నారాయణ సూక్తం | Narayana Suktam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ఓం స॒హ నా॑వవతు । స॒హ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్యం॑ కరవావహై ।
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ ॥
ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓమ్ ॥ స॒హ॒స్ర॒శీర్॑​షం దే॒వం॒ వి॒శ్వాక్షం॑-విఀ॒శ్వశం॑భువమ్ ।
విశ్వం॑ నా॒రాయ॑ణం దే॒వ॒మ॒క్షరం॑ పర॒మం పదమ్ ।

వి॒శ్వతః॒ పర॑మాన్ని॒త్యం॒-విఀ॒శ్వం నా॑రాయ॒ణగ్ం హ॑రిమ్ ।
విశ్వ॑మే॒వేదం పురు॑ష॒-స్తద్విశ్వ-ముప॑జీవతి ।

పతిం॒-విఀశ్వ॑స్యా॒త్మేశ్వ॑ర॒గ్ం॒ శాశ్వ॑తగ్ం శి॒వ-మ॑చ్యుతమ్ ।
నా॒రాయ॒ణం మ॑హాజ్ఞే॒యం॒-విఀ॒శ్వాత్మా॑నం ప॒రాయ॑ణమ్ ।

నా॒రాయ॒ణప॑రో జ్యో॒తి॒రా॒త్మా నా॑రాయ॒ణః ప॑రః ।
నా॒రాయ॒ణపరం॑ బ్ర॒హ్మ॒ తత్త్వం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః ।

నా॒రాయ॒ణప॑రో ధ్యా॒తా॒ ధ్యా॒నం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః ।
యచ్చ॑ కిం॒చిజ్జగత్స॒ర్వం॒ దృ॒శ్యతే᳚ శ్రూయ॒తేఽపి॑ వా ॥

అంత॑ర్బ॒హిశ్చ॑ తత్స॒ర్వం॒-వ్యాఀ॒ప్య నా॑రాయ॒ణః స్థి॑తః ।
అనంత॒మవ్యయం॑ క॒విగ్ం స॑ము॒ద్రేంఽతం॑-విఀ॒శ్వశం॑భువమ్ ।

ప॒ద్మ॒కో॒శ-ప్ర॑తీకా॒శ॒గ్ం॒ హృ॒దయం॑ చాప్య॒ధోము॑ఖమ్ ।
అధో॑ ని॒ష్ట్యా వి॑తస్యాం॒తే॒ నా॒భ్యాము॑పరి॒ తిష్ఠ॑తి ।

జ్వా॒ల॒మా॒లాకు॑లం భా॒తీ॒ వి॒శ్వస్యా॑యత॒నం మ॑హత్ ।
సంత॑తగ్ం శి॒లాభి॑స్తు॒ లంబ॑త్యాకోశ॒సన్ని॑భమ్ ।

తస్యాంతే॑ సుషి॒రగ్ం సూ॒క్ష్మం తస్మిన్᳚ స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠితమ్ ।
తస్య॒ మధ్యే॑ మ॒హాన॑గ్ని-ర్వి॒శ్వార్చి॑-ర్వి॒శ్వతో॑ముఖః ।

సోఽగ్ర॑భు॒గ్విభ॑జంతి॒ష్ఠ॒-న్నాహా॑రమజ॒రః క॒విః ।
తి॒ర్య॒గూ॒ర్ధ్వమ॑ధశ్శా॒యీ॒ ర॒శ్మయ॑స్తస్య॒ సంత॑తా ।

సం॒తా॒పయ॑తి స్వం దే॒హమాపా॑దతల॒మస్త॑కః ।
తస్య॒ మధ్యే॒ వహ్ని॑శిఖా అ॒ణీయో᳚ర్ధ్వా వ్య॒వస్థి॑తః ।

నీ॒లతో॑-యద॑మధ్య॒స్థా॒-ద్వి॒ధ్యుల్లే॑ఖేవ॒ భాస్వ॑రా ।
నీ॒వార॒శూక॑వత్త॒న్వీ॒ పీ॒తా భా᳚స్వత్య॒ణూప॑మా ।

తస్యాః᳚ శిఖా॒యా మ॑ధ్యే ప॒రమా᳚త్మా వ్య॒వస్థి॑తః ।
స బ్రహ్మ॒ స శివః॒ స హరిః॒ సేంద్రః॒ సోఽక్ష॑రః పర॒మః స్వ॒రాట్ ॥

ఋతగ్ం స॒త్యం ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ పు॒రుషం॑ కృష్ణ॒పింగ॑లమ్ ।
ఊ॒ర్ధ్వరే॑తం-విఀ ॑రూపా॒క్షం॒-విఀ॒శ్వరూ॑పాయ॒ వై నమో॒ నమః॑ ॥

ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *