ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਮਾਲਿਕਾ ਸ੍ਤੁਤਿ | Durga Nakshatra Malika Stuti In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਵਿਰਾਟਨਗਰਂ ਰਮ੍ਯਂ ਗਚ੍ਛਮਾਨੋ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਃ ।
ਅਸ੍ਤੁਵਨ੍ਮਨਸਾ ਦੇਵੀਂ ਦੁਰ੍ਗਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ 1 ॥

ਯਸ਼ੋਦਾਗਰ੍ਭਸਂਭੂਤਾਂ ਨਾਰਾਯਣਵਰਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ ।
ਨਂਦਗੋਪਕੁਲੇਜਾਤਾਂ ਮਂਗਲ਼੍ਯਾਂ ਕੁਲਵਰ੍ਧਨੀਮ੍ ॥ 2 ॥

ਕਂਸਵਿਦ੍ਰਾਵਣਕਰੀਂ ਅਸੁਰਾਣਾਂ ਕ੍ਸ਼ਯਂਕਰੀਮ੍ ।
ਸ਼ਿਲਾਤਟਵਿਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਂ ਪ੍ਰਤਿਗਾਮਿਨੀਮ੍ ॥ 3 ॥

ਵਾਸੁਦੇਵਸ੍ਯ ਭਗਿਨੀਂ ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਮ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਾਂਬਰਧਰਾਂ ਦੇਵੀਂ ਖਡ੍ਗਖੇਟਕਧਾਰਿਣੀਮ੍ ॥ 4 ॥

ਭਾਰਾਵਤਰਣੇ ਪੁਣ੍ਯੇ ਯੇ ਸ੍ਮਰਂਤਿ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਮ੍ ।
ਤਾਨ੍ਵੈ ਤਾਰਯਤੇ ਪਾਪਾਤ੍ ਪਂਕੇਗਾਮਿਵ ਦੁਰ੍ਬਲਾਮ੍ ॥ 5 ॥

ਸ੍ਤੋਤੁਂ ਪ੍ਰਚਕ੍ਰਮੇ ਭੂਯੋ ਵਿਵਿਧੈਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸਂਭਵੈਃ ।
ਆਮਂਤ੍ਰ੍ਯ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਕਾਂਕ੍ਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਦੇਵੀਂ ਸਹਾਨੁਜਃ ॥ 6 ॥

ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਵਰਦੇ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣੇ ਕੁਮਾਰਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣਿ ।
ਬਾਲਾਰ੍ਕ ਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਕਾਰੇ ਪੂਰ੍ਣਚਂਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨੇ ॥ 7 ॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜੇ ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਪੀਨਸ਼੍ਰੋਣਿਪਯੋਧਰੇ ।
ਮਯੂਰਪਿਂਛਵਲਯੇ ਕੇਯੂਰਾਂਗਦਧਾਰਿਣਿ ॥ 8 ॥

ਭਾਸਿ ਦੇਵਿ ਯਦਾ ਪਦ੍ਮਾ ਨਾਰਾਯਣਪਰਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਂ ਚ ਵਿਸ਼ਦਂ ਤਵ ਖੇਚਰਿ ॥ 9 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਚ੍ਛਵਿਸਮਾ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾ ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਣਸਮਾਨਨਾ ।
ਬਿਭ੍ਰਤੀ ਵਿਪੁਲੌ ਬਾਹੂ ਸ਼ਕ੍ਰਧ੍ਵਜਸਮੁਚ੍ਛ੍ਰਯੌ ॥ 10 ॥

ਪਾਤ੍ਰੀ ਚ ਪਂਕਜੀ ਕਂਠੀ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਚ ਯਾ ਭੁਵਿ ।
ਪਾਸ਼ਂ ਧਨੁਰ੍ਮਹਾਚਕ੍ਰਂ ਵਿਵਿਧਾਨ੍ਯਾਯੁਧਾਨਿ ਚ ॥ 11 ॥

ਕੁਂਡਲਾਭ੍ਯਾਂ ਸੁਪੂਰ੍ਣਾਭ੍ਯਾਂ ਕਰ੍ਣਾਭ੍ਯਾਂ ਚ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਚਂਦ੍ਰਵਿਸ੍ਪਾਰ੍ਧਿਨਾ ਦੇਵਿ ਮੁਖੇਨ ਤ੍ਵਂ ਵਿਰਾਜਸੇ ॥ 12 ॥

ਮੁਕੁਟੇਨ ਵਿਚਿਤ੍ਰੇਣ ਕੇਸ਼ਬਂਧੇਨ ਸ਼ੋਭਿਨਾ ।
ਭੁਜਂਗਾ਽ਭੋਗਵਾਸੇਨ ਸ਼੍ਰੋਣਿਸੂਤ੍ਰੇਣ ਰਾਜਤਾ ॥ 13 ॥

ਭ੍ਰਾਜਸੇ ਚਾਵਬਦ੍ਧੇਨ ਭੋਗੇਨੇਵੇਹ ਮਂਦਰਃ ।
ਧ੍ਵਜੇਨ ਸ਼ਿਖਿਪਿਂਛਾਨਾਂ ਉਚ੍ਛ੍ਰਿਤੇਨ ਵਿਰਾਜਸੇ ॥ 14 ॥

ਕੌਮਾਰਂ ਵ੍ਰਤਮਾਸ੍ਥਾਯ ਤ੍ਰਿਦਿਵਂ ਪਾਵਿਤਂ ਤ੍ਵਯਾ ।
ਤੇਨ ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਤੂਯਸੇ ਦੇਵਿ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੈਃ ਪੂਜ੍ਯਸੇ਽ਪਿ ਚ ॥ 15 ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਥਾਯ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਨਾਸ਼ਿਨਿ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਮੇ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੇ ਦਯਾਂ ਕੁਰੁ ਸ਼ਿਵਾ ਭਵ ॥ 16 ॥

ਜਯਾ ਤ੍ਵਂ ਵਿਜਯਾ ਚੈਵ ਸਂਗ੍ਰਾਮੇ ਚ ਜਯਪ੍ਰਦਾ ।
ਮਮਾ਽ਪਿ ਵਿਜਯਂ ਦੇਹਿ ਵਰਦਾ ਤ੍ਵਂ ਚ ਸਾਂਪ੍ਰਤਮ੍ ॥ 17 ॥

ਵਿਂਧ੍ਯੇ ਚੈਵ ਨਗਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟੇ ਤਵ ਸ੍ਥਾਨਂ ਹਿ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਮ੍ ।
ਕਾਲ਼ਿ ਕਾਲ਼ਿ ਮਹਾਕਾਲ਼ਿ ਸੀਧੁਮਾਂਸ ਪਸ਼ੁਪ੍ਰਿਯੇ ॥ 18 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਨੁਯਾਤ੍ਰਾ ਭੂਤੈਸ੍ਤ੍ਵਂ ਵਰਦਾ ਕਾਮਚਾਰਿਣਿ ।
ਭਾਰਾਵਤਾਰੇ ਯੇ ਚ ਤ੍ਵਾਂ ਸਂਸ੍ਮਰਿਸ਼੍ਯਂਤਿ ਮਾਨਵਾਃ ॥ 19 ॥

ਪ੍ਰਣਮਂਤਿ ਚ ਯੇ ਤ੍ਵਾਂ ਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਤੁ ਨਰਾ ਭੁਵਿ ।
ਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਕਿਂਚਿਤ੍ ਪੁਤ੍ਰਤੋ ਧਨਤੋ਽ਪਿ ਵਾ ॥ 20 ॥

ਦੁਰ੍ਗਾਤ੍ਤਾਰਯਸੇ ਦੁਰ੍ਗੇ ਤਤ੍ਵਂ ਦੁਰ੍ਗਾ ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾ ਜਨੈਃ ।
ਕਾਂਤਾਰੇਸ਼੍ਵਵਪਨ੍ਨਾਨਾਂ ਮਗ੍ਨਾਨਾਂ ਚ ਮਹਾਰ੍ਣਵੇ ॥ 21 ॥
(ਦਸ੍ਯੁਭਿਰ੍ਵਾ ਨਿਰੁਦ੍ਧਾਨਾਂ ਤ੍ਵਂ ਗਤਿਃ ਪਰਮਾ ਨ੍ਰੁਰੁਇਣਾਮ)

ਜਲਪ੍ਰਤਰਣੇ ਚੈਵ ਕਾਂਤਾਰੇਸ਼੍ਵਟਵੀਸ਼ੁ ਚ ।
ਯੇ ਸ੍ਮਰਂਤਿ ਮਹਾਦੇਵੀਂ ਨ ਚ ਸੀਦਂਤਿ ਤੇ ਨਰਾਃ ॥ 22 ॥

ਤ੍ਵਂ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਹ੍ਰੀਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾ ਸਂਤਤਿਰ੍ਮਤਿਃ ।
ਸਂਧ੍ਯਾ ਰਾਤ੍ਰਿਃ ਪ੍ਰਭਾ ਨਿਦ੍ਰਾ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਕਾਂਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਦਯਾ ॥ 23 ॥

ਨ੍ਰੁਰੁਇਣਾਂ ਚ ਬਂਧਨਂ ਮੋਹਂ ਪੁਤ੍ਰਨਾਸ਼ਂ ਧਨਕ੍ਸ਼ਯਮ੍ ।
ਵ੍ਯਾਧਿਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਂ ਭਯਂ ਚੈਵ ਪੂਜਿਤਾ ਨਾਸ਼ਯਿਸ਼੍ਯਸਿ ॥ 24 ॥

ਸੋ਽ਹਂ ਰਾਜ੍ਯਾਤ੍ਪਰਿਭ੍ਰਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਰਣਂ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਵਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰਣਤਸ਼੍ਚ ਯਥਾ ਮੂਰ੍ਧ੍ਨਾ ਤਵ ਦੇਵਿ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ 25 ॥

ਤ੍ਰਾਹਿ ਮਾਂ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਿ ਸਤ੍ਯੇ ਸਤ੍ਯਾ ਭਵਸ੍ਵ ਨਃ ।
ਸ਼ਰਣਂ ਭਵ ਮੇ ਦੁਰ੍ਗੇ ਸ਼ਰਣ੍ਯੇ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲੇ ॥ 26 ॥

ਏਵਂ ਸ੍ਤੁਤਾ ਹਿ ਸਾ ਦੇਵੀ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸ ਪਾਂਡਵਮ੍ ।
ਉਪਗਮ੍ਯ ਤੁ ਰਾਜਾਨਮਿਦਂ ਵਚਨਮਬ੍ਰਵੀਤ੍ ॥ 27 ॥

ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ ਰਾਜਨ੍ ਮਹਾਬਾਹੋ ਮਦੀਯਂ ਵਚਨਂ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਭਵਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯਚਿਰਾਦੇਵ ਸਂਗ੍ਰਾਮੇ ਵਿਜਯਸ੍ਤਵ ॥ 28 ॥

ਮਮ ਪ੍ਰਸਾਦਾਨ੍ਨਿਰ੍ਜਿਤ੍ਯ ਹਤ੍ਵਾ ਕੌਰਵ ਵਾਹਿਨੀਮ੍ ।
ਰਾਜ੍ਯਂ ਨਿਸ਼੍ਕਂਟਕਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ ਭੋਕ੍ਸ਼੍ਯਸੇ ਮੇਦਿਨੀਂ ਪੁਨਃ ॥ 29 ॥

ਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁਰੁਇਭਿਃ ਸਹਿਤੋ ਰਾਜਨ੍ ਪ੍ਰੀਤਿਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਸ੍ਯਸਿ ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਮ੍ ।
ਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਚ੍ਚ ਤੇ ਸੌਖ੍ਯਂ ਆਰੋਗ੍ਯਂ ਚ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ 30 ॥

ਯੇ ਚ ਸਂਕੀਰ੍ਤਯਿਸ਼੍ਯਂਤਿ ਲੋਕੇ ਵਿਗਤਕਲ੍ਮਸ਼ਾਃ ।
ਤੇਸ਼ਾਂ ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਪ੍ਰਦਾਸ੍ਯਾਮਿ ਰਾਜ੍ਯਮਾਯੁਰ੍ਵਪੁਸ੍ਸੁਤਮ੍ ॥ 31 ॥

ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਨਗਰੇ ਚਾਪਿ ਸਂਗ੍ਰਾਮੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਕਟੇ ।
ਅਟਵ੍ਯਾਂ ਦੁਰ੍ਗਕਾਂਤਾਰੇ ਸਾਗਰੇ ਗਹਨੇ ਗਿਰੌ ॥ 32 ॥

ਯੇ ਸ੍ਮਰਿਸ਼੍ਯਂਤਿ ਮਾਂ ਰਾਜਨ੍ ਯਥਾਹਂ ਭਵਤਾ ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾ ।
ਨ ਤੇਸ਼ਾਂ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਕਿਂਚਿਦਸ੍ਮਿਨ੍ ਲੋਕੇ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ 33 ॥

ਯ ਇਦਂ ਪਰਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁਯਾਦ੍ਵਾ ਪਠੇਤ ਵਾ ।
ਤਸ੍ਯ ਸਰ੍ਵਾਣਿ ਕਾਰ੍ਯਾਣਿ ਸਿਧ੍ਧਿਂ ਯਾਸ੍ਯਂਤਿ ਪਾਂਡਵਾਃ ॥ 34 ॥

ਮਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਚ੍ਚ ਵਸ੍ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਵਿਰਾਟਨਗਰੇ ਸ੍ਥਿਤਾਨ੍ ।
ਨ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਸ੍ਯਂਤਿ ਕੁਰਵਃ ਨਰਾ ਵਾ ਤਨ੍ਨਿਵਾਸਿਨਃ ॥ 35 ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਵਰਦਾ ਦੇਵੀ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਮਰਿਂਦਮਮ੍ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਾਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਵਾ ਚ ਪਾਂਡੂਨਾਂ ਤਤ੍ਰੈਵਾਂਤਰਧੀਯਤ ॥ 38 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *