ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼੍ਵਰ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ | Venkateswara Suprabhatam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਕੌਸਲ੍ਯਾ ਸੁਪ੍ਰਜਾ ਰਾਮ ਪੂਰ੍ਵਾਸਂਧ੍ਯਾ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਤੇ ।
ਉਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠ ਨਰਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਦੈਵਮਾਹ੍ਨਿਕਮ੍ ॥ 1 ॥

ਉਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠੋਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠ ਗੋਵਿਂਦ ਉਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜ ।
ਉਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠ ਕਮਲਾਕਾਂਤ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਮਂਗਲ਼ਂ ਕੁਰੁ ॥ 2 ॥

ਮਾਤਸ੍ਸਮਸ੍ਤ ਜਗਤਾਂ ਮਧੁਕੈਟਭਾਰੇਃ
ਵਕ੍ਸ਼ੋਵਿਹਾਰਿਣਿ ਮਨੋਹਰ ਦਿਵ੍ਯਮੂਰ੍ਤੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮਿਨਿ ਸ਼੍ਰਿਤਜਨਪ੍ਰਿਯ ਦਾਨਸ਼ੀਲੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ ਦਯਿਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 3 ॥

ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮਰਵਿਂਦ ਲੋਚਨੇ
ਭਵਤੁ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਮੁਖ ਚਂਦ੍ਰਮਂਡਲੇ ।
ਵਿਧਿ ਸ਼ਂਕਰੇਂਦ੍ਰ ਵਨਿਤਾਭਿਰਰ੍ਚਿਤੇ
ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ ਸ਼ੈਲਨਾਥ ਦਯਿਤੇ ਦਯਾਨਿਧੇ ॥ 4 ॥

ਅਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿ ਸਪ੍ਤ ਰੁਰੁਇਸ਼ਯਸ੍ਸਮੁਪਾਸ੍ਯ ਸਂਧ੍ਯਾਂ
ਆਕਾਸ਼ ਸਿਂਧੁ ਕਮਲਾਨਿ ਮਨੋਹਰਾਣਿ ।
ਆਦਾਯ ਪਾਦਯੁਗ ਮਰ੍ਚਯਿਤੁਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਾਃ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਭੋ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 5 ॥

ਪਂਚਾਨਨਾਬ੍ਜ ਭਵ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖ ਵਾਸਵਾਦ੍ਯਾਃ
ਤ੍ਰੈਵਿਕ੍ਰਮਾਦਿ ਚਰਿਤਂ ਵਿਬੁਧਾਃ ਸ੍ਤੁਵਂਤਿ ।
ਭਾਸ਼ਾਪਤਿਃ ਪਠਤਿ ਵਾਸਰ ਸ਼ੁਦ੍ਧਿ ਮਾਰਾਤ੍
ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਭੋ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 6 ॥

ਈਸ਼ਤ੍-ਪ੍ਰਫੁਲ੍ਲ ਸਰਸੀਰੁਹ ਨਾਰਿਕੇਲ਼
ਪੂਗਦ੍ਰੁਮਾਦਿ ਸੁਮਨੋਹਰ ਪਾਲਿਕਾਨਾਮ੍ ।
ਆਵਾਤਿ ਮਂਦਮਨਿਲਃ ਸਹਦਿਵ੍ਯ ਗਂਧੈਃ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਭੋ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 7 ॥

ਉਨ੍ਮੀਲ੍ਯਨੇਤ੍ਰ ਯੁਗਮੁਤ੍ਤਮ ਪਂਜਰਸ੍ਥਾਃ
ਪਾਤ੍ਰਾਵਸਿਸ਼੍ਟ ਕਦਲੀ ਫਲ ਪਾਯਸਾਨਿ ।
ਭੁਕ੍ਤ੍ਵਾਃ ਸਲੀਲ ਮਥਕੇਲ਼ਿ ਸ਼ੁਕਾਃ ਪਠਂਤਿ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਭੋ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 8 ॥

ਤਂਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਰ੍ਸ਼ ਮਧੁਰ ਸ੍ਵਨਯਾ ਵਿਪਂਚ੍ਯਾ
ਗਾਯਤ੍ਯਨਂਤ ਚਰਿਤਂ ਤਵ ਨਾਰਦੋ਽ਪਿ ।
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਗ੍ਰ ਮਸਤ੍-ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਚਾਰੁ ਰਮ੍ਯਂ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਭੋ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 9 ॥

ਭ੍ਰੁਰੁਇਂਗਾਵਲ਼ੀ ਚ ਮਕਰਂਦ ਰਸਾਨੁ ਵਿਦ੍ਧ
ਝੁਂਕਾਰਗੀਤ ਨਿਨਦੈਃ ਸਹਸੇਵਨਾਯ ।
ਨਿਰ੍ਯਾਤ੍ਯੁਪਾਂਤ ਸਰਸੀ ਕਮਲੋਦਰੇਭ੍ਯਃ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਭੋ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 10 ॥

ਯੋਸ਼ਾਗਣੇਨ ਵਰਦਧ੍ਨਿ ਵਿਮਥ੍ਯਮਾਨੇ
ਘੋਸ਼ਾਲਯੇਸ਼ੁ ਦਧਿਮਂਥਨ ਤੀਵ੍ਰਘੋਸ਼ਾਃ ।
ਰੋਸ਼ਾਤ੍ਕਲਿਂ ਵਿਦਧਤੇ ਕਕੁਭਸ਼੍ਚ ਕੁਂਭਾਃ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਭੋ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 11 ॥

ਪਦ੍ਮੇਸ਼ਮਿਤ੍ਰ ਸ਼ਤਪਤ੍ਰ ਗਤਾਲ਼ਿਵਰ੍ਗਾਃ
ਹਰ੍ਤੁਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਕੁਵਲਯਸ੍ਯ ਨਿਜਾਂਗਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਃ ।
ਭੇਰੀ ਨਿਨਾਦਮਿਵ ਭਿਭ੍ਰਤਿ ਤੀਵ੍ਰਨਾਦਮ੍
ਸ਼ੇਸ਼ਾਦ੍ਰਿ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਭੋ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 12 ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਭੀਸ਼੍ਟ ਵਰਦਾਖਿਲ ਲੋਕ ਬਂਧੋ
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਜਗਦੇਕ ਦਯੈਕ ਸਿਂਧੋ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਤਾ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹ ਭੁਜਾਂਤਰ ਦਿਵ੍ਯਮੂਰ੍ਤੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 13 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਸ੍ਵਾਮਿ ਪੁਸ਼੍ਕਰਿਣਿਕਾਪ੍ਲਵ ਨਿਰ੍ਮਲਾਂਗਾਃ
ਸ਼੍ਰੇਯਾਰ੍ਥਿਨੋ ਹਰਵਿਰਿਂਚਿ ਸਨਂਦਨਾਦ੍ਯਾਃ ।
ਦ੍ਵਾਰੇ ਵਸਂਤਿ ਵਰਨੇਤ੍ਰ ਹਤੋਤ੍ਤ ਮਾਂਗਾਃ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 14 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ੈਲ ਗਰੁਡਾਚਲ ਵੇਂਕਟਾਦ੍ਰਿ
ਨਾਰਾਯਣਾਦ੍ਰਿ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭਾਦ੍ਰਿ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਦ੍ਰਿ ਮੁਖ੍ਯਾਮ੍ ।
ਆਖ੍ਯਾਂ ਤ੍ਵਦੀਯ ਵਸਤੇ ਰਨਿਸ਼ਂ ਵਦਂਤਿ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 15 ॥

ਸੇਵਾਪਰਾਃ ਸ਼ਿਵ ਸੁਰੇਸ਼ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਨੁਧਰ੍ਮ
ਰਕ੍ਸ਼ੋਂਬੁਨਾਥ ਪਵਮਾਨ ਧਨਾਧਿ ਨਾਥਾਃ ।
ਬਦ੍ਧਾਂਜਲਿ ਪ੍ਰਵਿਲਸਨ੍ਨਿਜ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਦੇਸ਼ਾਃ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 16 ॥

ਧਾਟੀਸ਼ੁ ਤੇ ਵਿਹਗਰਾਜ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਾਧਿਰਾਜ
ਨਾਗਾਧਿਰਾਜ ਗਜਰਾਜ ਹਯਾਧਿਰਾਜਾਃ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਵਾਧਿਕਾਰ ਮਹਿਮਾਧਿਕ ਮਰ੍ਥਯਂਤੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 17 ॥

ਸੂਰ੍ਯੇਂਦੁ ਭੌਮ ਬੁਧਵਾਕ੍ਪਤਿ ਕਾਵ੍ਯਸ਼ੌਰਿ
ਸ੍ਵਰ੍ਭਾਨੁਕੇਤੁ ਦਿਵਿਸ਼ਤ੍-ਪਰਿਸ਼ਤ੍-ਪ੍ਰਧਾਨਾਃ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਦਾਸਦਾਸ ਚਰਮਾਵਧਿ ਦਾਸਦਾਸਾਃ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 18 ॥

ਤਤ੍-ਪਾਦਧੂਲ਼ਿ ਭਰਿਤ ਸ੍ਫੁਰਿਤੋਤ੍ਤਮਾਂਗਾਃ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗ ਨਿਰਪੇਕ੍ਸ਼ ਨਿਜਾਂਤਰਂਗਾਃ ।
ਕਲ੍ਪਾਗਮਾ ਕਲਨਯਾ਽਽ਕੁਲਤਾਂ ਲਭਂਤੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 19 ॥

ਤ੍ਵਦ੍ਗੋਪੁਰਾਗ੍ਰ ਸ਼ਿਖਰਾਣਿ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਮਾਣਾਃ
ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗ ਪਦਵੀਂ ਪਰਮਾਂ ਸ਼੍ਰਯਂਤਃ ।
ਮਰ੍ਤ੍ਯਾ ਮਨੁਸ਼੍ਯ ਭੁਵਨੇ ਮਤਿਮਾਸ਼੍ਰਯਂਤੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 20 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਮਿਨਾਯਕ ਦਯਾਦਿ ਗੁਣਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਬ੍ਦੇ
ਦੇਵਾਦਿਦੇਵ ਜਗਦੇਕ ਸ਼ਰਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਨਂਤ ਗਰੁਡਾਦਿਭਿ ਰਰ੍ਚਿਤਾਂਘ੍ਰੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 21 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਪਦ੍ਮਨਾਭ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮ ਵਾਸੁਦੇਵ
ਵੈਕੁਂਠ ਮਾਧਵ ਜਨਾਰ੍ਧਨ ਚਕ੍ਰਪਾਣੇ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਤ੍ਸ ਚਿਹ੍ਨ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਪਾਰਿਜਾਤ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 22 ॥

ਕਂਦਰ੍ਪ ਦਰ੍ਪ ਹਰ ਸੁਂਦਰ ਦਿਵ੍ਯ ਮੂਰ੍ਤੇ
ਕਾਂਤਾ ਕੁਚਾਂਬੁਰੁਹ ਕੁਟ੍ਮਲ ਲੋਲਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟੇ ।
ਕਲ੍ਯਾਣ ਨਿਰ੍ਮਲ ਗੁਣਾਕਰ ਦਿਵ੍ਯਕੀਰ੍ਤੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 23 ॥

ਮੀਨਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਕਮਠਕੋਲ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਵਰ੍ਣਿਨ੍
ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਪਰਸ਼੍ਵਥ ਤਪੋਧਨ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਾਂਸ਼ਰਾਮ ਯਦੁਨਂਦਨ ਕਲ੍ਕਿਰੂਪ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 24 ॥

ਏਲਾਲਵਂਗ ਘਨਸਾਰ ਸੁਗਂਧਿ ਤੀਰ੍ਥਂ
ਦਿਵ੍ਯਂ ਵਿਯਤ੍ਸਰਿਤੁ ਹੇਮਘਟੇਸ਼ੁ ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।
ਧ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾਦ੍ਯ ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਿਖਾਮਣਯਃ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾਃ
ਤਿਸ਼੍ਠਂਤਿ ਵੇਂਕਟਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 25 ॥

ਭਾਸ੍ਵਾਨੁਦੇਤਿ ਵਿਕਚਾਨਿ ਸਰੋਰੁਹਾਣਿ
ਸਂਪੂਰਯਂਤਿ ਨਿਨਦੈਃ ਕਕੁਭੋ ਵਿਹਂਗਾਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਵੈਸ਼੍ਣਵਾਃ ਸਤਤ ਮਰ੍ਥਿਤ ਮਂਗਲ਼ਾਸ੍ਤੇ
ਧਾਮਾਸ਼੍ਰਯਂਤਿ ਤਵ ਵੇਂਕਟ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 26 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਯਾ ਸ੍ਸੁਰਵਰਾ ਸ੍ਸਮਹਰ੍ਸ਼ਯਸ੍ਤੇ
ਸਂਤਸ੍ਸਨਂਦਨ ਮੁਖਾਸ੍ਤ੍ਵਥ ਯੋਗਿਵਰ੍ਯਾਃ ।
ਧਾਮਾਂਤਿਕੇ ਤਵ ਹਿ ਮਂਗਲ਼ ਵਸ੍ਤੁ ਹਸ੍ਤਾਃ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 27 ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਿਵਾਸ ਨਿਰਵਦ੍ਯ ਗੁਣੈਕ ਸਿਂਧੋ
ਸਂਸਾਰਸਾਗਰ ਸਮੁਤ੍ਤਰਣੈਕ ਸੇਤੋ ।
ਵੇਦਾਂਤ ਵੇਦ੍ਯ ਨਿਜਵੈਭਵ ਭਕ੍ਤ ਭੋਗ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟਾਚਲਪਤੇ ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ 28 ॥

ਇਤ੍ਥਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਚਲਪਤੇਰਿਹ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਂ
ਯੇ ਮਾਨਵਾਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਪਠਿਤੁਂ ਪ੍ਰਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਾਃ ।
ਤੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮਯੇ ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਿਰਂਗਭਾਜਾਂ
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਂ ਪਰਾਰ੍ਥ ਸੁਲਭਾਂ ਪਰਮਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੇ ॥ 29 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *