নটরাজ স্তোত্রং | Nataraja Stotram In Bengali

Also Read This In:- English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

অথ চরণশৃংগরহিত শ্রী নটরাজ স্তোত্রং

সদংচিত-মুদংচিত নিকুংচিত পদং ঝলঝলং-চলিত মংজু কটকম্ ।
পতংজলি দৃগংজন-মনংজন-মচংচলপদং জনন ভংজন করম্ ।
কদংবরুচিমংবরবসং পরমমংবুদ কদংব কবিডংবক গলম্
চিদংবুধি মণিং বুধ হৃদংবুজ রবিং পর চিদংবর নটং হৃদি ভজ ॥ 1 ॥

হরং ত্রিপুর ভংজন-মনংতকৃতকংকণ-মখংডদয-মংতরহিতং
বিরিংচিসুরসংহতিপুরংধর বিচিংতিতপদং তরুণচংদ্রমকুটম্ ।
পরং পদ বিখংডিতযমং ভসিত মংডিততনুং মদনবংচন পরং
চিরংতনমমুং প্রণবসংচিতনিধিং পর চিদংবর নটং হৃদি ভজ ॥ 2 ॥

অবংতমখিলং জগদভংগ গুণতুংগমমতং ধৃতবিধুং সুরসরিত্-
তরংগ নিকুরুংব ধৃতি লংপট জটং শমনদংভসুহরং ভবহরম্ ।
শিবং দশদিগংতর বিজৃংভিতকরং করলসন্মৃগশিশুং পশুপতিং
হরং শশিধনংজযপতংগনযনং পর চিদংবর নটং হৃদি ভজ ॥ 3 ॥

অনংতনবরত্নবিলসত্কটককিংকিণিঝলং ঝলঝলং ঝলরবং
মুকুংদবিধি হস্তগতমদ্দল লযধ্বনিধিমিদ্ধিমিত নর্তন পদম্ ।
শকুংতরথ বর্হিরথ নংদিমুখ ভৃংগিরিটিসংঘনিকটং ভযহরম্
সনংদ সনক প্রমুখ বংদিত পদং পর চিদংবর নটং হৃদি ভজ ॥ 4 ॥

অনংতমহসং ত্রিদশবংদ্য চরণং মুনি হৃদংতর বসংতমমলম্
কবংধ বিযদিংদ্ববনি গংধবহ বহ্নিমখ বংধুরবিমংজু বপুষম্ ।
অনংতবিভবং ত্রিজগদংতর মণিং ত্রিনযনং ত্রিপুর খংডন পরম্
সনংদ মুনি বংদিত পদং সকরুণং পর চিদংবর নটং হৃদি ভজ ॥ 5 ॥

অচিংত্যমলিবৃংদ রুচি বংধুরগলং কুরিত কুংদ নিকুরুংব ধবলম্
মুকুংদ সুর বৃংদ বল হংতৃ কৃত বংদন লসংতমহিকুংডল ধরম্ ।
অকংপমনুকংপিত রতিং সুজন মংগলনিধিং গজহরং পশুপতিম্
ধনংজয নুতং প্রণত রংজনপরং পর চিদংবর নটং হৃদি ভজ ॥ 6 ॥

পরং সুরবরং পুরহরং পশুপতিং জনিত দংতিমুখ ষণ্মুখমমুং
মৃডং কনক পিংগল জটং সনক পংকজ রবিং সুমনসং হিমরুচিম্ ।
অসংঘমনসং জলধি জন্মগরলং কবলযংত মতুলং গুণনিধিম্
সনংদ বরদং শমিতমিংদু বদনং পর চিদংবর নটং হৃদি ভজ ॥ 7 ॥

অজং ক্ষিতিরথং ভুজগপুংগবগুণং কনক শৃংগি ধনুষং করলসত্
কুরংগ পৃথু টংক পরশুং রুচির কুংকুম রুচিং ডমরুকং চ দধতম্ ।
মুকুংদ বিশিখং নমদবংধ্য ফলদং নিগম বৃংদ তুরগং নিরুপমং
স চংডিকমমুং ঝটিতি সংহৃতপুরং পর চিদংবর নটং হৃদি ভজ ॥ 8 ॥

অনংগপরিপংথিনমজং ক্ষিতি ধুরংধরমলং করুণযংতমখিলং
জ্বলংতমনলং দধতমংতকরিপুং সততমিংদ্র সুরবংদিতপদম্ ।
উদংচদরবিংদকুল বংধুশত বিংবরুচি সংহতি সুগংধি বপুষং
পতংজলি নুতং প্রণব পংজর শুকং পর চিদংবর নটং হৃদি ভজ ॥ 9 ॥

ইতি স্তবমমুং ভুজগপুংগব কৃতং প্রতিদিনং পঠতি যঃ কৃতমুখঃ
সদঃ প্রভুপদ দ্বিতযদর্শনপদং সুললিতং চরণ শৃংগ রহিতম্ ।
সরঃ প্রভব সংভব হরিত্পতি হরিপ্রমুখ দিব্যনুত শংকরপদং
স গচ্ছতি পরং ন তু জনুর্জলনিধিং পরমদুঃখজনকং দুরিতদম্ ॥ 10 ॥

ইতি শ্রী পতংজলিমুনি প্রণীতং চরণশৃংগরহিত নটরাজ স্তোত্রং সংপূর্ণম্ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *