ശ്രീ ദുർഗാദേവി കവചം | Durga Kavach In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഈശ്വര ഉവാച ।


ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി കവചം സര്വസിദ്ധിദമ് ।
പഠിത്വാ പാഠയിത്വാ ച നരോ മുച്യേത സംകടാത് ॥ 1 ॥

അജ്ഞാത്വാ കവചം ദേവി ദുര്ഗാമംത്രം ച യോ ജപേത് ।
ന ചാപ്നോതി ഫലം തസ്യ പരം ച നരകം വ്രജേത് ॥ 2 ॥

ഉമാദേവീ ശിരഃ പാതു ലലാടേ ശൂലധാരിണീ ।
ചക്ഷുഷീ ഖേചരീ പാതു കര്ണൌ ചത്വരവാസിനീ ॥ 3 ॥

സുഗംധാ നാസികം പാതു വദനം സര്വധാരിണീ ।
ജിഹ്വാം ച ചംഡികാദേവീ ഗ്രീവാം സൌഭദ്രികാ തഥാ ॥ 4 ॥

അശോകവാസിനീ ചേതോ ദ്വൌ ബാഹൂ വജ്രധാരിണീ ।
ഹൃദയം ലലിതാദേവീ ഉദരം സിംഹവാഹിനീ ॥ 5 ॥

കടിം ഭഗവതീ ദേവീ ദ്വാവൂരൂ വിംധ്യവാസിനീ ।
മഹാബലാ ച ജംഘേ ദ്വേ പാദൌ ഭൂതലവാസിനീ ॥ 6 ॥

ഏവം സ്ഥിതാഽസി ദേവി ത്വം ത്രൈലോക്യേ രക്ഷണാത്മികാ ।
രക്ഷ മാം സര്വഗാത്രേഷു ദുര്ഗേ ദേവി നമോഽസ്തു തേ ॥ 7 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *