ਵੇਣੁ ਗੋਪਾਲ ਅਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Venu Gopala Ashtakam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਕਲਿਤਕਨਕਚੇਲਂ ਖਂਡਿਤਾਪਤ੍ਕੁਚੇਲਂ
ਗਲ਼ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਵਨਮਾਲਂ ਗਰ੍ਵਿਤਾਰਾਤਿਕਾਲਮ੍ ।
ਕਲਿਮਲਹਰਸ਼ੀਲਂ ਕਾਂਤਿਧੂਤੇਂਦ੍ਰਨੀਲਂ
ਵਿਨਮਦਵਨਸ਼ੀਲਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਮੀਡੇ ॥ 1 ॥

ਵ੍ਰਜਯੁਵਤਿਵਿਲੋਲਂ ਵਂਦਨਾਨਂਦਲੋਲਂ
ਕਰਧ੍ਰੁਰੁਇਤਗੁਰੁਸ਼ੈਲਂ ਕਂਜਗਰ੍ਭਾਦਿਪਾਲਮ੍ ।
ਅਭਿਮਤਫਲਦਾਨਂ ਸ਼੍ਰੀਜਿਤਾਮਰ੍ਤ੍ਯਸਾਲਂ
ਵਿਨਮਦਵਨਸ਼ੀਲਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਮੀਡੇ ॥ 2 ॥

ਘਨਤਰਕਰੁਣਾਸ਼੍ਰੀਕਲ੍ਪਵਲ੍ਲ੍ਯਾਲਵਾਲਂ
ਕਲਸ਼ਜਲਧਿਕਨ੍ਯਾਮੋਦਕਸ਼੍ਰੀਕਪੋਲਮ੍ ।
ਪ੍ਲੁਸ਼ਿਤਵਿਨਤਲੋਕਾਨਂਤਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ਮਤੂਲਂ
ਵਿਨਮਦਵਨਸ਼ੀਲਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਮੀਡੇ ॥ 3 ॥

ਸ਼ੁਭਦਸੁਗੁਣਜਾਲਂ ਸੂਰਿਲੋਕਾਨੁਕੂਲਂ
ਦਿਤਿਜਤਤਿਕਰਾਲਂ ਦਿਵ੍ਯਦਾਰਾਯਿਤੇਲਮ੍ ।
ਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਮਧੁਰਵਚਃਸ਼੍ਰੀ ਦੂਰਿਤਸ਼੍ਰੀਰਸਾਲਂ
ਵਿਨਮਦਵਨਸ਼ੀਲਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਮੀਡੇ ॥ 4 ॥

ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਮਦਤਿਲਕਸ਼੍ਰੀਮੇਦੁਰਸ੍ਵੀਯਫਾਲਂ
ਜਗਦੁਦਯਲਯਸ੍ਥਿਤ੍ਯਾਤ੍ਮਕਾਤ੍ਮੀਯਖੇਲਮ੍ ।
ਸਕਲਮੁਨਿਜਨਾਲ਼ੀਮਾਨਸਾਂਤਰ੍ਮਰਾਲ਼ਂ
ਵਿਨਮਦਵਨਸ਼ੀਲਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਮੀਡੇ ॥ 5 ॥

ਅਸੁਰਹਰਣਖੇਲਨਂ ਨਂਦਕੋਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਪਲੀਲਂ
ਵਿਲਸਿਤਸ਼ਰਕਾਲਂ ਵਿਸ਼੍ਵਪੂਰ੍ਣਾਂਤਰਾਲ਼ਮ੍ ।
ਸ਼ੁਚਿਰੁਚਿਰਯਸ਼ਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਧਿਕ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਸ਼੍ਰੀਮ੍ਰੁਰੁਇਣਾਲਂ
ਵਿਨਮਦਵਨਸ਼ੀਲਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਮੀਡੇ ॥ 6 ॥

ਸ੍ਵਪਰਿਚਰਣਲਬ੍ਧ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਸ਼ਾਧਿਪਾਲਂ
ਸ੍ਵਮਹਿਮਲਵਲੀਲਾਜਾਤਵਿਧ੍ਯਂਡਗੋਲ਼ਮ੍ ।
ਗੁਰੁਤਰਭਵਦੁਃਖਾਨੀਕ ਵਾਃਪੂਰਕੂਲਂ
ਵਿਨਮਦਵਨਸ਼ੀਲਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਮੀਡੇ ॥ 7 ॥

ਚਰਣਕਮਲਸ਼ੋਭਾਪਾਲਿਤ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਵਾਲ਼ਂ
ਸਕਲਸੁਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਰਕ੍ਸ਼ਾਦਕ੍ਸ਼ਕਾਰੁਣ੍ਯ ਹੇਲਮ੍ ।
ਰੁਚਿਵਿਜਿਤਤਮਾਲਂ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਪੁਣ੍ਯਮੂਲਂ
ਵਿਨਮਦਵਨਸ਼ੀਲਂ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਮੀਡੇ ॥ 8 ॥

ਸ਼੍ਰੀਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਲਵਾਲਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਰੁਕ੍ਮਿਣੀਲੋਲਸੁਵਰ੍ਣਚੇਲਾਮ੍ ।
ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਂ ਮਮ ਤ੍ਵਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਯਾ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹੀਤ੍ਵਾ
ਸ੍ਰਜਂ ਯਥਾ ਮਾਂ ਕੁਰੁ ਦੁਃਖਦੂਰਮ੍ ॥ 9 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *