ஶ்ரீ த்ரிபுர ஸுந்த³ரீ அஷ்டகம் | Tripura Sundari Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Telugu.

கத³ம்ப³வனசாரிணீம்ʼ முனிகத³ம்ப³காத³ம்பி³னீம்ʼ
நிதம்ப³ஜித பூ⁴த⁴ராம்ʼ ஸுரநிதம்பி³னீஸேவிதாம் |
நவாம்பு³ருஹலோசநாமபி⁴னவாம்பு³த³ஶ்யாமலாம்ʼ
த்ரிலோசனகுடும்பி³னீம்ʼ த்ரிபுரஸுந்த³ரீமாஶ்ரயே || 1 ||

கத³ம்ப³வனவாஸினீம்ʼ கனகவல்லகீதா⁴ரிணீம்ʼ
மஹார்ஹமணிஹாரிணீம்ʼ முக²ஸமுல்லஸத்³வாருணீம் |
த³யாவிப⁴வகாரிணீம்ʼ விஶத³லோசனீம்ʼ சாரிணீம்ʼ
த்ரிலோசனகுடும்பி³னீம்ʼ த்ரிபுரஸுந்த³ரீமாஶ்ரயே || 2 ||

கத³ம்ப³வனஶாலயா குசப⁴ரோல்லஸன்மாலயா
குசோபமிதஶைலயா கு³ருக்ருʼபாலஸத்³வேலயா |
மதா³ருணகபோலயா மது⁴ரகீ³தவாசாலயா
கயா(அ)பி க⁴னநீலயா கவசிதா வயம்ʼ லீலயா || 3 ||

கத³ம்ப³வனமத்⁴யகா³ம்ʼ கனகமண்ட³லோபஸ்தி²தாம்ʼ
ஷட³ம்பு³ருஹவாஸினீம்ʼ ஸததஸித்³த⁴ஸௌதா³மினீம் |
விட³ம்பி³தஜபாருசிம்ʼ விகசசந்த்³ரசூடா³மணிம்ʼ
த்ரிலோசனகுடும்பி³னீம்ʼ த்ரிபுரஸுந்த³ரீமாஶ்ரயே || 4 ||

குசாஞ்சிதவிபஞ்சிகாம்ʼ குடிலகுந்தலாலங்க்ருʼதாம்ʼ
குஶேஶயநிவாஸினீம்ʼ குடிலசித்தவித்³வேஷிணீம் |
மதா³ருணவிலோசனாம்ʼ மனஸிஜாரிஸம்ʼமோஹினீம்ʼ
மதங்க³முனிகன்யகாம்ʼ மது⁴ரபா⁴ஷிணீமாஶ்ரயே || 5 ||

ஸ்மரப்ரத²மபுஷ்பிணீம்ʼ ருதி⁴ரபி³ந்து³நீலாம்ப³ராம்ʼ
க்³ருʼஹீதமது⁴பாத்ரிகாம்ʼ மத³விகூ⁴ர்ணநேத்ராஞ்சலாம்ʼ |
க⁴னஸ்தனப⁴ரோன்னதாம்ʼ க³லிதசூலிகாம்ʼ ஶ்யாமலாம்ʼ
த்ரிலோசனகுடும்பி³னீம்ʼ த்ரிபுரஸுந்த³ரீமாஶ்ரயே || 6 ||

ஸகுங்குமவிலேபநாமலகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்ʼ
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம்ʼ ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் |
அஶேஷஜநமோஹினீமருணமால்ய பூ⁴ஷாம்ப³ராம்ʼ
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம்ʼ ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மராம்யம்பி³காம் || 7 ||

புரந்த³ரபுரந்த்⁴ரிகாம்ʼ சிகுரப³ந்த⁴ஸைரந்த்⁴ரிகாம்ʼ
பிதாமஹபதிவ்ரதாம்ʼ படபடீரசர்சாரதாம் |
முகுந்த³ரமணீமணீலஸத³லங்க்ரியாகாரிணீம்ʼ
ப⁴ஜாமி பு⁴வனாம்பி³காம்ʼ ஸுரவதூ⁴டிகாசேடிகாம் || 8 ||

|| இதி ஶ்ரீமத்³ ஶங்கராசார்யவிரசிதம்ʼ ஶ்ரீ த்ரிபுர ஸுந்த³ரீ அஷ்டகம் ஸமாப்தம்ʼ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *