નારાયણ સૂક્તમ્ | Narayana Suktam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં સ॒હ ના॑વવતુ । સ॒હ નૌ॑ ભુનક્તુ । સ॒હ વી॒ર્યં॑ કરવાવહૈ ।
તે॒જ॒સ્વિના॒વધી॑તમસ્તુ॒ મા વિ॑દ્વિષા॒વહૈ᳚ ॥
ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ઓમ્ ॥ સ॒હ॒સ્ર॒શીર્॑​ષં દે॒વં॒ વિ॒શ્વાક્ષં॑-વિઁ॒શ્વશં॑ભુવમ્ ।
વિશ્વં॑ ના॒રાય॑ણં દે॒વ॒મ॒ક્ષરં॑ પર॒મં પદમ્ ।

વિ॒શ્વતઃ॒ પર॑માન્નિ॒ત્યં॒-વિઁ॒શ્વં ના॑રાય॒ણગ્​મ્ હ॑રિમ્ ।
વિશ્વ॑મે॒વેદં પુરુ॑ષ॒-સ્તદ્વિશ્વ-મુપ॑જીવતિ ।

પતિં॒-વિઁશ્વ॑સ્યા॒ત્મેશ્વ॑ર॒ગ્​મ્॒ શાશ્વ॑તગ્​મ્ શિ॒વ-મ॑ચ્યુતમ્ ।
ના॒રાય॒ણં મ॑હાજ્ઞે॒યં॒-વિઁ॒શ્વાત્મા॑નં પ॒રાય॑ણમ્ ।

ના॒રાય॒ણપ॑રો જ્યો॒તિ॒રા॒ત્મા ના॑રાય॒ણઃ પ॑રઃ ।
ના॒રાય॒ણપરં॑ બ્ર॒હ્મ॒ તત્ત્વં ના॑રાય॒ણઃ પ॑રઃ ।

ના॒રાય॒ણપ॑રો ધ્યા॒તા॒ ધ્યા॒નં ના॑રાય॒ણઃ પ॑રઃ ।
યચ્ચ॑ કિં॒ચિજ્જગત્સ॒ર્વં॒ દૃ॒શ્યતે᳚ શ્રૂય॒તેઽપિ॑ વા ॥

અંત॑ર્બ॒હિશ્ચ॑ તત્સ॒ર્વં॒-વ્યાઁ॒પ્ય ના॑રાય॒ણઃ સ્થિ॑તઃ ।
અનંત॒મવ્યયં॑ ક॒વિગ્​મ્ સ॑મુ॒દ્રેંઽતં॑-વિઁ॒શ્વશં॑ભુવમ્ ।

પ॒દ્મ॒કો॒શ-પ્ર॑તીકા॒શ॒ગ્​મ્॒ હૃ॒દયં॑ ચાપ્ય॒ધોમુ॑ખમ્ ।
અધો॑ નિ॒ષ્ટ્યા વિ॑તસ્યાં॒તે॒ ના॒ભ્યામુ॑પરિ॒ તિષ્ઠ॑તિ ।

જ્વા॒લ॒મા॒લાકુ॑લં ભા॒તી॒ વિ॒શ્વસ્યા॑યત॒નં મ॑હત્ ।
સંત॑તગ્​મ્ શિ॒લાભિ॑સ્તુ॒ લંબ॑ત્યાકોશ॒સન્નિ॑ભમ્ ।

તસ્યાંતે॑ સુષિ॒રગ્​મ્ સૂ॒ક્ષ્મં તસ્મિન્᳚ સ॒ર્વં પ્રતિ॑ષ્ઠિતમ્ ।
તસ્ય॒ મધ્યે॑ મ॒હાન॑ગ્નિ-ર્વિ॒શ્વાર્ચિ॑-ર્વિ॒શ્વતો॑મુખઃ ।

સોઽગ્ર॑ભુ॒ગ્વિભ॑જંતિ॒ષ્ઠ॒-ન્નાહા॑રમજ॒રઃ ક॒વિઃ ।
તિ॒ર્ય॒ગૂ॒ર્ધ્વમ॑ધશ્શા॒યી॒ ર॒શ્મય॑સ્તસ્ય॒ સંત॑તા ।

સં॒તા॒પય॑તિ સ્વં દે॒હમાપા॑દતલ॒મસ્ત॑કઃ ।
તસ્ય॒ મધ્યે॒ વહ્નિ॑શિખા અ॒ણીયો᳚ર્ધ્વા વ્ય॒વસ્થિ॑તઃ ।

ની॒લતો॑-યદ॑મધ્ય॒સ્થા॒-દ્વિ॒ધ્યુલ્લે॑ખેવ॒ ભાસ્વ॑રા ।
ની॒વાર॒શૂક॑વત્ત॒ન્વી॒ પી॒તા ભા᳚સ્વત્ય॒ણૂપ॑મા ।

તસ્યાઃ᳚ શિખા॒યા મ॑ધ્યે પ॒રમા᳚ત્મા વ્ય॒વસ્થિ॑તઃ ।
સ બ્રહ્મ॒ સ શિવઃ॒ સ હરિઃ॒ સેંદ્રઃ॒ સોઽક્ષ॑રઃ પર॒મઃ સ્વ॒રાટ્ ॥

ઋતગ્​મ્ સ॒ત્યં પ॑રં બ્ર॒હ્મ॒ પુ॒રુષં॑ કૃષ્ણ॒પિંગ॑લમ્ ।
ઊ॒ર્ધ્વરે॑તં-વિઁ॑રૂપા॒ક્ષં॒-વિઁ॒શ્વરૂ॑પાય॒ વૈ નમો॒ નમઃ॑ ॥

ઓં ના॒રા॒ય॒ણાય॑ વિ॒દ્મહે॑ વાસુદે॒વાય॑ ધીમહિ ।
તન્નો॑ વિષ્ણુઃ પ્રચો॒દયા᳚ત્ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *