ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ନକ୍ଷତ୍ର ମାଲିକା ସ୍ତୁତି | Durga Nakshatra Malika Stuti In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଵିରାଟନଗରଂ ରମ୍ୟଂ ଗଚ୍ଛମାନୋ ୟୁଧିଷ୍ଠିରଃ ।
ଅସ୍ତୁଵନ୍ମନସା ଦେଵୀଂ ଦୁର୍ଗାଂ ତ୍ରିଭୁଵନେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ 1 ॥

ୟଶୋଦାଗର୍ଭସଂଭୂତାଂ ନାରାୟଣଵରପ୍ରିୟାମ୍ ।
ନଂଦଗୋପକୁଲେଜାତାଂ ମଂଗଳ୍ୟାଂ କୁଲଵର୍ଧନୀମ୍ ॥ 2 ॥

କଂସଵିଦ୍ରାଵଣକରୀଂ ଅସୁରାଣାଂ କ୍ଷୟଂକରୀମ୍ ।
ଶିଲାତଟଵିନିକ୍ଷିପ୍ତାଂ ଆକାଶଂ ପ୍ରତିଗାମିନୀମ୍ ॥ 3 ॥

ଵାସୁଦେଵସ୍ୟ ଭଗିନୀଂ ଦିଵ୍ୟମାଲ୍ୟ ଵିଭୂଷିତାମ୍ ।
ଦିଵ୍ୟାଂବରଧରାଂ ଦେଵୀଂ ଖଡ୍ଗଖେଟକଧାରିଣୀମ୍ ॥ 4 ॥

ଭାରାଵତରଣେ ପୁଣ୍ୟେ ୟେ ସ୍ମରଂତି ସଦାଶିଵାମ୍ ।
ତାନ୍ଵୈ ତାରୟତେ ପାପାତ୍ ପଂକେଗାମିଵ ଦୁର୍ବଲାମ୍ ॥ 5 ॥

ସ୍ତୋତୁଂ ପ୍ରଚକ୍ରମେ ଭୂୟୋ ଵିଵିଧୈଃ ସ୍ତୋତ୍ରସଂଭଵୈଃ ।
ଆମଂତ୍ର୍ୟ ଦର୍ଶନାକାଂକ୍ଷୀ ରାଜା ଦେଵୀଂ ସହାନୁଜଃ ॥ 6 ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ଵରଦେ କୃଷ୍ଣେ କୁମାରି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣି ।
ବାଲାର୍କ ସଦୃଶାକାରେ ପୂର୍ଣଚଂଦ୍ରନିଭାନନେ ॥ 7 ॥

ଚତୁର୍ଭୁଜେ ଚତୁର୍ଵକ୍ତ୍ରେ ପୀନଶ୍ରୋଣିପୟୋଧରେ ।
ମୟୂରପିଂଛଵଲୟେ କେୟୂରାଂଗଦଧାରିଣି ॥ 8 ॥

ଭାସି ଦେଵି ୟଦା ପଦ୍ମା ନାରାୟଣପରିଗ୍ରହଃ ।
ସ୍ଵରୂପଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟଂ ଚ ଵିଶଦଂ ତଵ ଖେଚରି ॥ 9 ॥

କୃଷ୍ଣଚ୍ଛଵିସମା କୃଷ୍ଣା ସଂକର୍ଷଣସମାନନା ।
ବିଭ୍ରତୀ ଵିପୁଲୌ ବାହୂ ଶକ୍ରଧ୍ଵଜସମୁଚ୍ଛ୍ରୟୌ ॥ 10 ॥

ପାତ୍ରୀ ଚ ପଂକଜୀ କଂଠୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଵିଶୁଦ୍ଧା ଚ ୟା ଭୁଵି ।
ପାଶଂ ଧନୁର୍ମହାଚକ୍ରଂ ଵିଵିଧାନ୍ୟାୟୁଧାନି ଚ ॥ 11 ॥

କୁଂଡଲାଭ୍ୟାଂ ସୁପୂର୍ଣାଭ୍ୟାଂ କର୍ଣାଭ୍ୟାଂ ଚ ଵିଭୂଷିତା ।
ଚଂଦ୍ରଵିସ୍ପାର୍ଧିନା ଦେଵି ମୁଖେନ ତ୍ଵଂ ଵିରାଜସେ ॥ 12 ॥

ମୁକୁଟେନ ଵିଚିତ୍ରେଣ କେଶବଂଧେନ ଶୋଭିନା ।
ଭୁଜଂଗାଽଭୋଗଵାସେନ ଶ୍ରୋଣିସୂତ୍ରେଣ ରାଜତା ॥ 13 ॥

ଭ୍ରାଜସେ ଚାଵବଦ୍ଧେନ ଭୋଗେନେଵେହ ମଂଦରଃ ।
ଧ୍ଵଜେନ ଶିଖିପିଂଛାନାଂ ଉଚ୍ଛ୍ରିତେନ ଵିରାଜସେ ॥ 14 ॥

କୌମାରଂ ଵ୍ରତମାସ୍ଥାୟ ତ୍ରିଦିଵଂ ପାଵିତଂ ତ୍ଵୟା ।
ତେନ ତ୍ଵଂ ସ୍ତୂୟସେ ଦେଵି ତ୍ରିଦଶୈଃ ପୂଜ୍ୟସେଽପି ଚ ॥ 15 ॥

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ରକ୍ଷଣାର୍ଥାୟ ମହିଷାସୁରନାଶିନି ।
ପ୍ରସନ୍ନା ମେ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠେ ଦୟାଂ କୁରୁ ଶିଵା ଭଵ ॥ 16 ॥

ଜୟା ତ୍ଵଂ ଵିଜୟା ଚୈଵ ସଂଗ୍ରାମେ ଚ ଜୟପ୍ରଦା ।
ମମାଽପି ଵିଜୟଂ ଦେହି ଵରଦା ତ୍ଵଂ ଚ ସାଂପ୍ରତମ୍ ॥ 17 ॥

ଵିଂଧ୍ୟେ ଚୈଵ ନଗଶ୍ରେଷ୍ଟେ ତଵ ସ୍ଥାନଂ ହି ଶାଶ୍ଵତମ୍ ।
କାଳି କାଳି ମହାକାଳି ସୀଧୁମାଂସ ପଶୁପ୍ରିୟେ ॥ 18 ॥

କୃତାନୁୟାତ୍ରା ଭୂତୈସ୍ତ୍ଵଂ ଵରଦା କାମଚାରିଣି ।
ଭାରାଵତାରେ ୟେ ଚ ତ୍ଵାଂ ସଂସ୍ମରିଷ୍ୟଂତି ମାନଵାଃ ॥ 19 ॥

ପ୍ରଣମଂତି ଚ ୟେ ତ୍ଵାଂ ହି ପ୍ରଭାତେ ତୁ ନରା ଭୁଵି ।
ନ ତେଷାଂ ଦୁର୍ଲଭଂ କିଂଚିତ୍ ପୁତ୍ରତୋ ଧନତୋଽପି ଵା ॥ 20 ॥

ଦୁର୍ଗାତ୍ତାରୟସେ ଦୁର୍ଗେ ତତ୍ଵଂ ଦୁର୍ଗା ସ୍ମୃତା ଜନୈଃ ।
କାଂତାରେଷ୍ଵଵପନ୍ନାନାଂ ମଗ୍ନାନାଂ ଚ ମହାର୍ଣଵେ ॥ 21 ॥
(ଦସ୍ୟୁଭିର୍ଵା ନିରୁଦ୍ଧାନାଂ ତ୍ଵଂ ଗତିଃ ପରମା ନୃଣାମ)

ଜଲପ୍ରତରଣେ ଚୈଵ କାଂତାରେଷ୍ଵଟଵୀଷୁ ଚ ।
ୟେ ସ୍ମରଂତି ମହାଦେଵୀଂ ନ ଚ ସୀଦଂତି ତେ ନରାଃ ॥ 22 ॥

ତ୍ଵଂ କୀର୍ତିଃ ଶ୍ରୀର୍ଧୃତିଃ ସିଦ୍ଧିଃ ହ୍ରୀର୍ଵିଦ୍ୟା ସଂତତିର୍ମତିଃ ।
ସଂଧ୍ୟା ରାତ୍ରିଃ ପ୍ରଭା ନିଦ୍ରା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କାଂତିଃ କ୍ଷମା ଦୟା ॥ 23 ॥

ନୃଣାଂ ଚ ବଂଧନଂ ମୋହଂ ପୁତ୍ରନାଶଂ ଧନକ୍ଷୟମ୍ ।
ଵ୍ୟାଧିଂ ମୃତ୍ୟୁଂ ଭୟଂ ଚୈଵ ପୂଜିତା ନାଶୟିଷ୍ୟସି ॥ 24 ॥

ସୋଽହଂ ରାଜ୍ୟାତ୍ପରିଭ୍ରଷ୍ଟଃ ଶରଣଂ ତ୍ଵାଂ ପ୍ରପନ୍ନଵାନ୍ ।
ପ୍ରଣତଶ୍ଚ ୟଥା ମୂର୍ଧ୍ନା ତଵ ଦେଵି ସୁରେଶ୍ଵରି ॥ 25 ॥

ତ୍ରାହି ମାଂ ପଦ୍ମପତ୍ରାକ୍ଷି ସତ୍ୟେ ସତ୍ୟା ଭଵସ୍ଵ ନଃ ।
ଶରଣଂ ଭଵ ମେ ଦୁର୍ଗେ ଶରଣ୍ୟେ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲେ ॥ 26 ॥

ଏଵଂ ସ୍ତୁତା ହି ସା ଦେଵୀ ଦର୍ଶୟାମାସ ପାଂଡଵମ୍ ।
ଉପଗମ୍ୟ ତୁ ରାଜାନମିଦଂ ଵଚନମବ୍ରଵୀତ୍ ॥ 27 ॥

ଶୃଣୁ ରାଜନ୍ ମହାବାହୋ ମଦୀୟଂ ଵଚନଂ ପ୍ରଭୋ ।
ଭଵିଷ୍ୟତ୍ୟଚିରାଦେଵ ସଂଗ୍ରାମେ ଵିଜୟସ୍ତଵ ॥ 28 ॥

ମମ ପ୍ରସାଦାନ୍ନିର୍ଜିତ୍ୟ ହତ୍ଵା କୌରଵ ଵାହିନୀମ୍ ।
ରାଜ୍ୟଂ ନିଷ୍କଂଟକଂ କୃତ୍ଵା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମେଦିନୀଂ ପୁନଃ ॥ 29 ॥

ଭ୍ରାତୃଭିଃ ସହିତୋ ରାଜନ୍ ପ୍ରୀତିଂ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ପୁଷ୍କଲାମ୍ ।
ମତ୍ପ୍ରସାଦାଚ୍ଚ ତେ ସୌଖ୍ୟଂ ଆରୋଗ୍ୟଂ ଚ ଭଵିଷ୍ୟତି ॥ 30 ॥

ୟେ ଚ ସଂକୀର୍ତୟିଷ୍ୟଂତି ଲୋକେ ଵିଗତକଲ୍ମଷାଃ ।
ତେଷାଂ ତୁଷ୍ଟା ପ୍ରଦାସ୍ୟାମି ରାଜ୍ୟମାୟୁର୍ଵପୁସ୍ସୁତମ୍ ॥ 31 ॥

ପ୍ରଵାସେ ନଗରେ ଚାପି ସଂଗ୍ରାମେ ଶତ୍ରୁସଂକଟେ ।
ଅଟଵ୍ୟାଂ ଦୁର୍ଗକାଂତାରେ ସାଗରେ ଗହନେ ଗିରୌ ॥ 32 ॥

ୟେ ସ୍ମରିଷ୍ୟଂତି ମାଂ ରାଜନ୍ ୟଥାହଂ ଭଵତା ସ୍ମୃତା ।
ନ ତେଷାଂ ଦୁର୍ଲଭଂ କିଂଚିଦସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ ଭଵିଷ୍ୟତି ॥ 33 ॥

ୟ ଇଦଂ ପରମସ୍ତୋତ୍ରଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଶୃଣୁୟାଦ୍ଵା ପଠେତ ଵା ।
ତସ୍ୟ ସର୍ଵାଣି କାର୍ୟାଣି ସିଧ୍ଧିଂ ୟାସ୍ୟଂତି ପାଂଡଵାଃ ॥ 34 ॥

ମତ୍ପ୍ରସାଦାଚ୍ଚ ଵସ୍ସର୍ଵାନ୍ ଵିରାଟନଗରେ ସ୍ଥିତାନ୍ ।
ନ ପ୍ରଜ୍ଞାସ୍ୟଂତି କୁରଵଃ ନରା ଵା ତନ୍ନିଵାସିନଃ ॥ 35 ॥

ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ଵା ଵରଦା ଦେଵୀ ୟୁଧିଷ୍ଠିରମରିଂଦମମ୍ ।
ରକ୍ଷାଂ କୃତ୍ଵା ଚ ପାଂଡୂନାଂ ତତ୍ରୈଵାଂତରଧୀୟତ ॥ 38 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *