ஸூர்ய மண்ட³ல ஸ்தோத்ரம் | Surya Mandala Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நமோஸ்து ஸூர்யாய ஸஹஸ்ரரஶ்மயே
ஸஹஸ்ரஶாகா²ன்வித ஸம்ப⁴வாத்மனே ।
ஸஹஸ்ரயோகோ³த்³ப⁴வ பா⁴வபா⁴கி³னே
ஸஹஸ்ரஸங்க்³யாயுத⁴தா⁴ரிணே நம: ॥ 1 ॥

யன்மண்ட³லம் தீ³ப்திகரம் விஶாலம்
ரத்னப்ரப⁴ம் தீவ்ரமனாதி³ரூபம் ।
தா³ரித்³ர்யது³:க²க்ஷயகாரணம் ச
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 2 ॥

யன்மண்ட³லம் தே³வக³ணை: ஸுபூஜிதம்
விப்ரை: ஸ்துதம் பா⁴வனமுக்திகோவித³ம் ।
தம் தே³வதே³வம் ப்ரணமாமி ஸூர்யம்
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 3 ॥

யன்மண்ட³லம் ஜ்ஞானக⁴னந்த்வக³ம்யம்
த்ரைலோக்யபூஜ்யம் த்ரிகு³ணாத்மரூபம் ।
ஸமஸ்ததேஜோமயதி³வ்யரூபம்
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 4 ॥

யன்மண்ட³லம் கூ³ட⁴மதிப்ரபோ³த⁴ம்
த⁴ர்மஸ்ய வ்ருத்³தி⁴ம் குருதே ஜனானாம் ।
யத்ஸர்வபாபக்ஷயகாரணம் ச
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 5 ॥

யன்மண்ட³லம் வ்யாதி⁴வினாஶத³க்ஷம்
யத்³ருக்³யஜு: ஸாமஸு ஸம்ப்ரகீ³தம் ।
ப்ரகாஶிதம் யேன ச பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸ்வ:
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 6 ॥

யன்மண்ட³லம் வேத³விதோ³ வத³ன்தி
கா³யன்தி யச்சாரணஸித்³த⁴ஸங்கா⁴: ।
யத்³யோகி³னோ யோகஜ³ுஷாம் ச ஸங்கா⁴:
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 7 ॥

யன்மண்ட³லம் ஸர்வஜனைஶ்ச பூஜிதம்
ஜ்யோதிஶ்ச குர்யாதி³ஹ மர்த்யலோகே ।
யத்காலகாலாத்³யமனாதி³ரூபம்
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 8 ॥

யன்மண்ட³லம் விஷ்ணுசதுர்முகா²க்²யம்
யத³க்ஷரம் பாபஹரம் ஜனானாம் ।
யத்காலகல்பக்ஷயகாரணம் ச
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 9 ॥

யன்மண்ட³லம் விஶ்வஸ்ருஜம் ப்ரஸித்³த⁴ம்
உத்பத்திரக்ஷப்ரல்த³ய ப்ரக³ல்ப⁴ம் ।
யஸ்மின் ஜக³த்ஸம்ஹரதேகி²லம் ச
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 1௦ ॥

யன்மண்ட³லம் ஸர்வக³தஸ்ய விஷ்ணோ:
ஆத்மா பரம்‍தா⁴ம விஶுத்³த⁴தத்த்வம் ।
ஸூக்ஷ்மான்தரைர்யோக³பதா²னுக³ம்யம்
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 11 ॥

யன்மண்ட³லம் வேத³விதோ³பகீ³தம்
யத்³யோகி³னாம் யோக³ பதா²னுக³ம்யம் ।
தத்ஸர்வ வேத்³யம் ப்ரணமாமி ஸூர்யம்
புனாது மாம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ॥ 12 ॥

ஸூர்யமண்ட³லஸு ஸ்தோத்ரம் ய: படே²த்ஸததம் நர: ।
ஸர்வபாபவிஶுத்³தா⁴த்மா ஸூர்யலோகே மஹீயதே ॥

இதி ஶ்ரீ ப⁴விஷ்யோத்தரபுராணே ஶ்ரீ க்ருஷ்ணார்ஜுன ஸம்வாதே³ ஸூர்யமண்ட³ல ஸ்தோத்ரம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *