મહા સૌર મંત્રમ્ | Maha Soura Mantra In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(1-50-1)

ઉર્દુ ત્યં જાતવેદસે દેવ-વૈકૃતિ તવઃ | દશે વિશ્વાય સૂર્યમ્

અપ ત્યે તાથવો થયા નક્ષત્રા ચૈત્યનુભિઃ । સુરાય વિષયો

અશ્રમસ્ય કેતવો વિ રશ્મો જનાફ અને

ભ્રાજતો અગ્નેયો યથા

તરવિશ્વદર્શી જ્યોતિર્દિશ સૂર્ય

વિશ્વમાં ભાસે રચનમ્

પ્રત્યક્ દેવાનો પ્રત્યપુર્ણ ષિ માનુષાન કે સ્વદેશે

મેના પાવક ચક્ષસા ભુરહ્યંત જના અનુ ત્વ-વરુણ પશ્યસિ

વિધાર્મષિ જગૃહા વિમાનો અનુભવ

પાષંન્માનિ સૂર્ય

સપ્ત ત્યા હરિતો રહે વનિ દેવ સૂર્પ

‘શોપિંકેશે-વિચક્ષણ

અયુના સપ્ત શોપ્યુલઃ સુરો સ્વસ્થ નથઃ તાભિષ્ઠતિ સ્વર્યુક્તિભિ

ઉદ્વપ તમારિ જ્યોતિષ્ટાંત ઉત્તરમ્ । દેવ દેવત્રા સૂર્યમગન્મ જ્યોતિરુત્તમમ્

ઉદ્યન્નદ્ય મિત્રમહ આરોહન્નુત્તરાં દિવમ્ । ટ્રોગ મર્મ સૂર્ય હરિમાણે ચ નાશય

શુષુ મેં હરિમાણ રોપણાકાસુ દમસિ

અર્થો દારિદ્રવેધુ મે હરિયાણં નિ ધ્વસિ

ઉદગાદયમાદિત્યો વિશ્વન સહસા સહ – ષિતે માઁ રઘયાં અહં દિખતે રધમ

(1-115-01)

ચિત્ર દેવાનામ્દગાદનીક ચક્ષુર્મિત્રસ્ય વણસ્યાગ્નઃ

આપા ઘાવાપૃથિવી અંતરિક્ષ સૂર્ય આત્મા જગતસ્તસ્યુષ

સૂર્યાં દેવીમુસ રોચમાંની મર્યો ન ધોષામન્પતિ પશ્ચાત્તા

પત્રા નો દેવદંતી પુત્રને વિ~તે પ્રતિ બહાર્ય બદ્રમ્

બડા અથા હરિતા સૂર્પા ચિંતા અંતના અનુમાઇસ કે નમસ્કૃત દિવ આપૃષ્ઠા, પરિ વાષિી પતિ સ0

તસૂર્યસ્ય દેવત્વ તમહિત્વ મધ્યા કર્નોર્વિતત સે જભાર

પદેયુક્ત હરિતઃ સધસ્યાદાદ્રાત્રી વાસતનુતે સિમમૈં

તન્મિત્રસ્ય વરુણસ્યાભિચક્ષે સૂર્યો રૂપ ફણુને ધોરુપસ્યું । ‘ અનંતમન્યદુશદસ્ય પાજઃ કૃષ્ણમન્યદ્ધરિતઃ સં ભરતિ

અદ્યા દેવા ઉદિતા સૂર્યસ્ય નિરહસઃ પિતા નિરવદ્યાત્

તન્નો મિત્રો વરુણો સિંધુઃ પૃથિવી ઉત ધૌ

(1-164-46)

ઇંદ્ર મિત્ર-વરુણમગ્નિમાહુરથો દિવ્યઃ સ સુપર્ણો ગરુમાન્

એક સદ્ધિમા બહુધા વદત્યગ્નિ-યમ માતરિશ્વાનમાહુઃ

કૃષ્ણે નિયાન હરયઃ સુપર્ણા અપો વસાના દિવમુત્પતિ આવવૃત્રસદનાદતસ્યાદિતેનું પૃથિવી વ્હેવતે

(4-040-05)

હસઃ શુચિષસુરરિક્ષસદ્ધોના વૈદિયા તિથિદુરાણતત્

નૃપરસતસોમસદજા ગોજા ઋતજા અતિજા તમ્

(5:040-05)

પવા સૂર્ય સ્વર્ભનુસ્તમસાવિષ્ટદાસુર

અક્ષત્રવિધવા મુક્યો ભુવનન્યદીધઃ

(7-060-01)

યદા સૂર્ય બ્રવોડનાગા ઉઘન્મિત્રાય વણાય સત્યમ્ । ૨ દત્રાદિત સ્થામ તત્વ પ્રિયાસો અર્ધમગુર્ણતઃ

(7-062-01)

ઉસૂર્યા બૃહદર્શીષ્યશ્રેત્પુરુ વિશ્વા જનિમ માનુષાણામ્

સમો દિવા દર્શે રોચમાનઃ ધ્રુત્વા કૃતઃ સુકૃતઃ કતૃભિભૂત

સૂર્ય પ્રતિ પુરો ન ઉદ્રા ઐભિઃ સ્ટોર્મભિરેતશેભિરેવઃ

પ્રેનો મિત્રાય વરુણાય વોચોડનાગસો અર્યણે અગ્નય ચ

વિનઃ સહસ્ર શુધી રćત્વતાવાનો વરુણો મિત્રો અગ્નિઃ

ચઋતુ ચંદ્રા ઉપમ નો અર્કમા નઃ કાર્ય પૂપુરંતુ સ્તવાનાઃ

(7-063-01)

ઉદ્ગતિ સુભગી વિશ્વચક્ષાઃ સાધારણઃ સૂક્ષ્મ માનુષાણામ્ચ

ક્ષુમિત્રા વ ાસ્ય દેવવ યઃ સમવિવ્યક્તમાંસિ

ઉતિ પ્રસવીતી જનોની મહાકેતુરર્ણવઃ સૂર્યસ્ય સમાને ચઢે પર્યાવિવસન્યદેતશી વહેંતિ પૂરપુ યુક્તઃ

વિભ્રાજમાન ઉપસમુપાદ્રંભદેત્વનુમધમાનઃ

અન્ય મે દેવઃ સવિતા ચછંદ ધઃ સંમાને ન પ્રમિનાતિ ધામ

હો જન્મ ઉત્પના ઉદ્દેહિ દરે અર્થસ્તરશામાના

નૂને હની સૂર્યણ પ્રસના અપોન ગવન્નસિ

યંત્રા ચક્રુરમૃતા ગાતુમર્સી શ્યનો ન દીયન્ન-વેતિ પાર્થઃ

(7-066-14)

ઉર્દુ ત્યદર્શન-વૈપુદ્ધિ અતિ પ્રતિ રે

યદોમાસૂર્વકૃતિ દેવ એશો વિશ્વરી ચક્ષસે અરમ્

શીષ્ણા શો જગતસ્તરનુષસ્પતિ સમય વિશ્વમાં રજા

સપ્ત સાસારા સુચિતાય સૂર્ય પદ્ધતિ હરિતો રચે

નય્યાવહિત શુક્ષુરત્

પશ્લેમ શરદ- શતં જીવેમ શરદઃ શતમ્

(8-101-11)

બમહીં અસિ સૂર્ય બળાદિત્ય મહીં અસિ

માને સતતં ક્રિમ પરતંદ્ધા દેવ મહીં અસિ

બટ્ સૂર્ય શ્રવસા મહીં અસિ સત્રા દેવ મહીં અસિ

મહ્વા દેવાનામસુર્ય પુરોહિતો વિષ્ણુ જ્યોતિરદાભ્યમ્

(10-037-01)

નમો મિત્રસ્ય વરુણસ્ય ચક્ષસે મહો દેવાય તદૂત સંપર્યત દરદ દેવજાતાપ કેતવે વિપુત્રાય સૂર્યાય શસ્ત

સા મા સત્યોક્તિ પર પાતુ વિશ્વતો ઘાવા ચ પત્ર તતનાનિ ચ

વિશ્વમન્યત્ર વિશને પ્રદેશતિ વિશ્વાહમાં વિશ્વાોતિ સૂર્ય

ન તે ખદેવઃ પ્રદિવો નિવાસી પ્રદેશોભિઃ પતરે પશિ । પ્રાચીનમહદનું વર્તને રસ ઉત્ત્પન સુધી તા મારું સર્પ

યેન સૂર્ય જ્યોતિષા બાધસે તમો જગચ્ચ વિશ્વમુદિયષિ ભાનુના તેનાસ્મદ્વિશ્વામનિરામનાહુતિમપામીવામપ દુષ્કખ્ય સુવ

વિશ્વસ્ય હિ પ્રેષિતો રક્ષસિ વ્રતમહેળપન્નુચ્ચરસિ સ્વધા અનુ । યદ્ય ત્વા સૂર્યોપબ્રવામહ તં નો દેવા અનુ મંસીરત ક્રતુમ્

તેનો ધાવાપૃથિવી તંત્ર આપ ઇંદ્રઃ શૃણ્વતુ મરુતો હવે વચઃ મા શૂને ભ્રમ સૂર્યસ્ય સંદૃશિ ભદ્રં જીવંતો જરણામશીમહિ

વિશ્વાહા ત્યા સુમનસ સુચક્ષસ પ્રજાવતો અનમોવા અનાગસઃ । ઉદ્યત ત્યા મિત્રમહો દિવેદિવે જ્યોજીવાઃ પ્રતિ પક્ષેમ સૂર્ય

મહિ જ્યોતિર્બિભ્રત ત્યા વિચક્ષણ ભાવત ચક્ષુષે ચક્ષુષે મયઃ

આરોને.

બૃહતા

પાજસસ્પરિ વયે જીવાઃ પ્રતિ પક્ષેમ સૂર્ય

યસ્યું તે વિશ્વા ભુવનાનિ કેતુના પ્ર ચેરને નિચે વિશેતે અસ્તુભિ

અનાગાસ્વૈને હરિકેશ સૂર્યા 16ા નો વસ્યસાવસ્યસોદિહિં

શું નો ભવ ચક્ષસા શ નો અહ્વા શે ભાનુના શ હિમા શું પૂણેને

થયા શમવંછમસદુરોણે તમેં દ્રવિણ ઘેહિ ચિત્રમ્

અસ્માક દૈવી ઉભયાય જન્મને શર્મ થત દ્વિપદ ચતુષ્પદ અદષિબદૂર્જયમાનમાંશિત નંદો શે-પોર૨ો દધાતન

યુદ્ધો દેવાાકૃમ જિલ્પા ગુરુ મનેસો વા પ્રયતી દેવો નમ્

અરવા માનો અભિ દુચ્છનાયતે તસ્મિતદનો વસવો નિર્ધન

(10-158-01)

સૂર્ય ની પિતુ વાર્તા અંતરિક્ષાનું

અગ્નિને પાર્થિવેભ્યઃ

જોયા સવિતર્યસ્ય તે હરુ શત સવાઁ અતિ

પાહિ ની વિદ્યુત પતંત્મદ

ચક્ષુના દેવઃ સવિતા ચક્ષને ઉત પર્વતઃ ચક્ષુર્વાના દધાતુ નઃ

તુની ઇહિ મસૂર્ય પર્વની મુખ્ય

સં ગ્રે-વિં ચ પશ્યમ

સુસંદેશ ત્યા વર્ષ પ્રતિ પશ્લેમ સૂર્ય

વિપશ્યમ નૃચક્ષસઃ

(10-170-01)

વિબ્રાહત્યિનું સૌધ્ધ વાયુધ્ધદ્યાપતાવિકૃતમ્ વાતજૂતો માં અભિયાતિ મના પ્રજાઃ પુપોષ પુરુસ્થા વિરાજર્તિ

વિજાબૃહત્સુકાતા જતા ધીનો ધરુણે અત્યર્પતમ્ અમિત્રતા બહા દહ્યુહતમ જ્યોતિ છો અસુરહા સપનહી

છે. શ્રેષ્ઠ જ્યોતિષ, જ્યોતિરુ તમ-વિજિદ્ધજિદુગ્મતે બુહા વિષાકાજો મંહિ સૂર્પી દશ ઉરુ પ્રત્યે સહ ઓજો અમ્રુત

વિભાજ્વીતિયા હ1 ગયો રોંગન દિવા

જૈનમાં વિશ્વા ભુવાન્યાલતા વિશ્વકર્મણ, વિશ્વવ્યાવતા દ

(10-189-02)

આપે ગીઃ પૃષ્ઠિરમદમાન્યાતર પુરા

પિતર ચ પ્રયત્સ્વઃ

અતાતિ રોગનાશ્ય પ્રાસાદમાનતી માજી દિવમાં

શિદ્ધામ વિ રજતિ વાપતંગો પીધો

પ્રતિ વસ્તોરહ દુભિઃ

(10-190-01)

અને તે સત્ય ચાભી દ્રારાપસોડમ્બજાવત તની રાજ્યજાયન તતા સમુદ્રો આણંવઃ

સમુદ્રાર્ણવાદો સંવત્સરો અજાવત ( અહોશત્રાણિ વિધ્ધતિ વિષતો વી

રૂપવાસી શાંતા પણ વધતુ

કિવ ચે પૂવિધી ચાતરિક્ષમથી સ્વ

(10-036-14)

સંર્વત પંચાનામવિતા પૂરતાં સરિતોનીતપનનું કે મા ના સંત સંતતિ સવિતા નો રસતો લવાયું

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *