മഹാ സൌര മംത്രമ് | Maha Soura Mantra In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(1-50-1)
ഉദു॒ ത്യം ജാ॒തവേ॑ദസം ദേ॒വം-വഁ ॑ഹംതി കേ॒തവഃ॑ ।
ദൃ॒ശേ വിശ്വാ॑യ॒ സൂര്യ॑മ് ॥ 1

അപ॒ ത്യേ താ॒യവോ॑ യഥാ॒ നക്ഷ॑ത്രാ യംത്യ॒ക്തുഭിഃ॑ ।
സൂരാ॑യ വി॒ശ്വച॑ക്ഷസേ ॥ 2

അദൃ॑ശ്രമസ്യ കേ॒തവോ॒ വി ര॒ശ്മയോ॒ ജനാ॒ങ് അനു॑ ।
ഭ്രാജം॑തോ അ॒ഗ്നയോ॑ യഥാ ॥ 3

ത॒രണി॑ര്വി॒ശ്വദ॑ര്​ശതോ ജ്യോതി॒ഷ്കൃദ॑സി സൂര്യ ।
വിശ്വ॒മാ ഭാ॑സി രോച॒നമ് ॥ 4

പ്ര॒ത്യങ് ദേ॒വാനാം॒ വിശഃ॑ പ്ര॒ത്യങ്ങുദേ॑ഷി॒ മാനു॑ഷാന് ।
പ്ര॒ത്യങ്വിശ്വം॒ സ്വ॑ര്ദൃ॒ശേ ॥ 5

യേനാ॑ പാവക॒ ചക്ഷ॑സാ ഭുര॒ണ്യംതം॒ ജനാ॒ഁ അനു॑ ।
ത്വം-വഁ ॑രുണ॒ പശ്യ॑സി ॥ 6

വി ദ്യാമേ॑ഷി॒ രജ॑സ്പൃ॒ഥ്വഹാ॒ മിമാ॑നോ അ॒ക്തുഭിഃ॑ ।
പശ്യം॒ജന്മാ॑നി സൂര്യ ॥ 7

സ॒പ്ത ത്വാ॑ ഹ॒രിതോ॒ രഥേ॒ വഹം॑തി ദേവ സൂര്യ ।
ശോ॒ചിഷ്കേ॑ശം-വിഁചക്ഷണ ॥ 8

അയു॑ക്ത സ॒പ്ത ശും॒ധ്യുവഃ॒ സൂരോ॒ രഥ॑സ്യ ന॒പ്ത്യഃ॑ ।
താഭി॑ര്യാതി॒ സ്വയു॑ക്തിഭിഃ ॥ 9

ഉദ്വ॒യം തമ॑സ॒സ്പരി॒ ജ്യോതി॒ഷ്പശ്യം॑ത॒ ഉത്ത॑രമ് ।
ദേ॒വം ദേ॑വ॒ത്രാ സൂര്യ॒മഗ॑ന്മ॒ ജ്യോതി॑രുത്ത॒മമ് ॥ 10

ഉ॒ദ്യന്ന॒ദ്യ മി॑ത്രമഹ ആ॒രോഹ॒ന്നുത്ത॑രാം॒ ദിവ॑മ് ।
ഹൃ॒ദ്രോ॒ഗം മമ॑ സൂര്യ ഹരി॒മാണം॑ ച നാശയ ॥ 11

ശുകേ॑ഷു മേ ഹരി॒മാണം॑ രോപ॒ണാകാ॑സു ദധ്മസി ।
അഥോ॑ ഹാരിദ്ര॒വേഷു॑ മേ ഹരി॒മാണം॒ നി ദ॑ധ്മസി ॥ 12

ഉദ॑ഗാദ॒യമാ॑ദി॒ത്യോ വിശ്വേ॑ന॒ സഹ॑സാ സ॒ഹ ।
ദ്വി॒ഷംതം॒ മഹ്യം॑ രം॒ധയ॒ന്മോ അ॒ഹം ദ്വി॑ഷ॒തേ ര॑ധമ് ॥ 13

(1-115-01)
ചി॒ത്രം ദേ॒വാനാ॒മുദ॑ഗാ॒ദനീ॑കം॒ ചക്ഷു॑ര്മി॒ത്രസ്യ॒ വരു॑ണസ്യാ॒ഗ്നേഃ ।
ആപ്രാ॒ ദ്യാവാ॑പൃഥി॒വീ അം॒തരി॑ക്ഷം॒ സൂര്യ॑ ആ॒ത്മാ ജഗ॑തസ്ത॒സ്ഥുഷ॑ശ്ച ॥ 14

സൂര്യോ॑ ദേ॒വീമു॒ഷസം॒ രോച॑മാനാം॒ മര്യോ॒ ന യോഷാ॑മ॒ഭ്യേ॑തി പ॒ശ്ചാത് ।
യത്രാ॒ നരോ॑ ദേവ॒യംതോ॑ യു॒ഗാനി॑ വിതന്വ॒തേ പ്രതി॑ ഭ॒ദ്രായ॑ ഭ॒ദ്രമ് ॥ 15

ഭ॒ദ്രാ അശ്വാ॑ ഹ॒രിതഃ॒ സൂര്യ॑സ്യ ചി॒ത്രാ ഏത॑ഗ്വാ അനു॒മാദ്യാ॑സഃ ।
ന॒മ॒സ്യംതോ॑ ദി॒വ ആ പൃ॒ഷ്ഠമ॑സ്ഥുഃ॒ പരി॒ ദ്യാവാ॑പൃഥി॒വീ യം॑തി സ॒ദ്യഃ ॥ 16

തത്സൂര്യ॑സ്യ ദേവ॒ത്വം തന്മ॑ഹി॒ത്വം മ॒ധ്യാ കര്തോ॒ര്വിത॑തം॒ സം ജ॑ഭാര ।
യ॒ദേദയു॑ക്ത ഹ॒രിതഃ॑ സ॒ധസ്ഥാ॒ദാദ്രാത്രീ॒ വാസ॑സ്തനുതേ സി॒മസ്മൈ॑ ॥ 17

തന്മി॒ത്രസ്യ॒ വരു॑ണസ്യാഭി॒ചക്ഷേ॒ സൂര്യോ॑ രൂ॒പം കൃ॑ണുതേ॒ ദ്യോരു॒പസ്ഥേ॑ ।
അ॒നം॒തമ॒ന്യദ്രുശ॑ദസ്യ॒ പാജഃ॑ കൃ॒ഷ്ണമ॒ന്യദ്ധ॒രിതഃ॒ സം ഭ॑രംതി ॥ 18

അ॒ദ്യാ ദേ॑വാ॒ ഉദി॑താ॒ സൂര്യ॑സ്യ॒ നിരംഹ॑സഃ പിപൃ॒താ നിര॑വ॒ദ്യാത് ।
തന്നോ॑ മി॒ത്രോ വരു॑ണോ മാമഹംതാ॒മദി॑തിഃ॒ സിംധുഃ॑ പൃഥി॒വീ ഉ॒ത ദ്യൌഃ ॥ 19

(1-164-46)
ഇംദ്രം॑ മി॒ത്രം-വഁരു॑ണമ॒ഗ്നിമാ॑ഹു॒രഥോ॑ ദി॒വ്യഃ സ സു॑പ॒ര്ണോ ഗ॒രുത്മാ॑ന് ।
ഏകം॒ സദ്വിപ്രാ॑ ബഹു॒ധാ വ॑ദംത്യ॒ഗ്നിം-യഁ॒മം മാ॑ത॒രിശ്വാ॑നമാഹുഃ ॥ 20

കൃ॒ഷ്ണം നി॒യാനം॒ ഹര॑യഃ സുപ॒ര്ണാ അ॒പോ വസാ॑നാ॒ ദിവ॒മുത്പ॑തംതി ।
ത ആവ॑വൃത്രം॒ത്സദ॑നാദൃ॒തസ്യാദിദ്ഘൃ॒തേന॑ പൃഥി॒വീ വ്യു॑ദ്യതേ ॥ 21

(4-040-05)
ഹം॒സഃ ശു॑ചി॒ഷദ്വസു॑രംതരിക്ഷ॒സദ്ധോതാ॑ വേദി॒ഷദതി॑ഥിര്ദുരോണ॒സത് ।
നൃ॒ഷദ്വ॑ര॒സദൃ॑ത॒സദ്വ്യോ॑മ॒സദ॒ബ്ജാ ഗോ॒ജാ ഋ॑ത॒ജാ അ॑ദ്രി॒ജാ ഋ॒തമ് ॥ 22

(5-040-05)
യത്ത്വാ॑ സൂര്യ॒ സ്വ॑ര്ഭാനു॒സ്തമ॒സാവി॑ധ്യദാസു॒രഃ ।
അക്ഷേ॑ത്രവി॒ദ്യഥാ॑ മു॒ഗ്ധോ ഭുവ॑നാന്യദീധയുഃ ॥ 23

(7-060-01)
യദ॒ദ്യ സൂ॑ര്യ॒ ബ്രവോഽനാ॑ഗാ ഉ॒ദ്യന്മി॒ത്രായ॒ വരു॑ണായ സ॒ത്യമ് ।
വ॒യം ദേ॑വ॒ത്രാദി॑തേ സ്യാമ॒ തവ॑ പ്രി॒യാസോ॑ അര്യമന്ഗൃ॒ണംതഃ॑ ॥ 24

(7-062-01)
ഉത്സൂര്യോ॑ ബൃ॒ഹദ॒ര്ചീംഷ്യ॑ശ്രേത്പു॒രു വിശ്വാ॒ ജനി॑മ॒ മാനു॑ഷാണാമ് ।
സ॒മോ ദി॒വാ ദ॑ദൃശേ॒ രോച॑മാനഃ॒ ക്രത്വാ॑ കൃ॒തഃ സുകൃ॑തഃ ക॒ര്തൃഭി॑ര്ഭൂത് ॥ 25

സ സൂ॑ര്യ॒ പ്രതി॑ പു॒രോ ന॒ ഉദ്ഗാ॑ ഏ॒ഭിഃ സ്തോമേ॑ഭിരേത॒ശേഭി॒രേവൈഃ॑ ।
പ്ര നോ॑ മി॒ത്രായ॒ വരു॑ണായ വോ॒ചോഽനാ॑ഗസോ അര്യ॒മ്ണേ അ॒ഗ്നയേ॑ ച ॥ 26

വി നഃ॑ സ॒ഹസ്രം॑ ശു॒രുധോ॑ രദംത്വൃ॒താവാ॑നോ॒ വരു॑ണോ മി॒ത്രോ അ॒ഗ്നിഃ ।
യച്ഛം॑തു ചം॒ദ്രാ ഉ॑പ॒മം നോ॑ അ॒ര്കമാ നഃ॒ കാമം॑ പൂപുരംതു॒ സ്തവാ॑നാഃ ॥ 27

(7-063-01)
ഉദ്വേ॑തി സു॒ഭഗോ॑ വി॒ശ്വച॑ക്ഷാഃ॒ സാധാ॑രണഃ॒ സൂര്യോ॒ മാനു॑ഷാണാമ് ।
ചക്ഷു॑ര്മി॒ത്രസ്യ॒ വരു॑ണസ്യ ദേ॒വശ്ചര്മേ॑വ॒ യഃ സ॒മവി॑വ്യ॒ക്തമാം॑സി ॥ 28

ഉദ്വേ॑തി പ്രസവീ॒താ ജനാ॑നാം മ॒ഹാന്കേ॒തുര॑ര്ണ॒വഃ സൂര്യ॑സ്യ ।
സ॒മാ॒നം ച॒ക്രം പ॑ര്യാ॒വിവൃ॑ത്സ॒ന്യദേ॑ത॒ശോ വഹ॑തി ധൂ॒ര്​ഷു യു॒ക്തഃ ॥ 29

വി॒ഭ്രാജ॑മാന ഉ॒ഷസാ॑മു॒പസ്ഥാ॑ദ്രേ॒ഭൈരുദേ॑ത്യനുമ॒ദ്യമാ॑നഃ ।
ഏ॒ഷ മേ॑ ദേ॒വഃ സ॑വി॒താ ച॑ച്ഛംദ॒ യഃ സ॑മാ॒നം ന പ്ര॑മി॒നാതി॒ ധാമ॑ ॥ 30

ദി॒വോ രു॒ക്മ ഉ॑രു॒ചക്ഷാ॒ ഉദേ॑തി ദൂ॒രേ അ॑ര്ഥസ്ത॒രണി॒ര്ഭ്രാജ॑മാനഃ ।
നൂ॒നം ജനാഃ॒ സൂര്യേ॑ണ॒ പ്രസൂ॑താ॒ അയ॒ന്നര്ഥാ॑നി കൃ॒ണവ॒ന്നപാം॑സി ॥ 31

യത്രാ॑ ച॒ക്രുര॒മൃതാ॑ ഗാ॒തുമ॑സ്മൈ ശ്യേ॒നോ ന ദീയ॒ന്നന്വേ॑തി॒ പാഥഃ॑ ॥ 32

(7-066-14)
ഉദു॒ ത്യദ്ദ॑ര്​ശ॒തം-വഁപു॑ര്ദി॒വ ഏ॑തി പ്രതിഹ്വ॒രേ ।
യദീ॑മാ॒ശുര്വഹ॑തി ദേ॒വ ഏത॑ശോ॒ വിശ്വ॑സ്മൈ॒ ചക്ഷ॑സേ॒ അര॑മ് ॥ 33

ശീ॒ര്​ഷ്ണഃ ശീ॑ര്​ഷ്ണോ॒ ജഗ॑തസ്ത॒സ്ഥുഷ॒സ്പതിം॑ സ॒മയാ॒ വിശ്വ॒മാ രജഃ॑ ।
സ॒പ്ത സ്വസാ॑രഃ സുവി॒തായ॒ സൂര്യം॒ വഹം॑തി ഹ॒രിതോ॒ രഥേ॑ ॥ 34

തച്ചക്ഷു॑ര്ദേ॒വഹി॑തം ശു॒ക്രമു॒ച്ചര॑ത് ।
പശ്യേ॑മ ശ॒രദഃ॑ ശ॒തം ജീവേ॑മ ശ॒രദഃ॑ ശ॒തമ് ॥ 35

(8-101-11)
ബണ്മ॒ഹാഁ അ॑സി സൂര്യ॒ ബലാ॑ദിത്യ മ॒ഹാഁ അ॑സി ।
മ॒ഹസ്തേ॑ സ॒തോ മ॑ഹി॒മാ പ॑നസ്യതേ॒ഽദ്ധാ ദേ॑വ മ॒ഹാഁ അ॑സി ॥ 36

ബട് സൂ॑ര്യ॒ ശ്രവ॑സാ മ॒ഹാഁ അ॑സി സ॒ത്രാ ദേ॑വ മ॒ഹാഁ അ॑സി ।
മ॒ഹ്നാ ദേ॒വാനാ॑മസു॒ര്യഃ॑ പു॒രോഹി॑തോ വി॒ഭു ജ്യോതി॒രദാ॑ഭ്യമ് ॥ 37

(10-037-01)
നമോ॑ മി॒ത്രസ്യ॒ വരു॑ണസ്യ॒ ചക്ഷ॑സേ മ॒ഹോ ദേ॒വായ॒ തദൃ॒തം സ॑പര്യത ।
ദൂ॒രേ॒ദൃശേ॑ ദേ॒വജാ॑തായ കേ॒തവേ॑ ദി॒വസ്പു॒ത്രായ॒ സൂര്യാ॑യ ശംസത ॥ 38

സാ മാ॑ സ॒ത്യോക്തിഃ॒ പരി॑ പാതു വി॒ശ്വതോ॒ ദ്യാവാ॑ ച॒ യത്ര॑ ത॒തന॒ന്നഹാ॑നി ച ।
വിശ്വ॑മ॒ന്യന്നി വി॑ശതേ॒ യദേജ॑തി വി॒ശ്വാഹാപോ॑ വി॒ശ്വാഹോദേ॑തി॒ സൂര്യഃ॑ ॥ 39

ന തേ॒ അദേ॑വഃ പ്ര॒ദിവോ॒ നി വാ॑സതേ॒ യദേ॑ത॒ശേഭിഃ॑ പത॒രൈ ര॑ഥ॒ര്യസി॑ ।
പ്രാ॒ചീന॑മ॒ന്യദനു॑ വര്തതേ॒ രജ॒ ഉദ॒ന്യേന॒ ജ്യോതി॑ഷാ യാസി സൂര്യ ॥ 40

യേന॑ സൂര്യ॒ ജ്യോതി॑ഷാ॒ ബാധ॑സേ॒ തമോ॒ ജഗ॑ച്ച॒ വിശ്വ॑മുദി॒യര്​ഷി॑ ഭാ॒നുനാ॑ ।
തേനാ॒സ്മദ്വിശ്വാ॒മനി॑രാ॒മനാ॑ഹുതി॒മപാമീ॑വാ॒മപ॑ ദു॒ഷ്വപ്ന്യം॑ സുവ ॥ 41

വിശ്വ॑സ്യ॒ ഹി പ്രേഷി॑തോ॒ രക്ഷ॑സി വ്ര॒തമഹേ॑ലയന്നു॒ച്ചര॑സി സ്വ॒ധാ അനു॑ ।
യദ॒ദ്യ ത്വാ॑ സൂര്യോപ॒ബ്രവാ॑മഹൈ॒ തം നോ॑ ദേ॒വാ അനു॑ മംസീരത॒ ക്രതു॑മ് ॥ 42

തം നോ॒ ദ്യാവാ॑പൃഥി॒വീ തന്ന॒ ആപ॒ ഇംദ്രഃ॑ ശൃണ്വംതു മ॒രുതോ॒ ഹവം॒ വചഃ॑ ।
മാ ശൂനേ॑ ഭൂമ॒ സൂര്യ॑സ്യ സം॒ദൃശി॑ ഭ॒ദ്രം ജീവം॑തോ ജര॒ണാമ॑ശീമഹി ॥ 43

വി॒ശ്വാഹാ॑ ത്വാ സു॒മന॑സഃ സു॒ചക്ഷ॑സഃ പ്ര॒ജാവം॑തോ അനമീ॒വാ അനാ॑ഗസഃ ।
ഉ॒ദ്യംതം॑ ത്വാ മിത്രമഹോ ദി॒വേദി॑വേ॒ ജ്യോഗ്ജീ॒വാഃ പ്രതി॑ പശ്യേമ സൂര്യ ॥ 44

മഹി॒ ജ്യോതി॒ര്ബിഭ്ര॑തം ത്വാ വിചക്ഷണ॒ ഭാസ്വം॑തം॒ ചക്ഷു॑ഷേ ചക്ഷുഷേ॒ മയഃ॑ ।
ആ॒രോഹം॑തം ബൃഹ॒തഃ പാജ॑സ॒സ്പരി॑ വ॒യം ജീ॒വാഃ പ്രതി॑ പശ്യേമ സൂര്യ ॥ 45

യസ്യ॑ തേ॒ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി കേ॒തുനാ॒ പ്ര ചേര॑തേ॒ നി ച॑ വി॒ശംതേ॑ അ॒ക്തുഭിഃ॑ ।
അ॒നാ॒ഗാ॒സ്ത്വേന॑ ഹരികേശ സൂ॒ര്യാഹ്നാ॑ഹ്നാ നോ॒ വസ്യ॑സാവസ്യ॒സോദി॑ഹി ॥ 46

ശം നോ॑ ഭവ॒ ചക്ഷ॑സാ॒ ശം നോ॒ അഹ്നാ॒ ശം ഭാ॒നുനാ॒ ശം ഹി॒മാ ശം ഘൃ॒ണേന॑ ।
യഥാ॒ ശമധ്വം॒ഛമസ॑ദ്ദുരോ॒ണേ തത്സൂ॑ര്യ॒ ദ്രവി॑ണം ധേഹി ചി॒ത്രമ് ॥ 47

അ॒സ്മാകം॑ ദേവാ ഉ॒ഭയാ॑യ॒ ജന്മ॑നേ॒ ശര്മ॑ യച്ഛത ദ്വി॒പദേ॒ ചതു॑ഷ്പദേ ।
അ॒ദത്പിബ॑ദൂ॒ര്ജയ॑മാന॒മാശി॑തം॒ തദ॒സ്മേ ശം-യോഁര॑ര॒പോ ദ॑ധാതന ॥ 48

യദ്വോ॑ ദേവാശ്ചകൃ॒മ ജി॒ഹ്വയാ॑ ഗു॒രു മന॑സോ വാ॒ പ്രയു॑തീ ദേവ॒ഹേല॑നമ് ।
അരാ॑വാ॒ യോ നോ॑ അ॒ഭി ദു॑ച്ഛുനാ॒യതേ॒ തസ്മിം॒തദേനോ॑ വസവോ॒ നി ധേ॑തന ॥ 49

(10-158-01)
സൂര്യോ॑ നോ ദി॒വസ്പാ॑തു॒ വാതോ॑ അം॒തരി॑ക്ഷാത് ।
അ॒ഗ്നിര്നഃ॒ പാര്ഥി॑വേഭ്യഃ ॥ 50

ജോഷാ॑ സവിത॒ര്യസ്യ॑ തേ॒ ഹരഃ॑ ശ॒തം സ॒വാഁ അര്​ഹ॑തി ।
പാ॒ഹി നോ॑ ദി॒ദ്യുതഃ॒ പതം॑ത്യാഃ ॥ 51

ചക്ഷു॑ര്നോ ദേ॒വഃ സ॑വി॒താ ചക്ഷു॑ര്ന ഉ॒ത പര്വ॑തഃ ।
ചക്ഷു॑ര്ധാ॒താ ദ॑ധാതു നഃ ॥ 52

ചക്ഷു॑ര്നോ ധേഹി॒ ചക്ഷു॑ഷേ॒ ചക്ഷു॑ര്വി॒ഖ്യൈ ത॒നൂഭ്യഃ॑ ।
സം ചേ॒ദം-വിഁ ച॑ പശ്യേമ ॥ 53

സു॒സം॒ദൃശം॑ ത്വാ വ॒യം പ്രതി॑ പശ്യേമ സൂര്യ ।
വി പ॑ശ്യേമ നൃ॒ചക്ഷ॑സഃ ॥ 54

(10-170-01)
വി॒ഭ്രാഡ്ബൃ॒ഹത്പി॑ബതു സോ॒മ്യം മധ്വായു॒ര്ദധ॑ദ്യ॒ജ്ഞപ॑താ॒വവി॑ഹ്രുതമ് ।
വാത॑ജൂതോ॒ യോ അ॑ഭി॒രക്ഷ॑തി॒ ത്മനാ॑ പ്ര॒ജാഃ പു॑പോഷ പുരു॒ധാ വി രാ॑ജതി ॥ 55

വി॒ഭ്രാഡ്ബൃ॒ഹത്സുഭൃ॑തം-വാഁജ॒സാത॑മം॒ ധര്മം॑ദി॒വോ ധ॒രുണേ॑ സ॒ത്യമര്പി॑തമ് ।
അ॒മി॒ത്ര॒ഹാ വൃ॑ത്ര॒ഹാ ദ॑സ്യു॒ഹംത॑മം॒ ജ്യോതി॑ര്ജജ്ഞേ അസുര॒ഹാ സ॑പത്ന॒ഹാ ॥ 56

ഇ॒ദം ശ്രേഷ്ഠം॒ ജ്യോതി॑ഷാം॒ ജ്യോതി॑രുത്ത॒മം-വിഁ ॑ശ്വ॒ജിദ്ധ॑ന॒ജിദു॑ച്യതേ ബൃ॒ഹത് ।
വി॒ശ്വ॒ഭ്രാഡ്ഭ്രാ॒ജോ മഹി॒ സൂര്യോ॑ ദൃ॒ശ ഉ॒രു പ॑പ്രഥേ॒ സഹ॒ ഓജോ॒ അച്യു॑തമ് ॥ 57

വി॒ഭ്രാജം॒ജ്യോതി॑ഷാ॒ സ്വ॒1॑രഗ॑ച്ഛോ രോച॒നം ദി॒വഃ ।
യേനേ॒മാ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാ॒ന്യാഭൃ॑താ വി॒ശ്വക॑ര്മണാ വി॒ശ്വദേ॑വ്യാവതാ ॥ 58

(10-189-02)
ആയം ഗൌഃ പൃശ്നി॑രക്രമീ॒ദസ॑ദന്മാ॒തരം॑ പു॒രഃ ।
പി॒തരം॑ ച പ്ര॒യംത്സ്വഃ॑ ॥ 59

അം॒തശ്ച॑രതി രോച॒നാസ്യ പ്രാ॒ണാദ॑പാന॒തീ ।
വ്യ॑ഖ്യന്മഹി॒ഷോ ദിവ॑മ് ॥ 60

ത്രിം॒ശദ്ധാമ॒ വി രാ॑ജതി॒ വാക്പ॑തം॒ഗായ॑ ധീയതേ ।
പ്രതി॒ വസ്തോ॒രഹ॒ ദ്യുഭിഃ॑ ॥ 61

(10-190-01)
ഋ॒തം ച॑ സ॒ത്യം ചാ॒ഭീ॑ദ്ധാ॒ത്തപ॒സോഽധ്യ॑ജായത ।
തതോ॒ രാത്ര്യ॑ജായത॒ തതഃ॑ സമു॒ദ്രോ അ॑ര്ണ॒വഃ ॥ 62

സ॒മു॒ദ്രാദ॑ര്ണ॒വാദധി॑ സം​വഁത്സ॒രോ അ॑ജായത ।
അ॒ഹോ॒രാ॒ത്രാണി॑ വി॒ദധ॒ദ്വിശ്വ॑സ്യ മിഷ॒തോ വ॒ശീ ॥ 63

സൂ॒ര്യാ॒ചം॒ദ്ര॒മസൌ॑ ധാ॒താ യ॑ഥാപൂ॒ര്വമ॑കല്പയത് ।
ദിവം॑ ച പൃഥി॒വീം ചാം॒തരി॑ക്ഷ॒മഥോ॒ സ്വഃ॑ ॥ 64

(10-036-14)
സ॒വി॒താ പ॒ശ്ചാതാ॑ത്സവി॒താ പു॒രസ്താ॑ത്സവി॒തോത്ത॒രാത്താ॑ത്സവി॒താധ॒രാത്താ॑ത് ।
സ॒വി॒താ നഃ॑ സുവതു സ॒ര്വതാ॑തിം സവി॒താ നോ॑ രാസതാം ദീ॒ര്ഘമായുഃ॑ ॥ 65

ഇതി മഹാസൌരമംത്രഃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *