ગણેશ મહિમ્ના સ્તોત્રમ્ | Ganesh Mahimna Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

અનિર્વાચ્યં રૂપં સ્તવન નિકરો યત્ર ગળિતઃ તથા વક્ષ્યે સ્તોત્રં પ્રથમ પુરુષસ્યાત્ર મહતઃ ।
યતો જાતં વિશ્વસ્થિતિમપિ સદા યત્ર વિલયઃ સકીદૃગ્ગીર્વાણઃ સુનિગમ નુતઃ શ્રીગણપતિઃ ॥ 1 ॥

ગકારો હેરંબઃ સગુણ ઇતિ પું નિર્ગુણમયો દ્વિધાપ્યેકોજાતઃ પ્રકૃતિ પુરુષો બ્રહ્મ હિ ગણઃ ।
સ ચેશશ્ચોત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરોયં પ્રમથકો યતોભૂતં ભવ્યં ભવતિ પતિરીશો ગણપતિઃ ॥ 2 ॥

ગકારઃ કંઠોર્ધ્વં ગજમુખસમો મર્ત્યસદૃશો ણકારઃ કંઠાધો જઠર સદૃશાકાર ઇતિ ચ ।
અધોભાવઃ કટ્યાં ચરણ ઇતિ હીશોસ્ય ચ તમઃ વિભાતીત્થં નામ ત્રિભુવન સમં ભૂ ર્ભુવ સ્સુવઃ ॥ 3 ॥

ગણાધ્યક્ષો જ્યેષ્ઠઃ કપિલ અપરો મંગળનિધિઃ દયાળુર્હેરંબો વરદ ઇતિ ચિંતામણિ રજઃ ।
વરાનીશો ઢુંઢિર્ગજવદન નામા શિવસુતો મયૂરેશો ગૌરીતનય ઇતિ નામાનિ પઠતિ ॥ 4 ॥

મહેશોયં વિષ્ણુઃ સ કવિ રવિરિંદુઃ કમલજઃ ક્ષિતિ સ્તોયં વહ્નિઃ શ્વસન ઇતિ ખં ત્વદ્રિરુદધિઃ ।
કુજસ્તારઃ શુક્રો પુરુરુડુ બુધોગુચ્ચ ધનદો યમઃ પાશી કાવ્યઃ શનિરખિલ રૂપો ગણપતિઃ ॥5 ॥

મુખં વહ્નિઃ પાદૌ હરિરસિ વિધાત પ્રજનનં રવિર્નેત્રે ચંદ્રો હૃદય મપિ કામોસ્ય મદન ।
કરૌ શુક્રઃ કટ્યામવનિરુદરં ભાતિ દશનં ગણેશસ્યાસન્ વૈ ક્રતુમય વપુ શ્ચૈવ સકલમ્ ॥ 6 ॥

સિતે ભાદ્રે માસે પ્રતિશરદિ મધ્યાહ્ન સમયે મૃદો મૂર્તિં કૃત્વા ગણપતિતિથૌ ઢુંઢિ સદૃશીમ્ ।
સમર્ચત્યુત્સાહઃ પ્રભવતિ મહાન્ સર્વસદને વિલોક્યાનંદસ્તાં પ્રભવતિ નૃણાં વિસ્મય ઇતિ ॥7 ॥

ગણેશદેવસ્ય માહાત્મ્યમેતદ્યઃ શ્રાવયેદ્વાપિ પઠેચ્ચ તસ્ય ।
ક્લેશા લયં યાંતિ લભેચ્ચ શીઘ્રં શ્રીપુત્ત્ર વિદ્યાર્થિ ગૃહં ચ મુક્તિમ્ ॥ 8 ॥

॥ ઇતિ શ્રી ગણેશ મહિમ્ન સ્તોત્રમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *