രുദ്രാഷ്ടകമ് | Rudrashtakam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

നമാമീശമീശാനനിര്വാണരൂപം വിഭും വ്യാപകം ബ്രഹ്മവേദസ്വരൂപമ് ।
നിജം നിര്ഗുണം നിര്വികല്പം നിരീഹം ചിദാകാശമാകാശവാസം ഭജേഽഹമ് ॥ 1॥

നിരാകാരമോംകാരമൂലം തുരീയം ഗിരാ ജ്ഞാന ഗോതീതമീശം ഗിരീശമ് ।
കരാലം മഹാകാലകാലം കൃപാലം ഗുണാഗാരസംസാരപാരം നതോഽഹമ് ॥ 2॥

തുഷാരാദ്രിസംകാശഗൌരം ഗഭീരം മനോഭൂതകോടിപ്രഭാ ശ്രീശരീരമ് ।
സ്ഫുരന്മൌലികല്ലോലിനീ ചാരുഗംഗാ ലസദ്ഭാലബാലേംദു കംഠേ ഭുജംഗാ ॥ 3॥

ചലത്കുംഡലം ഭ്രൂ സുനേത്രം വിശാലം പ്രസന്നാനനം നീലകംഠം ദയാലമ് ।
മൃഗാധീശചര്മാംബരം മുംഡമാലം പ്രിയം ശംകരം സര്വനാഥം ഭജാമി ॥ 4॥

പ്രചംഡം പ്രകൃഷ്ടം പ്രഗല്ഭം പരേശമഖംഡമജം ഭാനുകോടിപ്രകാശമ് ।
ത്രയഃ ശൂലനിര്മൂലനം ശൂലപാണിം ഭജേഽഹം ഭവാനീപതിം ഭാവഗമ്യമ് ॥ 5॥

കലാതീതകല്യാണകല്പാംതകാരീ സദാ സജ്ജനാനംദദാതാ പുരാരീ ।
ചിദാനംദസംദോഹമോഹാപഹാരീ പ്രസീദ പ്രസീദ പ്രഭോ മന്മഥാരീ ॥ 6॥

ന യാവദ് ഉമാനാഥ പാദാരവിംദം ഭജംതീഹ ലോകേ പരേ വാ നരാണാമ് ।
ന താവത്സുഖം ശാംതി സംതാപനാശം പ്രസീദ പ്രഭോ സര്വഭൂതാധിവാസമ് ॥ 7॥

ന ജാനാമി യോഗം ജപം നൈവ പൂജാം നതോഽഹം സദാ സര്വദാ ശംഭു തുഭ്യമ് ।
ജരാജന്മദുഃഖൌഘതാതപ്യമാനം പ്രഭോ പാഹി ആപന്നമാമീശ ശംഭോ ॥ 8॥

രുദ്രാഷ്ടകമിദം പ്രോക്തം വിപ്രേണ ഹരതോഷയേ ।
യേ പഠംതി നരാ ഭക്ത്യാ തേഷാം ശംഭുഃ പ്രസീദതി ॥

॥ ഇതി ശ്രീരാമചരിതമാനസേ ഉത്തരകാംഡേ ശ്രീഗോസ്വാമിതുലസീദാസകൃതം
ശ്രീരുദ്രാഷ്ടകം സംപൂര്ണമ് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *