மேதா⁴ ஸூக்தம் | Medha Suktam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

தைத்திரீயாரண்யகம் – 4, ப்ரபாட²க: – 1௦, அனுவாக: – 41-44

ஓஂ-யഁஶ்ச²ன்த॑³ஸாம்ருஷ॒போ⁴ வி॒ஶ்வரூ॑ப: । ச²ன்தோ॒³ப்⁴யோத்⁴ய॒ம்ருதா᳚த்²ஸம்ப॒³பூ⁴வ॑ । ஸ மேன்த்³ரோ॑ மே॒த⁴யா᳚ ஸ்ப்ருணோது । அ॒ம்ருத॑ஸ்ய தே³வ॒தா⁴ர॑ணோ பூ⁴யாஸம் । ஶரீ॑ரம் மே॒ விச॑ர்​ஷணம் । ஜி॒ஹ்வா மே॒ மது॑⁴மத்தமா । கர்ணா᳚ப்⁴யாம்॒ பூ⁴ரி॒விஶ்ரு॑வம் । ப்³ரஹ்ம॑ண: கோ॒ஶோ॑ஸி மே॒த⁴யா பி॑ஹித: । ஶ்ரு॒தம் மே॑ கோ³பாய ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் மே॒தா⁴தே॒³வீ ஜு॒ஷமா॑ணா ந॒ ஆகா᳚³-த்³வி॒ஶ்வாசீ॑ ப॒⁴த்³ரா ஸு॑மன॒ஸ்ய மா॑னா । த்வயா॒ ஜுஷ்டா॑ நு॒த³மா॑னா து॒³ருக்தா᳚ன் ப்³ரு॒ஹத்³வ॑தே³ம வி॒த³தே॑² ஸு॒வீரா:᳚ । த்வயா॒ ஜுஷ்ட॑ ரு॒ஷிர்ப॑⁴வதி தே³வி॒ த்வயா॒ ப்³ரஹ்மா॑க॒³தஶ்ரீ॑ரு॒த த்வயா᳚ । த்வயா॒ ஜுஷ்ட॑ஶ்சி॒த்ரஂ-விഁ॑ன்த³தே வஸு॒ ஸா நோ॑ ஜுஷஸ்வ॒ த்³ரவி॑ணோ ந மேதே⁴ ॥

மே॒தா⁴ம் ம॒ இன்த்³ரோ॑ த³தா³து மே॒தா⁴ம் தே॒³வீ ஸர॑ஸ்வதீ । மே॒தா⁴ம் மே॑ அ॒ஶ்வினா॑வு॒பா⁴-வாத॑⁴த்தாம்॒ புஷ்க॑ரஸ்ரஜா । அ॒ப்ஸ॒ராஸு॑ ச॒ யா மே॒தா⁴ க॑³ன்த॒⁴ர்வேஷு॑ ச॒ யன்மன:॑ । தை³வீம்᳚ மே॒தா⁴ ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸா மாம்᳚ மே॒தா⁴ ஸு॒ரபி॑⁴-ர்ஜுஷதா॒க்॒³ ஸ்வாஹா᳚ ॥

ஆமாம்᳚ மே॒தா⁴ ஸு॒ரபி॑⁴-ர்வி॒ஶ்வரூ॑பா॒ ஹிர॑ண்யவர்ணா॒ ஜக॑³தீ ஜக॒³ம்யா । ஊர்ஜ॑ஸ்வதீ॒ பய॑ஸா॒ பின்வ॑மானா॒ ஸா மாம்᳚ மே॒தா⁴ ஸு॒ப்ரதீ॑கா ஜுஷன்தாம் ॥

மயி॑ மே॒தா⁴ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மய்ய॒க்³னி-ஸ்தேஜோ॑ த³தா⁴து॒,
மயி॑ மே॒தா⁴ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயீன்த்³ர॑ இன்த்³ரி॒யம் த॑³தா⁴து॒,
மயி॑ மே॒தா⁴ம் மயி॑ ப்ர॒ஜாம் மயி॒ ஸூர்யோ॒ ப்⁴ராஜோ॑ த³தா⁴து ॥

[ஓம் ஹம்॒ஸ॒ ஹம்॒ஸாய॑ வி॒த்³மஹே॑ பரமஹம்॒ஸாய॑ தீ⁴மஹி । தன்னோ॑ ஹம்ஸ: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ॥ (ஹம்ஸகா³யத்ரீ)]

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *