ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதினாமாவல்தி³: | Lalitha Trishati Namavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

॥ ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ॥

ஓம் ககாரரூபாயை நம:
ஓம் கல்த்³யாண்யை நம:
ஓம் கல்த்³யாணகு³ணஶாலின்யை நம:
ஓம் கல்த்³யாணஶைலனிலயாயை நம:
ஓம் கமனீயாயை நம:
ஓம் கல்தா³வத்யை நம:
ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம:
ஓம் கல்மஷக்⁴ன்யை நம:
ஓம் கருணம்ருதஸாக³ராயை நம:
ஓம் கத³ம்ப³கானநாவாஸாயை நம: (1௦)

ஓம் கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை நம:
ஓம் கன்த³ர்பவித்³யாயை நம:
ஓம் கன்த³ர்பஜனகாபாங்க³வீக்ஷணாயை நம:
ஓம் கர்பூரவீடீஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடாயை நம:
ஓம் கலிதோ³ஷஹராயை நம:
ஓம் கஞ்ஜலோசனாயை நம:
ஓம் கம்ரவிக்³ரஹாயை நம:
ஓம் கர்மாதி³ஸாக்ஷிண்யை நம:
ஓம் காரயித்ர்யை நம:
ஓம் கர்மப²லப்ரதா³யை நம: (2௦)

ஓம் ஏகாரரூபாயை நம:
ஓம் ஏகாக்ஷர்யை நம:
ஓம் ஏகானேகாக்ஷராக்ருத்யை நம:
ஓம் ஏதத்ததி³த்யனிர்தே³ஶ்யாயை நம:
ஓம் ஏகானந்த³சிதா³க்ருத்யை நம:
ஓம் ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யாயை நம:
ஓம் ஏகப⁴க்திமத³ர்சிதாயை நம:
ஓம் ஏகாக்³ரசிதனிர்த்⁴யாதாயை நம:
ஓம் ஏஷணாரஹிதாத்³ருதாயை நம:
ஓம் ஏலாஸுக³ன்தி⁴சிகுராயை நம: (3௦)

ஓம் ஏன:கூடவினாஶின்யை நம:
ஓம் ஏகபோ⁴கா³யை நம:
ஓம் ஏகரஸாயை நம:
ஓம் ஏகைஶ்வர்யப்ரதா³யின்யை நம:
ஓம் ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³யை நம:
ஓம் ஏகான்தபூஜிதாயை நம:
ஓம் ஏத⁴மானப்ரபா⁴யை நம:
ஓம் ஏஜத³னேஜஜ்ஜக³தீ³ஶ்வர்யை நம:
ஓம் ஏகவீராதி³ஸம்ஸேவ்யாயை நம:
ஓம் ஏகப்ராப⁴வஶாலின்யை நம: (4௦)

ஓம் ஈகாரரூபாயை நம:
ஓம் ஈஶித்ர்யை நம:
ஓம் ஈப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யின்யை நம:
ஓம் ஈத்³ருகி³த்யாவினிர்தே³ஶ்யாயை நம:
ஓம் ஈஶ்வரத்வவிதா⁴யின்யை நம:
ஓம் ஈஶானாதி³ப்³ரஹ்மமய்யை நம:
ஓம் ஈஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³யை நம:
ஓம் ஈக்ஷித்ர்யை நம:
ஓம் ஈக்ஷணஸ்ருஷ்டாண்ட³கோட்யை நம:
ஓம் ஈஶ்வரவல்லபா⁴யை நம:
ஓம் ஈடி³தாயை நம: (5௦)

ஓம் ஈஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீராயை நம:
ஓம் ஈஶாதி⁴தே³வதாயை நம:
ஓம் ஈஶ்வரப்ரேரணகர்யை நம:
ஓம் ஈஶதாண்ட³வஸாக்ஷிண்யை நம:
ஓம் ஈஶ்வரோத்ஸங்க³னிலயாயை நம:
ஓம் ஈதிபா³தா⁴வினாஶின்யை நம:
ஓம் ஈஹாவிரஹிதாயை நம:
ஓம் ஈஶஶக்த்யை நம:
ஓம் ஈஷத்ஸ்மிதானநாயை நம: (6௦)

ஓம் லகாரரூபாயை நம:
ஓம் லலிதாயை நம:
ஓம் லக்ஷ்மீவாணீனிஷேவிதாயை நம:
ஓம் லாகின்யை நம:
ஓம் லலனாரூபாயை நம:
ஓம் லஸத்³தா³டி³மபாடலாயை நம:
ஓம் லலன்திகாலஸத்பா²லாயை நம:
ஓம் லலாடனயனார்சிதாயை நம:
ஓம் லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்க்³யை நம:
ஓம் லக்ஷகோட்யண்ட³னாயிகாயை நம: (7௦)

ஓம் லக்ஷ்யார்தா²யை நம:
ஓம் லக்ஷணாக³ம்யாயை நம:
ஓம் லப்³த⁴காமாயை நம:
ஓம் லதாதனவே நம:
ஓம் லலாமராஜத³ல்தி³காயை நம:
ஓம் லம்பி³முக்தாலதாஞ்சிதாயை நம:
ஓம் லம்போ³த³ரப்ரஸுவே நம:
ஓம் லப்⁴யாயை நம:
ஓம் லஜ்ஜாட்⁴யாயை நம:
ஓம் லயவர்ஜிதாயை நம: (8௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரரூபாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரனிலயாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்பத³ப்ரியாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபீ³ஜாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரமன்த்ராயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரலக்ஷணாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்மத்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்விபூ⁴ஷணாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்ஶீலாயை நம: (9௦)

ஓம் ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்க³ர்பா⁴யை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரவாச்யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபூஜ்யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபீடி²காயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரவேத்³யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரசின்த்யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம் நம:
ஓம் ஹ்ரீம்ஶரீரிண்யை நம: (1௦௦)

ஓம் ஹகாரரூபாயை நம:
ஓம் ஹலத்⁴ருத்பூஜிதாயை நம:
ஓம் ஹரிணேக்ஷணாயை நம:
ஓம் ஹரப்ரியாயை நம:
ஓம் ஹராராத்⁴யாயை நம:
ஓம் ஹரிப்³ரஹ்மேன்த்³ரவன்தி³தாயை நம:
ஓம் ஹயாரூடா⁴ஸேவிதாங்க்⁴ர்யை நம:
ஓம் ஹயமேத⁴ஸமர்சிதாயை நம:
ஓம் ஹர்யக்ஷவாஹனாயை நம:
ஓம் ஹம்ஸவாஹனாயை நம: (11௦)

ஓம் ஹததா³னவாயை நம:
ஓம் ஹத்த்யாதி³பாபஶமன்யை நம:
ஓம் ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதாயை நம:
ஓம் ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்க³குசாயை நம:
ஓம் ஹஸ்திக்ருத்திப்ரியாங்க³னாயை நம:
ஓம் ஹரித்³ராகுங்குமாதி³க்³தா⁴யை நம:
ஓம் ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதாயை நம:
ஓம் ஹரிகேஶஸக்²யை நம:
ஓம் ஹாதி³வித்³யாயை நம:
ஓம் ஹாலாமதா³லஸாயை நம: (12௦)

ஓம் ஸகாரரூபாயை நம:
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம:
ஓம் ஸர்வேஶ்யை நம:
ஓம் ஸர்வமங்க³ல்தா³யை நம:
ஓம் ஸர்வகர்த்ர்யை நம:
ஓம் ஸர்வப⁴ர்த்ர்யை நம:
ஓம் ஸர்வஹன்த்ர்யை நம:
ஓம் ஸனாதன்யை நம:
ஓம் ஸர்வானவத்³யாயை நம:
ஓம் ஸர்வாங்க³ஸுன்த³ர்யை நம: (13௦)

ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிண்யை நம:
ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை நம:
ஓம் ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ர்யை நம:
ஓம் ஸர்வவிமோஹின்யை நம:
ஓம் ஸர்வாதா⁴ராயை நம:
ஓம் ஸர்வக³தாயை நம:
ஓம் ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் ஸர்வாருணாயை நம:
ஓம் ஸர்வமாத்ரே நம:
ஓம் ஸர்வபு⁴ஷணபு⁴ஷிதாயை நம: (14௦)

ஓம் ககாரார்தா²யை நம:
ஓம் காலஹன்த்ர்யை நம:
ஓம் காமேஶ்யை நம:
ஓம் காமிதார்த²தா³யை நம:
ஓம் காமஸஞ்ஜீவின்யை நம:
ஓம் கல்யாயை நம:
ஓம் கடி²னஸ்தனமண்ட³லாயை நம:
ஓம் கரபோ⁴ரவே நம:
ஓம் கல்தா³னாத²முக்²யை நாம:
ஓம் கசஜிதாம்பு³தா³யை நம: (15௦)

ஓம் கடாக்ஷஸ்யன்தி³கருணாயை நம:
ஓம் கபாலிப்ராணனாயிகாயை நம:
ஓம் காருண்யவிக்³ரஹாயை நம:
ஓம் கான்தாயை நம:
ஓம் கான்திதூ⁴தஜபாவல்த்³யை நம:
ஓம் கல்தா³லாபாயை நம:
ஓம் கம்பு³கண்ட்²யை நம:
ஓம் கரனிர்ஜிதபல்லவாயை நம:
ஓம் கல்பவல்லீஸமபு⁴ஜாயை நம:
ஓம் கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதாயை நம: (16௦)

ஓம் ஹகாரார்தா²யை நம:
ஓம் ஹம்ஸக³த்யை நம:
ஓம் ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலாயை நம:
ஓம் ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³யை நம:
ஓம் ஹாகின்யை நம:
ஓம் ஹல்யவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யாயை நம:
ஓம் ஹடாத்காரஹதாஸுராயை நம:
ஓம் ஹர்ஷப்ரதா³யை நம:
ஓம் ஹவிர்போ⁴க்த்ர்யை நம: (17௦)

ஓம் ஹார்த³ஸன்தமஸாபஹாயை நம:
ஓம் ஹல்லீஸலாஸ்யஸன்துஷ்டாயை நம:
ஓம் ஹம்ஸமன்த்ரார்த²ரூபிண்யை நம:
ஓம் ஹானோபாதா³னநிர்முக்தாயை நம:
ஓம் ஹர்ஷிண்யை நம:
ஓம் ஹரிஸோத³ர்யை நம:
ஓம் ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யாயை நம:
ஓம் ஹானிவ்ருத்³தி⁴விவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் ஹய்யங்க³வீனஹ்ருத³யாயை நம:
ஓம் ஹரிகோபாருணாம்ஶுகாயை நம: (18௦)

ஓம் லகாராக்²யாயை நம:
ஓம் லதாபுஜ்யாயை நம:
ஓம் லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வர்யை நம:
ஓம் லாஸ்யத³ர்ஶனஸன்துஷ்டாயை நம:
ஓம் லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் லங்க்⁴யேதராஜ்ஞாயை நம:
ஓம் லாவண்யஶாலின்யை நம:
ஓம் லகு⁴ஸித்³த⁴தா³யை நம:
ஓம் லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴யை நம:
ஓம் லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதாயை நம: (19௦)

ஓம் லப்⁴யேதராயை நம:
ஓம் லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴யை நம:
ஓம் லாங்க³லாயுதா⁴யை நம:
ஓம் லக்³னசாமரஹஸ்த ஶ்ரீஶாரதா³ பரிவீஜிதாயை நம:
ஓம் லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யாயை நம:
ஓம் லம்படாயை நம:
ஓம் லகுலேஶ்வர்யை நம:
ஓம் லப்³த⁴மானாயை நம:
ஓம் லப்³த⁴ரஸாயை நம:
ஓம் லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுன்னத்யை நம: (2௦௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரிண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராத்³யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்மத்⁴யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்ஶிகா²மண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகுண்டா³க்³னிஶிகா²யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஶஶிசன்த்³ரிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபா⁴ஸ்கரருச்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போ⁴த³சஞ்சலாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகன்தா³ங்குரிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரைகபராயணாயை நம: (21௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரதீ³ர்தி⁴காஹம்ஸ்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரோத்³யானகேகின்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராவாலவல்லர்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுக்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராங்க³ணதீ³பிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகன்த³ராஸிம்ஹ்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருங்கி³காயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஸுமனோமாத்⁴வ்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜர்யை நம: (22௦)

ஓம் ஸகாராக்²யாயை நம:
ஓம் ஸமரஸாயை நம:
ஓம் ஸகலாக³மஸம்ஸ்துதாயை நம:
ஓம் ஸர்வவேதா³ன்த தாத்பர்யபூ⁴ம்யை நம:
ஓம் ஸத³ஸதா³ஶ்ரயாயை நம:
ஓம் ஸகலாயை நம:
ஓம் ஸச்சிதா³னந்தா³யை நம:
ஓம் ஸாத்⁴யாயை நம:
ஓம் ஸத்³க³திதா³யின்யை நம:
ஓம் ஸனகாதி³முனித்⁴யேயாயை நம: (23௦)

ஓம் ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ன்யை நம:
ஓம் ஸகலாதி⁴ஷ்டா²னரூபாயை நம:
ஓம் ஸத்யரூபாயை நம:
ஓம் ஸமாக்ருத்யை நம:
ஓம் ஸர்வப்ரபஞ்சனிர்மாத்ர்யை நம:
ஓம் ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் ஸர்வோத்துங்கா³யை நம:
ஓம் ஸங்க³ஹீனாயை நம:
ஓம் ஸகு³ணாயை நம:
ஓம் ஸகலேஷ்டதா³யை நம: (24௦)

ஓம் ககாரிண்யை நம:
ஓம் காவ்யலோலாயை நம:
ஓம் காமேஶ்வரமனோஹராயை நம:
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாட்³யை நம:
ஓம் காமேஶோத்ஸங்க³வாஸின்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வராலிங்கி³தாங்க்³யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரப்ரணயின்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரவிலாஸின்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரதபஸ்ஸித்³த்⁴யை நம: (25௦)

ஓம் காமேஶ்வரமன:ப்ரியாயை நம:
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாதா²யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரவிமோஹின்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யாயை நம:
ஓம் காமேஶ்வரக்³ருஹேஶ்வர்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வராஹ்லாத³கர்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரமஹேஶ்வர்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வர்யை நம:
ஓம் காமகோடினிலயாயை நம:
ஓம் காங்க்ஷிதார்த²தா³யை நம: (26௦)

ஓம் லகாரிண்யை நம:
ஓம் லப்³த⁴ரூபாயை நம:
ஓம் லப்³த⁴தி⁴யே நம:
ஓம் லப்³த⁴வாஞ்சி²தாயை நம:
ஓம் லப்³த⁴பாபமனோதூ³ராயை நம:
ஓம் லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மாயை நம:
ஓம் லப்³த⁴ஶக்த்யை நம:
ஓம் லப்³த⁴தே³ஹாயை நம:
ஓம் லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுன்னத்யை நம:
ஓம் லப்³த⁴பு³த்³த்⁴யை நம: (27௦)

ஓம் லப்³த⁴லீலாயை நம:
ஓம் லப்³த⁴யௌவனஶாலின்யை நம:
ஓம் லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌன்த³ர்யாயை நம:
ஓம் லப்³த⁴விப்⁴ரமாயை நம:
ஓம் லப்³த⁴ராகா³யை நம:
ஓம் லப்³த⁴க³த்யை நம:
ஓம் லப்³த⁴னானாக³மஸ்தி²த்யை நம:
ஓம் லப்³த⁴போ⁴கா³யை நம:
ஓம் லப்³த⁴ஸுகா²யை நம:
ஓம் லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூஜிதாயை நம: (28௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரமூர்த்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஸௌத⁴ஶ்ருங்க³கபோதிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரது³க்³த⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகமலேன்தி³ராயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்கரமணிதீ³பார்சிஷே நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபேடகமண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராத³ர்ஶபி³ம்பி³காயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராஸ்தா²னநர்தக்யை நம: (29௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரஶுக்திகா முக்தாமண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபோ³தி⁴தாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரமயஸௌர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ரும புத்ரிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரவேதோ³பனிஷதே³ நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராத்⁴வரத³க்ஷிணாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரனந்த³னாராமனவகல்பக வல்லர்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஹிமவத்³க³ங்கா³யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரமன்த்ரஸர்வஸ்வாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்²யதா³யை நம: (3௦௦)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *