ਸਂਤਾਨ ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Santana Gopala Stotram Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਂ ਕਮਲਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਂ ਦੇਵਕੀਨਂਦਨਂ ਹਰਿਮ੍ ।
ਸੁਤਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਨਮਾਮਿ ਮਧੁਸੂਦਨਮ੍ ॥ 1 ॥

ਨਮਾਮ੍ਯਹਂ ਵਾਸੁਦੇਵਂ ਸੁਤਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਹਰਿਮ੍ ।
ਯਸ਼ੋਦਾਂਕਗਤਂ ਬਾਲਂ ਗੋਪਾਲਂ ਨਂਦਨਂਦਨਮ੍ ॥ 2 ॥

ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਾਯ ਗੋਵਿਂਦਂ ਮੁਨਿਵਂਦਿਤਮ੍ ।
ਨਮਾਮ੍ਯਹਂ ਵਾਸੁਦੇਵਂ ਦੇਵਕੀਨਂਦਨਂ ਸਦਾ ॥ 3 ॥

ਗੋਪਾਲਂ ਡਿਂਭਕਂ ਵਂਦੇ ਕਮਲਾਪਤਿਮਚ੍ਯੁਤਮ੍ ।
ਪੁਤ੍ਰਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਨਮਾਮਿ ਯਦੁਪੁਂਗਵਮ੍ ॥ 4 ॥

ਪੁਤ੍ਰਕਾਮੇਸ਼੍ਟਿਫਲਦਂ ਕਂਜਾਕ੍ਸ਼ਂ ਕਮਲਾਪਤਿਮ੍ ।
ਦੇਵਕੀਨਂਦਨਂ ਵਂਦੇ ਸੁਤਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੇ ਮਮ ॥ 5 ॥

ਪਦ੍ਮਾਪਤੇ ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰ ਪਦ੍ਮਨਾਭ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ॥ 6 ॥

ਯਸ਼ੋਦਾਂਕਗਤਂ ਬਾਲਂ ਗੋਵਿਂਦਂ ਮੁਨਿਵਂਦਿਤਮ੍ ।
ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਪੁਤ੍ਰ ਲਾਭਾਯ ਨਮਾਮਿ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਮਚ੍ਯੁਤਮ੍ ॥ 7 ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਦੀਨਾਰ੍ਤਿਰ੍ਹਰਣਾਚ੍ਯੁਤ ।
ਗੋਵਿਂਦ ਮੇ ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਨਮਾਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ॥ 8 ॥

ਭਕ੍ਤਕਾਮਦ ਗੋਵਿਂਦ ਭਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਲ੍ਲਭ ਪ੍ਰਭੋ ॥ 9 ॥

ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਨਾਥ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸਦਾ ।
ਭਕ੍ਤਮਂਦਾਰ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 10 ॥

ਦੇਵਕੀਸੁਤ ਗੋਵਿਂਦ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 11 ॥

ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਦ੍ਵਂਦ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 12 ॥

ਕਂਜਾਕ੍ਸ਼ ਕਮਲਾਨਾਥ ਪਰਕਾਰੁਣਿਕੋਤ੍ਤਮ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 13 ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਤੇ ਪਦ੍ਮਨਾਭ ਮੁਕੁਂਦ ਮੁਨਿਵਂਦਿਤ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 14 ॥

ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਰੂਪਾਯ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਤੇ ਸਦਾ ।
ਨਮਾਮਿ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਾਰ੍ਥਂ ਸੁਖਦਾਯ ਬੁਧਾਯ ਤੇ ॥ 15 ॥

ਰਾਜੀਵਨੇਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਵਣਾਰੇ ਹਰੇ ਕਵੇ ।
ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਾਮਿ ਦੇਵੇਸ਼ ਤਨਯਂ ਦੇਹਿ ਮੇ ਹਰੇ ॥ 16 ॥

ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਾਯ ਭਜਾਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਵਾਸੁਦੇਵ ਰਮਾਪਤੇ ॥ 17 ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਿਨੀਮਾਨਚੋਰ ਗੋਪੀਵਸ੍ਤ੍ਰਾਪਹਾਰਕ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ॥ 18 ॥

ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਪੁਤ੍ਰਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਂ ਕੁਰੁਸ਼੍ਵ ਯਦੁਨਂਦਨ ।
ਰਮਾਪਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮੁਕੁਂਦ ਮੁਨਿਵਂਦਿਤ ॥ 19 ॥

ਵਾਸੁਦੇਵ ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਤਨਯਂ ਦੇਹਿ ਮਾਧਵ ।
ਪੁਤ੍ਰਂ ਮੇ ਦੇਹਿ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਵਤ੍ਸਂ ਦੇਹਿ ਮਹਾਪ੍ਰਭੋ ॥ 20 ॥

ਡਿਂਭਕਂ ਦੇਹਿ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਆਤ੍ਮਜਂ ਦੇਹਿ ਰਾਘਵ ।
ਭਕ੍ਤਮਂਦਾਰ ਮੇ ਦੇਹਿ ਤਨਯਂ ਨਂਦਨਂਦਨ ॥ 21 ॥

ਨਂਦਨਂ ਦੇਹਿ ਮੇ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਕਮਲਾਨਾਥ ਗੋਵਿਂਦ ਮੁਕੁਂਦ ਮੁਨਿਵਂਦਿਤ ॥ 22 ॥

ਅਨ੍ਯਥਾ ਸ਼ਰਣਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਮ ।
ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਦੇਹਿ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਦੇਹਿ ਮੇ ॥ 23 ॥

ਯਸ਼ੋਦਾਸ੍ਤਨ੍ਯਪਾਨਜ੍ਞਂ ਪਿਬਂਤਂ ਯਦੁਨਂਦਨਮ੍ ।
ਵਂਦੇ਽ਹਂ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਾਰ੍ਥਂ ਕਪਿਲਾਕ੍ਸ਼ਂ ਹਰਿਂ ਸਦਾ ॥ 24 ॥

ਨਂਦਨਂਦਨ ਦੇਵੇਸ਼ ਨਂਦਨਂ ਦੇਹਿ ਮੇ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਰਮਾਪਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ॥ 25 ॥

ਪੁਤ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਮੇ ਦੇਹਿ ਮਾਧਵ ।
ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਦੀਨਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯ ਅਵਧਾਰਯ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ॥ 26 ॥

ਗੋਪਾਲ ਡਿਂਭ ਗੋਵਿਂਦ ਵਾਸੁਦੇਵ ਰਮਾਪਤੇ ।
ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਡਿਂਭਕਂ ਦੇਹਿ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਦੇਹਿ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ॥ 27 ॥

ਮਦ੍ਵਾਂਛਿਤਫਲਂ ਦੇਹਿ ਦੇਵਕੀਨਂਦਨਾਚ੍ਯੁਤ ।
ਮਮ ਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਂ ਧਨ੍ਯਂ ਕੁਰੁਸ਼੍ਵ ਯਦੁਨਂਦਨ ॥ 28 ॥

ਯਾਚੇ਽ਹਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਦੇਹਿ ਮੇ ਪੁਤ੍ਰਸਂਪਦਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਚਿਂਤਾਮਣੇ ਰਾਮ ਕਲ੍ਪਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ ਮਹਾਪ੍ਰਭੋ ॥ 29 ॥

ਆਤ੍ਮਜਂ ਨਂਦਨਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਕੁਮਾਰਂ ਡਿਂਭਕਂ ਸੁਤਮ੍ ।
ਅਰ੍ਭਕਂ ਤਨਯਂ ਦੇਹਿ ਸਦਾ ਮੇ ਰਘੁਨਂਦਨ ॥ 30 ॥

ਵਂਦੇ ਸਂਤਾਨਗੋਪਾਲਂ ਮਾਧਵਂ ਭਕ੍ਤਕਾਮਦਮ੍ ।
ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਪੁਤ੍ਰਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯੈ ਸਦਾ ਗੋਵਿਂਦਮਚ੍ਯੁਤਮ੍ ॥ 31 ॥

ਓਂਕਾਰਯੁਕ੍ਤਂ ਗੋਪਾਲਂ ਸ਼੍ਰੀਯੁਕ੍ਤਂ ਯਦੁਨਂਦਨਮ੍ ।
ਕ੍ਲੀਂਯੁਕ੍ਤਂ ਦੇਵਕੀਪੁਤ੍ਰਂ ਨਮਾਮਿ ਯਦੁਨਾਯਕਮ੍ ॥ 32 ॥

ਵਾਸੁਦੇਵ ਮੁਕੁਂਦੇਸ਼ ਗੋਵਿਂਦ ਮਾਧਵਾਚ੍ਯੁਤ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਰਮਾਨਾਥ ਮਹਾਪ੍ਰਭੋ ॥ 33 ॥

ਰਾਜੀਵਨੇਤ੍ਰ ਗੋਵਿਂਦ ਕਪਿਲਾਕ੍ਸ਼ ਹਰੇ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਸਮਸ੍ਤਕਾਮ੍ਯਵਰਦ ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸਦਾ ॥ 34 ॥

ਅਬ੍ਜਪਦ੍ਮਨਿਭ ਪਦ੍ਮਵ੍ਰੁਰੁਇਂਦਰੂਪ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਵਰਸਤ੍ਪੁਤ੍ਰਂ ਰਮਾਨਾਯਕ ਮਾਧਵ ॥ 35 ॥ (ਰੂਪਨਾਯਕ)

ਨਂਦਪਾਲ ਧਰਾਪਾਲ ਗੋਵਿਂਦ ਯਦੁਨਂਦਨ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਲ੍ਲਭ ਪ੍ਰਭੋ ॥ 36 ॥

ਦਾਸਮਂਦਾਰ ਗੋਵਿਂਦ ਮੁਕੁਂਦ ਮਾਧਵਾਚ੍ਯੁਤ ।
ਗੋਪਾਲ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸ਼੍ਰਿਯਮ੍ ॥ 37 ॥

ਯਦੁਨਾਯਕ ਪਦ੍ਮੇਸ਼ ਨਂਦਗੋਪਵਧੂਸੁਤ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕ ॥ 38 ॥

ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਵਾਂਛਿਤਂ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਪੁਤ੍ਰਂ ਰਮਾਪਤੇ ।
ਭਗਵਨ੍ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ॥ 39 ॥

ਰਮਾਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਸਂਭਾਰ ਸਤ੍ਯਭਾਮਾਮਨਃਪ੍ਰਿਯ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਲ੍ਲਭ ਪ੍ਰਭੋ ॥ 40 ॥

ਚਂਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ ਗੋਵਿਂਦ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ ਮਾਧਵ ।
ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਭਾਗ੍ਯਸਤ੍ਪੁਤ੍ਰਂ ਦੇਹਿ ਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ॥ 41 ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਰੂਪ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ ਪਦ੍ਮਨਾਭਸਮਰ੍ਚਿਤ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਦੇਵਕੀਨਂਦਨਂਦਨ ॥ 42 ॥

ਦੇਵਕੀਸੁਤ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਸਮਸ੍ਤਕਾਮਫਲਦ ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸਦਾ ॥ 43 ॥

ਭਕ੍ਤਮਂਦਾਰ ਗਂਭੀਰ ਸ਼ਂਕਰਾਚ੍ਯੁਤ ਮਾਧਵ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਗੋਪਬਾਲਵਤ੍ਸਲ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ॥ 44 ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵੇਸ਼ ਦੇਵਕੀਪ੍ਰਿਯਨਂਦਨ ।
ਭਕ੍ਤਮਂਦਾਰ ਮੇ ਦੇਹਿ ਤਨਯਂ ਜਗਤਾਂ ਪ੍ਰਭੋ ॥ 45 ॥

ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਰਮਾਨਾਥ ਭੂਮਿਨਾਥ ਦਯਾਨਿਧੇ ।
ਵਾਸੁਦੇਵੇਸ਼ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਪ੍ਰਭੋ ॥ 46 ॥

ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਕਮਲਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 47 ॥

ਦਾਸਮਂਦਾਰ ਗੋਵਿਂਦ ਭਕ੍ਤਚਿਂਤਾਮਣੇ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 48 ॥

ਗੋਵਿਂਦ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ ਰਮਾਨਾਥ ਮਹਾਪ੍ਰਭੋ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 49 ॥

ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਕਮਲਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ ਗੋਵਿਂਦ ਮਧੁਸੂਦਨ ।
ਮਤ੍ਪੁਤ੍ਰਫਲਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਭਜਾਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ॥ 50 ॥

ਸ੍ਤਨ੍ਯਂ ਪਿਬਂਤਂ ਜਨਨੀਮੁਖਾਂਬੁਜਂ
ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਮਂਦਸ੍ਮਿਤਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਂਗਮ੍ ।
ਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂਤਮਨ੍ਯਸ੍ਤਨਮਂਗੁਲੀਭਿਃ
ਵਂਦੇ ਯਸ਼ੋਦਾਂਕਗਤਂ ਮੁਕੁਂਦਮ੍ ॥ 51 ॥

ਯਾਚੇ਽ਹਂ ਪੁਤ੍ਰਸਂਤਾਨਂ ਭਵਂਤਂ ਪਦ੍ਮਲੋਚਨ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 52 ॥

ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਪੁਤ੍ਰਸਂਪਤ੍ਤੇਸ਼੍ਚਿਂਤਯਾਮਿ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਮੇ ਦੇਹਿ ਦਾਤਵ੍ਯਂ ਭਵਤਾ ਮੁਨਿਵਂਦਿਤ ॥ 53 ॥

ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮ ।
ਕੁਰੁ ਮਾਂ ਪੁਤ੍ਰਦਤ੍ਤਂ ਚ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਦੇਵੇਂਦ੍ਰਪੂਜਿਤ ॥ 54 ॥

ਕੁਰੁ ਮਾਂ ਪੁਤ੍ਰਦਤ੍ਤਂ ਚ ਯਸ਼ੋਦਾਪ੍ਰਿਯਨਂਦਨ ।
ਮਹ੍ਯਂ ਚ ਪੁਤ੍ਰਸਂਤਾਨਂ ਦਾਤਵ੍ਯਂ ਭਵਤਾ ਹਰੇ ॥ 55 ॥

ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਗੋਵਿਂਦ ਦੇਵਕੀਸੁਤ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਰਾਮ ਕੌਸਲ੍ਯਾਪ੍ਰਿਯਨਂਦਨ ॥ 56 ॥

ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ ਗੋਵਿਂਦ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਵਾਮਨ ਮਾਧਵ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸੀਤਾਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕ ਰਾਘਵ ॥ 57 ॥

ਕਂਜਾਕ੍ਸ਼ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਦੇਵੇਂਦ੍ਰਮਂਡਿਤ ਮੁਨਿਵਂਦਿਤ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਗ੍ਰਜ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸਦਾ ॥ 58 ॥

ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥਪ੍ਰਿਯਨਂਦਨ ।
ਸੀਤਾਨਾਯਕ ਕਂਜਾਕ੍ਸ਼ ਮੁਚੁਕੁਂਦਵਰਪ੍ਰਦ ॥ 59 ॥

ਵਿਭੀਸ਼ਣਸ੍ਯ ਯਾ ਲਂਕਾ ਪ੍ਰਦਤ੍ਤਾ ਭਵਤਾ ਪੁਰਾ ।
ਅਸ੍ਮਾਕਂ ਤਤ੍ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਤਨਯਂ ਦੇਹਿ ਮਾਧਵ ॥ 60 ॥

ਭਵਦੀਯਪਦਾਂਭੋਜੇ ਚਿਂਤਯਾਮਿ ਨਿਰਂਤਰਮ੍ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸੀਤਾਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭ ਰਾਘਵ ॥ 61 ॥

ਰਾਮ ਮਤ੍ਕਾਮ੍ਯਵਰਦ ਪੁਤ੍ਰੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਕਮਲਾਸਨਵਂਦਿਤ ॥ 62 ॥

ਰਾਮ ਰਾਘਵ ਸੀਤੇਸ਼ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਨੁਜ ਦੇਹਿ ਮੇ ।
ਭਾਗ੍ਯਵਤ੍ਪੁਤ੍ਰਸਂਤਾਨਂ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜ ਸ਼੍ਰੀਪਤੇ ॥ 63 ॥

ਦੇਵਕੀਗਰ੍ਭਸਂਜਾਤ ਯਸ਼ੋਦਾਪ੍ਰਿਯਨਂਦਨ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਗੋਪਾਲ ਮਾਧਵ ॥ 64 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਮਾਧਵ ਗੋਵਿਂਦ ਵਾਮਨਾਚ੍ਯੁਤ ਸ਼ਂਕਰ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਗੋਪਬਾਲਕਨਾਯਕ ॥ 65 ॥

ਗੋਪਬਾਲ ਮਹਾਧਨ੍ਯ ਗੋਵਿਂਦਾਚ੍ਯੁਤ ਮਾਧਵ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ॥ 66 ॥

ਦਿਸ਼ਤੁ ਦਿਸ਼ਤੁ ਪੁਤ੍ਰਂ ਦੇਵਕੀਨਂਦਨੋ਽ਯਂ
ਦਿਸ਼ਤੁ ਦਿਸ਼ਤੁ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਭਾਗ੍ਯਵਤ੍ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਮ੍ ।
ਦਿਸ਼ਤੁ ਦਿਸ਼ਤੁ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋ ਰਾਘਵੋ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰੋ
ਦਿਸ਼ਤੁ ਦਿਸ਼ਤੁ ਪੁਤ੍ਰਂ ਵਂਸ਼ਵਿਸ੍ਤਾਰਹੇਤੋਃ ॥ 67 ॥

ਦੀਯਤਾਂ ਵਾਸੁਦੇਵੇਨ ਤਨਯੋਮਤ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ਸੁਤਃ ।
ਕੁਮਾਰੋ ਨਂਦਨਃ ਸੀਤਾਨਾਯਕੇਨ ਸਦਾ ਮਮ ॥ 68 ॥

ਰਾਮ ਰਾਘਵ ਗੋਵਿਂਦ ਦੇਵਕੀਸੁਤ ਮਾਧਵ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਗੋਪਬਾਲਕਨਾਯਕ ॥ 69 ॥

ਵਂਸ਼ਵਿਸ੍ਤਾਰਕਂ ਪੁਤ੍ਰਂ ਦੇਹਿ ਮੇ ਮਧੁਸੂਦਨ ।
ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 70 ॥

ਮਮਾਭੀਸ਼੍ਟਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਕਂਸਾਰੇ ਮਾਧਵਾਚ੍ਯੁਤ ।
ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 71 ॥

ਚਂਦ੍ਰਾਰ੍ਕਕਲ੍ਪਪਰ੍ਯਂਤਂ ਤਨਯਂ ਦੇਹਿ ਮਾਧਵ ।
ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 72 ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਵਂਤਂ ਬੁਦ੍ਧਿਮਂਤਂ ਸ਼੍ਰੀਮਂਤਂ ਤਨਯਂ ਸਦਾ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਦੇਵਕੀਨਂਦਨ ਪ੍ਰਭੋ ॥ 73 ॥

ਨਮਾਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰ ਸੁਤਲਾਭਾਯ ਕਾਮਦਮ੍ ।
ਮੁਕੁਂਦਂ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਂ ਗੋਵਿਂਦਂ ਮਧੁਸੂਦਨਮ੍ ॥ 74 ॥

ਭਗਵਨ੍ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਗੋਵਿਂਦ ਸਰ੍ਵਕਾਮਫਲਪ੍ਰਦ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 75 ॥

ਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ ਤ੍ਵਂ ਭਗਵਨ੍ ਰਾਮ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਮਾਧਵ ਕਾਮਦ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 76 ॥

ਤਨਯਂ ਦੇਹਿ ਗੋਵਿਂਦ ਕਂਜਾਕ੍ਸ਼ ਕਮਲਾਪਤੇ ।
ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 77 ॥

ਪਦ੍ਮਾਪਤੇ ਪਦ੍ਮਨੇਤ੍ਰ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਜਨਕ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 78 ॥

ਸ਼ਂਖਚਕ੍ਰਗਦਾਖਡ੍ਗਸ਼ਾਰਂਗਪਾਣੇ ਰਮਾਪਤੇ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 79 ॥

ਨਾਰਾਯਣ ਰਮਾਨਾਥ ਰਾਜੀਵਪਤ੍ਰਲੋਚਨ ।
ਸੁਤਂ ਮੇ ਦੇਹਿ ਦੇਵੇਸ਼ ਪਦ੍ਮਪਦ੍ਮਾਨੁਵਂਦਿਤ ॥ 80 ॥

ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਗੋਵਿਂਦ ਦੇਵਕੀਵਰਨਂਦਨ ।
ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਨਾਥ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਾਰਦਾਦਿਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤ ॥ 81 ॥

ਦੇਵਕੀਸੁਤ ਗੋਵਿਂਦ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਗੋਪਬਾਲਕਨਾਯਕ ॥ 82 ॥

ਮੁਨਿਵਂਦਿਤ ਗੋਵਿਂਦ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਲ੍ਲਭ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 83 ॥

ਗੋਪਿਕਾਰ੍ਜਿਤਪਂਕੇਜਮਰਂਦਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 84 ॥

ਰਮਾਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਪਂਕੇਜਲੋਲ ਮਾਧਵ ਕਾਮਦ ।
ਮਮਾਭੀਸ਼੍ਟਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 85 ॥

ਵਾਸੁਦੇਵ ਰਮਾਨਾਥ ਦਾਸਾਨਾਂ ਮਂਗਲਪ੍ਰਦ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 86 ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਪ੍ਰਦ ਗੋਵਿਂਦ ਮੁਰਾਰੇ ਮੁਨਿਵਂਦਿਤ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 87 ॥

ਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਦ ਮੁਕੁਂਦੇਸ਼ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਲ੍ਲਭ ਪ੍ਰਭੋ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 88 ॥

ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ ਗੋਵਿਂਦ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਗਤ੍ਪਤੇ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 89 ॥

ਦਯਾਨਿਧੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮੁਕੁਂਦ ਮੁਨਿਵਂਦਿਤ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 90 ॥

ਪੁਤ੍ਰਸਂਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਤਾਰਂ ਗੋਵਿਂਦਂ ਦੇਵਪੂਜਿਤਮ੍ ।
ਵਂਦਾਮਹੇ ਸਦਾ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਪ੍ਰਦਾਯਿਨਮ੍ ॥ 91 ॥

ਕਾਰੁਣ੍ਯਨਿਧਯੇ ਗੋਪੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਮੁਰਾਰਯੇ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਾਰ੍ਥਂ ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਵਿਭੋ ॥ 92 ॥

ਨਮਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਰਮੇਸ਼ਾਯ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਤੇ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਗੋਪਬਾਲਕਨਾਯਕ ॥ 93 ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਿਤ੍ਯਸ਼੍ਰੀਕਾਮੁਕਾਯ ਚ ।
ਪੁਤ੍ਰਦਾਯ ਚ ਸਰ੍ਪੇਂਦ੍ਰਸ਼ਾਯਿਨੇ ਰਂਗਸ਼ਾਯਿਨੇ ॥ 94 ॥

ਰਂਗਸ਼ਾਯਿਨ੍ ਰਮਾਨਾਥ ਮਂਗਲਪ੍ਰਦ ਮਾਧਵ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਗੋਪਬਾਲਕਨਾਯਕ ॥ 95 ॥

ਦਾਸਸ੍ਯ ਮੇ ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਦੀਨਮਂਦਾਰ ਰਾਘਵ ।
ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਸੁਤਂ ਦੇਹਿ ਪੁਤ੍ਰਂ ਦੇਹਿ ਰਮਾਪਤੇ ॥ 96 ॥

ਯਸ਼ੋਦਾਤਨਯਾਭੀਸ਼੍ਟਪੁਤ੍ਰਦਾਨਰਤਃ ਸਦਾ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 97 ॥

ਮਦਿਸ਼੍ਟਦੇਵ ਗੋਵਿਂਦ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ।
ਦੇਹਿ ਮੇ ਤਨਯਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਸ਼ਰਣਂ ਗਤਃ ॥ 98 ॥

ਨੀਤਿਮਾਨ੍ ਧਨਵਾਨ੍ ਪੁਤ੍ਰੋ ਵਿਦ੍ਯਾਵਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤੇ ।
ਭਗਵਂਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਯਾਸ਼੍ਚ ਵਾਸੁਦੇਵੇਂਦ੍ਰਪੂਜਿਤ ॥ 99 ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਪੁਤ੍ਰਸ਼ਤਕਂ ਸੋ਽ਪਿ ਸਤ੍ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸੁਦੇਵਕਥਿਤਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਤ੍ਨਂ ਸੁਖਾਯ ਚ ॥ 100 ॥

ਜਪਕਾਲੇ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਪੁਤ੍ਰਲਾਭਂ ਧਨਂ ਸ਼੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਰਾਜਸਮ੍ਮਾਨਂ ਸਦ੍ਯੋ ਯਾਤਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ 101 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *