દારિદ્ર્ય દહન શિવ સ્તોત્રમ્ | Daridra Dahan Shiv Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

વિશ્વેશ્વરાય નરકાર્ણવ તારણાય
કર્ણામૃતાય શશિશેખર ધારણાય ।
કર્પૂરકાંતિ ધવળાય જટાધરાય
દારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 1 ॥

ગૌરીપ્રિયાય રજનીશ કળાધરાય
કાલાંતકાય ભુજગાધિપ કંકણાય ।
ગંગાધરાય ગજરાજ વિમર્ધનાય
દારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 2 ॥

ભક્તપ્રિયાય ભવરોગ ભયાપહાય
ઉગ્રાય દુઃખ ભવસાગર તારણાય ।
જ્યોતિર્મયાય ગુણનામ સુનૃત્યકાય
દારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 3 ॥

ચર્માંબરાય શવભસ્મ વિલેપનાય
ફાલેક્ષણાય મણિકુંડલ મંડિતાય ।
મંજીરપાદયુગળાય જટાધરાય
દારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 4 ॥

પંચાનનાય ફણિરાજ વિભૂષણાય
હેમાંકુશાય ભુવનત્રય મંડિતાય
આનંદ ભૂમિ વરદાય તમોપયાય ।
દારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 5 ॥

ભાનુપ્રિયાય ભવસાગર તારણાય
કાલાંતકાય કમલાસન પૂજિતાય ।
નેત્રત્રયાય શુભલક્ષણ લક્ષિતાય
દારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 6 ॥

રામપ્રિયાય રઘુનાથ વરપ્રદાય
નાગપ્રિયાય નરકાર્ણવ તારણાય ।
પુણ્યાય પુણ્યભરિતાય સુરાર્ચિતાય
દારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 7 ॥

મુક્તેશ્વરાય ફલદાય ગણેશ્વરાય
ગીતાપ્રિયાય વૃષભેશ્વર વાહનાય ।
માતંગચર્મ વસનાય મહેશ્વરાય
દારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 8 ॥

વસિષ્ઠેન કૃતં સ્તોત્રં સર્વરોગ નિવારણમ્ ।
સર્વસંપત્કરં શીઘ્રં પુત્રપૌત્રાદિ વર્ધનમ્ ।
ત્રિસંધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યં સ હિ સ્વર્ગ મવાપ્નુયાત્ ॥ 9 ॥

॥ ઇતિ શ્રી વસિષ્ઠ વિરચિતં દારિદ્ર્યદહન શિવસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *