ശ്രീ സാംബ സദാശിവ അക്ഷരമാലാ സ്തോത്രമ് | Samba Sada Shiv Aksharamala Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

മാതൃക വര്ണമാലികാ സ്തോത്രമ്

സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ॥

അദ്ഭുതവിഗ്രഹ അമരാധീശ്വര അഗണിതഗുണഗണ അമൃതശിവ ॥

ആനംദാമൃത ആശ്രിതരക്ഷക ആത്മാനംദ മഹേശ ശിവ ॥

ഇംദുകലാധര ഇംദ്രാദിപ്രിയ സുംദരരൂപ സുരേശ ശിവ ॥

ഈശ സുരേശ മഹേശ ജനപ്രിയ കേശവസേവിതപാദ ശിവ ॥

ഉരഗാദിപ്രിയഭൂഷണ ശംകര നരകവിനാശ നടേശ ശിവ ॥

ഊര്ജിതദാനവനാശ പരാത്പര ആര്ജിതപാപവിനാശ ശിവ ॥

ഋഗ്വേദശ്രുതിമൌലിവിഭൂഷണ രവിചംദ്രാഗ്നി ത്രിനേത്ര ശിവ ॥

ൠപമനാദി പ്രപംചവിലക്ഷണ താപനിവാരണ തത്ത്വ ശിവ ॥

ലിംഗസ്വരൂപ സര്വബുധപ്രിയ മംഗലമൂര്തി മഹേശ ശിവ ॥

ലൂതാധീശ്വര രൂപപ്രിയശിവ വേദാംതപ്രിയവേദ്യ ശിവ ॥

ഏകാനേകസ്വരൂപ വിശ്വേശ്വര യോഗിഹൃദിപ്രിയവാസ ശിവ ॥

ഐശ്വര്യാശ്രയ ചിന്മയ ചിദ്ഘന അച്യുതാനംത മഹേശ ശിവ ॥

ഓംകാരപ്രിയ ഉരഗവിഭൂഷണ ഹ്രീംകാരാദി മഹേശ ശിവ ॥

ഔരസലാലിത അംതകനാശന ഗൌരിസമേത ഗിരീശ ശിവ ॥

അംബരവാസ ചിദംബരനായക തുംബുരുനാരദസേവ്യ ശിവ ॥

ആഹാരപ്രിയ ആദിഗിരീശ്വര ഭോഗാദിപ്രിയ പൂര്ണ ശിവ ॥

കമലാക്ഷാര്ചിത കൈലാസപ്രിയ കരുണാസാഗര കാംതി ശിവ ॥

ഖഡ്ഗശൂലമൃഗഢക്കാദ്യായുധ വിക്രമരൂപ വിശ്വേശ ശിവ ॥

ഗംഗാഗിരിസുതവല്ലഭ ഗുണഹിത ശംകര സര്വജനേശ ശിവ ॥

ഘാതകഭംജന പാതകനാശന ഗൌരിസമേത ഗിരീശ ശിവ ॥

ങങാശ്രിതശ്രുതിമൌലിവിഭൂഷണ വേദസ്വരൂപ വിശ്വേശ ശിവ ॥

ചംഡവിനാശന സകലജനപ്രിയ മംഡലാധീശ മഹേശ ശിവ ॥

ഛത്രകിരീടസുകുംഡലശോഭിത പുത്രപ്രിയ ഭുവനേശ ശിവ ॥

ജന്മജരാമൃതിനാശന കല്മഷരഹിത താപവിനാശ ശിവ ॥

ഝംകാരാശ്രയ ഭൃംഗിരിടിപ്രിയ ഓംകാരേശ മഹേശ ശിവ ॥

ജ്ഞാനാജ്ഞാനവിനാശക നിര്മല ദീനജനപ്രിയ ദീപ്ത ശിവ ॥

ടംകാദ്യായുധധാരണ സത്വര ഹ്രീംകാരൈദി സുരേശ ശിവ ॥

ഠംകസ്വരൂപാ സഹകാരോത്തമ വാഗീശ്വര വരദേശ ശിവ ॥

ഡംബവിനാശന ഡിംഡിമഭൂഷണ അംബരവാസ ചിദീശ ശിവ ॥

ഢംഢംഡമരുക ധരണീനിശ്ചല ഢുംഢിവിനായകസേവ്യ ശിവ ॥

ണലിനവിലോചന നടനമനോഹര അലികുലഭൂഷണ അമൃത ശിവ ॥

തത്ത്വമസീത്യാദി വാക്യസ്വരൂപക നിത്യാനംദ മഹേശ ശിവ ॥

സ്ഥാവര ജംഗമ ഭുവനവിലക്ഷണ ഭാവുകമുനിവരസേവ്യ ശിവ ॥

ദുഃഖവിനാശന ദലിതമനോന്മന ചംദനലേപിതചരണ ശിവ ॥

ധരണീധര ശുഭ ധവലവിഭാസ്വര ധനദാദിപ്രിയദാന ശിവ ॥

നാനാമണിഗണഭൂഷണ നിര്ഗുണ നടനജനസുപ്രിയനാട്യ ശിവ ॥

പന്നഗഭൂഷണ പാര്വതിനായക പരമാനംദ പരേശ ശിവ ॥

ഫാലവിലോചന ഭാനുകോടിപ്രഭ ഹാലാഹലധര അമൃത ശിവ ॥

ബംധവിനാശന ബൃഹദീശാമരസ്കംദാദിപ്രിയ കനക ശിവ ॥

ഭസ്മവിലേപന ഭവഭയനാശന വിസ്മയരൂപ വിശ്വേശ ശിവ ॥

മന്മഥനാശന മധുപാനപ്രിയ മംദരപര്വതവാസ ശിവ ॥

യതിജനഹൃദയനിവാസിത ഈശ്വര വിധിവിഷ്ണ്വാദി സുരേശ ശിവ ॥

രാമേശ്വര രമണീയമുഖാംബുജ സോമേശ്വര സുകൃതേശ ശിവ ॥

ലംകാധീശ്വര സുരഗണസേവിത ലാവണ്യാമൃതലസിത ശിവ ॥

വരദാഭയകര വാസുകിഭൂഷണ വനമാലാദിവിഭൂഷ ശിവ ॥

ശാംതിസ്വരൂപ ജഗത്ത്രയ ചിന്മയ കാംതിമതീപ്രിയ കനക ശിവ ॥

ഷണ്മുഖജനക സുരേംദ്രമുനിപ്രിയ ഷാഡ്ഗുണ്യാദിസമേത ശിവ ॥

സംസാരാര്ണവനാശന ശാശ്വതസാധുഹൃദിപ്രിയവാസ ശിവ ॥

ഹര പുരുഷോത്തമ അദ്വൈതാമൃതപൂര്ണ മുരാരിസുസേവ്യ ശിവ ॥

ലാലിതഭക്തജനേശ നിജേശ്വര കാലിനടേശ്വര കാമ ശിവ ॥

ക്ഷരരൂപാദിപ്രിയാന്വിത സുംദര സാക്ഷിജഗത്ത്രയ സ്വാമി ശിവ ॥

സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബസദാശിവ സാംബശിവ ॥

ഇതി ശ്രീസാംബസദാശിവ മാതൃകാവര്ണമാലികാ സ്തോത്രമ് ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *