સરસ્વતી સ્તોત્રમ્ | Saraswati Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

યા કુંદેંદુ તુષારહારધવળા યા શુભ્રવસ્ત્રાવૃતા
યા વીણાવરદંડમંડિતકરા યા શ્વેતપદ્માસના ।
યા બ્રહ્માચ્યુત શંકરપ્રભૃતિભિર્દેવૈસ્સદા પૂજિતા
સા માં પાતુ સરસ્વતી ભગવતી નિશ્શેષજાડ્યાપહા ॥ 1 ॥

દોર્ભિર્યુક્તા ચતુર્ભિઃ સ્ફટિકમણિનિભૈ રક્ષમાલાંદધાના
હસ્તેનૈકેન પદ્મં સિતમપિચ શુકં પુસ્તકં ચાપરેણ ।
ભાસા કુંદેંદુશંખસ્ફટિકમણિનિભા ભાસમાનાzસમાના
સા મે વાગ્દેવતેયં નિવસતુ વદને સર્વદા સુપ્રસન્ના ॥ 2 ॥

સુરાસુરૈસ્સેવિતપાદપંકજા કરે વિરાજત્કમનીયપુસ્તકા ।
વિરિંચિપત્ની કમલાસનસ્થિતા સરસ્વતી નૃત્યતુ વાચિ મે સદા ॥ 3 ॥

સરસ્વતી સરસિજકેસરપ્રભા તપસ્વિની સિતકમલાસનપ્રિયા ।
ઘનસ્તની કમલવિલોલલોચના મનસ્વિની ભવતુ વરપ્રસાદિની ॥ 4 ॥

સરસ્વતિ નમસ્તુભ્યં વરદે કામરૂપિણિ ।
વિદ્યારંભં કરિષ્યામિ સિદ્ધિર્ભવતુ મે સદા ॥ 5 ॥

સરસ્વતિ નમસ્તુભ્યં સર્વદેવિ નમો નમઃ ।
શાંતરૂપે શશિધરે સર્વયોગે નમો નમઃ ॥ 6 ॥

નિત્યાનંદે નિરાધારે નિષ્કળાયૈ નમો નમઃ ।
વિદ્યાધરે વિશાલાક્ષિ શુદ્ધજ્ઞાને નમો નમઃ ॥ 7 ॥

શુદ્ધસ્ફટિકરૂપાયૈ સૂક્ષ્મરૂપે નમો નમઃ ।
શબ્દબ્રહ્મિ ચતુર્હસ્તે સર્વસિદ્ધ્યૈ નમો નમઃ ॥ 8 ॥

મુક્તાલંકૃત સર્વાંગ્યૈ મૂલાધારે નમો નમઃ ।
મૂલમંત્રસ્વરૂપાયૈ મૂલશક્ત્યૈ નમો નમઃ ॥ 9 ॥

મનોન્મનિ મહાભોગે વાગીશ્વરિ નમો નમઃ ।
વાગ્મ્યૈ વરદહસ્તાયૈ વરદાયૈ નમો નમઃ ॥ 10 ॥

વેદાયૈ વેદરૂપાયૈ વેદાંતાયૈ નમો નમઃ ।
ગુણદોષવિવર્જિન્યૈ ગુણદીપ્ત્યૈ નમો નમઃ ॥ 11 ॥

સર્વજ્ઞાને સદાનંદે સર્વરૂપે નમો નમઃ ।
સંપન્નાયૈ કુમાર્યૈ ચ સર્વજ્ઞે તે નમો નમઃ ॥ 12 ॥

યોગાનાર્ય ઉમાદેવ્યૈ યોગાનંદે નમો નમઃ ।
દિવ્યજ્ઞાન ત્રિનેત્રાયૈ દિવ્યમૂર્ત્યૈ નમો નમઃ ॥ 13 ॥

અર્ધચંદ્રજટાધારિ ચંદ્રબિંબે નમો નમઃ ।
ચંદ્રાદિત્યજટાધારિ ચંદ્રબિંબે નમો નમઃ ॥ 14 ॥

અણુરૂપે મહારૂપે વિશ્વરૂપે નમો નમઃ ।
અણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધાયૈ આનંદાયૈ નમો નમઃ ॥ 15 ॥

જ્ઞાન વિજ્ઞાન રૂપાયૈ જ્ઞાનમૂર્તે નમો નમઃ ।
નાનાશાસ્ત્ર સ્વરૂપાયૈ નાનારૂપે નમો નમઃ ॥ 16 ॥

પદ્મજા પદ્મવંશા ચ પદ્મરૂપે નમો નમઃ ।
પરમેષ્ઠ્યૈ પરામૂર્ત્યૈ નમસ્તે પાપનાશિની ॥ 17 ॥

મહાદેવ્યૈ મહાકાળ્યૈ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમો નમઃ ।
બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાયૈ ચ બ્રહ્મનાર્યૈ નમો નમઃ ॥ 18 ॥

કમલાકરપુષ્પા ચ કામરૂપે નમો નમઃ ।
કપાલિકર્મદીપ્તાયૈ કર્મદાયૈ નમો નમઃ ॥ 19 ॥

સાયં પ્રાતઃ પઠેન્નિત્યં ષણ્માસાત્સિદ્ધિરુચ્યતે ।
ચોરવ્યાઘ્રભયં નાસ્તિ પઠતાં શૃણ્વતામપિ ॥ 20 ॥

ઇત્થં સરસ્વતી સ્તોત્રમગસ્ત્યમુનિ વાચકમ્ ।
સર્વસિદ્ધિકરં નૄણાં સર્વપાપપ્રણાશનમ્ ॥ 21 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *