സംതാന ഗോപാല സ്തോത്രമ് | Santana Gopala Stotram Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശ്രീശം കമലപത്രാക്ഷം ദേവകീനംദനം ഹരിമ് ।
സുതസംപ്രാപ്തയേ കൃഷ്ണം നമാമി മധുസൂദനമ് ॥ 1 ॥

നമാമ്യഹം വാസുദേവം സുതസംപ്രാപ്തയേ ഹരിമ് ।
യശോദാംകഗതം ബാലം ഗോപാലം നംദനംദനമ് ॥ 2 ॥

അസ്മാകം പുത്രലാഭായ ഗോവിംദം മുനിവംദിതമ് ।
നമാമ്യഹം വാസുദേവം ദേവകീനംദനം സദാ ॥ 3 ॥

ഗോപാലം ഡിംഭകം വംദേ കമലാപതിമച്യുതമ് ।
പുത്രസംപ്രാപ്തയേ കൃഷ്ണം നമാമി യദുപുംഗവമ് ॥ 4 ॥

പുത്രകാമേഷ്ടിഫലദം കംജാക്ഷം കമലാപതിമ് ।
ദേവകീനംദനം വംദേ സുതസംപ്രാപ്തയേ മമ ॥ 5 ॥

പദ്മാപതേ പദ്മനേത്ര പദ്മനാഭ ജനാര്ദന ।
ദേഹി മേ തനയം ശ്രീശ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ॥ 6 ॥

യശോദാംകഗതം ബാലം ഗോവിംദം മുനിവംദിതമ് ।
അസ്മാകം പുത്ര ലാഭായ നമാമി ശ്രീശമച്യുതമ് ॥ 7 ॥

ശ്രീപതേ ദേവദേവേശ ദീനാര്തിര്ഹരണാച്യുത ।
ഗോവിംദ മേ സുതം ദേഹി നമാമി ത്വാം ജനാര്ദന ॥ 8 ॥

ഭക്തകാമദ ഗോവിംദ ഭക്തരക്ഷ ശുഭപ്രദ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ രുക്മിണീവല്ലഭ പ്രഭോ ॥ 9 ॥

രുക്മിണീനാഥ സര്വേശ ദേഹി മേ തനയം സദാ ।
ഭക്തമംദാര പദ്മാക്ഷ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 10 ॥

ദേവകീസുത ഗോവിംദ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 11 ॥

വാസുദേവ ജഗദ്വംദ്യ ശ്രീപതേ പുരുഷോത്തമ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 12 ॥

കംജാക്ഷ കമലാനാഥ പരകാരുണികോത്തമ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 13 ॥

ലക്ഷ്മീപതേ പദ്മനാഭ മുകുംദ മുനിവംദിത ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 14 ॥

കാര്യകാരണരൂപായ വാസുദേവായ തേ സദാ ।
നമാമി പുത്രലാഭാര്ഥം സുഖദായ ബുധായ തേ ॥ 15 ॥

രാജീവനേത്ര ശ്രീരാമ രാവണാരേ ഹരേ കവേ ।
തുഭ്യം നമാമി ദേവേശ തനയം ദേഹി മേ ഹരേ ॥ 16 ॥

അസ്മാകം പുത്രലാഭായ ഭജാമി ത്വാം ജഗത്പതേ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ വാസുദേവ രമാപതേ ॥ 17 ॥

ശ്രീമാനിനീമാനചോര ഗോപീവസ്ത്രാപഹാരക ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ॥ 18 ॥

അസ്മാകം പുത്രസംപ്രാപ്തിം കുരുഷ്വ യദുനംദന ।
രമാപതേ വാസുദേവ മുകുംദ മുനിവംദിത ॥ 19 ॥

വാസുദേവ സുതം ദേഹി തനയം ദേഹി മാധവ ।
പുത്രം മേ ദേഹി ശ്രീകൃഷ്ണ വത്സം ദേഹി മഹാപ്രഭോ ॥ 20 ॥

ഡിംഭകം ദേഹി ശ്രീകൃഷ്ണ ആത്മജം ദേഹി രാഘവ ।
ഭക്തമംദാര മേ ദേഹി തനയം നംദനംദന ॥ 21 ॥

നംദനം ദേഹി മേ കൃഷ്ണ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ।
കമലാനാഥ ഗോവിംദ മുകുംദ മുനിവംദിത ॥ 22 ॥

അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ ।
സുതം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി ശ്രിയം പുത്രം പ്രദേഹി മേ ॥ 23 ॥

യശോദാസ്തന്യപാനജ്ഞം പിബംതം യദുനംദനമ് ।
വംദേഽഹം പുത്രലാഭാര്ഥം കപിലാക്ഷം ഹരിം സദാ ॥ 24 ॥

നംദനംദന ദേവേശ നംദനം ദേഹി മേ പ്രഭോ ।
രമാപതേ വാസുദേവ ശ്രിയം പുത്രം ജഗത്പതേ ॥ 25 ॥

പുത്രം ശ്രിയം ശ്രിയം പുത്രം പുത്രം മേ ദേഹി മാധവ ।
അസ്മാകം ദീനവാക്യസ്യ അവധാരയ ശ്രീപതേ ॥ 26 ॥

ഗോപാല ഡിംഭ ഗോവിംദ വാസുദേവ രമാപതേ ।
അസ്മാകം ഡിംഭകം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി ജഗത്പതേ ॥ 27 ॥

മദ്വാംഛിതഫലം ദേഹി ദേവകീനംദനാച്യുത ।
മമ പുത്രാര്ഥിതം ധന്യം കുരുഷ്വ യദുനംദന ॥ 28 ॥

യാചേഽഹം ത്വാം ശ്രിയം പുത്രം ദേഹി മേ പുത്രസംപദമ് ।
ഭക്തചിംതാമണേ രാമ കല്പവൃക്ഷ മഹാപ്രഭോ ॥ 29 ॥

ആത്മജം നംദനം പുത്രം കുമാരം ഡിംഭകം സുതമ് ।
അര്ഭകം തനയം ദേഹി സദാ മേ രഘുനംദന ॥ 30 ॥

വംദേ സംതാനഗോപാലം മാധവം ഭക്തകാമദമ് ।
അസ്മാകം പുത്രസംപ്രാപ്ത്യൈ സദാ ഗോവിംദമച്യുതമ് ॥ 31 ॥

ഓംകാരയുക്തം ഗോപാലം ശ്രീയുക്തം യദുനംദനമ് ।
ക്ലീംയുക്തം ദേവകീപുത്രം നമാമി യദുനായകമ് ॥ 32 ॥

വാസുദേവ മുകുംദേശ ഗോവിംദ മാധവാച്യുത ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ രമാനാഥ മഹാപ്രഭോ ॥ 33 ॥

രാജീവനേത്ര ഗോവിംദ കപിലാക്ഷ ഹരേ പ്രഭോ ।
സമസ്തകാമ്യവരദ ദേഹി മേ തനയം സദാ ॥ 34 ॥

അബ്ജപദ്മനിഭ പദ്മവൃംദരൂപ ജഗത്പതേ ।
ദേഹി മേ വരസത്പുത്രം രമാനായക മാധവ ॥ 35 ॥ (രൂപനായക)

നംദപാല ധരാപാല ഗോവിംദ യദുനംദന ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ രുക്മിണീവല്ലഭ പ്രഭോ ॥ 36 ॥

ദാസമംദാര ഗോവിംദ മുകുംദ മാധവാച്യുത ।
ഗോപാല പുംഡരീകാക്ഷ ദേഹി മേ തനയം ശ്രിയമ് ॥ 37 ॥

യദുനായക പദ്മേശ നംദഗോപവധൂസുത ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ശ്രീധര പ്രാണനായക ॥ 38 ॥

അസ്മാകം വാംഛിതം ദേഹി ദേഹി പുത്രം രമാപതേ ।
ഭഗവന് കൃഷ്ണ സര്വേശ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ॥ 39 ॥

രമാഹൃദയസംഭാര സത്യഭാമാമനഃപ്രിയ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ രുക്മിണീവല്ലഭ പ്രഭോ ॥ 40 ॥

ചംദ്രസൂര്യാക്ഷ ഗോവിംദ പുംഡരീകാക്ഷ മാധവ ।
അസ്മാകം ഭാഗ്യസത്പുത്രം ദേഹി ദേവ ജഗത്പതേ ॥ 41 ॥

കാരുണ്യരൂപ പദ്മാക്ഷ പദ്മനാഭസമര്ചിത ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ദേവകീനംദനംദന ॥ 42 ॥

ദേവകീസുത ശ്രീനാഥ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ।
സമസ്തകാമഫലദ ദേഹി മേ തനയം സദാ ॥ 43 ॥

ഭക്തമംദാര ഗംഭീര ശംകരാച്യുത മാധവ ।
ദേഹി മേ തനയം ഗോപബാലവത്സല ശ്രീപതേ ॥ 44 ॥

ശ്രീപതേ വാസുദേവേശ ദേവകീപ്രിയനംദന ।
ഭക്തമംദാര മേ ദേഹി തനയം ജഗതാം പ്രഭോ ॥ 45 ॥

ജഗന്നാഥ രമാനാഥ ഭൂമിനാഥ ദയാനിധേ ।
വാസുദേവേശ സര്വേശ ദേഹി മേ തനയം പ്രഭോ ॥ 46 ॥

ശ്രീനാഥ കമലപത്രാക്ഷ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 47 ॥

ദാസമംദാര ഗോവിംദ ഭക്തചിംതാമണേ പ്രഭോ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 48 ॥

ഗോവിംദ പുംഡരീകാക്ഷ രമാനാഥ മഹാപ്രഭോ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 49 ॥

ശ്രീനാഥ കമലപത്രാക്ഷ ഗോവിംദ മധുസൂദന ।
മത്പുത്രഫലസിദ്ധ്യര്ഥം ഭജാമി ത്വാം ജനാര്ദന ॥ 50 ॥

സ്തന്യം പിബംതം ജനനീമുഖാംബുജം
വിലോക്യ മംദസ്മിതമുജ്ജ്വലാംഗമ് ।
സ്പൃശംതമന്യസ്തനമംഗുലീഭിഃ
വംദേ യശോദാംകഗതം മുകുംദമ് ॥ 51 ॥

യാചേഽഹം പുത്രസംതാനം ഭവംതം പദ്മലോചന ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 52 ॥

അസ്മാകം പുത്രസംപത്തേശ്ചിംതയാമി ജഗത്പതേ ।
ശീഘ്രം മേ ദേഹി ദാതവ്യം ഭവതാ മുനിവംദിത ॥ 53 ॥

വാസുദേവ ജഗന്നാഥ ശ്രീപതേ പുരുഷോത്തമ ।
കുരു മാം പുത്രദത്തം ച കൃഷ്ണ ദേവേംദ്രപൂജിത ॥ 54 ॥

കുരു മാം പുത്രദത്തം ച യശോദാപ്രിയനംദന ।
മഹ്യം ച പുത്രസംതാനം ദാതവ്യം ഭവതാ ഹരേ ॥ 55 ॥

വാസുദേവ ജഗന്നാഥ ഗോവിംദ ദേവകീസുത ।
ദേഹി മേ തനയം രാമ കൌസല്യാപ്രിയനംദന ॥ 56 ॥

പദ്മപത്രാക്ഷ ഗോവിംദ വിഷ്ണോ വാമന മാധവ ।
ദേഹി മേ തനയം സീതാപ്രാണനായക രാഘവ ॥ 57 ॥

കംജാക്ഷ കൃഷ്ണ ദേവേംദ്രമംഡിത മുനിവംദിത ।
ലക്ഷ്മണാഗ്രജ ശ്രീരാമ ദേഹി മേ തനയം സദാ ॥ 58 ॥

ദേഹി മേ തനയം രാമ ദശരഥപ്രിയനംദന ।
സീതാനായക കംജാക്ഷ മുചുകുംദവരപ്രദ ॥ 59 ॥

വിഭീഷണസ്യ യാ ലംകാ പ്രദത്താ ഭവതാ പുരാ ।
അസ്മാകം തത്പ്രകാരേണ തനയം ദേഹി മാധവ ॥ 60 ॥

ഭവദീയപദാംഭോജേ ചിംതയാമി നിരംതരമ് ।
ദേഹി മേ തനയം സീതാപ്രാണവല്ലഭ രാഘവ ॥ 61 ॥

രാമ മത്കാമ്യവരദ പുത്രോത്പത്തിഫലപ്രദ ।
ദേഹി മേ തനയം ശ്രീശ കമലാസനവംദിത ॥ 62 ॥

രാമ രാഘവ സീതേശ ലക്ഷ്മണാനുജ ദേഹി മേ ।
ഭാഗ്യവത്പുത്രസംതാനം ദശരഥാത്മജ ശ്രീപതേ ॥ 63 ॥

ദേവകീഗര്ഭസംജാത യശോദാപ്രിയനംദന ।
ദേഹി മേ തനയം രാമ കൃഷ്ണ ഗോപാല മാധവ ॥ 64 ॥

കൃഷ്ണ മാധവ ഗോവിംദ വാമനാച്യുത ശംകര ।
ദേഹി മേ തനയം ശ്രീശ ഗോപബാലകനായക ॥ 65 ॥

ഗോപബാല മഹാധന്യ ഗോവിംദാച്യുത മാധവ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ॥ 66 ॥

ദിശതു ദിശതു പുത്രം ദേവകീനംദനോഽയം
ദിശതു ദിശതു ശീഘ്രം ഭാഗ്യവത്പുത്രലാഭമ് ।
ദിശതു ദിശതു ശ്രീശോ രാഘവോ രാമചംദ്രോ
ദിശതു ദിശതു പുത്രം വംശവിസ്താരഹേതോഃ ॥ 67 ॥

ദീയതാം വാസുദേവേന തനയോമത്പ്രിയഃ സുതഃ ।
കുമാരോ നംദനഃ സീതാനായകേന സദാ മമ ॥ 68 ॥

രാമ രാഘവ ഗോവിംദ ദേവകീസുത മാധവ ।
ദേഹി മേ തനയം ശ്രീശ ഗോപബാലകനായക ॥ 69 ॥

വംശവിസ്താരകം പുത്രം ദേഹി മേ മധുസൂദന ।
സുതം ദേഹി സുതം ദേഹി ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 70 ॥

മമാഭീഷ്ടസുതം ദേഹി കംസാരേ മാധവാച്യുത ।
സുതം ദേഹി സുതം ദേഹി ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 71 ॥

ചംദ്രാര്കകല്പപര്യംതം തനയം ദേഹി മാധവ ।
സുതം ദേഹി സുതം ദേഹി ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 72 ॥

വിദ്യാവംതം ബുദ്ധിമംതം ശ്രീമംതം തനയം സദാ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ദേവകീനംദന പ്രഭോ ॥ 73 ॥

നമാമി ത്വാം പദ്മനേത്ര സുതലാഭായ കാമദമ് ।
മുകുംദം പുംഡരീകാക്ഷം ഗോവിംദം മധുസൂദനമ് ॥ 74 ॥

ഭഗവന് കൃഷ്ണ ഗോവിംദ സര്വകാമഫലപ്രദ ।
ദേഹി മേ തനയം സ്വാമിന് ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 75 ॥

സ്വാമിന് ത്വം ഭഗവന് രാമ കൃഷ്ണ മാധവ കാമദ ।
ദേഹി മേ തനയം നിത്യം ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 76 ॥

തനയം ദേഹി ഗോവിംദ കംജാക്ഷ കമലാപതേ ।
സുതം ദേഹി സുതം ദേഹി ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 77 ॥

പദ്മാപതേ പദ്മനേത്ര പ്രദ്യുമ്നജനക പ്രഭോ ।
സുതം ദേഹി സുതം ദേഹി ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 78 ॥

ശംഖചക്രഗദാഖഡ്ഗശാരംഗപാണേ രമാപതേ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 79 ॥

നാരായണ രമാനാഥ രാജീവപത്രലോചന ।
സുതം മേ ദേഹി ദേവേശ പദ്മപദ്മാനുവംദിത ॥ 80 ॥

രാമ മാധവ ഗോവിംദ ദേവകീവരനംദന ।
രുക്മിണീനാഥ സര്വേശ നാരദാദിസുരാര്ചിത ॥ 81 ॥

ദേവകീസുത ഗോവിംദ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ।
ദേഹി മേ തനയം ശ്രീശ ഗോപബാലകനായക ॥ 82 ॥

മുനിവംദിത ഗോവിംദ രുക്മിണീവല്ലഭ പ്രഭോ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 83 ॥

ഗോപികാര്ജിതപംകേജമരംദാസക്തമാനസ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 84 ॥

രമാഹൃദയപംകേജലോല മാധവ കാമദ ।
മമാഭീഷ്ടസുതം ദേഹി ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 85 ॥

വാസുദേവ രമാനാഥ ദാസാനാം മംഗലപ്രദ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 86 ॥

കല്യാണപ്രദ ഗോവിംദ മുരാരേ മുനിവംദിത ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 87 ॥

പുത്രപ്രദ മുകുംദേശ രുക്മിണീവല്ലഭ പ്രഭോ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 88 ॥

പുംഡരീകാക്ഷ ഗോവിംദ വാസുദേവ ജഗത്പതേ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 89 ॥

ദയാനിധേ വാസുദേവ മുകുംദ മുനിവംദിത ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 90 ॥

പുത്രസംപത്പ്രദാതാരം ഗോവിംദം ദേവപൂജിതമ് ।
വംദാമഹേ സദാ കൃഷ്ണം പുത്രലാഭപ്രദായിനമ് ॥ 91 ॥

കാരുണ്യനിധയേ ഗോപീവല്ലഭായ മുരാരയേ ।
നമസ്തേ പുത്രലാഭാര്ഥം ദേഹി മേ തനയം വിഭോ ॥ 92 ॥

നമസ്തസ്മൈ രമേശായ രുക്മിണീവല്ലഭായ തേ ।
ദേഹി മേ തനയം ശ്രീശ ഗോപബാലകനായക ॥ 93 ॥

നമസ്തേ വാസുദേവായ നിത്യശ്രീകാമുകായ ച ।
പുത്രദായ ച സര്പേംദ്രശായിനേ രംഗശായിനേ ॥ 94 ॥

രംഗശായിന് രമാനാഥ മംഗലപ്രദ മാധവ ।
ദേഹി മേ തനയം ശ്രീശ ഗോപബാലകനായക ॥ 95 ॥

ദാസസ്യ മേ സുതം ദേഹി ദീനമംദാര രാഘവ ।
സുതം ദേഹി സുതം ദേഹി പുത്രം ദേഹി രമാപതേ ॥ 96 ॥

യശോദാതനയാഭീഷ്ടപുത്രദാനരതഃ സദാ ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 97 ॥

മദിഷ്ടദേവ ഗോവിംദ വാസുദേവ ജനാര്ദന ।
ദേഹി മേ തനയം കൃഷ്ണ ത്വാമഹം ശരണം ഗതഃ ॥ 98 ॥

നീതിമാന് ധനവാന് പുത്രോ വിദ്യാവാംശ്ച പ്രജാപതേ ।
ഭഗവംസ്ത്വത്കൃപായാശ്ച വാസുദേവേംദ്രപൂജിത ॥ 99 ॥

യഃ പഠേത് പുത്രശതകം സോഽപി സത്പുത്രവാന് ഭവേത് ।
ശ്രീവാസുദേവകഥിതം സ്തോത്രരത്നം സുഖായ ച ॥ 100 ॥

ജപകാലേ പഠേന്നിത്യം പുത്രലാഭം ധനം ശ്രിയമ് ।
ഐശ്വര്യം രാജസമ്മാനം സദ്യോ യാതി ന സംശയഃ ॥ 101 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *