લલિતા ત્રિશતિનામાવળિઃ | Lalitha Trishati Namavali In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

॥ ઓં ઐં હ્રીં શ્રીમ્ ॥

ઓં કકારરૂપાયૈ નમઃ
ઓં કળ્યાણ્યૈ નમઃ
ઓં કળ્યાણગુણશાલિન્યૈ નમઃ
ઓં કળ્યાણશૈલનિલયાયૈ નમઃ
ઓં કમનીયાયૈ નમઃ
ઓં કળાવત્યૈ નમઃ
ઓં કમલાક્ષ્યૈ નમઃ
ઓં કલ્મષઘ્ન્યૈ નમઃ
ઓં કરુણમૃતસાગરાયૈ નમઃ
ઓં કદંબકાનનાવાસાયૈ નમઃ (10)

ઓં કદંબકુસુમપ્રિયાયૈ નમઃ
ઓં કંદર્પવિદ્યાયૈ નમઃ
ઓં કંદર્પજનકાપાંગવીક્ષણાયૈ નમઃ
ઓં કર્પૂરવીટીસૌરભ્યકલ્લોલિતકકુપ્તટાયૈ નમઃ
ઓં કલિદોષહરાયૈ નમઃ
ઓં કંજલોચનાયૈ નમઃ
ઓં કમ્રવિગ્રહાયૈ નમઃ
ઓં કર્માદિસાક્ષિણ્યૈ નમઃ
ઓં કારયિત્ર્યૈ નમઃ
ઓં કર્મફલપ્રદાયૈ નમઃ (20)

ઓં એકારરૂપાયૈ નમઃ
ઓં એકાક્ષર્યૈ નમઃ
ઓં એકાનેકાક્ષરાકૃત્યૈ નમઃ
ઓં એતત્તદિત્યનિર્દેશ્યાયૈ નમઃ
ઓં એકાનંદચિદાકૃત્યૈ નમઃ
ઓં એવમિત્યાગમાબોધ્યાયૈ નમઃ
ઓં એકભક્તિમદર્ચિતાયૈ નમઃ
ઓં એકાગ્રચિતનિર્ધ્યાતાયૈ નમઃ
ઓં એષણારહિતાદૃતાયૈ નમઃ
ઓં એલાસુગંધિચિકુરાયૈ નમઃ (30)

ઓં એનઃકૂટવિનાશિન્યૈ નમઃ
ઓં એકભોગાયૈ નમઃ
ઓં એકરસાયૈ નમઃ
ઓં એકૈશ્વર્યપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ઓં એકાતપત્રસામ્રાજ્યપ્રદાયૈ નમઃ
ઓં એકાંતપૂજિતાયૈ નમઃ
ઓં એધમાનપ્રભાયૈ નમઃ
ઓં એજદનેજજ્જગદીશ્વર્યૈ નમઃ
ઓં એકવીરાદિસંસેવ્યાયૈ નમઃ
ઓં એકપ્રાભવશાલિન્યૈ નમઃ (40)

ઓં ઈકારરૂપાયૈ નમઃ
ઓં ઈશિત્ર્યૈ નમઃ
ઓં ઈપ્સિતાર્થપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ઓં ઈદૃગિત્યાવિનિર્દેશ્યાયૈ નમઃ
ઓં ઈશ્વરત્વવિધાયિન્યૈ નમઃ
ઓં ઈશાનાદિબ્રહ્મમય્યૈ નમઃ
ઓં ઈશિત્વાદ્યષ્ટસિદ્ધિદાયૈ નમઃ
ઓં ઈક્ષિત્ર્યૈ નમઃ
ઓં ઈક્ષણસૃષ્ટાંડકોટ્યૈ નમઃ
ઓં ઈશ્વરવલ્લભાયૈ નમઃ
ઓં ઈડિતાયૈ નમઃ (50)

ઓં ઈશ્વરાર્ધાંગશરીરાયૈ નમઃ
ઓં ઈશાધિદેવતાયૈ નમઃ
ઓં ઈશ્વરપ્રેરણકર્યૈ નમઃ
ઓં ઈશતાંડવસાક્ષિણ્યૈ નમઃ
ઓં ઈશ્વરોત્સંગનિલયાયૈ નમઃ
ઓં ઈતિબાધાવિનાશિન્યૈ નમઃ
ઓં ઈહાવિરહિતાયૈ નમઃ
ઓં ઈશશક્ત્યૈ નમઃ
ઓં ઈષત્સ્મિતાનનાયૈ નમઃ (60)

ઓં લકારરૂપાયૈ નમઃ
ઓં લલિતાયૈ નમઃ
ઓં લક્ષ્મીવાણીનિષેવિતાયૈ નમઃ
ઓં લાકિન્યૈ નમઃ
ઓં લલનારૂપાયૈ નમઃ
ઓં લસદ્દાડિમપાટલાયૈ નમઃ
ઓં લલંતિકાલસત્ફાલાયૈ નમઃ
ઓં લલાટનયનાર્ચિતાયૈ નમઃ
ઓં લક્ષણોજ્જ્વલદિવ્યાંગ્યૈ નમઃ
ઓં લક્ષકોટ્યંડનાયિકાયૈ નમઃ (70)

ઓં લક્ષ્યાર્થાયૈ નમઃ
ઓં લક્ષણાગમ્યાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધકામાયૈ નમઃ
ઓં લતાતનવે નમઃ
ઓં લલામરાજદળિકાયૈ નમઃ
ઓં લંબિમુક્તાલતાંચિતાયૈ નમઃ
ઓં લંબોદરપ્રસુવે નમઃ
ઓં લભ્યાયૈ નમઃ
ઓં લજ્જાઢ્યાયૈ નમઃ
ઓં લયવર્જિતાયૈ નમઃ (80)

ઓં હ્રીંકારરૂપાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારનિલયાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંપદપ્રિયાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારબીજાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારમંત્રાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારલક્ષણાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારજપસુપ્રીતાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંમત્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંવિભૂષણાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંશીલાયૈ નમઃ (90)

ઓં હ્રીંપદારાધ્યાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંગર્ભાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંપદાભિધાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારવાચ્યાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારપૂજ્યાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારપીઠિકાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારવેદ્યાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારચિંત્યાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીં નમઃ
ઓં હ્રીંશરીરિણ્યૈ નમઃ (100)

ઓં હકારરૂપાયૈ નમઃ
ઓં હલધૃત્પૂજિતાયૈ નમઃ
ઓં હરિણેક્ષણાયૈ નમઃ
ઓં હરપ્રિયાયૈ નમઃ
ઓં હરારાધ્યાયૈ નમઃ
ઓં હરિબ્રહ્મેંદ્રવંદિતાયૈ નમઃ
ઓં હયારૂઢાસેવિતાંઘ્ર્યૈ નમઃ
ઓં હયમેધસમર્ચિતાયૈ નમઃ
ઓં હર્યક્ષવાહનાયૈ નમઃ
ઓં હંસવાહનાયૈ નમઃ (110)

ઓં હતદાનવાયૈ નમઃ
ઓં હત્ત્યાદિપાપશમન્યૈ નમઃ
ઓં હરિદશ્વાદિસેવિતાયૈ નમઃ
ઓં હસ્તિકુંભોત્તુંગકુચાયૈ નમઃ
ઓં હસ્તિકૃત્તિપ્રિયાંગનાયૈ નમઃ
ઓં હરિદ્રાકુંકુમાદિગ્ધાયૈ નમઃ
ઓં હર્યશ્વાદ્યમરાર્ચિતાયૈ નમઃ
ઓં હરિકેશસખ્યૈ નમઃ
ઓં હાદિવિદ્યાયૈ નમઃ
ઓં હાલામદાલસાયૈ નમઃ (120)

ઓં સકારરૂપાયૈ નમઃ
ઓં સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ
ઓં સર્વેશ્યૈ નમઃ
ઓં સર્વમંગળાયૈ નમઃ
ઓં સર્વકર્ત્ર્યૈ નમઃ
ઓં સર્વભર્ત્ર્યૈ નમઃ
ઓં સર્વહંત્ર્યૈ નમઃ
ઓં સનાતન્યૈ નમઃ
ઓં સર્વાનવદ્યાયૈ નમઃ
ઓં સર્વાંગસુંદર્યૈ નમઃ (130)

ઓં સર્વસાક્ષિણ્યૈ નમઃ
ઓં સર્વાત્મિકાયૈ નમઃ
ઓં સર્વસૌખ્યદાત્ર્યૈ નમઃ
ઓં સર્વવિમોહિન્યૈ નમઃ
ઓં સર્વાધારાયૈ નમઃ
ઓં સર્વગતાયૈ નમઃ
ઓં સર્વાવગુણવર્જિતાયૈ નમઃ
ઓં સર્વારુણાયૈ નમઃ
ઓં સર્વમાત્રે નમઃ
ઓં સર્વભુષણભુષિતાયૈ નમઃ (140)

ઓં કકારાર્થાયૈ નમઃ
ઓં કાલહંત્ર્યૈ નમઃ
ઓં કામેશ્યૈ નમઃ
ઓં કામિતાર્થદાયૈ નમઃ
ઓં કામસંજીવિન્યૈ નમઃ
ઓં કલ્યાયૈ નમઃ
ઓં કઠિનસ્તનમંડલાયૈ નમઃ
ઓં કરભોરવે નમઃ
ઓં કળાનાથમુખ્યૈ નામઃ
ઓં કચજિતાંબુદાયૈ નમઃ (150)

ઓં કટાક્ષસ્યંદિકરુણાયૈ નમઃ
ઓં કપાલિપ્રાણનાયિકાયૈ નમઃ
ઓં કારુણ્યવિગ્રહાયૈ નમઃ
ઓં કાંતાયૈ નમઃ
ઓં કાંતિધૂતજપાવળ્યૈ નમઃ
ઓં કળાલાપાયૈ નમઃ
ઓં કંબુકંઠ્યૈ નમઃ
ઓં કરનિર્જિતપલ્લવાયૈ નમઃ
ઓં કલ્પવલ્લીસમભુજાયૈ નમઃ
ઓં કસ્તૂરીતિલકાંચિતાયૈ નમઃ (160)

ઓં હકારાર્થાયૈ નમઃ
ઓં હંસગત્યૈ નમઃ
ઓં હાટકાભરણોજ્જ્વલાયૈ નમઃ
ઓં હારહારિકુચાભોગાયૈ નમઃ
ઓં હાકિન્યૈ નમઃ
ઓં હલ્યવર્જિતાયૈ નમઃ
ઓં હરિત્પતિસમારાધ્યાયૈ નમઃ
ઓં હટાત્કારહતાસુરાયૈ નમઃ
ઓં હર્ષપ્રદાયૈ નમઃ
ઓં હવિર્ભોક્ત્ર્યૈ નમઃ (170)

ઓં હાર્દસંતમસાપહાયૈ નમઃ
ઓં હલ્લીસલાસ્યસંતુષ્ટાયૈ નમઃ
ઓં હંસમંત્રાર્થરૂપિણ્યૈ નમઃ
ઓં હાનોપાદાનનિર્મુક્તાયૈ નમઃ
ઓં હર્ષિણ્યૈ નમઃ
ઓં હરિસોદર્યૈ નમઃ
ઓં હાહાહૂહૂમુખસ્તુત્યાયૈ નમઃ
ઓં હાનિવૃદ્ધિવિવર્જિતાયૈ નમઃ
ઓં હય્યંગવીનહૃદયાયૈ નમઃ
ઓં હરિકોપારુણાંશુકાયૈ નમઃ (180)

ઓં લકારાખ્યાયૈ નમઃ
ઓં લતાપુજ્યાયૈ નમઃ
ઓં લયસ્થિત્યુદ્ભવેશ્વર્યૈ નમઃ
ઓં લાસ્યદર્શનસંતુષ્ટાયૈ નમઃ
ઓં લાભાલાભવિવર્જિતાયૈ નમઃ
ઓં લંઘ્યેતરાજ્ઞાયૈ નમઃ
ઓં લાવણ્યશાલિન્યૈ નમઃ
ઓં લઘુસિદ્ધદાયૈ નમઃ
ઓં લાક્ષારસસવર્ણાભાયૈ નમઃ
ઓં લક્ષ્મણાગ્રજપૂજિતાયૈ નમઃ (190)

ઓં લભ્યેતરાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધભક્તિસુલભાયૈ નમઃ
ઓં લાંગલાયુધાયૈ નમઃ
ઓં લગ્નચામરહસ્ત શ્રીશારદા પરિવીજિતાયૈ નમઃ
ઓં લજ્જાપદસમારાધ્યાયૈ નમઃ
ઓં લંપટાયૈ નમઃ
ઓં લકુલેશ્વર્યૈ નમઃ
ઓં લબ્ધમાનાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધરસાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધસંપત્સમુન્નત્યૈ નમઃ (200)

ઓં હ્રીંકારિણ્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારાદ્યાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંમધ્યાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંશિખામણ્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારકુંડાગ્નિશિખાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારશશિચંદ્રિકાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારભાસ્કરરુચ્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારાંભોદચંચલાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારકંદાંકુરિકાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારૈકપરાયણાયૈ નમઃ (210)

ઓં હ્રીંકારદીર્ધિકાહંસ્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારોદ્યાનકેકિન્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારારણ્યહરિણ્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારાવાલવલ્લર્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારપંજરશુક્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારાંગણદીપિકાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારકંદરાસિંહ્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારાંભોજભૃંગિકાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારસુમનોમાધ્વ્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારતરુમંજર્યૈ નમઃ (220)

ઓં સકારાખ્યાયૈ નમઃ
ઓં સમરસાયૈ નમઃ
ઓં સકલાગમસંસ્તુતાયૈ નમઃ
ઓં સર્વવેદાંત તાત્પર્યભૂમ્યૈ નમઃ
ઓં સદસદાશ્રયાયૈ નમઃ
ઓં સકલાયૈ નમઃ
ઓં સચ્ચિદાનંદાયૈ નમઃ
ઓં સાધ્યાયૈ નમઃ
ઓં સદ્ગતિદાયિન્યૈ નમઃ
ઓં સનકાદિમુનિધ્યેયાયૈ નમઃ (230)

ઓં સદાશિવકુટુંબિન્યૈ નમઃ
ઓં સકલાધિષ્ઠાનરૂપાયૈ નમઃ
ઓં સત્યરૂપાયૈ નમઃ
ઓં સમાકૃત્યૈ નમઃ
ઓં સર્વપ્રપંચનિર્માત્ર્યૈ નમઃ
ઓં સમાનાધિકવર્જિતાયૈ નમઃ
ઓં સર્વોત્તુંગાયૈ નમઃ
ઓં સંગહીનાયૈ નમઃ
ઓં સગુણાયૈ નમઃ
ઓં સકલેષ્ટદાયૈ નમઃ (240)

ઓં કકારિણ્યૈ નમઃ
ઓં કાવ્યલોલાયૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરમનોહરાયૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરપ્રાણનાડ્યૈ નમઃ
ઓં કામેશોત્સંગવાસિન્યૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરાલિંગિતાંગ્યૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરસુખપ્રદાયૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરપ્રણયિન્યૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરવિલાસિન્યૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરતપસ્સિદ્ધ્યૈ નમઃ (250)

ઓં કામેશ્વરમનઃપ્રિયાયૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરપ્રાણનાથાયૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરવિમોહિન્યૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરબ્રહ્મવિદ્યાયૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરગૃહેશ્વર્યૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરાહ્લાદકર્યૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વરમહેશ્વર્યૈ નમઃ
ઓં કામેશ્વર્યૈ નમઃ
ઓં કામકોટિનિલયાયૈ નમઃ
ઓં કાંક્ષિતાર્થદાયૈ નમઃ (260)

ઓં લકારિણ્યૈ નમઃ
ઓં લબ્ધરૂપાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધધિયે નમઃ
ઓં લબ્ધવાંછિતાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધપાપમનોદૂરાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધાહંકારદુર્ગમાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધશક્ત્યૈ નમઃ
ઓં લબ્ધદેહાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધૈશ્વર્યસમુન્નત્યૈ નમઃ
ઓં લબ્ધબુદ્ધ્યૈ નમઃ (270)

ઓં લબ્ધલીલાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધયૌવનશાલિન્યૈ નમઃ
ઓં લબ્ધાતિશયસર્વાંગસૌંદર્યાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધવિભ્રમાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધરાગાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધગત્યૈ નમઃ
ઓં લબ્ધનાનાગમસ્થિત્યૈ નમઃ
ઓં લબ્ધભોગાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધસુખાયૈ નમઃ
ઓં લબ્ધહર્ષાભિપૂજિતાયૈ નમઃ (280)

ઓં હ્રીંકારમૂર્ત્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારસૌધશૃંગકપોતિકાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારદુગ્ધબ્ધિસુધાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારકમલેંદિરાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકરમણિદીપાર્ચિષે નમઃ
ઓં હ્રીંકારતરુશારિકાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારપેટકમણ્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારાદર્શબિંબિકાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારકોશાસિલતાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારાસ્થાનનર્તક્યૈ નમઃ (290)

ઓં હ્રીંકારશુક્તિકા મુક્તામણ્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારબોધિતાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારમયસૌર્ણસ્તંભવિદૃમ પુત્રિકાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારવેદોપનિષદે નમઃ
ઓં હ્રીંકારાધ્વરદક્ષિણાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારનંદનારામનવકલ્પક વલ્લર્યૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારહિમવદ્ગંગાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારાર્ણવકૌસ્તુભાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારમંત્રસર્વસ્વાયૈ નમઃ
ઓં હ્રીંકારપરસૌખ્યદાયૈ નમઃ (300)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *