સંતાન ગોપાલ સ્તોત્રમ્ | Durga Kavach In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઈશ્વર ઉવાચ ।
શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ કવચં સર્વસિદ્ધિદમ્ ।
પઠિત્વા પાઠયિત્વા ચ નરો મુચ્યેત સંકટાત્ ॥ 1 ॥

અજ્ઞાત્વા કવચં દેવિ દુર્ગામંત્રં ચ યો જપેત્ ।
ન ચાપ્નોતિ ફલં તસ્ય પરં ચ નરકં વ્રજેત્ ॥ 2 ॥

ઉમાદેવી શિરઃ પાતુ લલાટે શૂલધારિણી ।
ચક્ષુષી ખેચરી પાતુ કર્ણૌ ચત્વરવાસિની ॥ 3 ॥

સુગંધા નાસિકં પાતુ વદનં સર્વધારિણી ।
જિહ્વાં ચ ચંડિકાદેવી ગ્રીવાં સૌભદ્રિકા તથા ॥ 4 ॥

અશોકવાસિની ચેતો દ્વૌ બાહૂ વજ્રધારિણી ।
હૃદયં લલિતાદેવી ઉદરં સિંહવાહિની ॥ 5 ॥

કટિં ભગવતી દેવી દ્વાવૂરૂ વિંધ્યવાસિની ।
મહાબલા ચ જંઘે દ્વે પાદૌ ભૂતલવાસિની ॥ 6 ॥

એવં સ્થિતાઽસિ દેવિ ત્વં ત્રૈલોક્યે રક્ષણાત્મિકા ।
રક્ષ માં સર્વગાત્રેષુ દુર્ગે દેવિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 7 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *