ശ്രീ ഭൂ വരാഹ സ്തോത്രമ് | Bhu Varaha Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഋഷയ ഊചു ।

ജിതം ജിതം തേഽജിത യജ്ഞഭാവനാ
ത്രയീം തനൂം സ്വാം പരിധുന്വതേ നമഃ ।
യദ്രോമഗര്തേഷു നിലില്യുരധ്വരാഃ
തസ്മൈ നമഃ കാരണസൂകരായ തേ ॥ 1 ॥

രൂപം തവൈതന്നനു ദുഷ്കൃതാത്മനാം
ദുര്ദര്ശനം ദേവ യദധ്വരാത്മകമ് ।
ഛംദാംസി യസ്യ ത്വചി ബര്ഹിരോമ-
സ്സ്വാജ്യം ദൃശി ത്വംഘ്രിഷു ചാതുര്ഹോത്രമ് ॥ 2 ॥

സ്രുക്തുംഡ ആസീത്സ്രുവ ഈശ നാസയോ-
രിഡോദരേ ചമസാഃ കര്ണരംധ്രേ ।
പ്രാശിത്രമാസ്യേ ഗ്രസനേ ഗ്രഹാസ്തു തേ
യച്ചര്വണംതേ ഭഗവന്നഗ്നിഹോത്രമ് ॥ 3 ॥

ദീക്ഷാനുജന്മോപസദഃ ശിരോധരം
ത്വം പ്രായണീയോ ദയനീയ ദംഷ്ട്രഃ ।
ജിഹ്വാ പ്രവര്ഗ്യസ്തവ ശീര്ഷകം ക്രതോഃ
സഭ്യാവസഥ്യം ചിതയോഽസവോ ഹി തേ ॥ 4 ॥

സോമസ്തു രേതഃ സവനാന്യവസ്ഥിതിഃ
സംസ്ഥാവിഭേദാസ്തവ ദേവ ധാതവഃ ।
സത്രാണി സര്വാണി ശരീരസംധി-
സ്ത്വം സര്വയജ്ഞക്രതുരിഷ്ടിബംധനഃ ॥ 5 ॥

നമോ നമസ്തേഽഖിലയംത്രദേവതാ
ദ്രവ്യായ സര്വക്രതവേ ക്രിയാത്മനേ ।
വൈരാഗ്യ ഭക്ത്യാത്മജയാഽനുഭാവിത
ജ്ഞാനായ വിദ്യാഗുരവേ നമൊ നമഃ ॥ 6 ॥

ദംഷ്ട്രാഗ്രകോട്യാ ഭഗവംസ്ത്വയാ ധൃതാ
വിരാജതേ ഭൂധര ഭൂസ്സഭൂധരാ ।
യഥാ വനാന്നിസ്സരതോ ദതാ ധൃതാ
മതംഗജേംദ്രസ്യ സ പത്രപദ്മിനീ ॥ 7 ॥

ത്രയീമയം രൂപമിദം ച സൌകരം
ഭൂമംഡലേ നാഥ തദാ ധൃതേന തേ ।
ചകാസ്തി ശൃംഗോഢഘനേന ഭൂയസാ
കുലാചലേംദ്രസ്യ യഥൈവ വിഭ്രമഃ ॥ 8 ॥

സംസ്ഥാപയൈനാം ജഗതാം സതസ്ഥുഷാം
ലോകായ പത്നീമസി മാതരം പിതാ ।
വിധേമ ചാസ്യൈ നമസാ സഹ ത്വയാ
യസ്യാം സ്വതേജോഽഗ്നിമിവാരണാവധാഃ ॥ 9 ॥

കഃ ശ്രദ്ധധീതാന്യതമസ്തവ പ്രഭോ
രസാം ഗതായാ ഭുവ ഉദ്വിബര്ഹണമ് ।
ന വിസ്മയോഽസൌ ത്വയി വിശ്വവിസ്മയേ
യോ മായയേദം സസൃജേഽതി വിസ്മയമ് ॥ 10 ॥

വിധുന്വതാ വേദമയം നിജം വപു-
ര്ജനസ്തപഃ സത്യനിവാസിനോ വയമ് ।
സടാശിഖോദ്ധൂത ശിവാംബുബിംദുഭി-
ര്വിമൃജ്യമാനാ ഭൃശമീശ പാവിതാഃ ॥ 11 ॥

സ വൈ ബത ഭ്രഷ്ടമതിസ്തവൈഷ തേ
യഃ കര്മണാം പാരമപാരകര്മണഃ ।
യദ്യോഗമായാ ഗുണ യോഗ മോഹിതം
വിശ്വം സമസ്തം ഭഗവന് വിധേഹി ശമ് ॥ 12 ॥

ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ തൃതീയസ്കംധേ ശ്രീ വരാഹ പ്രാദുര്ഭാവോനാമ ത്രയോദശോധ്യായഃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *