ଅନଂତ ପଦ୍ମନାଭ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି | Anantha Padmanabha Ashtottara Shatanamavali In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଓଂ ଅନଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତଫଣାନ୍ଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତଲ୍ପାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଂଗପ୍ରସନ୍ନଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖଚକ୍ରଧରାୟ ନମଃ (10)

ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵାମ୍ରପଲ୍ଲଵାଭାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରଵିରାଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଲାସୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଂଡିନ୍ୟଵ୍ରତତୋଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଭସ୍ୟଶୁକ୍ଲସ୍ତଚତୁର୍ଦଶୀପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଣେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂକର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ (20)

ଓଂ ସୂତ୍ରଗ୍ରଂଧିସୁସଂସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଂଡିନ୍ୟଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଥ୍ଵୀଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାତାଳନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୟୋଗିକୃପାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପଦ୍ମସଂପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେତକୀକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ (30)

ଓଂ ସହସ୍ରଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିତଜନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଦୁଃଖହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵସାଗରତାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମୁନାତୀରସଦୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵନାଗେଂଦ୍ରଵଂଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମୁନାରାଧ୍ୟପାଦାବ୍ଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଧିଷ୍ଠିରସୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟେୟାୟ ନମଃ (40)

ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପର୍ୟଂକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରଵଣଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାମପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମସେନାମୃତପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାସୁରେଂଦ୍ରସଂପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଣାମଣିଵିଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ଲତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲଵାସସେ ନମଃ (50)

ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତପାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟନିଵାସଭୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତଭୋଗଶୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵାକରମୁନୀଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁକଵୃକ୍ଷସଂସ୍ଥାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵାକରଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷହସ୍ତସଦାପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଲିଂଗନିଵଷ୍ଟଧିୟେ ନମଃ (60)

ଓଂ ତ୍ରିପ୍ରତୀହାରସଂଦୃଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଖଦାପିପଦାଂବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃସିଂହକ୍ଷେତ୍ରନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାସମନ୍ଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ସ୍ୟତୀର୍ଥଵିହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମାଧର୍ମାଦିରୂପଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରୋଗାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାର୍ଥିତୀରସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତାମ୍ରପର୍ଣୀପାର୍ଶ୍ଵଵର୍ତିନେ ନମଃ (70)

ଓଂ ଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାଵ୍ୟପ୍ରଣେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗଲୋକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଭୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନସିଂହାସନାସୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଫୁରନ୍ମକରକୁଂଡଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାଦିତ୍ୟସଂକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵଲତ୍ରତ୍ନକିରୀଟାଢ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଭରଣଭୂଷିତାୟ ନମଃ (80)

ଓଂ ନାଗକନ୍ୟାଷ୍ଟତପ୍ରାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିକ୍ପାଲକପରିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଧର୍ଵଗାନସଂତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଵୈଣିକସଂପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈକୁଂଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାଂଗଦଲସଦ୍ବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଲଂବଘ୍ନେ ନମଃ (90)

ଓଂ କାଂତୀକର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରେଵତୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ (100)

ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାତାଶନାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକପ୍ରତାପନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଜ୍ଵାଲପ୍ରଳୟାଗ୍ନିମୁଖେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକୈକସଂହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵେଷ୍ଟାର୍ଥପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ (108)

ଓଂ ଅନଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶେଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତଫଣାନ୍ଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତଲ୍ପାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଂଗପ୍ରସନ୍ନଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖଚକ୍ରଧରାୟ ନମଃ (10)

ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଵାମ୍ରପଲ୍ଲଵାଭାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରଵିରାଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଲାସୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଂଡିନ୍ୟଵ୍ରତତୋଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଭସ୍ୟଶୁକ୍ଲସ୍ତଚତୁର୍ଦଶୀପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଣେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂକର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ (20)

ଓଂ ସୂତ୍ରଗ୍ରଂଧିସୁସଂସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୌଂଡିନ୍ୟଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୃଥ୍ଵୀଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାତାଳନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଖିଲାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୟୋଗିକୃପାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପଦ୍ମସଂପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେତକୀକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ (30)

ଓଂ ସହସ୍ରଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିତଜନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଦୁଃଖହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵସାଗରତାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମୁନାତୀରସଦୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵନାଗେଂଦ୍ରଵଂଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟମୁନାରାଧ୍ୟପାଦାବ୍ଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୁଧିଷ୍ଠିରସୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟେୟାୟ ନମଃ (40)

ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପର୍ୟଂକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରଵଣଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵକାମପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀମସେନାମୃତପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାସୁରେଂଦ୍ରସଂପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଣାମଣିଵିଭୂଷିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ଲତନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲଵାସସେ ନମଃ (50)

ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତପାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟନିଵାସଭୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତଭୋଗଶୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵାକରମୁନୀଡିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁକଵୃକ୍ଷସଂସ୍ଥାନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵାକରଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷହସ୍ତସଦାପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଲିଂଗନିଵଷ୍ଟଧିୟେ ନମଃ (60)

ଓଂ ତ୍ରିପ୍ରତୀହାରସଂଦୃଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁଖଦାପିପଦାଂବୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃସିଂହକ୍ଷେତ୍ରନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାସମନ୍ଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ସ୍ୟତୀର୍ଥଵିହାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମାଧର୍ମାଦିରୂପଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାରୋଗାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାର୍ଥିତୀରସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ତାମ୍ରପର୍ଣୀପାର୍ଶ୍ଵଵର୍ତିନେ ନମଃ (70)

ଓଂ ଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାଵ୍ୟପ୍ରଣେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗଲୋକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଭୁଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନସିଂହାସନାସୀନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଫୁରନ୍ମକରକୁଂଡଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାଦିତ୍ୟସଂକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁରାଣପୁରୁଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵଲତ୍ରତ୍ନକିରୀଟାଢ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଭରଣଭୂଷିତାୟ ନମଃ (80)

ଓଂ ନାଗକନ୍ୟାଷ୍ଟତପ୍ରାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିକ୍ପାଲକପରିପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଧର୍ଵଗାନସଂତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଵୈଣିକସଂପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈକୁଂଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵତୋମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନାଂଗଦଲସଦ୍ବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଲଂବଘ୍ନେ ନମଃ (90)

ଓଂ କାଂତୀକର୍ଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରେଵତୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପିଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମପାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାଗ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାବଲାୟ ନମଃ (100)

ଓଂ ଅଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାତାଶନାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତେଜସେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକପ୍ରତାପନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଜ୍ଵାଲପ୍ରଳୟାଗ୍ନିମୁଖେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଲୋକୈକସଂହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵେଷ୍ଟାର୍ଥପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ (108)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *