ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Hayagreeva Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਜ੍ਞਾਨਾਨਂਦਮਯਂ ਦੇਵਂ ਨਿਰ੍ਮਲਸ੍ਫਟਿਕਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਂ
ਆਧਾਰਂ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਨਾਂ ਹਯਗ੍ਰੀਵਮੁਪਾਸ੍ਮਹੇ ॥1॥

ਸ੍ਵਤਸ੍ਸਿਦ੍ਧਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਫਟਿਕਮਣਿਭੂ ਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਪ੍ਰਤਿਭਟਂ
ਸੁਧਾਸਧ੍ਰੀਚੀਭਿਰ੍ਦ੍ਯੁਤਿਭਿਰਵਦਾਤਤ੍ਰਿਭੁਵਨਂ
ਅਨਂਤੈਸ੍ਤ੍ਰਯ੍ਯਂਤੈਰਨੁਵਿਹਿਤ ਹੇਸ਼ਾਹਲਹਲਂ
ਹਤਾਸ਼ੇਸ਼ਾਵਦ੍ਯਂ ਹਯਵਦਨਮੀਡੇਮਹਿਮਹਃ ॥2॥

ਸਮਾਹਾਰਸ੍ਸਾਮ੍ਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਪਦਮ੍ਰੁਰੁਇਚਾਂ ਧਾਮ ਯਜੁਸ਼ਾਂ
ਲਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯੂਹਾਨਾਂ ਲਹਰਿਵਿਤਤਿਰ੍ਬੋਧਜਲਧੇਃ
ਕਥਾਦਰ੍ਪਕ੍ਸ਼ੁਭ੍ਯਤ੍ਕਥਕਕੁਲਕੋਲਾਹਲਭਵਂ
ਹਰਤ੍ਵਂਤਰ੍ਧ੍ਵਾਂਤਂ ਹਯਵਦਨਹੇਸ਼ਾਹਲਹਲਃ ॥3॥

ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਂਧ੍ਯਾ ਕਾਚਿਦਂਤਰ੍ਨਿਸ਼ਾਯਾਃ
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟੇ ਰਂਜਨਸ਼੍ਰੀਰਪੂਰ੍ਵਾ
ਵਕ੍ਤ੍ਰੀ ਵੇਦਾਨ੍ ਭਾਤੁ ਮੇ ਵਾਜਿਵਕ੍ਤ੍ਰਾ
ਵਾਗੀਸ਼ਾਖ੍ਯਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸ੍ਯ ਮੂਰ੍ਤਿਃ ॥4॥

ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਜ੍ਞਾਨਘਨਸ੍ਵਰੂਪਂ
ਵਿਜ੍ਞਾਨਵਿਸ਼੍ਰਾਣਨਬਦ੍ਧਦੀਕ੍ਸ਼ਂ
ਦਯਾਨਿਧਿਂ ਦੇਹਭ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂ ਸ਼ਰਣ੍ਯਂ
ਦੇਵਂ ਹਯਗ੍ਰੀਵਮਹਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥5॥

ਅਪੌਰੁਸ਼ੇਯੈਰਪਿ ਵਾਕ੍ਪ੍ਰਪਂਚੈਃ
ਅਦ੍ਯਾਪਿ ਤੇ ਭੂਤਿਮਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਪਾਰਾਂ
ਸ੍ਤੁਵਨ੍ਨਹਂ ਮੁਗ੍ਧ ਇਤਿ ਤ੍ਵਯੈਵ
ਕਾਰੁਣ੍ਯਤੋ ਨਾਥ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਣੀਯਃ ॥6॥

ਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯਰਮ੍ਯਾ ਗਿਰਿਸ਼ਸ੍ਯ ਮੂਰ੍ਤਿਃ-
ਦੇਵੀ ਸਰੋਜਾਸਨਧਰ੍ਮਪਤ੍ਨੀ
ਵ੍ਯਾਸਾਦਯੋ਽ਪਿ ਵ੍ਯਪਦੇਸ਼੍ਯਵਾਚਃ
ਸ੍ਫੁਰਂਤਿ ਸਰ੍ਵੇ ਤਵ ਸ਼ਕ੍ਤਿਲੇਸ਼ੈਃ ॥7॥

ਮਂਦੋ਽ਭਵਿਸ਼੍ਯਨ੍ਨਿਯਤਂ ਵਿਰਿਂਚਃ
ਵਾਚਾਂ ਨਿਧੇਰ੍ਵਾਂਛਿਤਭਾਗਧੇਯਃ
ਦੈਤ੍ਯਾਪਨੀਤਾਨ੍ ਦਯਯੈਨ ਭੂਯੋ਽ਪਿ
ਅਧ੍ਯਾਪਯਿਸ਼੍ਯੋ ਨਿਗਮਾਨ੍ਨਚੇਤ੍ਤ੍ਵਮ੍ ॥8॥

ਵਿਤਰ੍ਕਡੋਲਾਂ ਵ੍ਯਵਧੂਯ ਸਤ੍ਤ੍ਵੇ
ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਸ੍ਪਤਿਂ ਵਰ੍ਤਯਸੇ ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਂ
ਤੇਨੈਵ ਦੇਵ ਤ੍ਰਿਦੇਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਾਣਾ
ਅਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਡੋਲਾਯਿਤਮਾਧਿਰਾਜ੍ਯਮ੍ ॥9॥

ਅਗ੍ਨੌ ਸਮਿਦ੍ਧਾਰ੍ਚਿਸ਼ਿ ਸਪ੍ਤਤਂਤੋਃ
ਆਤਸ੍ਥਿਵਾਨ੍ਮਂਤ੍ਰਮਯਂ ਸ਼ਰੀਰਂ
ਅਖਂਡਸਾਰੈਰ੍ਹਵਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨੈਃ
ਆਪ੍ਯਾਯਨਂ ਵ੍ਯੋਮਸਦਾਂ ਵਿਧਤ੍ਸੇ ॥10॥

ਯਨ੍ਮੂਲ ਮੀਦ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਪ੍ਰਤਿਭਾਤਤ੍ਤ੍ਵਂ
ਯਾ ਮੂਲਮਾਮ੍ਨਾਯਮਹਾਦ੍ਰੁਮਾਣਾਂ
ਤਤ੍ਤ੍ਵੇਨ ਜਾਨਂਤਿ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਸਤ੍ਤ੍ਵਾਃ
ਤ੍ਵਾਮਕ੍ਸ਼ਰਾਮਕ੍ਸ਼ਰਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਕਾਂ ਤ੍ਵਾਮ੍ ॥11॥

ਅਵ੍ਯਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਦ੍ਵ੍ਯਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਵਾਨਸਿ ਤ੍ਵਂ
ਨਾਮਾਨਿ ਰੂਪਾਣਿ ਚ ਯਾਨਿ ਪੂਰ੍ਵਂ
ਸ਼ਂਸਂਤਿ ਤੇਸ਼ਾਂ ਚਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਂ
ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰ ਤ੍ਵਾਂ ਤ੍ਵਦੁਪਜ੍ਞਵਾਚਃ ॥12॥

ਮੁਗ੍ਧੇਂਦੁਨਿਸ਼੍ਯਂਦਵਿਲੋਭਨੀਯਾਂ
ਮੂਰ੍ਤਿਂ ਤਵਾਨਂਦਸੁਧਾਪ੍ਰਸੂਤਿਂ
ਵਿਪਸ਼੍ਚਿਤਸ਼੍ਚੇਤਸਿ ਭਾਵਯਂਤੇ
ਵੇਲਾਮੁਦਾਰਾਮਿਵ ਦੁਗ੍ਧ ਸਿਂਧੋਃ ॥13॥

ਮਨੋਗਤਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਯਸ੍ਸਦਾ ਤ੍ਵਾਂ
ਮਨੀਸ਼ਿਣਾਂ ਮਾਨਸਰਾਜਹਂਸਂ
ਸ੍ਵਯਂਪੁਰੋਭਾਵਵਿਵਾਦਭਾਜਃ
ਕਿਂਕੁਰ੍ਵਤੇ ਤਸ੍ਯ ਗਿਰੋ ਯਥਾਰ੍ਹਮ੍ ॥14॥

ਅਪਿ ਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਧਂ ਕਲਯਂਤਿ ਯੇ ਤ੍ਵਾਂ
ਆਪ੍ਲਾਵਯਂਤਂ ਵਿਸ਼ਦੈਰ੍ਮਯੂਖੈਃ
ਵਾਚਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹੈਰਨਿਵਾਰਿਤੈਸ੍ਤੇ
ਮਂਦਾਕਿਨੀਂ ਮਂਦਯਿਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ਮਂਤੇ ॥15॥

ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ਭਵਦ੍ਦ੍ਯਾਨਸੁਧਾਭਿਸ਼ੇਕਾਤ੍
ਵਹਂਤਿ ਧਨ੍ਯਾਃ ਪੁਲਕਾਨੁਬਂਦਂ
ਅਲਕ੍ਸ਼ਿਤੇ ਕ੍ਵਾਪਿ ਨਿਰੂਢ ਮੂਲਂ
ਅਂਗ੍ਵੇਸ਼੍ਵਿ ਵਾਨਂਦਥੁਮਂਕੁਰਂਤਮ੍ ॥16॥

ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ਪ੍ਰਤੀਚਾ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯੇਨ ਧਨ੍ਯਾਃ
ਤ੍ਵਦ੍ਧ੍ਯਾਨਚਂਦ੍ਰੋਦਯਵਰ੍ਧਮਾਨਂ
ਅਮਾਂਤਮਾਨਂਦਪਯੋਧਿਮਂਤਃ
ਪਯੋਭਿ ਰਕ੍ਸ਼੍ਣਾਂ ਪਰਿਵਾਹਯਂਤਿ ॥17॥

ਸ੍ਵੈਰਾਨੁਭਾਵਾਸ੍ ਤ੍ਵਦਧੀਨਭਾਵਾਃ
ਸਮ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਵੀਰ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਵਦਨੁਗ੍ਰਹੇਣ
ਵਿਪਸ਼੍ਚਿਤੋਨਾਥ ਤਰਂਤਿ ਮਾਯਾਂ
ਵੈਹਾਰਿਕੀਂ ਮੋਹਨਪਿਂਛਿਕਾਂ ਤੇ ॥18॥

ਪ੍ਰਾਙ੍ਨਿਰ੍ਮਿਤਾਨਾਂ ਤਪਸਾਂ ਵਿਪਾਕਾਃ
ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਰਨਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੇਯਸਸਂਪਦੋ ਮੇ
ਸਮੇਧਿਸ਼ੀਰਂ ਸ੍ਤਵ ਪਾਦਪਦ੍ਮੇ
ਸਂਕਲ੍ਪਚਿਂਤਾਮਣਯਃ ਪ੍ਰਣਾਮਾਃ ॥19॥

ਵਿਲੁਪ੍ਤਮੂਰ੍ਧਨ੍ਯਲਿਪਿਕ੍ਰਮਾਣਾ
ਸੁਰੇਂਦ੍ਰਚੂਡਾਪਦਲਾਲਿਤਾਨਾਂ
ਤ੍ਵਦਂਘ੍ਰਿ ਰਾਜੀਵਰਜਃਕਣਾਨਾਂ
ਭੂਯਾਨ੍ਪ੍ਰਸਾਦੋ ਮਯਿ ਨਾਥ ਭੂਯਾਤ੍ ॥20॥

ਪਰਿਸ੍ਫੁਰਨ੍ਨੂਪੁਰਚਿਤ੍ਰਭਾਨੁ –
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਿਰ੍ਧੂਤਤਮੋਨੁਸ਼ਂਗਾ
ਪਦਦ੍ਵਯੀਂ ਤੇ ਪਰਿਚਿਨ੍ਮਹੇ਽ਂਤਃ
ਪ੍ਰਬੋਧਰਾਜੀਵਵਿਭਾਤਸਂਧ੍ਯਾਮ੍ ॥21॥

ਤ੍ਵਤ੍ਕਿਂਕਰਾਲਂਕਰਣੋਚਿਤਾਨਾਂ
ਤ੍ਵਯੈਵ ਕਲ੍ਪਾਂਤਰਪਾਲਿਤਾਨਾਂ
ਮਂਜੁਪ੍ਰਣਾਦਂ ਮਣਿਨੂਪੁਰਂ ਤੇ
ਮਂਜੂਸ਼ਿਕਾਂ ਵੇਦਗਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਮਃ ॥22॥

ਸਂਚਿਂਤਯਾਮਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਦਸ਼ਾਸ੍ਥਾਨ੍
ਸਂਧੁਕ੍ਸ਼ਯਂਤਂ ਸਮਯਪ੍ਰਦੀਪਾਨ੍
ਵਿਜ੍ਞਾਨਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਪਲ੍ਲਵਾਭਂ
ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਮੁਦ੍ਰਾਮਧੁਰਂ ਕਰਂ ਤੇ ॥23॥

ਚਿਤ੍ਤੇ ਕਰੋਮਿ ਸ੍ਫੁਰਿਤਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਂ
ਸਵ੍ਯੇਤਰਂ ਨਾਥ ਕਰਂ ਤ੍ਵਦੀਯਂ
ਜ੍ਞਾਨਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤੋਦਂਚਨਲਂਪਟਾਨਾਂ
ਲੀਲਾਘਟੀਯਂਤ੍ਰਮਿਵਾ਽਽ਸ਼੍ਰਿਤਾਨਾਮ੍ ॥24॥

ਪ੍ਰਬੋਧਸਿਂਧੋਰਰੁਣੈਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈਃ
ਪ੍ਰਵਾਲ਼ਸਂਘਾਤਮਿਵੋਦ੍ਵਹਂਤਂ
ਵਿਭਾਵਯੇ ਦੇਵ ਸ ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਤੇ
ਵਾਮਂ ਕਰਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਨਾਮ੍ ॥25॥

ਤਮਾਂ ਸਿਭਿਤ੍ਤ੍ਵਾਵਿਸ਼ਦੈਰ੍ਮਯੂਖੈਃ
ਸਂਪ੍ਰੀਣਯਂਤਂ ਵਿਦੁਸ਼ਸ਼੍ਚਕੋਰਾਨ੍
ਨਿਸ਼ਾਮਯੇ ਤ੍ਵਾਂ ਨਵਪੁਂਡਰੀਕੇ
ਸ਼ਰਦ੍ਘਨੇਚਂਦ੍ਰਮਿਵ ਸ੍ਫੁਰਂਤਮ੍ ॥26॥

ਦਿਸ਼ਂਤੁ ਮੇ ਦੇਵ ਸਦਾ ਤ੍ਵਦੀਯਾਃ
ਦਯਾਤਰਂਗਾਨੁਚਰਾਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਃ
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਪੁਂਸਾਮਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂਕ੍ਸ਼ਰਂਤੀਂ
ਸਰਸ੍ਵਤੀਂ ਸਂਸ਼੍ਰਿਤਕਾਮਧੇਨੁਮ੍ ॥27॥

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਵਿਤ੍ਪਾਰਿਸ਼ਦੇਸ਼ੁ ਨਾਥ
ਵਿਦਗ੍ਧਗੋਸ਼੍ਠੀ ਸਮਰਾਂਗਣੇਸ਼ੁ
ਜਿਗੀਸ਼ਤੋ ਮੇ ਕਵਿਤਾਰ੍ਕਿਕੇਂਦ੍ਰਾਨ੍
ਜਿਹ੍ਵਾਗ੍ਰਸਿਂਹਾਸਨਮਭ੍ਯੁਪੇਯਾਃ ॥28॥

ਤ੍ਵਾਂ ਚਿਂਤਯਨ੍ ਤ੍ਵਨ੍ਮਯਤਾਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਃ
ਤ੍ਵਾਮੁਦ੍ਗ੍ਰੁਰੁਇਣਨ੍ ਸ਼ਬ੍ਦਮਯੇਨ ਧਾਮ੍ਨਾ
ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ਸਮਾਜੇਸ਼ੁ ਸਮੇਧਿਸ਼ੀਯ
ਸ੍ਵਚ੍ਛਂਦਵਾਦਾਹਵਬਦ੍ਧਸ਼ੂਰਃ ॥29॥

ਨਾਨਾਵਿਧਾਨਾਮਗਤਿਃ ਕਲਾਨਾਂ
ਨ ਚਾਪਿ ਤੀਰ੍ਥੇਸ਼ੁ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਵਤਾਰਃ
ਧ੍ਰੁਵਂ ਤਵਾ਽ਨਾਧ ਪਰਿਗ੍ਰਹਾਯਾਃ
ਨਵ ਨਵਂ ਪਾਤ੍ਰਮਹਂ ਦਯਾਯਾਃ ॥30॥

ਅਕਂਪਨੀਯਾਨ੍ਯਪਨੀਤਿਭੇਦੈਃ
ਅਲਂਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਰਨ੍ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਮਦੀਯਮ੍
ਸ਼ਂਕਾ ਕਲ਼ਂਕਾ ਪਗਮੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਨਿ
ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨਿ ਸਮ੍ਯਂਚਿ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ ॥31॥

ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਮੁਦ੍ਰਾਂ ਕਰਸਰਸਿਜੈਃ ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਸ਼ਂਖਚਕ੍ਰੇ
ਭਿਭ੍ਰਦ੍ਭਿਨ੍ਨ ਸ੍ਫਟਿਕਰੁਚਿਰੇ ਪੁਂਡਰੀਕੇ ਨਿਸ਼ਣ੍ਣਃ ।
ਅਮ੍ਲਾਨਸ਼੍ਰੀਰਮ੍ਰੁਰੁਇਤਵਿਸ਼ਦੈਰਂਸ਼ੁਭਿਃ ਪ੍ਲਾਵਯਨ੍ਮਾਂ
ਆਵਿਰ੍ਭੂਯਾਦਨਘਮਹਿਮਾਮਾਨਸੇ ਵਾਗਧੀਸ਼ਃ ॥32॥

ਵਾਗਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਹੇਤੋਃਪਠਤ ਹਯਗ੍ਰੀਵਸਂਸ੍ਤੁਤਿਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ
ਕਵਿਤਾਰ੍ਕਿਕਕੇਸਰਿਣਾ ਵੇਂਕਟਨਾਥੇਨ ਵਿਰਚਿਤਾਮੇਤਾਮ੍ ॥33॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *