ஸ்ரீ துர்கா தேவி கவச் | Durga Kavach In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஈஶ்வர உவாச ।

ஶ்ருணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வஸித்³தி⁴த³ம் ।

படி²த்வா பாட²யித்வா ச நரோ முச்யேத ஸங்கடாத் ॥ 1 ॥

அஜ்ஞாத்வா கவசம் தே³வி து³ர்கா³மன்த்ரம் ச யோ ஜபேத் ।

ந சாப்னோதி ப²லம் தஸ்ய பரம் ச நரகம் வ்ரஜேத் ॥ 2 ॥

உமாதே³வீ ஶிர: பாது லலாடே ஶூலதா⁴ரிணீ ।

சக்ஷுஷீ கே²சரீ பாது கர்ணௌ சத்வரவாஸினீ ॥ 3 ॥

ஸுக³ன்தா⁴ நாஸிகம் பாது வத³னம் ஸர்வதா⁴ரிணீ ।

ஜிஹ்வாம் ச சண்டி³காதே³வீ க்³ரீவாம் ஸௌப⁴த்³ரிகா ததா² ॥ 4 ॥

அஶோகவாஸினீ சேதோ த்³வௌ பா³ஹூ வஜ்ரதா⁴ரிணீ ।

ஹ்ருத³யம் லலிதாதே³வீ உத³ரம் ஸிம்ஹவாஹினீ ॥ 5 ॥

கடிம் ப⁴க³வதீ தே³வீ த்³வாவூரூ வின்த்⁴யவாஸினீ ।

மஹாப³லா ச ஜங்கே⁴ த்³வே பாதௌ³ பூ⁴தலவாஸினீ ॥ 6 ॥

ஏவம் ஸ்தி²தாஸி தே³வி த்வம் த்ரைலோக்யே ரக்ஷணாத்மிகா ।

ரக்ஷ மாம் ஸர்வகா³த்ரேஷு து³ர்கே³ தே³வி நமோஸ்து தே ॥ 7 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *