శారదా భుజంగ ప్రయాత అష్టకం | Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం
ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబామ్ ।
సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ ॥ 1 ॥

కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం
కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్ ।
పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ ॥ 2 ॥

లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాం
స్వభక్తైకపాలాం యశఃశ్రీకపోలామ్ ।
కరే త్వక్షమాలాం కనత్పత్రలోలాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ ॥ 3 ॥

సుసీమంతవేణీం దృశా నిర్జితైణీం
రమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీమ్ ।
సుధామంథరాస్యాం ముదా చింత్యవేణీం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ ॥ 4 ॥

సుశాంతాం సుదేహాం దృగంతే కచాంతాం
లసత్సల్లతాంగీమనంతామచింత్యామ్ ।
స్మరేత్తాపసైః సర్గపూర్వస్థితాం తాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ ॥ 5 ॥

కురంగే తురంగే మృగేంద్రే ఖగేంద్రే
మరాలే మదేభే మహోక్షేఽధిరూఢామ్ ।
మహత్యాం నవమ్యాం సదా సామరూపాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ ॥ 6 ॥

జ్వలత్కాంతివహ్నిం జగన్మోహనాంగీం
భజే మానసాంభోజ సుభ్రాంతభృంగీమ్ ।
నిజస్తోత్రసంగీతనృత్యప్రభాంగీం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ ॥ 7 ॥

భవాంభోజనేత్రాజసంపూజ్యమానాం
లసన్మందహాసప్రభావక్త్రచిహ్నామ్ ।
చలచ్చంచలాచారుతాటంకకర్ణాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ ॥ 8 ॥

ఇతి శ్రీ శారదా భుజంగ ప్రయాతాష్టకమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *