రుద్రాష్టకం | Rudrashtakam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

నమామీశమీశాననిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేదస్వరూపమ్ ।
నిజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చిదాకాశమాకాశవాసం భజేఽహమ్ ॥ 1॥

నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం గిరా జ్ఞాన గోతీతమీశం గిరీశమ్ ।
కరాలం మహాకాలకాలం కృపాలం గుణాగారసంసారపారం నతోఽహమ్ ॥ 2॥

తుషారాద్రిసంకాశగౌరం గభీరం మనోభూతకోటిప్రభా శ్రీశరీరమ్ ।
స్ఫురన్మౌలికల్లోలినీ చారుగంగా లసద్భాలబాలేందు కంఠే భుజంగా ॥ 3॥

చలత్కుండలం భ్రూ సునేత్రం విశాలం ప్రసన్నాననం నీలకంఠం దయాలమ్ ।
మృగాధీశచర్మాంబరం ముండమాలం ప్రియం శంకరం సర్వనాథం భజామి ॥ 4॥

ప్రచండం ప్రకృష్టం ప్రగల్భం పరేశమఖండమజం భానుకోటిప్రకాశమ్ ।
త్రయః శూలనిర్మూలనం శూలపాణిం భజేఽహం భవానీపతిం భావగమ్యమ్ ॥ 5॥

కలాతీతకల్యాణకల్పాంతకారీ సదా సజ్జనానందదాతా పురారీ ।
చిదానందసందోహమోహాపహారీ ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో మన్మథారీ ॥ 6॥

న యావద్ ఉమానాథ పాదారవిందం భజంతీహ లోకే పరే వా నరాణామ్ ।
న తావత్సుఖం శాంతి సంతాపనాశం ప్రసీద ప్రభో సర్వభూతాధివాసమ్ ॥ 7॥

న జానామి యోగం జపం నైవ పూజాం నతోఽహం సదా సర్వదా శంభు తుభ్యమ్ ।
జరాజన్మదుఃఖౌఘతాతప్యమానం ప్రభో పాహి ఆపన్నమామీశ శంభో ॥ 8॥

రుద్రాష్టకమిదం ప్రోక్తం విప్రేణ హరతోషయే ।
యే పఠంతి నరా భక్త్యా తేషాం శంభుః ప్రసీదతి ॥

॥ ఇతి శ్రీరామచరితమానసే ఉత్తరకాండే శ్రీగోస్వామితులసీదాసకృతం
శ్రీరుద్రాష్టకం సంపూర్ణమ్ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *