శరభేశాష్టకం | Sharabha Ashtakam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

శ్రీ శివ ఉవాచ

శృణు దేవి మహాగుహ్యం పరం పుణ్యవివర్ధనం .
శరభేశాష్టకం మంత్రం వక్ష్యామి తవ తత్త్వతః ॥

ఋషిన్యాసాదికం యత్తత్సర్వపూర్వవదాచరేత్ .
ధ్యానభేదం విశేషేణ వక్ష్యామ్యహమతః శివే ॥

ధ్యానం

జ్వలనకుటిలకేశం సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రం
నిశితతరనఖాగ్రోద్ధూతహేమాభదేహమ్ ।
శరభమథ మునీంద్రైః సేవ్యమానం సితాంగం
ప్రణతభయవినాశం భావయేత్పక్షిరాజమ్ ॥

అథ స్తోత్రం

దేవాదిదేవాయ జగన్మయాయ శివాయ నాలీకనిభాననాయ ।
శర్వాయ భీమాయ శరాధిపాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ 1 ॥

హరాయ భీమాయ హరిప్రియాయ భవాయ శాంతాయ పరాత్పరాయ ।
మృడాయ రుద్రాయ విలోచనాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ 2 ॥

శీతాంశుచూడాయ దిగంబరాయ సృష్టిస్థితిధ్వంసనకారణాయ ।
జటాకలాపాయ జితేంద్రియాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ 3 ॥

కలంకకంఠాయ భవాంతకాయ కపాలశూలాత్తకరాంబుజాయ ।
భుజంగభూషాయ పురాంతకాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ 4 ॥

శమాదిషట్కాయ యమాంతకాయ యమాదియోగాష్టకసిద్ధిదాయ ।
ఉమాధినాథాయ పురాతనాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ 5 ॥

ఘృణాదిపాశాష్టకవర్జితాయ ఖిలీకృతాస్మత్పథి పూర్వగాయ ।
గుణాదిహీనాయ గుణత్రయాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ 6 ॥

కాలాయ వేదామృతకందలాయ కల్యాణకౌతూహలకారణాయ ।
స్థూలాయ సూక్ష్మాయ స్వరూపగాయ నమోఽస్తు తుస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ 7 ॥

పంచాననాయానిలభాస్కరాయ పంచాశదర్ణాద్యపరాక్షయాయ ।
పంచాక్షరేశాయ జగద్ధితాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ ॥ 8 ॥

ఇతి శ్రీ శరభేశాష్టకమ్ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *