సరస్వతీ స్తోత్రం | Saraswati Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా ।
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ॥ 1 ॥

దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా
హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ ।
భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాzసమానా
సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా ॥ 2 ॥

సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా ।
విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా ॥ 3 ॥

సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా ।
ఘనస్తనీ కమలవిలోలలోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ ॥ 4 ॥

సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి ।
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ॥ 5 ॥

సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వదేవి నమో నమః ।
శాంతరూపే శశిధరే సర్వయోగే నమో నమః ॥ 6 ॥

నిత్యానందే నిరాధారే నిష్కళాయై నమో నమః ।
విద్యాధరే విశాలాక్షి శుద్ధజ్ఞానే నమో నమః ॥ 7 ॥

శుద్ధస్ఫటికరూపాయై సూక్ష్మరూపే నమో నమః ।
శబ్దబ్రహ్మి చతుర్హస్తే సర్వసిద్ధ్యై నమో నమః ॥ 8 ॥

ముక్తాలంకృత సర్వాంగ్యై మూలాధారే నమో నమః ।
మూలమంత్రస్వరూపాయై మూలశక్త్యై నమో నమః ॥ 9 ॥

మనోన్మని మహాభోగే వాగీశ్వరి నమో నమః ।
వాగ్మ్యై వరదహస్తాయై వరదాయై నమో నమః ॥ 10 ॥

వేదాయై వేదరూపాయై వేదాంతాయై నమో నమః ।
గుణదోషవివర్జిన్యై గుణదీప్త్యై నమో నమః ॥ 11 ॥

సర్వజ్ఞానే సదానందే సర్వరూపే నమో నమః ।
సంపన్నాయై కుమార్యై చ సర్వజ్ఞే తే నమో నమః ॥ 12 ॥

యోగానార్య ఉమాదేవ్యై యోగానందే నమో నమః ।
దివ్యజ్ఞాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః ॥ 13 ॥

అర్ధచంద్రజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః ।
చంద్రాదిత్యజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః ॥ 14 ॥

అణురూపే మహారూపే విశ్వరూపే నమో నమః ।
అణిమాద్యష్టసిద్ధాయై ఆనందాయై నమో నమః ॥ 15 ॥

జ్ఞాన విజ్ఞాన రూపాయై జ్ఞానమూర్తే నమో నమః ।
నానాశాస్త్ర స్వరూపాయై నానారూపే నమో నమః ॥ 16 ॥

పద్మజా పద్మవంశా చ పద్మరూపే నమో నమః ।
పరమేష్ఠ్యై పరామూర్త్యై నమస్తే పాపనాశినీ ॥ 17 ॥

మహాదేవ్యై మహాకాళ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః ।
బ్రహ్మవిష్ణుశివాయై చ బ్రహ్మనార్యై నమో నమః ॥ 18 ॥

కమలాకరపుష్పా చ కామరూపే నమో నమః ।
కపాలికర్మదీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః ॥ 19 ॥

సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాత్సిద్ధిరుచ్యతే ।
చోరవ్యాఘ్రభయం నాస్తి పఠతాం శృణ్వతామపి ॥ 20 ॥

ఇత్థం సరస్వతీ స్తోత్రమగస్త్యముని వాచకమ్ ।
సర్వసిద్ధికరం నౄణాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ॥ 21 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *