ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Ganesh Mahimna Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನ ನಿಕರೋ ಯತ್ರ ಗಳಿತಃ ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷಸ್ಯಾತ್ರ ಮಹತಃ ।
ಯತೋ ಜಾತಂ ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿಮಪಿ ಸದಾ ಯತ್ರ ವಿಲಯಃ ಸಕೀದೃಗ್ಗೀರ್ವಾಣಃ ಸುನಿಗಮ ನುತಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ ॥ 1 ॥

ಗಕಾರೋ ಹೇರಂಬಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ಪುಂ ನಿರ್ಗುಣಮಯೋ ದ್ವಿಧಾಪ್ಯೇಕೋಜಾತಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಗಣಃ ।
ಸ ಚೇಶಶ್ಚೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕರೋಯಂ ಪ್ರಮಥಕೋ ಯತೋಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತಿ ಪತಿರೀಶೋ ಗಣಪತಿಃ ॥ 2 ॥

ಗಕಾರಃ ಕಂಠೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜಮುಖಸಮೋ ಮರ್ತ್ಯಸದೃಶೋ ಣಕಾರಃ ಕಂಠಾಧೋ ಜಠರ ಸದೃಶಾಕಾರ ಇತಿ ಚ ।
ಅಧೋಭಾವಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣ ಇತಿ ಹೀಶೋಸ್ಯ ಚ ತಮಃ ವಿಭಾತೀತ್ಥಂ ನಾಮ ತ್ರಿಭುವನ ಸಮಂ ಭೂ ರ್ಭುವ ಸ್ಸುವಃ ॥ 3 ॥

ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕಪಿಲ ಅಪರೋ ಮಂಗಳನಿಧಿಃ ದಯಾಳುರ್ಹೇರಂಬೋ ವರದ ಇತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಜಃ ।
ವರಾನೀಶೋ ಢುಂಢಿರ್ಗಜವದನ ನಾಮಾ ಶಿವಸುತೋ ಮಯೂರೇಶೋ ಗೌರೀತನಯ ಇತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠತಿ ॥ 4 ॥

ಮಹೇಶೋಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ ಕವಿ ರವಿರಿಂದುಃ ಕಮಲಜಃ ಕ್ಷಿತಿ ಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿಃ ಶ್ವಸನ ಇತಿ ಖಂ ತ್ವದ್ರಿರುದಧಿಃ ।
ಕುಜಸ್ತಾರಃ ಶುಕ್ರೋ ಪುರುರುಡು ಬುಧೋಗುಚ್ಚ ಧನದೋ ಯಮಃ ಪಾಶೀ ಕಾವ್ಯಃ ಶನಿರಖಿಲ ರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ ॥5 ॥

ಮುಖಂ ವಹ್ನಿಃ ಪಾದೌ ಹರಿರಸಿ ವಿಧಾತ ಪ್ರಜನನಂ ರವಿರ್ನೇತ್ರೇ ಚಂದ್ರೋ ಹೃದಯ ಮಪಿ ಕಾಮೋಸ್ಯ ಮದನ ।
ಕರೌ ಶುಕ್ರಃ ಕಟ್ಯಾಮವನಿರುದರಂ ಭಾತಿ ದಶನಂ ಗಣೇಶಸ್ಯಾಸನ್ ವೈ ಕ್ರತುಮಯ ವಪು ಶ್ಚೈವ ಸಕಲಮ್ ॥ 6 ॥

ಸಿತೇ ಭಾದ್ರೇ ಮಾಸೇ ಪ್ರತಿಶರದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯೇ ಮೃದೋ ಮೂರ್ತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಣಪತಿತಿಥೌ ಢುಂಢಿ ಸದೃಶೀಮ್ ।
ಸಮರ್ಚತ್ಯುತ್ಸಾಹಃ ಪ್ರಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಸರ್ವಸದನೇ ವಿಲೋಕ್ಯಾನಂದಸ್ತಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ನೃಣಾಂ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ ॥7 ॥

ಗಣೇಶದೇವಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮೇತದ್ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಪಿ ಪಠೇಚ್ಚ ತಸ್ಯ ।
ಕ್ಲೇಶಾ ಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಲಭೇಚ್ಚ ಶೀಘ್ರಂ ಶ್ರೀಪುತ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೃಹಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಮ್ ॥ 8 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *