നാരായണ സൂക്തമ് | Narayana Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം സ॒ഹ നാ॑വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ ।
തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥
ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓമ് ॥ സ॒ഹ॒സ്ര॒ശീര്॑​ഷം ദേ॒വം॒ വി॒ശ്വാക്ഷം॑-വിഁ॒ശ്വശം॑ഭുവമ് ।
വിശ്വം॑ നാ॒രായ॑ണം ദേ॒വ॒മ॒ക്ഷരം॑ പര॒മം പദമ് ।

വി॒ശ്വതഃ॒ പര॑മാന്നി॒ത്യം॒-വിഁ॒ശ്വം നാ॑രായ॒ണഗ്​മ് ഹ॑രിമ് ।
വിശ്വ॑മേ॒വേദം പുരു॑ഷ॒-സ്തദ്വിശ്വ-മുപ॑ജീവതി ।

പതിം॒-വിഁശ്വ॑സ്യാ॒ത്മേശ്വ॑ര॒ഗ്​മ്॒ ശാശ്വ॑തഗ്​മ് ശി॒വ-മ॑ച്യുതമ് ।
നാ॒രായ॒ണം മ॑ഹാജ്ഞേ॒യം॒-വിഁ॒ശ്വാത്മാ॑നം പ॒രായ॑ണമ് ।

നാ॒രായ॒ണപ॑രോ ജ്യോ॒തി॒രാ॒ത്മാ നാ॑രായ॒ണഃ പ॑രഃ ।
നാ॒രായ॒ണപരം॑ ബ്ര॒ഹ്മ॒ തത്ത്വം നാ॑രായ॒ണഃ പ॑രഃ ।

നാ॒രായ॒ണപ॑രോ ധ്യാ॒താ॒ ധ്യാ॒നം നാ॑രായ॒ണഃ പ॑രഃ ।
യച്ച॑ കിം॒ചിജ്ജഗത്സ॒ര്വം॒ ദൃ॒ശ്യതേ᳚ ശ്രൂയ॒തേഽപി॑ വാ ॥

അംത॑ര്ബ॒ഹിശ്ച॑ തത്സ॒ര്വം॒-വ്യാഁ॒പ്യ നാ॑രായ॒ണഃ സ്ഥി॑തഃ ।
അനംത॒മവ്യയം॑ ക॒വിഗ്​മ് സ॑മു॒ദ്രേംഽതം॑-വിഁ॒ശ്വശം॑ഭുവമ് ।

പ॒ദ്മ॒കോ॒ശ-പ്ര॑തീകാ॒ശ॒ഗ്​മ്॒ ഹൃ॒ദയം॑ ചാപ്യ॒ധോമു॑ഖമ് ।
അധോ॑ നി॒ഷ്ട്യാ വി॑തസ്യാം॒തേ॒ നാ॒ഭ്യാമു॑പരി॒ തിഷ്ഠ॑തി ।

ജ്വാ॒ല॒മാ॒ലാകു॑ലം ഭാ॒തീ॒ വി॒ശ്വസ്യാ॑യത॒നം മ॑ഹത് ।
സംത॑തഗ്​മ് ശി॒ലാഭി॑സ്തു॒ ലംബ॑ത്യാകോശ॒സന്നി॑ഭമ് ।

തസ്യാംതേ॑ സുഷി॒രഗ്​മ് സൂ॒ക്ഷ്മം തസ്മിന്᳚ സ॒ര്വം പ്രതി॑ഷ്ഠിതമ് ।
തസ്യ॒ മധ്യേ॑ മ॒ഹാന॑ഗ്നി-ര്വി॒ശ്വാര്ചി॑-ര്വി॒ശ്വതോ॑മുഖഃ ।

സോഽഗ്ര॑ഭു॒ഗ്വിഭ॑ജംതി॒ഷ്ഠ॒-ന്നാഹാ॑രമജ॒രഃ ക॒വിഃ ।
തി॒ര്യ॒ഗൂ॒ര്ധ്വമ॑ധശ്ശാ॒യീ॒ ര॒ശ്മയ॑സ്തസ്യ॒ സംത॑താ ।

സം॒താ॒പയ॑തി സ്വം ദേ॒ഹമാപാ॑ദതല॒മസ്ത॑കഃ ।
തസ്യ॒ മധ്യേ॒ വഹ്നി॑ശിഖാ അ॒ണീയോ᳚ര്ധ്വാ വ്യ॒വസ്ഥി॑തഃ ।

നീ॒ലതോ॑-യദ॑മധ്യ॒സ്ഥാ॒-ദ്വി॒ധ്യുല്ലേ॑ഖേവ॒ ഭാസ്വ॑രാ ।
നീ॒വാര॒ശൂക॑വത്ത॒ന്വീ॒ പീ॒താ ഭാ᳚സ്വത്യ॒ണൂപ॑മാ ।

തസ്യാഃ᳚ ശിഖാ॒യാ മ॑ധ്യേ പ॒രമാ᳚ത്മാ വ്യ॒വസ്ഥി॑തഃ ।
സ ബ്രഹ്മ॒ സ ശിവഃ॒ സ ഹരിഃ॒ സേംദ്രഃ॒ സോഽക്ഷ॑രഃ പര॒മഃ സ്വ॒രാട് ॥

ഋതഗ്​മ് സ॒ത്യം പ॑രം ബ്ര॒ഹ്മ॒ പു॒രുഷം॑ കൃഷ്ണ॒പിംഗ॑ലമ് ।
ഊ॒ര്ധ്വരേ॑തം-വിഁ ॑രൂപാ॒ക്ഷം॒-വിഁ॒ശ്വരൂ॑പായ॒ വൈ നമോ॒ നമഃ॑ ॥

ഓം നാ॒രാ॒യ॒ണായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ വാസുദേ॒വായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ വിഷ്ണുഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *