సంతాన గోపాల స్తోత్రం | Santana Gopala Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

శ్రీశం కమలపత్రాక్షం దేవకీనందనం హరిమ్ ।
సుతసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి మధుసూదనమ్ ॥ 1 ॥

నమామ్యహం వాసుదేవం సుతసంప్రాప్తయే హరిమ్ ।
యశోదాంకగతం బాలం గోపాలం నందనందనమ్ ॥ 2 ॥

అస్మాకం పుత్రలాభాయ గోవిందం మునివందితమ్ ।
నమామ్యహం వాసుదేవం దేవకీనందనం సదా ॥ 3 ॥

గోపాలం డింభకం వందే కమలాపతిమచ్యుతమ్ ।
పుత్రసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి యదుపుంగవమ్ ॥ 4 ॥

పుత్రకామేష్టిఫలదం కంజాక్షం కమలాపతిమ్ ।
దేవకీనందనం వందే సుతసంప్రాప్తయే మమ ॥ 5 ॥

పద్మాపతే పద్మనేత్ర పద్మనాభ జనార్దన ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ వాసుదేవ జగత్పతే ॥ 6 ॥

యశోదాంకగతం బాలం గోవిందం మునివందితమ్ ।
అస్మాకం పుత్ర లాభాయ నమామి శ్రీశమచ్యుతమ్ ॥ 7 ॥

శ్రీపతే దేవదేవేశ దీనార్తిర్హరణాచ్యుత ।
గోవింద మే సుతం దేహి నమామి త్వాం జనార్దన ॥ 8 ॥

భక్తకామద గోవింద భక్తరక్ష శుభప్రద ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ॥ 9 ॥

రుక్మిణీనాథ సర్వేశ దేహి మే తనయం సదా ।
భక్తమందార పద్మాక్ష త్వామహం శరణం గతః ॥ 10 ॥

దేవకీసుత గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 11 ॥

వాసుదేవ జగద్వంద్య శ్రీపతే పురుషోత్తమ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 12 ॥

కంజాక్ష కమలానాథ పరకారుణికోత్తమ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 13 ॥

లక్ష్మీపతే పద్మనాభ ముకుంద మునివందిత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 14 ॥

కార్యకారణరూపాయ వాసుదేవాయ తే సదా ।
నమామి పుత్రలాభార్థం సుఖదాయ బుధాయ తే ॥ 15 ॥

రాజీవనేత్ర శ్రీరామ రావణారే హరే కవే ।
తుభ్యం నమామి దేవేశ తనయం దేహి మే హరే ॥ 16 ॥

అస్మాకం పుత్రలాభాయ భజామి త్వాం జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ రమాపతే ॥ 17 ॥

శ్రీమానినీమానచోర గోపీవస్త్రాపహారక ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే ॥ 18 ॥

అస్మాకం పుత్రసంప్రాప్తిం కురుష్వ యదునందన ।
రమాపతే వాసుదేవ ముకుంద మునివందిత ॥ 19 ॥

వాసుదేవ సుతం దేహి తనయం దేహి మాధవ ।
పుత్రం మే దేహి శ్రీకృష్ణ వత్సం దేహి మహాప్రభో ॥ 20 ॥

డింభకం దేహి శ్రీకృష్ణ ఆత్మజం దేహి రాఘవ ।
భక్తమందార మే దేహి తనయం నందనందన ॥ 21 ॥

నందనం దేహి మే కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే ।
కమలానాథ గోవింద ముకుంద మునివందిత ॥ 22 ॥

అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ।
సుతం దేహి శ్రియం దేహి శ్రియం పుత్రం ప్రదేహి మే ॥ 23 ॥

యశోదాస్తన్యపానజ్ఞం పిబంతం యదునందనమ్ ।
వందేఽహం పుత్రలాభార్థం కపిలాక్షం హరిం సదా ॥ 24 ॥

నందనందన దేవేశ నందనం దేహి మే ప్రభో ।
రమాపతే వాసుదేవ శ్రియం పుత్రం జగత్పతే ॥ 25 ॥

పుత్రం శ్రియం శ్రియం పుత్రం పుత్రం మే దేహి మాధవ ।
అస్మాకం దీనవాక్యస్య అవధారయ శ్రీపతే ॥ 26 ॥

గోపాల డింభ గోవింద వాసుదేవ రమాపతే ।
అస్మాకం డింభకం దేహి శ్రియం దేహి జగత్పతే ॥ 27 ॥

మద్వాంఛితఫలం దేహి దేవకీనందనాచ్యుత ।
మమ పుత్రార్థితం ధన్యం కురుష్వ యదునందన ॥ 28 ॥

యాచేఽహం త్వాం శ్రియం పుత్రం దేహి మే పుత్రసంపదమ్ ।
భక్తచింతామణే రామ కల్పవృక్ష మహాప్రభో ॥ 29 ॥

ఆత్మజం నందనం పుత్రం కుమారం డింభకం సుతమ్ ।
అర్భకం తనయం దేహి సదా మే రఘునందన ॥ 30 ॥

వందే సంతానగోపాలం మాధవం భక్తకామదమ్ ।
అస్మాకం పుత్రసంప్రాప్త్యై సదా గోవిందమచ్యుతమ్ ॥ 31 ॥

ఓంకారయుక్తం గోపాలం శ్రీయుక్తం యదునందనమ్ ।
క్లీంయుక్తం దేవకీపుత్రం నమామి యదునాయకమ్ ॥ 32 ॥

వాసుదేవ ముకుందేశ గోవింద మాధవాచ్యుత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ రమానాథ మహాప్రభో ॥ 33 ॥

రాజీవనేత్ర గోవింద కపిలాక్ష హరే ప్రభో ।
సమస్తకామ్యవరద దేహి మే తనయం సదా ॥ 34 ॥

అబ్జపద్మనిభ పద్మవృందరూప జగత్పతే ।
దేహి మే వరసత్పుత్రం రమానాయక మాధవ ॥ 35 ॥ (రూపనాయక)

నందపాల ధరాపాల గోవింద యదునందన ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ॥ 36 ॥

దాసమందార గోవింద ముకుంద మాధవాచ్యుత ।
గోపాల పుండరీకాక్ష దేహి మే తనయం శ్రియమ్ ॥ 37 ॥

యదునాయక పద్మేశ నందగోపవధూసుత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ శ్రీధర ప్రాణనాయక ॥ 38 ॥

అస్మాకం వాంఛితం దేహి దేహి పుత్రం రమాపతే ।
భగవన్ కృష్ణ సర్వేశ వాసుదేవ జగత్పతే ॥ 39 ॥

రమాహృదయసంభార సత్యభామామనఃప్రియ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ॥ 40 ॥

చంద్రసూర్యాక్ష గోవింద పుండరీకాక్ష మాధవ ।
అస్మాకం భాగ్యసత్పుత్రం దేహి దేవ జగత్పతే ॥ 41 ॥

కారుణ్యరూప పద్మాక్ష పద్మనాభసమర్చిత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనందనందన ॥ 42 ॥

దేవకీసుత శ్రీనాథ వాసుదేవ జగత్పతే ।
సమస్తకామఫలద దేహి మే తనయం సదా ॥ 43 ॥

భక్తమందార గంభీర శంకరాచ్యుత మాధవ ।
దేహి మే తనయం గోపబాలవత్సల శ్రీపతే ॥ 44 ॥

శ్రీపతే వాసుదేవేశ దేవకీప్రియనందన ।
భక్తమందార మే దేహి తనయం జగతాం ప్రభో ॥ 45 ॥

జగన్నాథ రమానాథ భూమినాథ దయానిధే ।
వాసుదేవేశ సర్వేశ దేహి మే తనయం ప్రభో ॥ 46 ॥

శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 47 ॥

దాసమందార గోవింద భక్తచింతామణే ప్రభో ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 48 ॥

గోవింద పుండరీకాక్ష రమానాథ మహాప్రభో ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 49 ॥

శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష గోవింద మధుసూదన ।
మత్పుత్రఫలసిద్ధ్యర్థం భజామి త్వాం జనార్దన ॥ 50 ॥

స్తన్యం పిబంతం జననీముఖాంబుజం
విలోక్య మందస్మితముజ్జ్వలాంగమ్ ।
స్పృశంతమన్యస్తనమంగులీభిః
వందే యశోదాంకగతం ముకుందమ్ ॥ 51 ॥

యాచేఽహం పుత్రసంతానం భవంతం పద్మలోచన ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 52 ॥

అస్మాకం పుత్రసంపత్తేశ్చింతయామి జగత్పతే ।
శీఘ్రం మే దేహి దాతవ్యం భవతా మునివందిత ॥ 53 ॥

వాసుదేవ జగన్నాథ శ్రీపతే పురుషోత్తమ ।
కురు మాం పుత్రదత్తం చ కృష్ణ దేవేంద్రపూజిత ॥ 54 ॥

కురు మాం పుత్రదత్తం చ యశోదాప్రియనందన ।
మహ్యం చ పుత్రసంతానం దాతవ్యం భవతా హరే ॥ 55 ॥

వాసుదేవ జగన్నాథ గోవింద దేవకీసుత ।
దేహి మే తనయం రామ కౌసల్యాప్రియనందన ॥ 56 ॥

పద్మపత్రాక్ష గోవింద విష్ణో వామన మాధవ ।
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణనాయక రాఘవ ॥ 57 ॥

కంజాక్ష కృష్ణ దేవేంద్రమండిత మునివందిత ।
లక్ష్మణాగ్రజ శ్రీరామ దేహి మే తనయం సదా ॥ 58 ॥

దేహి మే తనయం రామ దశరథప్రియనందన ।
సీతానాయక కంజాక్ష ముచుకుందవరప్రద ॥ 59 ॥

విభీషణస్య యా లంకా ప్రదత్తా భవతా పురా ।
అస్మాకం తత్ప్రకారేణ తనయం దేహి మాధవ ॥ 60 ॥

భవదీయపదాంభోజే చింతయామి నిరంతరమ్ ।
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణవల్లభ రాఘవ ॥ 61 ॥

రామ మత్కామ్యవరద పుత్రోత్పత్తిఫలప్రద ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ కమలాసనవందిత ॥ 62 ॥

రామ రాఘవ సీతేశ లక్ష్మణానుజ దేహి మే ।
భాగ్యవత్పుత్రసంతానం దశరథాత్మజ శ్రీపతే ॥ 63 ॥

దేవకీగర్భసంజాత యశోదాప్రియనందన ।
దేహి మే తనయం రామ కృష్ణ గోపాల మాధవ ॥ 64 ॥

కృష్ణ మాధవ గోవింద వామనాచ్యుత శంకర ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ 65 ॥

గోపబాల మహాధన్య గోవిందాచ్యుత మాధవ ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే ॥ 66 ॥

దిశతు దిశతు పుత్రం దేవకీనందనోఽయం
దిశతు దిశతు శీఘ్రం భాగ్యవత్పుత్రలాభమ్ ।
దిశతు దిశతు శ్రీశో రాఘవో రామచంద్రో
దిశతు దిశతు పుత్రం వంశవిస్తారహేతోః ॥ 67 ॥

దీయతాం వాసుదేవేన తనయోమత్ప్రియః సుతః ।
కుమారో నందనః సీతానాయకేన సదా మమ ॥ 68 ॥

రామ రాఘవ గోవింద దేవకీసుత మాధవ ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ 69 ॥

వంశవిస్తారకం పుత్రం దేహి మే మధుసూదన ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥ 70 ॥

మమాభీష్టసుతం దేహి కంసారే మాధవాచ్యుత ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥ 71 ॥

చంద్రార్కకల్పపర్యంతం తనయం దేహి మాధవ ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥ 72 ॥

విద్యావంతం బుద్ధిమంతం శ్రీమంతం తనయం సదా ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనందన ప్రభో ॥ 73 ॥

నమామి త్వాం పద్మనేత్ర సుతలాభాయ కామదమ్ ।
ముకుందం పుండరీకాక్షం గోవిందం మధుసూదనమ్ ॥ 74 ॥

భగవన్ కృష్ణ గోవింద సర్వకామఫలప్రద ।
దేహి మే తనయం స్వామిన్ త్వామహం శరణం గతః ॥ 75 ॥

స్వామిన్ త్వం భగవన్ రామ కృష్ణ మాధవ కామద ।
దేహి మే తనయం నిత్యం త్వామహం శరణం గతః ॥ 76 ॥

తనయం దేహి గోవింద కంజాక్ష కమలాపతే ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥ 77 ॥

పద్మాపతే పద్మనేత్ర ప్రద్యుమ్నజనక ప్రభో ।
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥ 78 ॥

శంఖచక్రగదాఖడ్గశారంగపాణే రమాపతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 79 ॥

నారాయణ రమానాథ రాజీవపత్రలోచన ।
సుతం మే దేహి దేవేశ పద్మపద్మానువందిత ॥ 80 ॥

రామ మాధవ గోవింద దేవకీవరనందన ।
రుక్మిణీనాథ సర్వేశ నారదాదిసురార్చిత ॥ 81 ॥

దేవకీసుత గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ 82 ॥

మునివందిత గోవింద రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 83 ॥

గోపికార్జితపంకేజమరందాసక్తమానస ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 84 ॥

రమాహృదయపంకేజలోల మాధవ కామద ।
మమాభీష్టసుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః ॥ 85 ॥

వాసుదేవ రమానాథ దాసానాం మంగలప్రద ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 86 ॥

కల్యాణప్రద గోవింద మురారే మునివందిత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 87 ॥

పుత్రప్రద ముకుందేశ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 88 ॥

పుండరీకాక్ష గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 89 ॥

దయానిధే వాసుదేవ ముకుంద మునివందిత ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 90 ॥

పుత్రసంపత్ప్రదాతారం గోవిందం దేవపూజితమ్ ।
వందామహే సదా కృష్ణం పుత్రలాభప్రదాయినమ్ ॥ 91 ॥

కారుణ్యనిధయే గోపీవల్లభాయ మురారయే ।
నమస్తే పుత్రలాభార్థం దేహి మే తనయం విభో ॥ 92 ॥

నమస్తస్మై రమేశాయ రుక్మిణీవల్లభాయ తే ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ 93 ॥

నమస్తే వాసుదేవాయ నిత్యశ్రీకాముకాయ చ ।
పుత్రదాయ చ సర్పేంద్రశాయినే రంగశాయినే ॥ 94 ॥

రంగశాయిన్ రమానాథ మంగలప్రద మాధవ ।
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక ॥ 95 ॥

దాసస్య మే సుతం దేహి దీనమందార రాఘవ ।
సుతం దేహి సుతం దేహి పుత్రం దేహి రమాపతే ॥ 96 ॥

యశోదాతనయాభీష్టపుత్రదానరతః సదా ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 97 ॥

మదిష్టదేవ గోవింద వాసుదేవ జనార్దన ।
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః ॥ 98 ॥

నీతిమాన్ ధనవాన్ పుత్రో విద్యావాంశ్చ ప్రజాపతే ।
భగవంస్త్వత్కృపాయాశ్చ వాసుదేవేంద్రపూజిత ॥ 99 ॥

యః పఠేత్ పుత్రశతకం సోఽపి సత్పుత్రవాన్ భవేత్ ।
శ్రీవాసుదేవకథితం స్తోత్రరత్నం సుఖాయ చ ॥ 100 ॥

జపకాలే పఠేన్నిత్యం పుత్రలాభం ధనం శ్రియమ్ ।
ఐశ్వర్యం రాజసమ్మానం సద్యో యాతి న సంశయః ॥ 101 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *