ஶரபே⁴ஶாஷ்டகம் | Sharabha Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீ ஶிவ உவாச

ஶ்ருணு தே³வி மஹாகு³ஹ்யம் பரம் புண்யவிவர்த⁴னம் .
ஶரபே⁴ஶாஷ்டகம் மன்த்ரம் வக்ஷ்யாமி தவ தத்த்வத: ॥

ருஷின்யாஸாதி³கம் யத்தத்ஸர்வபூர்வவதா³சரேத் .
த்⁴யானபே⁴த³ம் விஶேஷேண வக்ஷ்யாம்யஹமத: ஶிவே ॥

த்⁴யானம்

ஜ்வலனகுடிலகேஶம் ஸூர்யசன்த்³ராக்³னினேத்ரம்
நிஶிததரனகா²க்³ரோத்³தூ⁴தஹேமாப⁴தே³ஹம் ।
ஶரப⁴மத² முனீன்த்³ரை: ஸேவ்யமானம் ஸிதாங்க³ம்
ப்ரணதப⁴யவினாஶம் பா⁴வயேத்பக்ஷிராஜம் ॥

அத² ஸ்தோத்ரம்

தே³வாதி³தே³வாய ஜக³ன்மயாய ஶிவாய நாலீகனிபா⁴னநாய ।
ஶர்வாய பீ⁴மாய ஶராதி⁴பாய நமோஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 1 ॥

ஹராய பீ⁴மாய ஹரிப்ரியாய ப⁴வாய ஶான்தாய பராத்பராய ।
ம்ருடா³ய ருத்³ராய விலோசனாய நமோஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 2 ॥

ஶீதாம்ஶுசூடா³ய தி³க³ம்ப³ராய ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²தித்⁴வம்ஸனகாரணாய ।
ஜடாகலாபாய ஜிதேன்த்³ரியாய நமோஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 3 ॥

கலங்ககண்டா²ய ப⁴வான்தகாய கபாலஶூலாத்தகராம்பு³ஜாய ।
பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷாய புரான்தகாய நமோஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 4 ॥

ஶமாதி³ஷட்காய யமான்தகாய யமாதி³யோகா³ஷ்டகஸித்³தி⁴தா³ய ।
உமாதி⁴னாதா²ய புராதனாய நமோஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 5 ॥

க்⁴ருணாதி³பாஶாஷ்டகவர்ஜிதாய கி²லீக்ருதாஸ்மத்பதி² பூர்வகா³ய ।
கு³ணாதி³ஹீனாய கு³ணத்ரயாய நமோஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 6 ॥

காலாய வேதா³ம்ருதகன்த³லாய கல்யாணகௌதூஹலகாரணாய ।
ஸ்தூ²லாய ஸூக்ஷ்மாய ஸ்வரூபகா³ய நமோஸ்து துஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 7 ॥

பஞ்சானநாயானிலபா⁴ஸ்கராய பஞ்சாஶத³ர்ணாத்³யபராக்ஷயாய ।
பஞ்சாக்ஷரேஶாய ஜக³த்³தி⁴தாய நமோஸ்து துப்⁴யம் ஶரபே⁴ஶ்வராய ॥ 8 ॥

இதி ஶ்ரீ ஶரபே⁴ஶாஷ்டகம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *