ശാരദാ ഭുജംഗ പ്രയാത അഷ്ടകമ് | Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

സുവക്ഷോജകുംഭാം സുധാപൂര്ണകുംഭാം
പ്രസാദാവലംബാം പ്രപുണ്യാവലംബാമ് ।
സദാസ്യേംദുബിംബാം സദാനോഷ്ഠബിംബാം
ഭജേ ശാരദാംബാമജസ്രം മദംബാമ് ॥ 1 ॥

കടാക്ഷേ ദയാര്ദ്രാം കരേ ജ്ഞാനമുദ്രാം
കലാഭിര്വിനിദ്രാം കലാപൈഃ സുഭദ്രാമ് ।
പുരസ്ത്രീം വിനിദ്രാം പുരസ്തുംഗഭദ്രാം
ഭജേ ശാരദാംബാമജസ്രം മദംബാമ് ॥ 2 ॥

ലലാമാംകഫാലാം ലസദ്ഗാനലോലാം
സ്വഭക്തൈകപാലാം യശഃശ്രീകപോലാമ് ।
കരേ ത്വക്ഷമാലാം കനത്പത്രലോലാം
ഭജേ ശാരദാംബാമജസ്രം മദംബാമ് ॥ 3 ॥

സുസീമംതവേണീം ദൃശാ നിര്ജിതൈണീം
രമത്കീരവാണീം നമദ്വജ്രപാണീമ് ।
സുധാമംഥരാസ്യാം മുദാ ചിംത്യവേണീം
ഭജേ ശാരദാംബാമജസ്രം മദംബാമ് ॥ 4 ॥

സുശാംതാം സുദേഹാം ദൃഗംതേ കചാംതാം
ലസത്സല്ലതാംഗീമനംതാമചിംത്യാമ് ।
സ്മരേത്താപസൈഃ സര്ഗപൂര്വസ്ഥിതാം താം
ഭജേ ശാരദാംബാമജസ്രം മദംബാമ് ॥ 5 ॥

കുരംഗേ തുരംഗേ മൃഗേംദ്രേ ഖഗേംദ്രേ
മരാലേ മദേഭേ മഹോക്ഷേഽധിരൂഢാമ് ।
മഹത്യാം നവമ്യാം സദാ സാമരൂപാം
ഭജേ ശാരദാംബാമജസ്രം മദംബാമ് ॥ 6 ॥

ജ്വലത്കാംതിവഹ്നിം ജഗന്മോഹനാംഗീം
ഭജേ മാനസാംഭോജ സുഭ്രാംതഭൃംഗീമ് ।
നിജസ്തോത്രസംഗീതനൃത്യപ്രഭാംഗീം
ഭജേ ശാരദാംബാമജസ്രം മദംബാമ് ॥ 7 ॥

ഭവാംഭോജനേത്രാജസംപൂജ്യമാനാം
ലസന്മംദഹാസപ്രഭാവക്ത്രചിഹ്നാമ് ।
ചലച്ചംചലാചാരുതാടംകകര്ണാം
ഭജേ ശാരദാംബാമജസ്രം മദംബാമ് ॥ 8 ॥

ഇതി ശ്രീ ശാരദാ ഭുജംഗ പ്രയാതാഷ്ടകമ് ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *