શરભેશાષ્ટકમ્ | Sharabha Ashtakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

શ્રી શિવ ઉવાચ

શૃણુ દેવિ મહાગુહ્યં પરં પુણ્યવિવર્ધનં .
શરભેશાષ્ટકં મંત્રં વક્ષ્યામિ તવ તત્ત્વતઃ ॥

ઋષિન્યાસાદિકં યત્તત્સર્વપૂર્વવદાચરેત્ .
ધ્યાનભેદં વિશેષેણ વક્ષ્યામ્યહમતઃ શિવે ॥

ધ્યાનં

જ્વલનકુટિલકેશં સૂર્યચંદ્રાગ્નિનેત્રં
નિશિતતરનખાગ્રોદ્ધૂતહેમાભદેહમ્ ।
શરભમથ મુનીંદ્રૈઃ સેવ્યમાનં સિતાંગં
પ્રણતભયવિનાશં ભાવયેત્પક્ષિરાજમ્ ॥

અથ સ્તોત્રં

દેવાદિદેવાય જગન્મયાય શિવાય નાલીકનિભાનનાય ।
શર્વાય ભીમાય શરાધિપાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ 1 ॥

હરાય ભીમાય હરિપ્રિયાય ભવાય શાંતાય પરાત્પરાય ।
મૃડાય રુદ્રાય વિલોચનાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ 2 ॥

શીતાંશુચૂડાય દિગંબરાય સૃષ્ટિસ્થિતિધ્વંસનકારણાય ।
જટાકલાપાય જિતેંદ્રિયાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ 3 ॥

કલંકકંઠાય ભવાંતકાય કપાલશૂલાત્તકરાંબુજાય ।
ભુજંગભૂષાય પુરાંતકાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ 4 ॥

શમાદિષટ્કાય યમાંતકાય યમાદિયોગાષ્ટકસિદ્ધિદાય ।
ઉમાધિનાથાય પુરાતનાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ 5 ॥

ઘૃણાદિપાશાષ્ટકવર્જિતાય ખિલીકૃતાસ્મત્પથિ પૂર્વગાય ।
ગુણાદિહીનાય ગુણત્રયાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ 6 ॥

કાલાય વેદામૃતકંદલાય કલ્યાણકૌતૂહલકારણાય ।
સ્થૂલાય સૂક્ષ્માય સ્વરૂપગાય નમોઽસ્તુ તુસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ 7 ॥

પંચાનનાયાનિલભાસ્કરાય પંચાશદર્ણાદ્યપરાક્ષયાય ।
પંચાક્ષરેશાય જગદ્ધિતાય નમોઽસ્તુ તુભ્યં શરભેશ્વરાય ॥ 8 ॥

ઇતિ શ્રી શરભેશાષ્ટકમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *