ਸ਼੍ਰੀ ਭੂ ਵਰਾਹ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Bhu Varaha Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਰੁਰੁਇਸ਼ਯ ਊਚੁ ।

ਜਿਤਂ ਜਿਤਂ ਤੇ਽ਜਿਤ ਯਜ੍ਞਭਾਵਨਾ
ਤ੍ਰਯੀਂ ਤਨੂਂ ਸ੍ਵਾਂ ਪਰਿਧੁਨ੍ਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਯਦ੍ਰੋਮਗਰ੍ਤੇਸ਼ੁ ਨਿਲਿਲ੍ਯੁਰਧ੍ਵਰਾਃ
ਤਸ੍ਮੈ ਨਮਃ ਕਾਰਣਸੂਕਰਾਯ ਤੇ ॥ 1 ॥

ਰੂਪਂ ਤਵੈਤਨ੍ਨਨੁ ਦੁਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਤ੍ਮਨਾਂ
ਦੁਰ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਦੇਵ ਯਦਧ੍ਵਰਾਤ੍ਮਕਮ੍ ।
ਛਂਦਾਂਸਿ ਯਸ੍ਯ ਤ੍ਵਚਿ ਬਰ੍ਹਿਰੋਮ-
ਸ੍ਸ੍ਵਾਜ੍ਯਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ ਤ੍ਵਂਘ੍ਰਿਸ਼ੁ ਚਾਤੁਰ੍ਹੋਤ੍ਰਮ੍ ॥ 2 ॥

ਸ੍ਰੁਕ੍ਤੁਂਡ ਆਸੀਤ੍ਸ੍ਰੁਵ ਈਸ਼ ਨਾਸਯੋ-
ਰਿਡੋਦਰੇ ਚਮਸਾਃ ਕਰ੍ਣਰਂਧ੍ਰੇ ।
ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ੍ਰਮਾਸ੍ਯੇ ਗ੍ਰਸਨੇ ਗ੍ਰਹਾਸ੍ਤੁ ਤੇ
ਯਚ੍ਚਰ੍ਵਣਂਤੇ ਭਗਵਨ੍ਨਗ੍ਨਿਹੋਤ੍ਰਮ੍ ॥ 3 ॥

ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਨੁਜਨ੍ਮੋਪਸਦਃ ਸ਼ਿਰੋਧਰਂ
ਤ੍ਵਂ ਪ੍ਰਾਯਣੀਯੋ ਦਯਨੀਯ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਃ ।
ਜਿਹ੍ਵਾ ਪ੍ਰਵਰ੍ਗ੍ਯਸ੍ਤਵ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਕਂ ਕ੍ਰਤੋਃ
ਸਭ੍ਯਾਵਸਥ੍ਯਂ ਚਿਤਯੋ਽ਸਵੋ ਹਿ ਤੇ ॥ 4 ॥

ਸੋਮਸ੍ਤੁ ਰੇਤਃ ਸਵਨਾਨ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਿਃ
ਸਂਸ੍ਥਾਵਿਭੇਦਾਸ੍ਤਵ ਦੇਵ ਧਾਤਵਃ ।
ਸਤ੍ਰਾਣਿ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਸ਼ਰੀਰਸਂਧਿ-
ਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਕ੍ਰਤੁਰਿਸ਼੍ਟਿਬਂਧਨਃ ॥ 5 ॥

ਨਮੋ ਨਮਸ੍ਤੇ਽ਖਿਲਯਂਤ੍ਰਦੇਵਤਾ
ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਯ ਸਰ੍ਵਕ੍ਰਤਵੇ ਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਵੈਰਾਗ੍ਯ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਮਜਯਾ਽ਨੁਭਾਵਿਤ
ਜ੍ਞਾਨਾਯ ਵਿਦ੍ਯਾਗੁਰਵੇ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ 6 ॥

ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਗ੍ਰਕੋਟ੍ਯਾ ਭਗਵਂਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਾ
ਵਿਰਾਜਤੇ ਭੂਧਰ ਭੂਸ੍ਸਭੂਧਰਾ ।
ਯਥਾ ਵਨਾਨ੍ਨਿਸ੍ਸਰਤੋ ਦਤਾ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਾ
ਮਤਂਗਜੇਂਦ੍ਰਸ੍ਯ ਸ ਪਤ੍ਰਪਦ੍ਮਿਨੀ ॥ 7 ॥

ਤ੍ਰਯੀਮਯਂ ਰੂਪਮਿਦਂ ਚ ਸੌਕਰਂ
ਭੂਮਂਡਲੇ ਨਾਥ ਤਦਾ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤੇਨ ਤੇ ।
ਚਕਾਸ੍ਤਿ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗੋਢਘਨੇਨ ਭੂਯਸਾ
ਕੁਲਾਚਲੇਂਦ੍ਰਸ੍ਯ ਯਥੈਵ ਵਿਭ੍ਰਮਃ ॥ 8 ॥

ਸਂਸ੍ਥਾਪਯੈਨਾਂ ਜਗਤਾਂ ਸਤਸ੍ਥੁਸ਼ਾਂ
ਲੋਕਾਯ ਪਤ੍ਨੀਮਸਿ ਮਾਤਰਂ ਪਿਤਾ ।
ਵਿਧੇਮ ਚਾਸ੍ਯੈ ਨਮਸਾ ਸਹ ਤ੍ਵਯਾ
ਯਸ੍ਯਾਂ ਸ੍ਵਤੇਜੋ਽ਗ੍ਨਿਮਿਵਾਰਣਾਵਧਾਃ ॥ 9 ॥

ਕਃ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਧੀਤਾਨ੍ਯਤਮਸ੍ਤਵ ਪ੍ਰਭੋ
ਰਸਾਂ ਗਤਾਯਾ ਭੁਵ ਉਦ੍ਵਿਬਰ੍ਹਣਮ੍ ।
ਨ ਵਿਸ੍ਮਯੋ਽ਸੌ ਤ੍ਵਯਿ ਵਿਸ਼੍ਵਵਿਸ੍ਮਯੇ
ਯੋ ਮਾਯਯੇਦਂ ਸਸ੍ਰੁਰੁਇਜੇ਽ਤਿ ਵਿਸ੍ਮਯਮ੍ ॥ 10 ॥

ਵਿਧੁਨ੍ਵਤਾ ਵੇਦਮਯਂ ਨਿਜਂ ਵਪੁ-
ਰ੍ਜਨਸ੍ਤਪਃ ਸਤ੍ਯਨਿਵਾਸਿਨੋ ਵਯਮ੍ ।
ਸਟਾਸ਼ਿਖੋਦ੍ਧੂਤ ਸ਼ਿਵਾਂਬੁਬਿਂਦੁਭਿ-
ਰ੍ਵਿਮ੍ਰੁਰੁਇਜ੍ਯਮਾਨਾ ਭ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਮੀਸ਼ ਪਾਵਿਤਾਃ ॥ 11 ॥

ਸ ਵੈ ਬਤ ਭ੍ਰਸ਼੍ਟਮਤਿਸ੍ਤਵੈਸ਼ ਤੇ
ਯਃ ਕਰ੍ਮਣਾਂ ਪਾਰਮਪਾਰਕਰ੍ਮਣਃ ।
ਯਦ੍ਯੋਗਮਾਯਾ ਗੁਣ ਯੋਗ ਮੋਹਿਤਂ
ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਸਮਸ੍ਤਂ ਭਗਵਨ੍ ਵਿਧੇਹਿ ਸ਼ਮ੍ ॥ 12 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਾਗਵਤੇ ਮਹਾਪੁਰਾਣੇ ਤ੍ਰੁਰੁਇਤੀਯਸ੍ਕਂਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਾਹ ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੋਨਾਮ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੋਧ੍ਯਾਯਃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *