நாராயண ஸூக்தம் | Narayana Suktam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு⁴னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி:ஶான்தி: ॥

ஓம் ॥ ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒ஶீர்॑​ஷம் தே॒வம்॒ வி॒ஶ்வாக்ஷம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।
விஶ்வம்॑ நா॒ராய॑ணம் தே॒வ॒ம॒க்ஷரம்॑ பர॒மம் பத³ம் ।

வி॒ஶ்வத: பர॑மான்னி॒த்யம்॒ வி॒ஶ்வம் நா॑ராய॒ணக்³ம் ஹ॑ரிம் ।
விஶ்வ॑மே॒வேத³ம் புரு॑ஷ॒-ஸ்தத்³விஶ்வ-முப॑ஜீவதி ।

பதிம்॒ விஶ்வ॑ஸ்யா॒த்மேஶ்வ॑ர॒க்³ம்॒ ஶாஶ்வ॑தக்³ம் ஶி॒வ-ம॑ச்யுதம் ।
நா॒ராய॒ணம் ம॑ஹாஜ்ஞே॒யம்॒ வி॒ஶ்வாத்மா॑னம் ப॒ராய॑ணம் ।

நா॒ராய॒ணப॑ரோ ஜ்யோ॒தி॒ரா॒த்மா நா॑ராய॒ண: ப॑ர: ।
நா॒ராய॒ணபரம்॑ ப்³ர॒ஹ்ம॒ தத்த்வம் நா॑ராய॒ண: ப॑ர: ।

நா॒ராய॒ணப॑ரோ த்⁴யா॒தா॒ த்⁴யா॒னம் நா॑ராய॒ண: ப॑ர: ।
யச்ச॑ கி॒ஞ்சிஜ்ஜக³த்ஸ॒ர்வம்॒ த்³ரு॒ஶ்யதே᳚ ஶ்ரூய॒தேபி॑ வா ॥

அன்த॑ர்ப॒ஹிஶ்ச॑ தத்ஸ॒ர்வம்॒ வ்யா॒ப்ய நா॑ராய॒ண: ஸ்தி॑த: ।
அனந்த॒மவ்யயம்॑ க॒விக்³ம் ஸ॑மு॒த்³ரேம்தம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு⁴வம் ।

ப॒த்³ம॒கோ॒ஶ-ப்ர॑தீகா॒ஶ॒க்³ம்॒ ஹ்ரு॒த³யம்॑ சாப்ய॒தோ⁴மு॑க²ம் ।
அதோ॑ நி॒ஷ்ட்யா வி॑தஸ்யாம்॒தே॒ நா॒ப்⁴யாமு॑பரி॒ திஷ்ட॑தி ।

ஜ்வா॒ல॒மா॒லாகு॑லம் பா॒தீ॒ வி॒ஶ்வஸ்யா॑யத॒னம் ம॑ஹத் ।
ஸன்த॑தக்³ம் ஶி॒லாபி॑ஸ்து॒ லம்ப॑த்யாகோஶ॒ஸன்னி॑ப⁴ம் ।

தஸ்யான்தே॑ ஸுஷி॒ரக்³ம் ஸூ॒க்ஷ்மம் தஸ்மின்᳚ ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி²தம் ।
தஸ்ய॒ மத்⁴யே॑ ம॒ஹான॑க்³னி-ர்வி॒ஶ்வார்சி॑-ர்வி॒ஶ்வதோ॑முக: ।

ஸோக்³ர॑பு॒க்³விப॑ஜன்தி॒ஷ்ட॒-ன்னாஹா॑ரமஜ॒ர: க॒வி: ।
தி॒ர்ய॒கூ॒ர்த்⁴வம॑த⁴ஶ்ஶா॒யீ॒ ர॒ஶ்மய॑ஸ்தஸ்ய॒ ஸன்த॑தா ।

ஸ॒ன்தா॒பய॑தி ஸ்வம் தே॒³ஹமாபா॑த³தல॒மஸ்த॑க: ।
தஸ்ய॒ மத்⁴யே॒ வஹ்னி॑ஶிகா² அ॒ணீயோ᳚ர்த்⁴வா வ்ய॒வஸ்தி॑த: ।

நீ॒லதோ॑-யத॑மத்⁴ய॒ஸ்தா॒-த்³வி॒த்⁴யுல்லே॑கே²வ॒ பா⁴ஸ்வ॑ரா ।
நீ॒வார॒ஶூக॑வத்த॒ன்வீ॒ பீ॒தா பா᳚ஸ்வத்ய॒ணூப॑மா ।

தஸ்யா: ஶிகா॒யா ம॑த்⁴யே ப॒ரமா᳚த்மா வ்ய॒வஸ்தி॑²த: ।
ஸ ப்³ரஹ்ம॒ ஸ ஶிவ: ஸ ஹரி: ஸேன்த்³ர: ஸோக்ஷ॑ர: பர॒ம: ஸ்வ॒ராட் ॥

ருதக்³ம் ஸ॒த்யம் ப॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம॒ பு॒ருஷம்॑ க்ருஷ்ண॒பிங்கலம் ।
ஊ॒ர்த்⁴வரே॑தஂ-விரூபா॒க்ஷம்॒ வி॒ஶ்வரூ॑பாய॒ வை நமோ॒ நம: ॥

ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑ வி॒த்³மஹே॑ வாஸுதே॒வாய॑ தீ⁴மஹி ।
தன்னோ॑ விஷ்ணு: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥

ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி: ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *