ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Nataraja Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಅಥ ಚರಣಶೃಂಗರಹಿತ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸದಂಚಿತ-ಮುದಂಚಿತ ನಿಕುಂಚಿತ ಪದಂ ಝಲಝಲಂ-ಚಲಿತ ಮಂಜು ಕಟಕಮ್ ।
ಪತಂಜಲಿ ದೃಗಂಜನ-ಮನಂಜನ-ಮಚಂಚಲಪದಂ ಜನನ ಭಂಜನ ಕರಮ್ ।
ಕದಂಬರುಚಿಮಂಬರವಸಂ ಪರಮಮಂಬುದ ಕದಂಬ ಕವಿಡಂಬಕ ಗಲಂ
ಚಿದಂಬುಧಿ ಮಣಿಂ ಬುಧ ಹೃದಂಬುಜ ರವಿಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 1 ॥

ಹರಂ ತ್ರಿಪುರ ಭಂಜನ-ಮನಂತಕೃತಕಂಕಣ-ಮಖಂಡದಯ-ಮಂತರಹಿತಂ
ವಿರಿಂಚಿಸುರಸಂಹತಿಪುರಂಧರ ವಿಚಿಂತಿತಪದಂ ತರುಣಚಂದ್ರಮಕುಟಮ್ ।
ಪರಂ ಪದ ವಿಖಂಡಿತಯಮಂ ಭಸಿತ ಮಂಡಿತತನುಂ ಮದನವಂಚನ ಪರಂ
ಚಿರಂತನಮಮುಂ ಪ್ರಣವಸಂಚಿತನಿಧಿಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 2 ॥

ಅವಂತಮಖಿಲಂ ಜಗದಭಂಗ ಗುಣತುಂಗಮಮತಂ ಧೃತವಿಧುಂ ಸುರಸರಿತ್-
ತರಂಗ ನಿಕುರುಂಬ ಧೃತಿ ಲಂಪಟ ಜಟಂ ಶಮನದಂಭಸುಹರಂ ಭವಹರಮ್ ।
ಶಿವಂ ದಶದಿಗಂತರ ವಿಜೃಂಭಿತಕರಂ ಕರಲಸನ್ಮೃಗಶಿಶುಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಹರಂ ಶಶಿಧನಂಜಯಪತಂಗನಯನಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 3 ॥

ಅನಂತನವರತ್ನವಿಲಸತ್ಕಟಕಕಿಂಕಿಣಿಝಲಂ ಝಲಝಲಂ ಝಲರವಂ
ಮುಕುಂದವಿಧಿ ಹಸ್ತಗತಮದ್ದಲ ಲಯಧ್ವನಿಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿತ ನರ್ತನ ಪದಮ್ ।
ಶಕುಂತರಥ ಬರ್ಹಿರಥ ನಂದಿಮುಖ ಭೃಂಗಿರಿಟಿಸಂಘನಿಕಟಂ ಭಯಹರಂ
ಸನಂದ ಸನಕ ಪ್ರಮುಖ ವಂದಿತ ಪದಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 4 ॥

ಅನಂತಮಹಸಂ ತ್ರಿದಶವಂದ್ಯ ಚರಣಂ ಮುನಿ ಹೃದಂತರ ವಸಂತಮಮಲಂ
ಕಬಂಧ ವಿಯದಿಂದ್ವವನಿ ಗಂಧವಹ ವಹ್ನಿಮಖ ಬಂಧುರವಿಮಂಜು ವಪುಷಮ್ ।
ಅನಂತವಿಭವಂ ತ್ರಿಜಗದಂತರ ಮಣಿಂ ತ್ರಿನಯನಂ ತ್ರಿಪುರ ಖಂಡನ ಪರಂ
ಸನಂದ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಪದಂ ಸಕರುಣಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 5 ॥

ಅಚಿಂತ್ಯಮಲಿವೃಂದ ರುಚಿ ಬಂಧುರಗಲಂ ಕುರಿತ ಕುಂದ ನಿಕುರುಂಬ ಧವಲಂ
ಮುಕುಂದ ಸುರ ವೃಂದ ಬಲ ಹಂತೃ ಕೃತ ವಂದನ ಲಸಂತಮಹಿಕುಂಡಲ ಧರಮ್ ।
ಅಕಂಪಮನುಕಂಪಿತ ರತಿಂ ಸುಜನ ಮಂಗಲನಿಧಿಂ ಗಜಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಧನಂಜಯ ನುತಂ ಪ್ರಣತ ರಂಜನಪರಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 6 ॥

ಪರಂ ಸುರವರಂ ಪುರಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಜನಿತ ದಂತಿಮುಖ ಷಣ್ಮುಖಮಮುಂ
ಮೃಡಂ ಕನಕ ಪಿಂಗಲ ಜಟಂ ಸನಕ ಪಂಕಜ ರವಿಂ ಸುಮನಸಂ ಹಿಮರುಚಿಮ್ ।
ಅಸಂಘಮನಸಂ ಜಲಧಿ ಜನ್ಮಗರಲಂ ಕವಲಯಂತ ಮತುಲಂ ಗುಣನಿಧಿಂ
ಸನಂದ ವರದಂ ಶಮಿತಮಿಂದು ವದನಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 7 ॥

ಅಜಂ ಕ್ಷಿತಿರಥಂ ಭುಜಗಪುಂಗವಗುಣಂ ಕನಕ ಶೃಂಗಿ ಧನುಷಂ ಕರಲಸತ್
ಕುರಂಗ ಪೃಥು ಟಂಕ ಪರಶುಂ ರುಚಿರ ಕುಂಕುಮ ರುಚಿಂ ಡಮರುಕಂ ಚ ದಧತಮ್ ।
ಮುಕುಂದ ವಿಶಿಖಂ ನಮದವಂಧ್ಯ ಫಲದಂ ನಿಗಮ ವೃಂದ ತುರಗಂ ನಿರುಪಮಂ
ಸ ಚಂಡಿಕಮಮುಂ ಝಟಿತಿ ಸಂಹೃತಪುರಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 8 ॥

ಅನಂಗಪರಿಪಂಥಿನಮಜಂ ಕ್ಷಿತಿ ಧುರಂಧರಮಲಂ ಕರುಣಯಂತಮಖಿಲಂ
ಜ್ವಲಂತಮನಲಂ ದಧತಮಂತಕರಿಪುಂ ಸತತಮಿಂದ್ರ ಸುರವಂದಿತಪದಮ್ ।
ಉದಂಚದರವಿಂದಕುಲ ಬಂಧುಶತ ಬಿಂಬರುಚಿ ಸಂಹತಿ ಸುಗಂಧಿ ವಪುಷಂ
ಪತಂಜಲಿ ನುತಂ ಪ್ರಣವ ಪಂಜರ ಶುಕಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಸ್ತವಮಮುಂ ಭುಜಗಪುಂಗವ ಕೃತಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠತಿ ಯಃ ಕೃತಮುಖಃ
ಸದಃ ಪ್ರಭುಪದ ದ್ವಿತಯದರ್ಶನಪದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಚರಣ ಶೃಂಗ ರಹಿತಮ್ ।
ಸರಃ ಪ್ರಭವ ಸಂಭವ ಹರಿತ್ಪತಿ ಹರಿಪ್ರಮುಖ ದಿವ್ಯನುತ ಶಂಕರಪದಂ
ಸ ಗಚ್ಛತಿ ಪರಂ ನ ತು ಜನುರ್ಜಲನಿಧಿಂ ಪರಮದುಃಖಜನಕಂ ದುರಿತದಮ್ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿಮುನಿ ಪ್ರಣೀತಂ ಚರಣಶೃಂಗರಹಿತ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *