2 ॥

ப்ரௌடோ‌உஹம் யௌவனஸ்தோ விஷயவிஷதரைஃ பஞ்சபிர்மர்மஸன்தௌ
தஷ்டோ னஷ்டோ‌உவிவேகஃ ஸுததனயுவதிஸ்வாதுஸௌக்யே னிஷண்ணஃ |

ஶைவீசின்தாவிஹீனம் மம ஹ்றுதயமஹோ மானகர்வாதிரூடம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 3 ॥

வார்தக்யே சேன்த்ரியாணாம் விகதகதிமதிஶ்சாதிதைவாதிதாபைஃ
பாபை ரோகைர்வியோகைஸ்த்வனவஸிதவபுஃ ப்ரௌடஹீனம் ச தீனம் |

மித்யாமோஹாபிலாஷைர்ப்ரமதி மம மனோ தூர்ஜடேர்த்யானஶூன்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 4 ॥

னோ ஶக்யம் ஸ்மார்தகர்ம ப்ரதிபதகஹனப்ரத்யவாயாகுலாக்யம்
ஶ்ரௌதே வார்தா கதம் மே த்விஜகுலவிஹிதே ப்ரஹ்மமார்கே‌உஸுஸாரே |

ஜ்ஞாதோ தர்மோ விசாரைஃ ஶ்ரவணமனனயோஃ கிம் னிதித்யாஸிதவ்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 5 ॥

ஸ்னாத்வா ப்ரத்யூஷகாலே ஸ்னபனவிதிவிதௌ னாஹ்றுதம் காங்கதோயம்
பூஜார்தம் வா கதாசித்பஹுதரகஹனாத்கண்டபில்வீதலானி |

னானீதா பத்மமாலா ஸரஸி விகஸிதா கன்ததூபைஃ த்வதர்தம்
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 6 ॥

துக்தைர்மத்வாஜ்யுதைர்ததிஸிதஸஹிதைஃ ஸ்னாபிதம் னைவ லிங்கம்
னோ லிப்தம் சன்தனாத்யைஃ கனகவிரசிதைஃ பூஜிதம் ன ப்ரஸூனைஃ |

தூபைஃ கர்பூரதீபைர்விவிதரஸயுதைர்னைவ பக்ஷ்யோபஹாரைஃ
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 7 ॥

த்யாத்வா சித்தே ஶிவாக்யம் ப்ரசுரதரதனம் னைவ தத்தம் த்விஜேப்யோ
ஹவ்யம் தே லக்ஷஸங்க்யைர்ஹுதவஹவதனே னார்பிதம் பீஜமன்த்ரைஃ |

னோ தப்தம் காங்காதீரே வ்ரதஜனனியமைஃ ருத்ரஜாப்யைர்ன வேதைஃ
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 8 ॥

ஸ்தித்வா ஸ்தானே ஸரோஜே ப்ரணவமயமருத்கும்பகே (குண்டலே)ஸூக்ஷ்மமார்கே
ஶான்தே ஸ்வான்தே ப்ரலீனே ப்ரகடிதவிபவே ஜ்யோதிரூபே‌உபராக்யே |

லிங்கஜ்ஞே ப்ரஹ்மவாக்யே ஸகலதனுகதம் ஶங்கரம் ன ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 9 ॥

னக்னோ னிஃஸங்கஶுத்தஸ்த்ரிகுணவிரஹிதோ த்வஸ்தமோஹான்தகாரோ
னாஸாக்ரே ன்யஸ்தத்றுஷ்டிர்விதிதபவகுணோ னைவ த்றுஷ்டஃ கதாசித் |

உன்மன்யா‌உவஸ்தயா த்வாம் விகதகலிமலம் ஶங்கரம் ன ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மே‌உபராதஃ ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 10 ॥

சன்த்ரோத்பாஸிதஶேகரே ஸ்மரஹரே கங்காதரே ஶங்கரே
ஸர்பைர்பூஷிதகண்டகர்ணயுகலே (விவரே)னேத்ரோத்தவைஶ்வானரே |

தன்தித்வக்க்றுதஸுன்தராம்பரதரே த்ரைலோக்யஸாரே ஹரே
மோக்ஷார்தம் குரு சித்தவ்றுத்திமசலாமன்யைஸ்து கிம் கர்மபிஃ ॥ 11 ॥

கிம் வா‌உனேன தனேன வாஜிகரிபிஃ ப்ராப்தேன ராஜ்யேன கிம்
கிம் வா புத்ரகலத்ரமித்ரபஶுபிர்தேஹேன கேஹேன கிம் |

ஜ்ஞாத்வைதத்க்ஷணபங்குரம் ஸபதி ரே த்யாஜ்யம் மனோ தூரதஃ
ஸ்வாத்மார்தம் குருவாக்யதோ பஜ மன ஶ்ரீபார்வதீவல்லபம் ॥ 12 ॥

ஆயுர்னஶ்யதி பஶ்யதாம் ப்ரதிதினம் யாதி க்ஷயம் யௌவனம்
ப்ரத்யாயான்தி கதாஃ புனர்ன திவஸாஃ காலோ ஜகத்பக்ஷகஃ |

லக்ஷ்மீஸ்தோயதரங்கபங்கசபலா வித்யுச்சலம் ஜீவிதம்
தஸ்மாத்த்வாம் (மாம்)ஶரணாகதம் ஶரணத த்வம் ரக்ஷ ரக்ஷாதுனா ॥ 13 ॥

வன்தே தேவமுமாபதிம் ஸுரகுரும் வன்தே ஜகத்காரணம்
வன்தே பன்னகபூஷணம் ம்றுகதரம் வன்தே பஶூனாம் பதிம் |

வன்தே ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்னினயனம் வன்தே முகுன்தப்ரியம்
வன்தே பக்தஜனாஶ்ரயம் ச வரதம் வன்தே ஶிவம் ஶங்கரம் ॥ 14 ॥

காத்ரம் பஸ்மஸிதம் ச ஹஸிதம் ஹஸ்தே கபாலம் ஸிதம்
கட்வாங்கம் ச ஸிதம் ஸிதஶ்ச வ்றுஷபஃ கர்ணே ஸிதே குண்டலே |

கங்காபேனஸிதா ஜடா பஶுபதேஶ்சன்த்ரஃ ஸிதோ மூர்தனி
ஸோ‌உயம் ஸர்வஸிதோ ததாது விபவம் பாபக்ஷயம் ஸர்வதா ॥ 15 ॥

கரசரணக்றுதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவணனயனஜம் வா மானஸம் வா‌உபராதம் |

விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்க்ஷ்மஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்தே ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥ 16 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *