ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼੍ਵਰ ਵਜ੍ਰ ਕਵਚ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Venkateswara Vajra Kavacha Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਮਾਰ੍ਕਂਡੇਯ ਉਵਾਚ

ਨਾਰਾਯਣਂ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਰ੍ਵਕਾਰਣ ਕਾਰਕਂ
ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਾਖ੍ਯਾਂ ਤਦੇਵ ਕਵਚਂ ਮਮ

ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਸ਼੍ਸ਼ਿਰੋ ਵਤੁ
ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਣਨਿਲਯਃ ਪ੍ਰਾਣਾਣ੍ ਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਮੇ ਹਰਿਃ

ਆਕਾਸ਼ਰਾਟ੍ ਸੁਤਾਨਾਥ ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਮੇ ਸਦਾਵਤੁ
ਦੇਵਦੇਵੋਤ੍ਤਮੋਪਾਯਾਦ੍ਦੇਹਂ ਮੇ ਵੇਂਕਟੇਸ਼੍ਵਰਃ

ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਕਾਲੇਸ਼ੁ ਮਂਗਾਂਬਾਜਾਨਿਸ਼੍ਵਰਃ
ਪਾਲਯੇਨ੍ਮਾਂ ਸਦਾ ਕਰ੍ਮਸਾਫਲ੍ਯਂ ਨਃ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛਤੁ

ਯ ਏਤਦ੍ਵਜ੍ਰਕਵਚਮਭੇਦ੍ਯਂ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਿਤੁਃ
ਸਾਯਂ ਪ੍ਰਾਤਃ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਂ ਤਰਤਿ ਨਿਰ੍ਭਯਃ

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ੍ਵਰ ਵਜ੍ਰਕਵਚਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *