தா³ஶரதீ² ஶதகம் | Dasarathi Satakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீ ரகு⁴ராம சாருதுல-ஸீதாத³ல்த³தா⁴ம ஶமக்ஷமாதி³ ஶ்ரும்
கா³ர கு³ணாபி⁴ராம த்ரிஜ-க³ன்னுத ஶௌர்ய ரமாலலாம து³
ர்வார கப³ன்த⁴ராக்ஷஸ வி-ராம ஜகஜ³்ஜன கல்மஷார்னவோ
த்தாரகனாம! ப⁴த்³ரகி³ரி-தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 1 ॥

ராமவிஶால விக்ரம பராஜித பா⁴ர்க³வராம ஸத்³கு³ண
ஸ்தோம பராங்க³னாவிமுக² ஸுவ்ரத காம வினீல நீரத³
ஶ்யாம ககுத்த்⁴ஸவம்ஶ கலஶாம்பு⁴தி⁴ஸோம ஸுராரிதோ³ர்ப⁴லோ
த்³தா⁴ம விராம ப⁴த்³ரகி³ரி – தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 2 ॥

அக³ணித ஸத்யபா⁴ஷ, ஶரணாக³தபோஷ, த³யாலஸஜ்க⁴ரீ
விக³த ஸமஸ்ததோ³ஷ, ப்ருதி²வீஸுரதோஷ, த்ரிலோக பூதக்ரு
த்³க³க³ நது⁴னீமரன்த³ பத³கஞ்ஜ விஶேஷ மணிப்ரபா⁴ த⁴க³
த்³த⁴கி³த விபூ⁴ஷ ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 3 ॥

ரங்க³த³ராதிப⁴ங்க,³ க²க³ ராஜதுரங்க,³ விபத்பரம்பரோ
த்துங்க³ தம:பதங்க,³ பரி தோஷிதரங்க,³ த³யான்தரங்க³ ஸ
த்ஸங்க³ த⁴ராத்மஜா ஹ்ருத³ய ஸாரஸப்⁴ருங்க³ நிஶாசராப்³ஜமா
தங்க,³ ஶுபா⁴ங்க,³ ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ². ॥ 4 ॥

ஶ்ரீத³ ஸனந்த³னாதி³ முனிஸேவித பாத³ தி³க³ன்தகீர்திஸம்
பாத³ ஸமஸ்தபூ⁴த பரிபால வினோத³ விஷாத³ வல்லி கா
ச்சே²த³ த⁴ராதி⁴னாத²குல ஸின்து⁴ஸுதா⁴மயபாத³ ந்ருத்தகீ³
தாதி³ வினோத³ ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 5 ॥

ஆர்யுல கெல்ல ம்ரொக்கிவின தாங்கு³ட³னை ரகு⁴னாத⁴ ப⁴ட்டரா
ரார்யுல கஞ்ஜலெத்தி கவி ஸத்தமுலன் வினுதிஞ்சி கார்ய ஸௌ
கர்ய மெலர்பனொக்க ஶதகம்பொ³ன கூ³ர்சி ரசின்துனேடு³தா
த்பர்யமுனந் க்³ரஹிம்புமிதி³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 6 ॥

மஸகொனி ரேங்கு³ப³ண்ட்³லுகுனு மௌக்திகமுல் வெலவோஸினட்லுது³
ர்வ்யஸனமுஜென்தி³ காவ்யமு து³ராத்முலகிச்சிதிமோஸ மய்யெ நா
ரஸனகும் பூ³தவ்ருத்திஸுக ரம்பு³க³ ஜேகுருனட்லு வாக்ஸுதா⁴
ரஸமுலுசில்க ப³த்³யுமுக² ரங்க³முனந்து³னடிம்ப வய்யஸம்
தஸமு ஜென்தி³ ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 7 ॥

ஶ்ரீரமணீயஹார யதஸீ குஸுமாப⁴ஶரீர, ப⁴க்த மம்
தா³ர, விகாரதூ³ர, பரதத்த்வவிஹார த்ரிலோக சேதனோ
தா³ர, து³ரன்த பாதக விதான விதூ³ர, க²ராதி³ தை³த்யகாம்
தார குடா²ர ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 8 ॥

து³ரிதலதாலவித்ர, க²ர தூ³ஷணகானநவீதிஹொத்ர, பூ⁴
ப⁴ரணகல்தா³விசித்ர, ப⁴வ ப³ன்த⁴விமோசனஸூத்ர, சாருவி
ஸ்பு²ரத³ரவின்த³னேத்ர, க⁴ன புண்யசரித்ர, வினீலபூ⁴ரிகம்
த⁴ரஸமகா³த்ர, ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 9 ॥

கனகவிஶாலசேல ப⁴வகானந ஶாதகுடா²ரதா⁴ர ஸ
ஜ்ஜனபரிபாலஶீல தி³விஜஸ்துத ஸத்³கு³ண காண்ட³காண்ட³ ஸம்
ஜனித பராக்ரமக்ரம விஶாரத³ ஶாரத³ கன்த³குன்த³ சம்
த³ன க⁴னஸார ஸாரயஶ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 1௦ ॥

ஶ்ரீ ரகு⁴வம்ஶ தோயதி⁴கி ஶீதமயூகு²ட³வைன நீ பவி
த்ரோருபதா³ப்³ஜமுல் விகஸிதோத்பல சம்பக வ்ருத்தமாது⁴ரீ
பூரிதவாக்ப்ரஸூனமுல பூ³ஜலொனர்செத³ ஜித்தகி³ம்புமீ
தாரகனாம ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 11 ॥

கு³ருதரமைன காவ்யரஸ கு³ம்ப⁴னகப்³பு³ர மன்தி³முஷ்கருல்
ஸரஸுலமாட்³கி ஸன்தஸில ஜூலுது³ரோடுஶஶாங்க சன்த்³ரிகாம்
குரமுல கின்து³ கான்தமணி கோடிஸ்ரவிஞ்சின ப⁴ங்கி³வின்த்⁴யபூ⁴
த⁴ரமுன ஜாறுனே ஶிலலு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 12 ॥

தரணிகுலேஶ நானுடு³ல த³ப்புலு க³ல்கி³ன நீது³னாம ஸ
த்³விரசிதமைன காவ்யமு பவித்ரமுகா³தெ³ வியன்னதீ³ஜலம்
ப³ரகு³சுவங்கயைன மலினாக்ருதி பா³றின த³ன்மஹத்வமும்
த³ரமெ க³ணிம்ப நெவ்வரிகி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 13 ॥

தா³ருணபாத காப்³தி⁴கி ஸதா³ ப³ட³பா³க்³னி ப⁴வாகுலார்திவி
ஸ்தாரத³வானலார்சிகி ஸுதா⁴ரஸவ்ருஷ்டி து³ரன்த து³ர்மதா
சாரப⁴யங்க ராடவிகி ஜண்ட³கடோ²ரகுடா²ரதா⁴ர நீ
தாரகனாம மென்னுகொன தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 14 ॥

ஹருனகு நவ்விபீ⁴ஷணுனக த்³ரிஜகும் தி³ருமன்த்ர ராஜமை
கரிகி ஸஹல்யகும் த்³ருபத³கன்யகு நார்திஹரிஞ்சுசுட்டமை
பரகி³னயட்டி நீபதித பாவனநாமமு ஜிஹ்வபை நிரம்
தரமு நடிம்பஜேயுமிக தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 15 ॥

முப்புன கா³லகிங்கருலு முங்கி³டவச்சின வேல்த,³ ரோக³முல்
கொ³ப்பரமைனசோ க³ப²மு குத்துக நிண்டி³னவேல்த,³ பா³ன்த⁴வுல்
க³ப்பினவேல்த,³ மீஸ்மரண க³ல்கு³னொ க³ல்க³தொ³ நாடி கிப்புடே³
தப்பகசேது மீபஜ⁴ன தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 16 ॥

பரமத³யானிதே⁴ பதிதபாவனநாம ஹரே யடஞ்சு ஸு
ஸ்தி⁴ரமதுலை ஸதா³பஜ⁴ன ஸேயு மஹாத்முல பாத³தூ⁴ல்தி³ நா
ஶிரமுனதா³ல்துமீரடகு ஜேரகுட³ஞ்சு யமுண்டு³ கிங்கரோ
த்கரமுல கான பெ³ட்டுனட தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 17 ॥

அஜுனகு தண்ட்³ரிவய்யு ஸனகாது³லகும் ப³ரதத்த்வமய்யுஸ
த்³த்³விஜமுனிகோடிகெல்லப³ர தே³தவய்யு தி³னேஶவம்ஶ பூ⁴
பு⁴ஜுலகு மேடிவய்யுப³ரி பூர்ணுட³வை வெலிகொ³ன்து³பக்ஷிரா
ட்³த்⁴வஜமிமு ப்³ரஸ்துதிஞ்செத³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 18 ॥

பண்டி³த ரக்ஷகும் ட³கி²ல பாபவிமொசனு ட³ப்³ஜஸம்ப⁴வா
க²ண்ட³ல பூஜிதுண்டு³ த³ஶகண்ட² விலுண்ட²ன சண்ட³காண்ட³கோ
த³ண்ட³கல்தா³ ப்ரவீணுட³வு தாவக கீர்தி வதூ⁴டி கித்துபூ
த³ண்ட³லு கா³க³ நா கவித தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 19 ॥

ஶ்ரீரம ஸீதகா³க³ நிஜஸேவக ப்³ருன்த³மு வீரவைஷ்ணவா
சார ஜவம்பு³கா³க³ விரஜானதி³ கௌ³தமிகா³ விகுண்ட² மு
ந்னாரயப⁴த்³ர ஶைலஶிக²ராக்³ரமுகா³க³ வஸிஞ்சு சேதனோ
த்³தா⁴ரகுடை³ன விஷ்ணுட³வு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 2௦ ॥

கண்டி நதீ³தடம்பு³பொ³ட³க³ண்டினி ப⁴த்³ரனகா³தி⁴வாஸமுன்
க³ண்டி நிலாதனூஜனுரு கார்முக மார்க³ணஶங்க³சக்ரமுல்
க³ண்டினி மிம்மு லக்ஷ்மணுனி க³ண்டி க்ருதார்து⁴ட³ நைதி நோ ஜக³
த்கண்டக தை³த்யனிர்த⁴ல்த³ன தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 21 ॥

ஹலிகுனகுன் ஹலாக்³ரமுன நர்த⁴மு ஸேகுருப⁴ங்கி³ த³ப்பிசே
நலமட ஜென்து³வானிகி ஸுராபக³லோ ஜல மப்³பி³னட்லு து³
ர்மலின மனோவிகாரியகு³ மர்த்யுனி நன்னொட³கூ³ர்சி நீபயின்
த³லவு க⁴டிம்பஜேஸிதிவெ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 22 ॥

கொஞ்ஜகதர்க வாத³மனு கு³த்³த³லிசே ப³ரதத்த்வபூ⁴ஸ்த⁴லின்
ரஞ்ஜிலத்³ரவ்வி கங்கொ³னநி ராமனிதா⁴னமு நேடு³ ப⁴க்திஸி
த்³தா⁴ஞ்ஜனமன்து³ஹஸ்தக³த மய்யெப³ல்தீ³ யனகா³ மதீ³யஹ்ரு
த்கஞ்ஜமுனந் வஸிம்புமிக தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 23 ॥

ராமுண்டு³ கோ⁴ர பாதக விராமுடு³ ஸத்³கு³ணகல்பவல்லிகா
ராமுடு³ ஷட்³விகாரஜய ராமுடு³ ஸாது⁴ஜனாவனவ்ரதோ
த்³தா³முண்டு³ ராமுடே³ பரம தை³வமு மாகனி மீ யடு³ங்கு³ கெ³ம்
தா³மரலே பு⁴ஜிஞ்செத³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 24 ॥

சக்கெரமானிவேமுதி³ன ஜாலினகைவடி³ மானவாத⁴முல்
பெக்குரு ஒக்க தை³வமுல வேமறுகொ³ல்செத³ரட்ல காத³யா
ம்ரொக்கினநீகு ம்ரொக்கவலெ மோக்ஷ மொஸங்கி³ன நீவயீவலெம்
த³க்கினமாட லேமிடிகி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 25 ॥

‘ரா’ கலுஷம்பு³லெல்ல ப³யலம்ப³ட³த்³ரோசின ‘மா’க வாடமை
டீ³கொனிப்ரோவுசுனிக்க மனிதீ⁴யுதுலென்னந்த³தீ³ய வர்ணமுல்
கை³கொனி ப⁴க்தி சே நுடு³வங்கா³னரு கா³க விபத்பரம்பரல்
தா³கொனுனே ஜகஜ³்ஜனுல தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 26 ॥

ராமஹரே ககுத்த்⁴ஸகுல ராமஹரே ரகு⁴ராமராமஶ்ரீ
ராமஹரேயடஞ்சு மதி³ ரஞ்ஜில பே⁴கக³ல்த³ம்பு³லீல நீ
நாமமு ஸம்ஸ்மரிஞ்சின ஜனம்பு³ ப⁴வம்பெ³ட³பா³ஸி தத்பரம்
தா⁴ம நிவாஸுலௌது³ரட தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 27 ॥

சக்கெர லப்பகுன் மிகு³ல ஜவ்வனி கெஞ்ஜிகு³ராகு மோவிகிம்
ஜொக்கபுஜுண்டி தேனியகு ஜொக்குலுசுங்க³ன லேரு கா³க நே
ட³க்கட ராமனாமமது⁴ ராம்ருதமானுடகண்டெ ஸௌக்²யாமா
தக்கினமாது⁴ரீ மஹிம தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 28 ॥

அண்டஜ³வாஹ நின்னு ஹ்ருத³யம்பு³னநம்மின வாரி பாபமுல்
கொண்ட³லவண்டிவைன வெஸகூ³லி நஶிம்பக யுன்னெ ஸன்த தா
க²ண்ட³லவைப⁴வோன்னதுலு க³ல்க³கமானுனெ மோக்ஷ லக்ஷ்மிகை
த³ண்ட³யொஸங்க³குன்னெ துத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 29 ॥

சிக்கனிபாலபை மிஸிமி ஜென்தி³ன மீக³ட³ பஞ்சதா³ரதோ
மெக்கினப⁴ங்கி³ மீவிமல மேசகரூப ஸுதா⁴ரஸம்பு³ நா
மக்குவ பல்த்³லேரம்பு³ன ஸமாஹித தா³ஸ்யமு நேடிதோ³ யிடன்
த³க்கெனடஞ்சு ஜுர்ரெத³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 3௦ ॥

ஸிருலிட³ஸீத பீட³லெக³ ஜிம்முடகுன் ஹனுமன்துடா³ர்திஸோ
த³ருடு³ ஸுமித்ரஸூதி து³ரிதம்பு³லுமானுப ராம நாமமும்
க³ருணத³லிர்ப மானவுலகா³வக³ ப³ன்னின வஜ்ரபஞ்ஜரோ
த்கரமுக³தா³ ப⁴வன்மஹிம தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 31 ॥

ஹலிகுலிஶாங்குஶத்⁴வஜ ஶராஸன ஶங்க³ரதா²ங்க³ கல்பகோ
ஜ்வலஜலஜாத ரேக²லனு ஸாம்ஶமுலை கனுபட்டுசுன்ன மீ
கலிதபதா³ம்பு³ஜ த்³வயமு கௌ³தமபத்னி கொஸங்கி³னட்லு நா
தலபுன ஜேர்சிகாவக³தெ³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 32 ॥

ஜலனிதி⁴லோனதூ³றி குல ஶைலமுமீடி த⁴ரித்ரிகொ³ம்முனம்
த³லவட³மாடிரக்கஸுனி யங்க³முகீ³டிப³லீன்த்³ருனின் ரஸா
தலமுனமாடி பார்தி⁴வக த³ம்ப³முகூ³ற்சின மேடிராம நா
தலபுனநாடி ராக³த³வெ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 33 ॥

ப⁴ண்ட³ன பீ⁴முடா³ ர்தஜன பா³ன்த⁴வுடு³ஜ்ஜ்வல பா³ணதூணகோ
த³ண்ட³கல்தா³ப்ரசண்ட³ பு⁴ஜ தாண்ட³வகீர்திகி ராமமூர்திகின்
ரெண்ட³வ ஸாடிதை³வமிக லேட³னுசுன் க³ட³க³ட்டி பே⁴ரிகா
டா³ண்ட³ ட³டா³ண்ட³ டா³ண்ட³ நினத³ம்பு³ லஜாண்ட³முனிண்ட³ மத்தவே
த³ண்ட³மு நெக்கி சாடெத³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 34 ॥

அவனிஜ கன்னுதோ³யி தொக³லன்து³ வெலிங்கெ³டு³ ஸோம, ஜானகீ
குவலயனேத்ர க³ப்³பி³சனுகொண்ட³ல நுண்டு³ க⁴னம்ப³ மைதி⁴லீ
நவனவ யௌவனம்ப³னு வனம்பு³குன் மத³த³ன்தி வீவெகா
த³விலி பஜ⁴ின்து நெல்லபுடு³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 35 ॥

க²ரகரவம்ஶஜா வினு முக²ண்டி³த பூ⁴தபிஶாசடா⁴கினீ
ஜ்வர பரிதாபஸர்பப⁴ய வாரகமைன ப⁴வத்பதா³ப்³ஜ நி
ஸ்புர து³ருவஜ்ரபஞ்ஜரமுஜொச்சிதி, நீயெட³ தீ³ன மானவோ
த்⁴த⁴ர பி³ருத³ங்க மேமறுகு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 36 ॥

ஜுர்ரெத³மீக தா²ம்ருதமு ஜுர்ரெத³மீபத³கஞ்ஜதோ யமுன்
ஜுர்ரெத³ ராமனாமமுன ஜொப்³பி³லுசுன்ன ஸுதா⁴ரஸம்ப³ நே
ஜுர்ரெத³ ஜுர்ருஜுர்ருங்க³ ருசுல் க³னுவாரிபத³ம்பு³ கூ³ர்பவே
துர்ருலதோடி³ பொத்திட³க தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 37 ॥

கோ⁴ரக்ருதான்த வீரப⁴ட கோடிகி கு³ண்டெ³தி³கு³ல் த³ரித்³ரதா
காரபிஶாச ஸம்ஹரண கார்யவினோதி³ விகுண்ட² மன்தி³ர
த்³வார கவாட பே⁴தி³ நிஜதா³ஸ ஜனாவல்தி³கெல்ல ப்ரொத்³து³ நீ
தாரகனாம மென்னுகொன தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 38 ॥

வின்னபமாலகிஞ்சு ரகு⁴வீர நஹிப்ரதிலோகமன்து³ நா
கன்னது³ராத்முடு³ம் ப³ரம காருணிகோத்தம வேல்புலன்து³ நீ
கன்ன மஹாத்முடு³ம் ப³தித கல்மஷதூ³ருடு³ லேடு³னாகுவி
த்³வன்னுத நீவெனாகு க³தி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 39 ॥

பெம்புனந்த³ல்லிவை கலுஷ ப்³ருன்த³ஸமாக³ம மொன்து³குண்டு³ ர
க்ஷிம்பனுத³ண்ட்³ரிவை மெயு வஸிஞ்சுது³ ஶேன்த்³ரிய ரோக³முல் நிவா
ரிம்பனு வெஜ்ஜவை க்ருப கு³றிஞ்சி பரம்பு³ தி³ரபு³கா³ங்க³ ஸ
த்ஸம்பத³லீய நீவெக³தி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 4௦ ॥

குக்ஷினஜாண்ட³பம் க்துலொன கூ³ர்சி சராசரஜன்துகோடி ஸம்
ரக்ஷணஸேயு தண்ட்³ரிவி பரம்பர நீ தனயுண்ட³னைன நா
பக்ஷமு நீவுகா³வலதெ³ பாபமு லென்னி யொனர்சினந் ஜக³
த்³ரக்ஷக கர்தவீவெகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 41 ॥

க³த்³த³ரியோ கி³ஹ்ருத்கமல க³ன்த⁴ர ஸானுப⁴வம்பு³ஞ்ஜென்து³ பெ
ந்னித்³த³வு க³ண்டு³ம் தே³ண்டி த²ரணீஸுத கௌங்கி³லிபஞ்ஜரம்பு³னந்
முத்³து³லுகு³ல்கு ராசிலுக முக்தினிதா⁴னமுராமராங்க³தே³
தத்³த³யு நேண்டு³ நாகட³கு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 42 ॥

கலியுக³ மர்த்யகோடினினு க³ங்கொ³ன ரானிவித⁴ம்போ³ ப⁴க்தவ
த்ஸலதவஹிம்பவோ சடுல ஸான்த்³ரவிபத்³த³ஶ வார்தி⁴ க்³ருங்குசோ
பி³லிசின ப³ல்க வின்தமறபீ நருலிட்லனராது³ கா³க நீ
தலபுன லேதெ³ ஸீத செற தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 43 ॥

ஜனவர மீக தா²லி வினஸைம்பக கர்ணமுலன்து³ க⁴ண்டிகா
நினத³ வினோத³முல் ஸுலுபுனீசுனகுன் வரமிச்சினாவு நி
ந்னநயமுனம்மி கொல்சின மஹாத்முனகேமி யொஸங்கு³ தோ³ஸனம்
த³னநுத மாகொஸங்கு³மய தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 44 ॥

பாபமு லொன்து³வேல்த³ ரணபன்னக³ பூ⁴த ப⁴யஜ்வாராது³லன்
தா³பத³ நொன்து³வேல்த³ ப⁴ரதாக்³ரஜ மிம்மு பஜ⁴ிஞ்சுவாரிகின்
ப்³ராபுக³ நீவுத³ம்மு டி³ருபக்கியலன் ஜனி தத்³வித்தி ஸம்
தாபமு மாம்பி காதுரட தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதி⁴. ॥ 45 ॥

அக³ணித ஜன்மகர்மது³ரி தாம்பு³தி⁴லோ ப³ஹுது³:க²வீசிகல்
தெ³கி³பட³வீட³லேக ஜக³தீத⁴ர நீபத³ப⁴க்தி நாவசே
த³கி³லி தரிம்பகோ³ரிதி ப³த³ம்பப³டி³ நது³ ப⁴யம்பு⁴ மாம்பவே
தக³த³னி சித்தமம் தி³ட³க தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 46 ॥

நேனொனரிஞ்சு பாபமுல நேகமுலைனநு நாது³ஜிஹ்வகும்
பா³னகமய்யெமீபரம பாவனநாமமுதொ³ண்டி சில்கரா
மானநுகா³வுமன்ன துதி³ மாடகு ஸத்³க³தி ஜென்தெ³கா³வுனந்
தா³னி த⁴ரிம்பகோ³ரெத³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 47 ॥

பரத⁴னமுல் ஹரிஞ்சி பரபா⁴மலனண்டி பரான்ன மப்³பி³னந்
முரிபம கானிமீன்த³னகு³ மோஸமெறுங்க³து³ மானஸம்பு³
ஸ்தரமதி³காலகிங்கர க³தா³ஹதி பால்பட³னீக மம்மு நேது³
தறித³ரிஜேர்சி காசெத³வொ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 48 ॥

சேஸிதி கோ⁴ரக்ருத்யமுலு சேஸிதி பா⁴க³வதாபசாரமுல்
சேஸிதி நன்யதை³வமுலம் ஜேரி பஜ⁴ிஞ்சின வாரிபொன்து³ நேம்
ஜேஸின நேரமுல் த³லஞ்சி சிக்குலம்பெ³ட்டகுமய்யயய்ய நீ
தா³ஸுண்ட³னய்ய ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 49 ॥

பருல த⁴னம்பு³ஞ்ஜூசிபர பா⁴மலஜூசி ஹரிம்பகோ³ரு ம
த்³கு³ருதரமானஸம் ப³னெடு³ தொ³ங்க³னுப³ட்டினிரூட⁴தா³ஸ்ய வி
ஸ்பு²ரிதவிவேக பாஶமுலம் ஜுட்டி ப⁴வச்சரணம்ப³னே மரு
த்தருவுனக³ட்டிவேயக³ தெ³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 5௦ ॥

ஸலலித ராமனாம ஜபஸார மெறுங்க³னு கா³ஶிகாபுரீ
நிலயுட³கா³னுமீசரண நீரஜரேணு மஹாப்ரபா⁴வமும்
தெ³லியனஹல்யகா³னு ஜக³தீவர நீத³கு³ ஸத்யவாக்யமும்
த³லபக³ ராவணாஸுருனி தம்முட³கா³னு ப⁴வத்³விலாஸமுல்
த³லசினுதிம்ப நாதரமெ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 51 ॥

பாதகுலைன மீக்ருபகு பா³த்ருலு காரெதலஞ்சிசூட³ ஜ
ட்ராதிகிக³ல்கெ³ பா³வன மராதிகி ராஜ்யஸுக²ம்பு³க³ல்கெ³ து³
ர்ஜாதிகி பு³ண்யமப்³பெ³க³பி ஜாதிமஹத்த்வமுனொன்தெ³கா³வுனம்
தா³தவ யெட்டிவாரலகு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 52 ॥

மாமக பாதக வஜ்ரமு ம்ராம்பனக³ண்யமு சித்ரகு³ப்துலே
யேமனி வ்ராதுரோ? ஶமனுடே³மி விதி⁴ஞ்சுனொ? காலகிங்கர
ஸ்தோம மொனர்சிடேமொ? வினஜொப்பட³ தி³ன்தகமுன்னெதீ³னசிம்
தாமணி யொட்லு கா³செத³வொ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 53 ॥

தா³ஸின சுட்டூமா ஶப³ரி? தா³னி த³யாமதி நேலினாவு; நீ
தா³ஸுனி தா³ஸுடா³? கு³ஹுடு³ தாவகதா³ஸ்ய மொஸங்கி³னாவு நே
ஜேஸின பாபமோ! வினுதி சேஸினகா³வவு கா³வுமய்ய! நீ
தா³ஸுலலோன நேனொகண்ட³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 54 ॥

தீ³க்ஷவஹிஞ்சி நாகொலதி³ தீ³னுல நென்தற³ி கா³சிதோ ஜக³
த்³ரக்ஷக தொல்லியா த்³ருபத³ ராஜதனூஜ தலஞ்சினந்தனே
யக்ஷயமைன வல்வலிடி³ தக்கட நாமொறஜித்தகி³ஞ்சி
ப்ரத்யக்ஷமு கா³வவேமிடிகி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 55 ॥

நீலக⁴னாப⁴மூர்திவகு³ நின்னு க³னுங்கொ³னிகோரி வேடி³னந்
ஜாலமுஸேஸி டா³கெ³த³வு ஸம்ஸ்துதி கெக்கின ராமனாம மே
மூலனு தா³சுகோக³லவு முக்திகி ப்³ராபதி³ பாபமூலகு
த்³தா³லமுகா³தெ³ மாயெட³ல தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 56 ॥

வலது³ பராகு ப⁴க்தஜனவத்ஸல நீ சரிதம்பு³ வம்முகா³
வலது³ பராகு நீபி³ருது³ வஜ்ரமுவண்டிதி³ கா³ன கூரகே
வலது³ பராகு நாது³ரித வார்தி⁴கி தெ³ப்பவுகா³ மனம்பு³லோ
த³லதுமெகா நிரன்தரமு தா³ஶரதீ² கருனாபயோனிதீ⁴. ॥ 57 ॥

தப்புலெறுங்க³ லேக து³ரிதம்பு³லு ஸேஸிதினண்டி நீவுமா
யப்பவுகா³வு மண்டி நிகனந்யுலகுன் நுது³ரண்டனண்டினீ
கொப்பித³மைன தா³ஸஜனு லொப்பின ப³ண்டுகு ப³டவண்டி நா
தப்புல கெல்ல நீவெக³தி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 58 ॥

இதடு³ து³ராத்முட³ஞ்சுஜனு லென்னங்க³ நாறடி³ங்கொ³ண்டினேனெபோ
பதிதுண்ட³ நண்டினோ பதித பாவனமூர்திவி நீவுக³ல்ல நே
நிதிருல வேண்ட³னண்டி நிஹ மிச்சினநிம்முபரம்பொ³ஸங்கு³மீ
யதுலித ராமனாம மது⁴ ராக்ஷர பால்தி³னிரன்தரம் ப³ஹ்ரு
த்³க³தமனி நம்மிகொல்செத³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 59 ॥

அஞ்சிதமைனநீது³ கருணாம்ருதஸாரமு நாது³பைனி ப்³ரோ
க்ஷிஞ்சின ஜாலுதா³னநிர ஸிஞ்செத³னாது³ரிதம்பு³ லெல்லதூ³
லிஞ்செத³ வைரிவர்க³ மெட³லிஞ்செத³ கோ³ர்குலனீது³ப³ண்டனை
த³ஞ்செத,³ கா³லகிங்கருல தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 6௦ ॥

ஜலனிது⁴ லேடு³னொக்க மொகி³ம் ஜக்கிகிதெ³ச்செஶரம்பு³, றாதினிம்
பலரங்க³ ஜேஸெனாதிக³ம்ப³ தா³ப்³ஜபராக³மு, நீ சரித்ரமும்
ஜலஜப⁴வாதி³ நிர்ஜருலு ஸன்னுதி ஸேயங்க³ லேரு கா³வுனம்
த³லபனக³ண்யமய்ய யிதி³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 61 ॥

கோதிகிஶக்யமா யஸுரகோடுல கெ³ல்வனு கா³ல்செபோ³ நிஜம்
பா³தனிமேன ஶீதகருடௌ³ட த³வானலு டெ³ட்டிவின்த? மா
ஸீதபதிவ்ரதா மஹிமஸேவகு பா⁴க்³யமுமீகடாக்ஷமு
தா⁴தகு ஶக்யமா பொக³ட³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 62 ॥

பூ⁴பலலாம ராமரகு⁴புங்க³வராம த்ரிலோக ராஜ்ய ஸம்
ஸ்தா⁴பனராம மோக்ஷப²ல தா³யக ராம மதீ³ய பாபமுல்
பாபக³த³ய்யராம நினு ப்³ரஸ்துதி சேஸெத³னய்யராம ஸீ
தாபதிராம ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஸரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 63 ॥

நீஸஹஜம்பு³ ஸாத்விகமு நீவிடி³பட்டு ஸுதா⁴பயோதி⁴, ப
த்³மாஸனுடா³த்மஜுண்டு³, க³மலாலயனீ ப்ரியுராலு நீகு ஸிம்
ஹாஸனமித்³த⁴ரித்ரி; கொ³டு³கா³க ஸமக்ஷுலு சன்த்³ரபா³ஸ்கருல்
நீஸுமதல்பமாதி³ப²ணி நீவெ ஸமஸ்தமு கொ³ல்சினட்டி நீ
தா³ஸுல பா⁴க்³யமெட்டித³ய தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 64 ॥

சரணமு ஸோகினட்டி ஶிலஜவ்வனிரூபகு³ டொக்கவின்த, ஸு
ஸ்தி⁴ரமுக³ நீடிபை கி³ருலு தே³லின தொ³க்கடி வின்தகா³னி மீ
ஸ்மரண த³னர்சுமானவுலு ஸத்³க³தி ஜென்தி³ன தெ³ன்தவின்த? யீ
த⁴ரனு த⁴ராத்மஜாரமண தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 65 ॥

தை³வமு தல்லித³ண்ட்³ரிதகு³ தா³த கு³ருண்டு³ ஸகு²ண்டு³ நின்னெ கா
பா⁴வன ஸேயுசுன்னதறி பாபமுலெல்ல மனோவிகார து³
ர்பா⁴விதுஜேயுசுன்னவிக்ருபாமதிவைனநு காவுமீ ஜக³
த்பாவனமூர்தி ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 66 ॥

வாஸவ ராஜ்யபோ⁴க³ ஸுக² வார்தி⁴னி தே³லு ப்ரபு⁴த்வமப்³பி³னா
யாஸகுமேர லேது³ கனகாத்³ரிஸமான த⁴னம்பு³கூ³ர்சினம்
கா³ஸுனு வெண்டராது³ கனி கானக சேஸின புண்யபாபமுல்
வீஸரபோ³வ நீவு பதி³வேலகு ஜாலு ப⁴வம்பு³னொல்ல நீ
தா³ஸுனிகா³க³ நேலுகொனு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 67 ॥

ஸூரிஜனுல் த³யாபருலு ஸூன்ருதவாது³ லலுப்³த⁴மானவுல்
வேரபதிப்ரதாங்க³னலு விப்ருலு கோ³வுலு வேத³முல் மஹா
பா⁴ரமுதா³ல்பகா³ ஜனுலு பாவனமைன பரோபகார ஸ
த்கார மெறுங்கு³லே ரகட தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 68 ॥

வாரிசராவதாரமு வாரிதி⁴லோ ஜொறபா³றி க்ரோத⁴ வி
ஸ்தாரகு³டை³ன யா நிக³மதஸ்கரவீர நிஶாசரேன்த்³ருனிம்
ஜேரி வதி⁴ஞ்சி வேத³முல சிக்கெட³லிஞ்சி விரிஞ்சிகி மஹோ
தா³ரதனிச்சிதீவெக³த³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 69 ॥

கரமனுர க்திமன்த³ரமு க³வ்வமுகா³ நஹிராஜுத்³ராடு³கா³
தொ³ரகொன தே³வதா³னவுலு து³க்³த⁴பயோதி⁴மதி²ஞ்சுசுன்னசோ
த⁴ரணிசலிம்பலோகமுலு தல்லட³மன்த³க³ கூ³ர்மமை த⁴ரா
த⁴ரமு த⁴ரிஞ்சிதீவெகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 7௦ ॥

தா⁴ருணி ஜாபஜுட்டின வித⁴ம்பு³னகை³கொனி ஹேமனேத்ருட³
வ்வாரிதி⁴லோனதா³கி³னநு வானிவதி⁴ஞ்சி வராஹமூர்திவை
தா⁴ருணிதொ³ண்டிகை வடி³னி த³க்ஷிணஶ்ருங்க³முன த⁴ரிஞ்சி வி
ஸ்தார மொனர்சிதீவே கத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 71 ॥

பெடபெடனுக்கு கம்ப³முன பீ⁴கரத³ன்த நகா²ன்தர ப்ரபா⁴
படலமு க³ப்ப நுப்பதிலி ப⁴ண்ட³னவீதி⁴ ந்ருஸிம்ஹபீ⁴கர
ஸ்பு²டபடுஶக்தி ஹேமகஶிபு வித³ல்தி³ஞ்சி ஸுராரிபட்டி நம்
தடக்³ருபஜூசிதீவெகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 72 ॥

பத³யுக³ல்த³ம்பு³ பூ⁴க³க³ன பா⁴க³முல வெஸனூனி விக்ரமா
ஸ்பத³மகு³னப்³ப³லீன்த்³ருனொக பாத³முனந்த³ல க்ரின்த³னொத்திமே
லொத³வஜக³த்த்ரயம்பு³ பு³ரு ஹூதுனிகிய்யவடுண்ட³வைனசி
த்ஸத³மலமூர்தி வீவெகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 73 ॥

இருவதி³யொக்கமாறு த⁴ரணீஶுல நெல்லவதி⁴ஞ்சி தத்கல்தே³
ப³ர ருதி⁴ர ப்ரவாஹமுன பை³த்ருகதர்பண மொப்பஜேஸி பூ⁴
ஸுரவரகோடிகி முத³மு ஸொப்பட³ பா⁴ர்க³வராமமூர்திவை
த⁴ரணினொஸங்கி³தீ வெகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 74 ॥

து³ரமுன தா³டகன்து³னிமி தூ⁴ர்ஜடிவில் து³னுமாடி³ஸீதனும்
ப³ரிணயமன்தி³ தண்ட்³ரிபனுப க⁴ன கானநபூ⁴மி கேகி³ து³
ஸ்தரபடுசண்ட³ காண்ட³குலிஶாஹதி ராவணகும்ப⁴கர்ண பூ⁴
த⁴ரமுல கூ³ல்சிதீ வெகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 75 ॥

அனுபமயாத³வான்வயஸு தா⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴னிதி⁴ க்ருஷ்ணமூர்தினீ
கனுஜுடு³கா³ஜனிஞ்சி குஜனாவல்தி³னெல்ல நட³ஞ்சி ரோஹிணீ
தனயுட³னங்க³ பா³ஹுப³ல த³ர்பமுன ப³லராம மூர்திவை
தனரின வேல்பவீவெகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 76 ॥

ஸுரலுனுதிம்பகா³ த்³ரிபுர ஸுன்த³ருல வரியிம்பபு³த்³த⁴ரூ
பரயக³ தா³ல்சிதீவு த்ரிபுராஸுரகோடி த³ஹிஞ்சுனப்புடா³
ஹருனகுதோ³டு³கா³ வரஶ ராஸன பா³ணமுகோ² க்³ரஸாத⁴னோ
த்கர மொனரிஞ்சிதீவுகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 77 ॥

ஸங்கரது³ர்க³மை து³ரித ஸங்குலமைன ஜக³ம்பு³ஜூசி ஸ
ர்வங்கஷலீல நு த்தம துரங்க³முனெக்கி கராஸிபூ³னி வீ
ராங்கவிலாஸ மொப்ப க³லி காக்ருத ஸஜ்ஜனகோடிகி நிரா
தங்க மொனர்சிதீவுகத³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 78 ॥

மனமுனநூஹபோஷணலு மர்வகமுன்னெ கபா²தி³ரோக³முல்
த³னுவுனநண்டி மேனிபி³கி³ த³ப்பகமுன்னெனருண்டு³ மோக்ஷ ஸா
த⁴ன மொனரிம்பங்கா³வலயும் த³த்த்வவிசாரமு மானியுண்டு³ட
ல்தனுவுனகு விரோத⁴மிதி³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 79 ॥

முத³முன காடபட்டுப⁴வ மோஹமத்³வ தி³ரதா³ங்குஶம்பு³ ஸம்
பத³ல கொடாரு கோரிகல பண்ட பரம்பு³ன காதி³ வைருல
ந்னத³ன ஜயிஞ்சுத்ரோவ விபத³ப்³தி⁴கினாவக³தா³ ஸதா³ப⁴வ
த்ஸத³மலனாமஸம்ஸ்மரண தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 8௦ ॥

து³ரித லதானுஸார ப⁴ய து³:க² கத³ம்ப³மு ராமனாமபீ⁴
கரதல ஹேதிசேம் தெ³கி³ வகாவகலை சனகுண்ட³ நேர்சுனே
த³ரிகொனி மண்டு³சுண்டு³ ஶிக² தா³ர்கொனின ஶலபா³தி³கீடகோ
த்கரமு விலீனமைசனவெ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 81 ॥

ஹரிபத³ப⁴க்தினின்த்³ரியஜ யான்விதுடு³த்தமுண்டி³ன்த்³ரிமம்பு³லன்
மருக³க நில்பனூதி³னநு மத்⁴யமுண்டி³ன்த்³ரியபாரஶ்யுடை³
பரகி³னசோ நிக்ருஷ்டுட³னி பல்கக³ து³ர்மதினைன நன்னு நா
த³ரமுன நெட்லுகாசெத³வொ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 82 ॥

வனகரிசிக்கு மைனஸகு பாசவிகிம் ஜெடி³போயெ மீனுதா
வினிகிகிஞ்ஜிக்கெஞ்ஜில்வக³னு வேன்து³றும் ஜென்தெ³னு லேல்த்³ல்து³ தாவிலோ
மனிகினஶிஞ்செ தே³டிதர மாயிருமூண்டினி கெ³ல்வனை து³ஸா
த⁴னமுலனீ வெ காவனகு³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 83 ॥

கரமுலுமீகும்ரொக்குலிட³ கன்னுலு மிம்முனெ சூட³ ஜிஹ்வ மீ
ஸ்மரணத³னர்பவீனுலுப⁴ வத்கத²லன் வினுசுண்ட³னாஸ மீ
யறுதுனு பெ³ட்டுபூஸருல காஸகொ³னம் ப³ரமார்த² ஸாத⁴னோ
த்கரமிதி³ சேயவேக்ருபனு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 84 ॥

சிரதரப⁴க்தி நொக்கதுல்த³ஸீத³ல்த³ மர்பண சேயுவாடு³ கே²
சரக³ரு டோ³ரக³ ப்ரமுக² ஸங்க⁴முலோ வெலுக³ன் ஸதா⁴ ப⁴வத்
ஸுருசிர தீ⁴ன்த³ பாத³முல பூ³ஜலொனர்சின வாரிகெல்லத³
த்பர மரசேதிதா⁴த்ரிக³த³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 85 ॥

பா⁴னுடு³ தூர்புனந்து³க³னு புட்டினம் பா³வக சன்த்³ர தேஜமுல்
ஹீனத ஜென்தி³னட்லு ஜக³தே³க விராஜிதமைன நீ பத³
த்⁴யானமு சேயுசுன்னம் ப³ர தை³வமரீசுலட³ங்க³குண்டு³ நே
தா³னவ க³ர்வ நிர்த³ல்த³ன தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 86 ॥

நீமஹனீயதத்த்வ ரஸ நிர்ண யபோ³த⁴ கதா²ம்ருதாப்³தி⁴லோ
தா³முனுக்³ருங்குலாட³கவ்ரு தா²தனுகஷ்டமுஜென்தி³ மானவும்
டீ³ மஹிலோகதீர்த²முல நெல்ல முனிங்கி³ன து³ர்விகார ஹ்ரு
தாமஸபங்கமுல் விது³னெ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 87 ॥

நீமஹனீயதத்த்வ ரஸ நிர்ண யபோ³த⁴ கதா²ம்ருதாப்³தி⁴லோ
தா³முனுக்³ருங்குலாட³கவ்ரு தா²தனுகஷ்டமுஜென்தி³ மானவும்
டீ³ மஹிலோகதீர்த²முல நெல்ல முனிங்கி³ன து³ர்விகார ஹ்ரு
தாமஸபங்கமுல் விது³னெ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 88 ॥

காஞ்சன வஸ்துஸங்கலித கல்மஷ மக்³னி புடம்பு³ பெ³ட்டெவா
ரிஞ்சினரீதி நாத்மனிகி³டி³ஞ்சின து³ஷ்கர து³ர்மலத்ரயம்
ப³ஞ்சித ப⁴ க்தியோக³ த³ஹ நார்சின்த³கு³ல்பக பாயுனே கன
த்காஞ்சனகுண்ட³லாப⁴ரண தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 89 ॥

நீஸதி பெக்கு க³ல்முலிட³னேர்பிரி, லோக மகல்மஷம்பு³கா³
நீஸுத ஸேயு பாவனமு நிர்மித கார்யது⁴ரீண த³க்ஷுடை³
நீஸுதுடி³ச்சு நாயுவுலு நின்ன பு⁴ஜிஞ்சினம் க³ல்க³குண்டு³னே
தா³ஸுலகீப்ஸி தார்த²முல தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 9௦ ॥

வாரிஜபத்ரமன்தி³டி³ன வாரிவித⁴ம்பு³ன வர்தனீயமம்
தா³ரய ரொம்பிலோன த³னு வண்டனி கும்மரபுர்வுரீதி ஸம்
ஸாரமுன மெலங்கு³சு விசாரடை³பரமொன்து³கா³தெ³ஸ
த்கார மெறிங்கி³ மானவுடு³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 91 ॥

எக்கடி³ தல்லித³ண்ட்³ரி ஸுதுலெக்கடி³ வாரு கல்த³த்ர பா³ன்த⁴வம்
பெ³க்கட³ ஜீவுண்டெ³ட்டி தனு வெத்தின பு³ட்டுனு போ³வுசுன்ன வா
டொ³க்கடெ³பாப புணய ப²ல மொன்தி³ன நொக்கடெ³ கானராடு³வே
றொக்கடு³ வெண்டனண்டிப⁴வ மொல்லனயாக்ருப ஜூடு³வய்யனீ
டக்கரி மாயலன்தி³ட³க தா³ஶரதீ² கருணா பயோனிதீ⁴. ॥ 92 ॥

தொ³ரஸினகாயமுல்முதி³மி தோசினஞ்ஜூசிப்ரபு⁴த்வமுல்ஸிரு
ல்மெறபுலுகா³கஜ³ூசிமறி மேதி³னிலோன்த³மதோடி³வாருமும்
த³ருகு³டஜூசிசூசி தெகு³ நாயுவெறுங்க³க மோஹபாஶமு
ல்த³ருக³னிவாரிகேமிக³தி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 93 ॥

ஸிரிக³லனாண்டு³ மைமறசி சிக்கினநாண்டு³த³லஞ்சி புண்யமுல்
பொரிம்பொ³ரி ஸேயனைதினநி பொக்கினம் க³ல்கு³ நெகா³லிசிச்சுபைம்
கெ³ரலின வேல்த³ன்த³ப்பிகொனி கீட்³படு³ வேல்த³ ஜலம்பு³ கோ³ரி த
த்தரமுனம் த்³ரவ்வினம் க³லதெ³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 94 ॥

ஜீவனமிங்கம் ப³ங்கமுன ஜிக்கின மீனு சலிம்பகென்தயு
தா³வுனநில்சி ஜீவனமெ த³த்³த³யும் கோ³ருவித⁴ம்பு³ சொப்பட³ம்
தா³வலமைனங்கா³னி கு³றி தப்பனிவாண்டு³ தரிஞ்சுவாண்ட³யா
தாவகப⁴க்தியோ க³முன தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 95 ॥

ஸரஸுனிமானஸம்பு³ ஸர ஸஜ்ஞுடெ³ருங்கு³னு முஷ்கராத⁴மும்
டெ³றிங்கி³க்³ரஹிஞ்சுவாடெ³ கொல நேகனிஸமும் கா³க³து³ர்து³ரம்
ப³ரயங்க³ நேர்சுனெட்லு விக சாப்³த³மரன்த³ ரஸைக ஸௌரபோ⁴
த்கரமுமில்தி³ன்த³ மொன்து³க்ரிய தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 96 ॥

நோஞ்சினதல்லித³ண்ட்³ரிகிம் த³னூப⁴வுண்டொ³க்கடெ³சாலு மேடிசே
சாஞ்சனிவாடு³ வேறொகண்டு³ சாசின லேத³ன கிச்சுவாண்டு³னோ
ராஞ்சினிஜம்ப³கானி பலு காட³னிவாண்டு³ ரணம்பு³லோன மேன்
தா³சனிவாண்டு³ ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 97 ॥

ஶ்ரீயுதஜானகீரமண சின்னயரூப ரமேஶராம நா
ராயண பாஹிபாஹியனி ப்³ரஸ்துதிம் ஜேஸிதி நாமனம்பு³னம்
பா³யக கில்பி³ஷவ்ரஜ வி பாடனமன்த³ங்க³ ஜேஸி ஸத்கல்தா³
தா³யி ப²லம்பு³னாகியவெ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 98 ॥

என்தடிபுண்யமோ ஶப³ரி யெங்கி³லிகொ³ண்டிவி வின்தகா³தெ³ நீ
மன்தன மெட்டிதோ³ யுடு³த மைனிக ராக்³ர நகா²ங்குரம்பு³லன்
ஸன்தஸமன்த³ம் ஜேஸிதிவி ஸத்குலஜன்மமு லேமி லெக்க வே
தா³ன்தமுகா³தெ³ நீ மஹிம தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 99 ॥

பொ³ங்கனிவாண்டெ³யோக்³யுட³ரி ப்³ருன்த³மு லெத்தின சோடஜிவ்வகும்
ஜங்கனிவாண்டெ³ஜோது³ ரப⁴ஸம்பு³ன நர்தி² கரம்பு³ஸாஞ்சினம்
கொ³ங்கனிவாண்டெ³தா³த மிமும் கொ³ல்சிபஜ⁴ிஞ்சின வாண்டெ³ போனிரா
தங்க மனஸ்கும் டெ³ன்ன க³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 1௦௦ ॥

ப்⁴ரமரமுகீ³டகம்பு³ம் கொ³னி பால்படி³ ஜா²ங்கரணோ காரியை
ப்⁴ரமரமுகா³னொனர்சுனநி பல்குடம் ஜேஸி ப⁴வாதி³ து³:க²ஸம்
தமஸமெட³ல்சி ப⁴க்திஸஹி தம்பு³க³ ஜீவுனி விஶ்வரூப த
த்த்வமுனத⁴ரிஞ்சு டேமருது³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 1௦1 ॥

தருவுலு பூசிகாயலகு³ த³க்குஸுமம்பு³லு பூஜகா³ப⁴வ
ச்சரணமு ஸோகிதா³ஸுலகு ஸாரமுலோ த⁴னதா⁴ன்யராஶுலை
கரிப⁴ட கோ⁴டகாம்ப³ர நகாயமுலை விரஜா ஸமு
த்தரண மொனர்சுஜித்ரமிதி³ தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 1௦2 ॥

பட்டிதிப⁴ட்டரார்யகு³ரு பாத³முலிம்மெயினூர்த்⁴வ புண்ட்³ரமுல்
வெட்டிதிமன்த்ரராஜ மொடி³ பெ³ட்டிதி நய்யமகிங்க ராலிகிம்
க³ட்டிதிபொ³ம்மமீசரண கஞ்ஜலன்து³ம் த³லம்புபெட்டி போ³
த³ட்டிதிம் பா³பபுஞ்ஜமுல தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 1௦3 ॥

அல்லன லிங்க³மன்த்ரி ஸுதுட³த்ரிஜ கோ³த்ரஜுடா³தி³ஶாக² கம்
செர்ல குலோத்³ப³வும் த³ம்ப்³ரஸித்³தி⁴ட³னை ப⁴வத³ங்கிதம்பு³கா³
நெல்லகவுல் நுதிம்ப ரசியிஞ்சிதி கோ³பகவீன்த்³ருட³ன் ஜக³
த்³வல்லப⁴ நீகு தா³ஸுட³னு தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 1௦4 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *