ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸுப்ரபா⁴தம் | Venkateswara Suprabhatam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

கௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்வாஸன்த்⁴யா ப்ரவர்ததே ।
உத்திஷ்ட² நரஶார்தூ³ல கர்தவ்யம் தை³வமாஹ்னிகம் ॥ 1 ॥

உத்திஷ்டோ²த்திஷ்ட² கோ³வின்த³ உத்திஷ்ட² க³ருட³த்⁴வஜ ।
உத்திஷ்ட² கமலாகான்த த்ரைலோக்யம் மங்க³ல்த³ம் குரு ॥ 2 ॥

மாதஸ்ஸமஸ்த ஜக³தாம் மது⁴கைடபா⁴ரே:
வக்ஷோவிஹாரிணி மனோஹர தி³வ்யமூர்தே ।
ஶ்ரீஸ்வாமினி ஶ்ரிதஜனப்ரிய தா³னஶீலே
ஶ்ரீ வேங்கடேஶ த³யிதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 3 ॥

தவ ஸுப்ரபா⁴தமரவின்த³ லோசனே
ப⁴வது ப்ரஸன்னமுக² சன்த்³ரமண்ட³லே ।
விதி⁴ ஶங்கரேன்த்³ர வனிதாபி⁴ரர்சிதே
வ்ருஶ ஶைலனாத² த³யிதே த³யானிதே⁴ ॥ 4 ॥

அத்ர்யாதி³ ஸப்த ருஷயஸ்ஸமுபாஸ்ய ஸன்த்⁴யாம்
ஆகாஶ ஸின்து⁴ கமலானி மனோஹராணி ।
ஆதா³ய பாத³யுக³ மர்சயிதும் ப்ரபன்னா:
ஶேஷாத்³ரி ஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 5 ॥

பஞ்சானநாப்³ஜ ப⁴வ ஷண்முக² வாஸவாத்³யா:
த்ரைவிக்ரமாதி³ சரிதம் விபு³தா⁴: ஸ்துவன்தி ।
பா⁴ஷாபதி: பட²தி வாஸர ஶுத்³தி⁴ மாராத்
ஶேஷாத்³ரி ஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 6 ॥

ஈஶத்-ப்ரபு²ல்ல ஸரஸீருஹ நாரிகேல்த³
பூக³த்³ருமாதி³ ஸுமனோஹர பாலிகானாம் ।
ஆவாதி மன்த³மனில: ஸஹதி³வ்ய க³ன்தை⁴:
ஶேஷாத்³ரி ஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 7 ॥

உன்மீல்யனேத்ர யுக³முத்தம பஞ்ஜரஸ்தா²:
பாத்ராவஸிஷ்ட கத³லீ ப²ல பாயஸானி ।
பு⁴க்த்வா: ஸலீல மத²கேல்தி³ ஶுகா: பட²ன்தி
ஶேஷாத்³ரி ஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 8 ॥

தன்த்ரீ ப்ரகர்ஷ மது⁴ர ஸ்வனயா விபஞ்ச்யா
கா³யத்யனந்த சரிதம் தவ நாரதோ³பி ।
பா⁴ஷா ஸமக்³ர மஸத்-க்ருதசாரு ரம்யம்
ஶேஷாத்³ரி ஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 9 ॥

ப்⁴ருங்கா³வல்தீ³ ச மகரன்த³ ரஸானு வித்³த⁴
ஜு²ங்காரகீ³த நினதை³: ஸஹஸேவனாய ।
நிர்யாத்யுபான்த ஸரஸீ கமலோத³ரேப்⁴ய:
ஶேஷாத்³ரி ஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 1௦ ॥

யோஷாக³ணேன வரத³த்⁴னி விமத்²யமானே
கோ⁴ஷாலயேஷு த³தி⁴மன்த²ன தீவ்ரகோ⁴ஷா: ।
ரோஷாத்கலிம் வித³த⁴தே ககுப⁴ஶ்ச கும்பா⁴:
ஶேஷாத்³ரி ஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 11 ॥

பத்³மேஶமித்ர ஶதபத்ர க³தால்தி³வர்கா³:
ஹர்தும் ஶ்ரியம் குவலயஸ்ய நிஜாங்க³லக்ஷ்ம்யா: ।
பே⁴ரீ நினாத³மிவ பி⁴ப்⁴ரதி தீவ்ரனாத³ம்
ஶேஷாத்³ரி ஶேக²ர விபோ⁴ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீமன்னபீ⁴ஷ்ட வரதா³கி²ல லோக ப³ன்தோ⁴
ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ ஜக³தே³க த³யைக ஸின்தோ⁴ ।
ஶ்ரீ தே³வதா க்³ருஹ பு⁴ஜான்தர தி³வ்யமூர்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீ ஸ்வாமி புஷ்கரிணிகாப்லவ நிர்மலாங்கா³:
ஶ்ரேயார்தி²னோ ஹரவிரிஞ்சி ஸனந்த³னாத்³யா: ।
த்³வாரே வஸன்தி வரனேத்ர ஹதோத்த மாங்கா³:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீ ஶேஷஶைல க³ருடா³சல வேங்கடாத்³ரி
நாராயணாத்³ரி வ்ருஷபா⁴த்³ரி வ்ருஷாத்³ரி முக்²யாம் ।
ஆக்²யாம் த்வதீ³ய வஸதே ரனிஶம் வத³ன்தி
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 15 ॥

ஸேவாபரா: ஶிவ ஸுரேஶ க்ருஶானுத⁴ர்ம
ரக்ஷோம்பு³னாத² பவமான த⁴னாதி⁴ நாதா²: ।
ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலி ப்ரவிலஸன்னிஜ ஶீர்ஷதே³ஶா:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 16 ॥

தா⁴டீஷு தே விஹக³ராஜ ம்ருகா³தி⁴ராஜ
நாகா³தி⁴ராஜ கஜ³ராஜ ஹயாதி⁴ராஜா: ।
ஸ்வஸ்வாதி⁴கார மஹிமாதி⁴க மர்த²யன்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 17 ॥

ஸூர்யேன்து³ பௌ⁴ம பு³த⁴வாக்பதி காவ்யஶௌரி
ஸ்வர்பா⁴னுகேது தி³விஶத்-பரிஶத்-ப்ரதா⁴னா: ।
த்வத்³தா³ஸதா³ஸ சரமாவதி⁴ தா³ஸதா³ஸா:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 18 ॥

தத்-பாத³தூ⁴ல்தி³ ப⁴ரித ஸ்பு²ரிதோத்தமாங்கா³:
ஸ்வர்கா³பவர்க³ நிரபேக்ஷ நிஜான்தரங்கா³: ।
கல்பாக³மா கலனயாகுலதாம் லப⁴ன்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 19 ॥

த்வத்³கோ³புராக்³ர ஶிக²ராணி நிரீக்ஷமாணா:
ஸ்வர்கா³பவர்க³ பத³வீம் பரமாம் ஶ்ரயன்த: ।
மர்த்யா மனுஷ்ய பு⁴வனே மதிமாஶ்ரயன்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 2௦ ॥

ஶ்ரீ பூ⁴மினாயக த³யாதி³ கு³ணாம்ருதாப்³தே³
தே³வாதி³தே³வ ஜக³தே³க ஶரண்யமூர்தே ।
ஶ்ரீமன்னநன்த க³ருடா³தி³பி⁴ ரர்சிதாங்க்⁴ரே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 21 ॥

ஶ்ரீ பத்³மனாப⁴ புருஷோத்தம வாஸுதே³வ
வைகுண்ட² மாத⁴வ ஜனார்த⁴ன சக்ரபாணே ।
ஶ்ரீ வத்ஸ சிஹ்ன ஶரணாக³த பாரிஜாத
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 22 ॥

கன்த³ர்ப த³ர்ப ஹர ஸுன்த³ர தி³வ்ய மூர்தே
கான்தா குசாம்பு³ருஹ குட்மல லோலத்³ருஷ்டே ।
கல்யாண நிர்மல கு³ணாகர தி³வ்யகீர்தே
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 23 ॥

மீனாக்ருதே கமட²கோல ந்ருஸிம்ஹ வர்ணின்
ஸ்வாமின் பரஶ்வத² தபோத⁴ன ராமசன்த்³ர ।
ஶேஷாம்ஶராம யது³னந்த³ன கல்கிரூப
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 24 ॥

ஏலாலவங்க³ க⁴னஸார ஸுக³ன்தி⁴ தீர்த²ம்
தி³வ்யம் வியத்ஸரிது ஹேமக⁴டேஷு பூர்ணம் ।
த்⁴ருத்வாத்³ய வைதி³க ஶிகா²மணய: ப்ரஹ்ருஷ்டா:
திஷ்ட²ன்தி வேங்கடபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 25 ॥

பா⁴ஸ்வானுதே³தி விகசானி ஸரோருஹாணி
ஸம்பூரயன்தி நினதை³: ககுபோ⁴ விஹங்கா³: ।
ஶ்ரீவைஷ்ணவா: ஸதத மர்தி²த மங்க³ல்தா³ஸ்தே
தா⁴மாஶ்ரயன்தி தவ வேங்கட ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 26 ॥

ப்³ரஹ்மாத³யா ஸ்ஸுரவரா ஸ்ஸமஹர்ஷயஸ்தே
ஸன்தஸ்ஸனந்த³ன முகா²ஸ்த்வத² யோகி³வர்யா: ।
தா⁴மான்திகே தவ ஹி மங்க³ல்த³ வஸ்து ஹஸ்தா:
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 27 ॥

லக்ஶ்மீனிவாஸ நிரவத்³ய கு³ணைக ஸின்தோ⁴
ஸம்ஸாரஸாக³ர ஸமுத்தரணைக ஸேதோ ।
வேதா³ன்த வேத்³ய நிஜவைப⁴வ ப⁴க்த போ⁴க்³ய
ஶ்ரீ வேங்கடாசலபதே தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 28 ॥

இத்த²ம் வ்ருஷாசலபதேரிஹ ஸுப்ரபா⁴தம்
யே மானவா: ப்ரதிதி³னம் படி²தும் ப்ரவ்ருத்தா: ।
தேஷாம் ப்ரபா⁴த ஸமயே ஸ்ம்ருதிரங்க³பா⁴ஜாம்
ப்ரஜ்ஞாம் பரார்த² ஸுலபா⁴ம் பரமாம் ப்ரஸூதே ॥ 29 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *