ருத்³ராஷ்டகம் | Rudrashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நமாமீஶமீஶானநிர்வாணரூபம் விபு⁴ம் வ்யாபகம் ப்³ரஹ்மவேத³ஸ்வரூபம் ।
நிஜம் நிர்கு³ணம் நிர்விகல்பம் நிரீஹம் சிதா³காஶமாகாஶவாஸம் பஜ⁴ேஹம் ॥ 1॥

நிராகாரமோங்காரமூலம் துரீயம் கி³ரா ஜ்ஞான கோ³தீதமீஶம் கி³ரீஶம் ।
கராலம் மஹாகாலகாலம் க்ருபாலம் கு³ணாகா³ரஸம்ஸாரபாரம் நதோஹம் ॥ 2॥

துஷாராத்³ரிஸங்காஶகௌ³ரம் க³பீ⁴ரம் மனோபூ⁴தகோடிப்ரபா⁴ ஶ்ரீஶரீரம் ।
ஸ்பு²ரன்மௌலிகல்லோலினீ சாருக³ங்கா³ லஸத்³பா⁴லபா³லேன்து³ கண்டே² பு⁴ஜங்கா³ ॥ 3॥

சலத்குண்ட³லம் ப்⁴ரூ ஸுனேத்ரம் விஶாலம் ப்ரஸன்னானநம் நீலகண்ட²ம் த³யாலம் ।
ம்ருகா³தீ⁴ஶசர்மாம்ப³ரம் முண்ட³மாலம் ப்ரியம் ஶங்கரம் ஸர்வனாத²ம் பஜ⁴ாமி ॥ 4॥

ப்ரசண்ட³ம் ப்ரக்ருஷ்டம் ப்ரக³ல்ப⁴ம் பரேஶமக²ண்ட³மஜம் பா⁴னுகோடிப்ரகாஶம் ।
த்ரய: ஶூலனிர்மூலனம் ஶூலபாணிம் பஜ⁴ேஹம் ப⁴வானீபதிம் பா⁴வக³ம்யம் ॥ 5॥

கலாதீதகல்யாணகல்பான்தகாரீ ஸதா³ ஸஜ்ஜனானந்த³தா³தா புராரீ ।
சிதா³னந்த³ஸன்தோ³ஹமோஹாபஹாரீ ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரபோ⁴ மன்மதா²ரீ ॥ 6॥

ந யாவத்³ உமானாத² பாதா³ரவின்த³ம் பஜ⁴ன்தீஹ லோகே பரே வா நராணாம் ।
ந தாவத்ஸுக²ம் ஶான்தி ஸன்தாபனாஶம் ப்ரஸீத³ ப்ரபோ⁴ ஸர்வபூ⁴தாதி⁴வாஸம் ॥ 7॥

ந ஜானாமி யோக³ம் ஜபம் நைவ பூஜாம் நதோஹம் ஸதா³ ஸர்வதா³ ஶம்பு⁴ துப்⁴யம் ।
ஜராஜன்மது³:கௌ²க⁴தாதப்யமானம் ப்ரபோ⁴ பாஹி ஆபன்னமாமீஶ ஶம்போ⁴ ॥ 8॥

ருத்³ராஷ்டகமித³ம் ப்ரோக்தம் விப்ரேண ஹரதோஷயே ।
யே பட²ன்தி நரா ப⁴க்த்யா தேஷாம் ஶம்பு⁴: ப்ரஸீத³தி ॥

॥ இதி ஶ்ரீராமசரிதமானஸே உத்தரகாண்டே³ ஶ்ரீகோ³ஸ்வாமிதுலஸீதா³ஸக்ருதம்
ஶ்ரீருத்³ராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *