సూర్య మండల స్తోత్రం | Surya Mandala Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

నమోఽస్తు సూర్యాయ సహస్రరశ్మయే
సహస్రశాఖాన్విత సంభవాత్మనే ।
సహస్రయోగోద్భవ భావభాగినే
సహస్రసంఖ్యాయుధధారిణే నమః ॥ 1 ॥

యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం
రత్నప్రభం తీవ్రమనాదిరూపమ్ ।
దారిద్ర్యదుఃఖక్షయకారణం చ
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 2 ॥

యన్మండలం దేవగణైః సుపూజితం
విప్రైః స్తుతం భావనముక్తికోవిదమ్ ।
తం దేవదేవం ప్రణమామి సూర్యం
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 3 ॥

యన్మండలం జ్ఞానఘనంత్వగమ్యం
త్రైలోక్యపూజ్యం త్రిగుణాత్మరూపమ్ ।
సమస్తతేజోమయదివ్యరూపం
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 4 ॥

యన్మండలం గూఢమతిప్రబోధం
ధర్మస్య వృద్ధిం కురుతే జనానామ్ ।
యత్సర్వపాపక్షయకారణం చ
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 5 ॥

యన్మండలం వ్యాధివినాశదక్షం
యదృగ్యజుః సామసు సంప్రగీతమ్ ।
ప్రకాశితం యేన చ భూర్భువః స్వః
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 6 ॥

యన్మండలం వేదవిదో వదంతి
గాయంతి యచ్చారణసిద్ధసంఘాః ।
యద్యోగినో యోగజుషాం చ సంఘాః
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 7 ॥

యన్మండలం సర్వజనైశ్చ పూజితం
జ్యోతిశ్చ కుర్యాదిహ మర్త్యలోకే ।
యత్కాలకాలాద్యమనాదిరూపం
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 8 ॥

యన్మండలం విష్ణుచతుర్ముఖాఖ్యం
యదక్షరం పాపహరం జనానామ్ ।
యత్కాలకల్పక్షయకారణం చ
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 9 ॥

యన్మండలం విశ్వసృజం ప్రసిద్ధం
ఉత్పత్తిరక్షప్రళయ ప్రగల్భమ్ ।
యస్మిన్ జగత్సంహరతేఽఖిలం చ
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 10 ॥

యన్మండలం సర్వగతస్య విష్ణోః
ఆత్మా పరం‍ధామ విశుద్ధతత్త్వమ్ ।
సూక్ష్మాంతరైర్యోగపథానుగమ్యం
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 11 ॥

యన్మండలం వేదవిదోపగీతం
యద్యోగినాం యోగ పథానుగమ్యమ్ ।
తత్సర్వ వేద్యం ప్రణమామి సూర్యం
పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ ॥ 12 ॥

సూర్యమండలసు స్తోత్రం యః పఠేత్సతతం నరః ।
సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా సూర్యలోకే మహీయతే ॥

ఇతి శ్రీ భవిష్యోత్తరపురాణే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే సూర్యమండల స్తోత్రమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *