ശ്രീ വേംകടേശ്വര വജ്ര കവച സ്തോത്രമ് | Venkateswara Vajra Kavacha Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

മാര്കംഡേയ ഉവാച

നാരായണം പരബ്രഹ്മ സര്വകാരണ കാരകം
പ്രപദ്യേ വെംകടേശാഖ്യാം തദേവ കവചം മമ

സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷോ വേംകടേശശ്ശിരോ വതു
പ്രാണേശഃ പ്രാണനിലയഃ പ്രാണാണ് രക്ഷതു മേ ഹരിഃ

ആകാശരാട് സുതാനാഥ ആത്മാനം മേ സദാവതു
ദേവദേവോത്തമോപായാദ്ദേഹം മേ വേംകടേശ്വരഃ

സര്വത്ര സര്വകാലേഷു മംഗാംബാജാനിശ്വരഃ
പാലയേന്മാം സദാ കര്മസാഫല്യം നഃ പ്രയച്ഛതു

യ ഏതദ്വജ്രകവചമഭേദ്യം വേംകടേശിതുഃ
സായം പ്രാതഃ പഠേന്നിത്യം മൃത്യും തരതി നിര്ഭയഃ

ഇതി ശ്രീ വെംകടേസ്വര വജ്രകവചസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *