శ్రీ దుర్గా నక్షత్ర మాలికా స్తుతి | Durga Nakshatra Malika Stuti In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః ।
అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ ॥ 1 ॥

యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియామ్ ।
నందగోపకులేజాతాం మంగళ్యాం కులవర్ధనీమ్ ॥ 2 ॥

కంసవిద్రావణకరీం అసురాణాం క్షయంకరీమ్ ।
శిలాతటవినిక్షిప్తాం ఆకాశం ప్రతిగామినీమ్ ॥ 3 ॥

వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్య విభూషితామ్ ।
దివ్యాంబరధరాం దేవీం ఖడ్గఖేటకధారిణీమ్ ॥ 4 ॥

భారావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివామ్ ।
తాన్వై తారయతే పాపాత్ పంకేగామివ దుర్బలామ్ ॥ 5 ॥

స్తోతుం ప్రచక్రమే భూయో వివిధైః స్తోత్రసంభవైః ।
ఆమంత్ర్య దర్శనాకాంక్షీ రాజా దేవీం సహానుజః ॥ 6 ॥

నమోఽస్తు వరదే కృష్ణే కుమారి బ్రహ్మచారిణి ।
బాలార్క సదృశాకారే పూర్ణచంద్రనిభాననే ॥ 7 ॥

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రే పీనశ్రోణిపయోధరే ।
మయూరపింఛవలయే కేయూరాంగదధారిణి ॥ 8 ॥

భాసి దేవి యదా పద్మా నారాయణపరిగ్రహః ।
స్వరూపం బ్రహ్మచర్యం చ విశదం తవ ఖేచరి ॥ 9 ॥

కృష్ణచ్ఛవిసమా కృష్ణా సంకర్షణసమాననా ।
బిభ్రతీ విపులౌ బాహూ శక్రధ్వజసముచ్ఛ్రయౌ ॥ 10 ॥

పాత్రీ చ పంకజీ కంఠీ స్త్రీ విశుద్ధా చ యా భువి ।
పాశం ధనుర్మహాచక్రం వివిధాన్యాయుధాని చ ॥ 11 ॥

కుండలాభ్యాం సుపూర్ణాభ్యాం కర్ణాభ్యాం చ విభూషితా ।
చంద్రవిస్పార్ధినా దేవి ముఖేన త్వం విరాజసే ॥ 12 ॥

ముకుటేన విచిత్రేణ కేశబంధేన శోభినా ।
భుజంగాఽభోగవాసేన శ్రోణిసూత్రేణ రాజతా ॥ 13 ॥

భ్రాజసే చావబద్ధేన భోగేనేవేహ మందరః ।
ధ్వజేన శిఖిపింఛానాం ఉచ్ఛ్రితేన విరాజసే ॥ 14 ॥

కౌమారం వ్రతమాస్థాయ త్రిదివం పావితం త్వయా ।
తేన త్వం స్తూయసే దేవి త్రిదశైః పూజ్యసేఽపి చ ॥ 15 ॥

త్రైలోక్య రక్షణార్థాయ మహిషాసురనాశిని ।
ప్రసన్నా మే సురశ్రేష్ఠే దయాం కురు శివా భవ ॥ 16 ॥

జయా త్వం విజయా చైవ సంగ్రామే చ జయప్రదా ।
మమాఽపి విజయం దేహి వరదా త్వం చ సాంప్రతమ్ ॥ 17 ॥

వింధ్యే చైవ నగశ్రేష్టే తవ స్థానం హి శాశ్వతమ్ ।
కాళి కాళి మహాకాళి సీధుమాంస పశుప్రియే ॥ 18 ॥

కృతానుయాత్రా భూతైస్త్వం వరదా కామచారిణి ।
భారావతారే యే చ త్వాం సంస్మరిష్యంతి మానవాః ॥ 19 ॥

ప్రణమంతి చ యే త్వాం హి ప్రభాతే తు నరా భువి ।
న తేషాం దుర్లభం కించిత్ పుత్రతో ధనతోఽపి వా ॥ 20 ॥

దుర్గాత్తారయసే దుర్గే తత్వం దుర్గా స్మృతా జనైః ।
కాంతారేష్వవపన్నానాం మగ్నానాం చ మహార్ణవే ॥ 21 ॥
(దస్యుభిర్వా నిరుద్ధానాం త్వం గతిః పరమా నృణామ)

జలప్రతరణే చైవ కాంతారేష్వటవీషు చ ।
యే స్మరంతి మహాదేవీం న చ సీదంతి తే నరాః ॥ 22 ॥

త్వం కీర్తిః శ్రీర్ధృతిః సిద్ధిః హ్రీర్విద్యా సంతతిర్మతిః ।
సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా నిద్రా జ్యోత్స్నా కాంతిః క్షమా దయా ॥ 23 ॥

నృణాం చ బంధనం మోహం పుత్రనాశం ధనక్షయమ్ ।
వ్యాధిం మృత్యుం భయం చైవ పూజితా నాశయిష్యసి ॥ 24 ॥

సోఽహం రాజ్యాత్పరిభ్రష్టః శరణం త్వాం ప్రపన్నవాన్ ।
ప్రణతశ్చ యథా మూర్ధ్నా తవ దేవి సురేశ్వరి ॥ 25 ॥

త్రాహి మాం పద్మపత్రాక్షి సత్యే సత్యా భవస్వ నః ।
శరణం భవ మే దుర్గే శరణ్యే భక్తవత్సలే ॥ 26 ॥

ఏవం స్తుతా హి సా దేవీ దర్శయామాస పాండవమ్ ।
ఉపగమ్య తు రాజానమిదం వచనమబ్రవీత్ ॥ 27 ॥

శృణు రాజన్ మహాబాహో మదీయం వచనం ప్రభో ।
భవిష్యత్యచిరాదేవ సంగ్రామే విజయస్తవ ॥ 28 ॥

మమ ప్రసాదాన్నిర్జిత్య హత్వా కౌరవ వాహినీమ్ ।
రాజ్యం నిష్కంటకం కృత్వా భోక్ష్యసే మేదినీం పునః ॥ 29 ॥

భ్రాతృభిః సహితో రాజన్ ప్రీతిం ప్రాప్స్యసి పుష్కలామ్ ।
మత్ప్రసాదాచ్చ తే సౌఖ్యం ఆరోగ్యం చ భవిష్యతి ॥ 30 ॥

యే చ సంకీర్తయిష్యంతి లోకే విగతకల్మషాః ।
తేషాం తుష్టా ప్రదాస్యామి రాజ్యమాయుర్వపుస్సుతమ్ ॥ 31 ॥

ప్రవాసే నగరే చాపి సంగ్రామే శత్రుసంకటే ।
అటవ్యాం దుర్గకాంతారే సాగరే గహనే గిరౌ ॥ 32 ॥

యే స్మరిష్యంతి మాం రాజన్ యథాహం భవతా స్మృతా ।
న తేషాం దుర్లభం కించిదస్మిన్ లోకే భవిష్యతి ॥ 33 ॥

య ఇదం పరమస్తోత్రం భక్త్యా శృణుయాద్వా పఠేత వా ।
తస్య సర్వాణి కార్యాణి సిధ్ధిం యాస్యంతి పాండవాః ॥ 34 ॥

మత్ప్రసాదాచ్చ వస్సర్వాన్ విరాటనగరే స్థితాన్ ।
న ప్రజ్ఞాస్యంతి కురవః నరా వా తన్నివాసినః ॥ 35 ॥

ఇత్యుక్త్వా వరదా దేవీ యుధిష్ఠిరమరిందమమ్ ।
రక్షాం కృత్వా చ పాండూనాం తత్రైవాంతరధీయత ॥ 38 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *